8. Umowa na budowę sieć kanalizacji deszczowej

advertisement
Umowa Nr ... (projekt)
Zawarta w dniu ……………..2017 roku w Koninie, pomiędzy
Miastem Konin,
Plac Wolności 1, 62-500 Konin,
NIP: 665-289-98-34
reprezentowanym przez:
Józefa Nowickiego – Prezydenta Miasta Konina
z upoważnienia którego działa:
Grzegorz Pająk – Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Koninie zwanym dalej
„Zamawiającym”
a:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
NIP : ..................... REGON : ................................
reprezentowanym przez .....................................................................................................
zwanym dalej W y k o n a w c ą,
została zawarta umowa o następującej treści :
§1
Przedmiot umowy
1.
2.
3.
Przedmiotem umowy jest realizacja zadania pn. "Budowa sieci kanalizacji deszczowej
na ul. Józefa Piłsudskiego w Koninie” zgodnie z przekazaną przez Zamawiającego
dokumentacją projektową, szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru
robót, wiedzą techniczną, obowiązującymi przepisami i normami oraz wskazaniami
Zamawiającego.
Przedmiot umowy obejmuje budowę, m. in.:
a) Sieci kanalizacji deszczowej z rur PVC Ø 400
b) Sieci kanalizacji deszczowej z rur PVC Ø 200
c) Sieci kanalizacji deszczowej z rur PVC Ø 315
d) Wpusty parkingowe wraz z przykanalikami
e) Studni rewizyjnych
Zakres robót to:
a) Roboty ziemne:
- wytyczenie geodezyjne trasy przebiegu sieci,
- wykopy liniowe na odkład,
- oczyszczenie dna wykopu,
- wykonanie podsypki pod rurociągi i studzienki,
- wykonanie obsypki rurociągów i studzienek, z zagęszczeniem,
- zasypanie wykopu,
- przywrócenie terenu do stanu pierwotnego,
b) Roboty Montażowe:
- ułożenie rurociągów w wykopie,
- montaż kanałów,
- montaż studzienek kanalizacyjnych i wpustowych
- próby szczelności kanałów i studzienek,
- zabezpieczenie terenu budowy.
Szczegółowy zakres rzeczowy robót podany jest w dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, które stanowią
integralną część umowy.
§2
Termin wykonania zamówienia
1. Termin wykonania przedmiotu umowy :
-rozpoczęcie od dnia podpisania umowy
-zakończenie 04.09.2017r.
§3
Obowiązki Zamawiającego
1. Do obowiązków Zamawiającego należy:
a) protokólarne przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót w dniu zawarcia umowy,
b) protokólarne przekazanie Wykonawcy terenu robót wraz z dziennikiem budowy,
w terminie do 7 dni licząc od dnia zawarcia umowy,
c) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
d) odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania
i potwierdzenia tego faktu przez inspektora nadzoru,
e) terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty.
2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy
znajdujące się na placu budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
3. Zobowiązuje się skierować do wykonania zamówienia osoby wskazane w Ofercie.
4. W przypadku konieczności zmiany osób wskazanych w Ofercie, należy do pełnienia
każdej funkcji wskazać osobę, która będzie posiadać co najmniej takie same kwalifikacje
i doświadczenie w zakresie wymagań dotyczących poszczególnych projektantów.
5. Zmiana w trakcie realizacji umowy jakiejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 1, musi
być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie, zaakceptowana przez Zamawiającego
i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
6. Zamawiający zaakceptuje zmianę osób wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanych
osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji osób wskazanych w Ofercie
Wykonawcy, a dokonana zmiana nie spowoduje wydłużenia terminu wykonania
przedmiotu zamówienia.
7. Propozycję zmian, o której mowa w ust. 2 Wykonawca winien przedłożyć
Zamawiającemu nie później niż 7 dni przed planowaną zmianą.
8. Zamawiający zaakceptuje zmianę, o której mowa w ust. 2 w terminie 7 dni po otrzymaniu
propozycji zmiany zgodnej z wymaganiami umowy.
9. Wprowadzenie zmiany, o której mowa w ust. 2 bez akceptacji Zamawiającego stanowi
podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.
§4
Obowiązki Wykonawcy
Do obowiązków Wykonawcy należy:
1. Przekazanie Zamawiającemu w dniu zawarcia umowy uproszczonego kosztorysu
ofertowego, który potwierdzać będzie wartości zapisane w zestawieniu kosztów zadania,
stanowiący załącznik do umowy
2. Ubezpieczenie prac będących przedmiotem zamówienia, z tytułu odpowiedzialności
cywilnej. Wykonawca przekaże zamawiającemu w dniu zawarcia umowy kopie dowodu
zawarcia umowy ubezpieczenia OC na kwotę nie mniejszą niż 200% ceny oferty
Wykonawcy na okres niniejszej umowy, wykonawca w ciągu 7 dni od zawarcia nowej
umowy ubezpieczenia, zobowiązany jest do przedłożenia kopii dowodu zawarcia umowy
na kolejny okres, z zachowaniem ciągłości trwania ochrony ubezpieczeniowej.
3. Opracowanie i przekazanie Zamawiającemu w terminie 7 dni kalendarzowych
od zawarcia umowy, szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji
robót, który będzie stanowił podstawę do rozliczeń Wykonawcy oraz weryfikacji umów
z podwykonawcami. Harmonogram opracowany będzie na podstawie „ Zestawienia
kosztów zadania”i kosztorysu uproszczonego, będzie uwzględniał tygodniowe
zaawansowanie robót, jak i ich wartość. Przed przekazaniem Zamawiającemu
harmonogram winien być zatwierdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
W przypadku, gdy złożony harmonogram rzeczowo-finansowy stanie się niespójny
z faktycznym postępem robót lub zobowiązaniami Wykonawcy, będzie on zobligowany
do przedłożenia skorygowanego harmonogramu, zatwierdzonego przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Korekta harmonogramu nie wymaga aneksu do umowy.
4. Protokólarne przejęcie od Zamawiającego terenu budowy.
5. Zorganizowanie na swój koszt zaplecza i placu budowy.
6. Zapewnienie obsługi geodezyjnej inwestycji, w tym wytyczenie obiektu i inwentaryzację
oraz w przypadku wystąpienia zabezpieczenie istniejących znaków geodezyjnych
i urządzeń zabezpieczających te znaki, podlegających ochronie, zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.
7. Opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) uwzględniającego
specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót, i przedłożenie
go Zamawiającemu po zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,
nie później niż 3 dni przed data rozpoczęcia robót.
8. Opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu,
w którym zostanie uwzględniony wjazd od strony ul. Piłsudskiego w Koninie.
9. Zapewnienie wjazdu na nieruchomość oznaczoną numerami ewidencyjnymi 1879, 1895,
1900, 1901, 1880/2, przez czas trwania robót budowlanych.
10. Rozpoczęcie robót dopiero po wprowadzeniu oznakowania, zgodnie z zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu oraz po odebraniu go przez wskazane w projekcie służby.
11. Prawidłowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca prowadzonych robót i objazdów oraz
ich przez cały czas wykonania robót.
12. Wykonanie robót zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym, obowiązującymi
normami i innymi obowiązującymi w tej mierze przepisami oraz ze Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
13. Wykonanie robót oraz innych czynności objętych przedmiotem Umowy zgodnie
z właściwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
obowiązującymi przy wykonaniu robót budowlanych.
14. Zapewnienie potrzebnego oprzyrządowania, potencjału ludzkiego oraz sprzętu
wymaganego do badania jakości materiałów oraz jakości wykonanych z tych materiałów
robót, na każdym etapie robót, łącznie z badaniami i pomiarami koniecznymi do odbioru,
wskazanymi w STWiORB lub wymaganymi przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
15. Użycie do realizacji przedmiotu zamówienia materiałów, które odpowiadają co do jakości
wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz
wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej i STWiORB. Przedstawienie
inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszystkich wymaganych zgodnie z obowiązującymi
przepisami orzeczeń, atestów, certyfikatów, deklaracji zgodności.
16. Stosowanie się do poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem
do dziennika budowy.
17. Bieżące usuwanie z obiektu na własny koszt odpadów i opakowań powstałych przy
wykonywaniu robót.
18. Postępowanie z odpadami w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzkiego,
a w szczególności przestrzeganie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa
wynikających z ustawy prawo ochrony środowiska i ustawy o odpadach.
19. Zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsca ich utylizacji, łącznie
z kosztami utylizacji lub miejsca ich wykorzystania dla materiałów, które zamawiający
zastrzegł do własnego użytku.
20. Organizowanie prac w taki sposób, aby zminimalizować ilość i czas utrudnień
w dojściach i dojazdach do posesji.
21. Uzgodnienie terminu przystąpienia do realizacji robót budowlanych z właścicielem
nieruchomości.
22. Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych dysponentom wszystkich sieci
występujących w obszarze objętym budową.
23. Wypełnienie wszystkich wymagań nałożonych przez właścicieli sieci oraz gruntów,
znajdujących się w wydanych uzgodnieniach, zatwierdzeniach i opiniach, a także
wynikających z dokumentacji.
24. Pokrycie kosztów nadzorów branżowych służb właścicieli sieci.
25. Kontrola jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniem STWiORB, w tym
wykonanie badań potwierdzających ich właściwości i prawidłowe wykonanie.
26. Sukcesywne dostarczenie Zamawiającemu niezbędnych dokumentów potwierdzających
parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym
np. wyników oraz protokołów badań, sprawdzeń i prób dotyczących realizowanego
przedmiotu zamówienia.
27. Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych
wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami,
w tym także ruchem pojazdów i pieszych.
28. Podejmowanie na własna odpowiedzialność i swój koszt wszelkich środków
zapobiegawczych wymaganych przez rzetelną praktykę budowlaną oraz aktualne
okoliczności, aby zabezpieczyć prawa właścicieli nieruchomości i budynków
sąsiadujących z terenem budowy, aby uniknąć powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń
oraz szkód.
29. Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów znajdujących się na terenie robót i w jego
bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie
wykonywania robót.
30. Informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach, które
mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót.
31. W razie potrzeby, opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do akceptacji propozycji
uniknięcia lub zmniejszenia występujących problemów lub okoliczności na wykonanie
Umowy.
32. Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach
i wypadkach.
33. Zgłaszanie gestorom sieci terminów odbiorów częściowych, technicznych oraz
końcowych, w porozumieniu z Zamawiającym( Inspektorem nadzoru inwestorskiego).
34. Przygotowanie dla gestorów sieci dokumentacji powykonawczej dotyczącej wykonanych
robót w zakresie ich dotyczącym, zgodnie z ich wymaganiami.
35. Usuwanie wszelkich wad stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót,
w uzgodnionym terminie nie dłuższym niż termin technologicznie uzasadniony
i konieczny do ich usunięcia.
36. Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem
niewykonania lub nienależytego przedmiotu umowy, które to szkody wykonawca
zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości.
37. Utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie poza
teren budowy wszystkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie całego
terenu budowy i robót uporządkowanego i nadającego się do użytkowania.
38. Kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z Prawem
budowlanym i wymaganiami STWiORB, pozwalającej na ocenę prawidłowego
wykonania przedmiotu zamówienia, która będzie przedstawiana każdorazowo
Zamawiającemu( Inspektorowi nadzoru inwestorskiego) do odbioru robót zanikających,
ulegających zakryciu oraz odbioru częściowego i końcowego robót.
39. Uwierzytelnienie dokumentów geodezyjnych, powstałych po inwentaryzacji
powykonawczej we właściwym miejscowo urzędzie geodezji i kartografii.
40. Terminowe wykonanie przedmiotu zamówienia oraz złożenie oświadczenia, że ukończone
roboty są całkowicie zgodne z przedmiotem zamówienia i odpowiadają celowi
przewidzianemu wg umowy.
41. Uzyskanie wymaganych opinii oraz przygotowanie niezbędnych dokumentów
do zgłoszenia prze Zamawiającego organowi nadzoru budowlanego zakończenia robót.
42. Bezwzględna współpraca z Zamawiającym w celu prawidłowej i terminowej realizacji
przedmiotu zamówienia, a w sprawach spornych dążenie do kompromisowego
załatwienia sprawy.
§5
Obsługa realizacji umowy
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi
umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane.
2. Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć do kierowania robotami osoby wskazane
w ofercie.
3. Osoby wskazane do kierowania robotami będą działać w granicach umocowania
określonego w ustawie Prawo budowlane.
4. Przedstawicielem Wykonawcy na terenie budowy jest Kierownik budowy.
5. Wykonawca zapewni nieprzerwane wykonywanie funkcji kierownika budowy przez pełen
okres realizacji przedmiotu umowy, do czasu dokonania przez Zamawiającego odbioru
robót i rozliczenia inwestycji.
6. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby Kierownik budowy oraz kierownicy robót
branżowych fizycznie przebywali na budowie i wykonywali swoje obowiązki.
7. Kierownik budowy oraz kierownicy robót branżowych są zobowiązani uczestniczyć
w Radach Budowy.
8. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby osoby zaangażowane do wykonania robót
podczas obecności na terenie budowy nosiły oznaczenia identyfikujące podmioty,
które je zaangażowały.
9. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 2 i 3, w trakcie realizacji niniejszej
umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania
przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taka zmianę w terminie 7 dni od daty
przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanych osób będą
spełniać warunki postawione w tym zakresie.
10. Akceptacja przez Zamawiającego zmiany którejkolwiek z osób, o której mowa w ust.2 i 3,
dokonana zostanie pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
11. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami innych osób niż
wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez
Zamawiającego z winy Wykonawcy.
12. Zamawiający ma prawo wnioskować o zmianę osoby wskazanej w ust. 2 i 3 w przypadku
nienależytego wykonania przez tę osobę swoich obowiązków.
13. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
1.
konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych
w dokumentacji, w celu uzyskania zgodności z zasadami wiedzy technicznej
i obowiązującymi przepisami na dzień odbioru robót dot. wykonania przedmiotu umowy.
14. Zmiany, o których mowa w ust.13 nie spowodują zmiany wynagrodzenia za wykonanie
przedmiotu umowy, o którym mowa w § 6 ust.1 niniejszej umowy.
15. Zmiany , o których mowa w ust. 13 muszą być każdorazowo zatwierdzane przez
Zamawiającego i Projektanta.
16. W zakresie wzajemnego współdziałania przy wykonaniu Umowy, strony zobowiązane
są działać niezwłocznie, przestrzegając obowiązujących przepisów i ustalonych
zwyczajów.
17. Na terenie budowy strony będą współpracować ze sobą za pośrednictwem swoich
przedstawicieli: Kierownika budowy(kierowników robót branżowych ),Inspektora
nadzoru i Projektanta.
§6
Wynagrodzenie
1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 strony ustalają łączne
wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości: ........................ zł (słownie:
.......................), obejmujące podatek od towarów i usług (VAT), zgodnie z „Zestawieniem
kosztów” Wykonawcy, stanowiącym załącznik nr 2 do umowy.
2. W wynagrodzeniu określonym w § 6 ust. 1 mieszczą się wszelkie koszty związane
z realizacją robót objętych dokumentacją projektową, dokumentacją uzupełniającą,
specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz niniejszą umową,
w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania kosztów związanych z realizacją
przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących
mieć wpływ na koszty.
3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy
nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego
w ust.1 niniejszego paragrafu.
4. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym płatnikiem podatku VAT, uprawnionym
do wystawiania faktury VAT.
§7
Warunki płatności
1.
W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 5 września 2016 r.
o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu
środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1454) faktury muszą być wystawione w sposób następujący:
Nabywca:
Miasto Konin
Plac Wolności 1
62-500 Konin
NIP: 665-289-98-34
Odbiorca/Płatnik:
Zarząd Dróg Miejskich w Koninie
ul. Zakładowa 4
62-510 Konin
2. Podstawą zapłaty faktur częściowych i faktury końcowej, wystawionych przez
Wykonawcę dla Zamawiającego będzie protokół odbioru robót, podpisany przez
strony.
3. Faktury częściowe wystawiane będą nie częściej niż raz w miesiącu na podstawie
protokołu odbioru robót wyszczególnionych w harmonogramie rzeczowofinansowym(za zakończone elementy), do wysokości 80% wartości umownej.
Pozostała część wynagrodzenia(20%) płatna będzie po wykonaniu i odbiorze całości
robót będących przedmiotem umowy.
4. Faktura końcowa, zostanie wystawiona przez Wykonawcę po zakończeniu czynności
odbiorowych oraz po podpisaniu protokołu odbioru końcowego.
5. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury Wykonawcy, w terminie 30 dni
od daty złożenia faktury wraz z protokołem odbioru elementów robót, w siedzibie
Zamawiającego.
6. Za dzień zapłaty uważa się datę przelewu środków z konta Zamawiającego na konto
wskazane na fakturze Wykonawcy.
7. Wykonawcy przysługuje prawo do dochodzenia odsetek ustawowych, liczonych
za każdy dzień zwłoki, w przypadku nieterminowej zapłaty faktury.
8. W przypadku wykonania przedmiotu umowy przy udziale podwykonawców,
warunkiem zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia za odebrane prace będzie
przedłożenie przez Wykonawcę nw. dokumentów, potwierdzających zapłatę
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym
udział
w realizacji odebranych prac:
a) kserokopii faktury wystawionej przez podwykonawcę i dalszego podwykonawcę,
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę,
b) kserokopii protokołu odbioru prac wykonanych przez podwykonawcę i dalszego
podwykonawcę, potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę,
c) dowodu zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy
i dalszego podwykonawcy (kserokopia wyciągu bankowego lub oświadczenie
podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składającego
je podwykonawcy/ dalszego podwykonawcy o braku zaległości Wykonawcy
w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzeń wynikających z umów
o podwykonawstwo w danym okresie rozliczeniowym).
9. Zamawiający, do czasu przedłożenia dokumentów, o których mowa w ust.7,
wstrzyma płatność faktury w części równej sumie kwot wynikających
z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.
10.Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe liczone za każdy dzień zwłoki
w przypadku nieterminowej zapłaty faktury z wyjątkiem przypadku, o którym mowa
w ust. 8.
11.Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych
w wyniku realizacji niniejszej umowy.
12.Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego informowania Zamawiającego o każdej
zmianie siedziby, nazwy podmiotu, konta bankowego, numeru NIP, REGON. Powyższe
zmiany nie wymagają aneksu do umowy.
§8
Odbiór przedmiotu umowy
1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:
a) odbiory częściowe stanowiące podstawę do wystawiania faktur częściowych
za wykonanie części robót,
b) odbiory robót zanikających,
c) odbiór końcowy,
d) odbiory robót ulegających zakryciu,
e) odbiory gwarancyjne.
2. Odbiory robót zanikających, ulegających zakryciu i odbiory częściowe dokonywane będą
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość
do odbiorów, o których mowa wyżej, wpisem do Dziennika budowy z odpowiednim
wyprzedzeniem, umożliwiającym podjęcie czynności poprzez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru o powyższym.
3. W celu dokonania odbioru przez Inspektora nadzoru Wykonawca przedstawi pełną
dokumentację dot. wykonania robót w postaci dokumentów oryginalnych
lub poświadczonych za zgodność z oryginałem prze Kierownika budowy potwierdzających
prawidłowe wykonanie przedmiotu podlegającemu odbiorowi, w szczególności: dziennik
budowy, protokoły odbiorów technicznych, świadectwa kontroli jakości, certyfikaty,
aprobaty techniczne, szkice geodezyjne, karty obmiarów, wyniki przeprowadzonych badań
i pomiarów określonych w STWiORB oraz w przypadku zmian nieistotnych dokumentację
projektową z naniesionymi zmianami przez Projektanta. Do odbiorów częściowych
i końcowego Wykonawca przedkłada dodatkowo dokumenty rozliczeniowe.
4. W imieniu zamawiającego inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres i wartości
wykonanych robót, dokonuje ewentualnych korekt zestawienia wartości wykonanych robót,
oraz potwierdza kwoty należne do zapłaty Wykonawcy. Zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi załącznik do protokołu odbioru.
5. Odbiór robót powinien zostać potwierdzony protokołem odbioru oraz stosownym wpisem
do dziennika budowy.
6. W przypadku niezgłoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowości do odbioru
robót zanikających lub ulegających zakryciu, Wykonawca zobowiązany jest odkryć
lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania wykonanych robót, a następnie na własny
koszt przywrócić stan poprzedni.
7. Wykonawca zgłosi na piśmie Zamawiającemu zakończenie robót nie później niż 7 dni
przed upływem terminu wykonania przedmiotu umowy. Zgłoszenie musi być potwierdzone
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
8. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę robót do odbioru końcowego, będzie faktyczne
wykonanie całości robót stanowiących przedmiot umowy, stwierdzone w Dzienniku
budowy wpisem dokonanym przez Kierownika budowy, potwierdzonym przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego.
9. Wraz ze zgłoszeniem robót do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu
następujące dokumenty:
a) Dziennik budowy,
b) oświadczenie kierownika budowy:
- o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami
i normami oraz, że obiekt nadaje się do użytkowania.
- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie
korzystania z drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu.
c) dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej ( w 4 egzemplarzach) oraz informację o zgodności usytuowania obiektu
budowlanego z projektem zagospodarowania terenu lub odstępstwach od tego projektu,
sporządzoną przez osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i
kartografii oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe,
d) potwierdzenie, zgodne z odrębnymi przepisami, warunkami lub uzgodnieniami, odbioru
wykonanych przyłączy, instalacji lub urządzeń ( w 3 egzemplarzach),
e) dokumentację podwykonawczą ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku realizacji
przedmiotu umowy ( w 3 egzemplarzach),
f) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób, sprawdzeń
i badań oraz instrukcje użytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi
przepisami oraz STWiORB,
g) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane
są zgodne z obowiązującymi przepisami i normami( opisane i ostemplowane przez
Kierownika budowy).
10. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie 7 dni od
daty pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia robót.
11. Za datę wykonania przez wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy
uznaje się datę podpisania protokołu odbioru końcowego.
12. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad, Zamawiający może odmówić odbioru
do czasu ich usunięcia, a Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.
13. W razie nieusunięcia przez wykonawcę w ustalonym terminie wad stwierdzonych przy
odbiorze końcowym, w okresie gwarancji oraz przy przeglądzie gwarancyjnym
Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy.
14. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru robót, że przedmiot umowy posiada wady
trwałe niedające się usunąć lub ich usunięcie wymagałoby poniesienia nadmiernych
kosztów:
a) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy, zgodnie z jego
przeznaczeniem – Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną
stanowiącą równowartość 70% zabezpieczenia należytego wykonania warunków
umowy w kwocie …… , która może zostać potrącona z faktury Wykonawcy,
b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy, zgodnie z jego
przeznaczeniem – Zamawiający może od umowy z winy Wykonawcy lub nakazać
wykonanie przedmiotu umowy po raz drugi.
15. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzone są:
a) przed upływem okresu rękojmi,
b) przed upływem okresu gwarancji jakości.
16. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzone są komisyjnie przy udziale upoważnionych
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
17. Odbiory gwarancyjne potwierdzone są protokołem odbioru usunięcia wad, sporządzonym
po usunięciu wszystkich wad w okresie rękojmi lub gwarancji.
§9
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1. Ustala się wysokość zabezpieczenia należytego wykonania warunków umowy w
wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, co stanowi kwotę …. . Zabezpieczenie
należytego wykonania umowy na powyższą wartość zostało wniesione w formie
przewidzianej prawem przed zawarciem umowy.
2. Wniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania
lub nienależytego wykonania umowy przez wykonawcę, a w szczególności roszczeń
Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych.
3. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiającego nastąpi w niżej podanych wysokościach
i terminach:
a) 70% wartości wniesionego zabezpieczenia, tj. kwota … , w terminie 30 dni od dnia
odbioru przez Zamawiającego należycie wykonanego przedmiotu zamówienia,
b) 30% wartości wniesionego zabezpieczenia, tj. kwota …, w terminie 15 dni od daty
upływu okresu rękojmi za wady.
4. W razie zmiany terminu wykonania umowy, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie
przedstawić odpowiednio zmienione zabezpieczenie należytego wykonania warunków
umowy na przedłużony okres jej trwania.
5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania
warunków umowy zachowało moc wiążącą w okresie
wykonywania
Umowy oraz
w okresie rękojmi za wady fizyczne( w części, o której mowa w ust. 3 b). Wykonawca jest
zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub
prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą
zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania
przez Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia.
§10
Kary umowne
4. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kary umownej z tytułu:
a) opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy:
– w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień opóźnienia,
jednak nie więcej niż 30% tego wynagrodzenia,
b) opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych w czasie odbioru końcowego lub w
okresie rękojmi i/lub gwarancji - w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego
brutto, za każdy dzień opóźnienia, liczonego od dnia wyznaczonego przez
Zamawiającego na usunięcie wad, jednak łącznie nie więcej niż 20% tegoż
wynagrodzenia,
c) odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy –w wysokości 20%
wynagrodzenia umownego brutto,
d) braku zapłaty lub w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż
20% tegoż wynagrodzenia.
e) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmian – w wysokości 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto,
f) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego
brutto, za każdy dzień opóźnienia, jednak łącznie nie więcej niż 20% tegoż
wynagrodzenia,
g) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – wysokości
0,1% wynagrodzenia umownego brutto,
h) nieprzekazania harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robót lub braku jego
korekty, zgodnie z § … niniejszej umowy - w wysokości 0,05% wynagrodzenia
umownego brutto, za każdy dzień opóźnienia, jednak łącznie nie więcej niż 20%
tegoż wynagrodzenia,
i) opóźnienia w przedłożeniu do zatwierdzenia planu bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia (BIOZ), zgodnie z §…. niniejszej umowy – w wysokości 0,05%
wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień opóźnienia, jednak łącznie nie
więcej niż 20% tegoż wynagrodzenia.
5. W przypadku naliczenia kar umownych dla Wykonawcy, zostaną one zapłacone na
podstawie obciążeniowej noty księgowej, a Zamawiający ma prawo do ich potrącenia z
należnego Wykonawcy wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraża nieodwołalną zgodę.
6. Niezależnie od ustalonych kar, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego
na zasadach ogólnych, w przypadkach gdy szkoda przewyższa wysokość nałożonych kar.
§7
Odstąpienie od umowy
1.
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia
uzyskania przez niego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie w następujących
przypadkach:
a) Jeżeli Wykonawca, pomimo upomnień Zamawiającego, opóźnia realizację etapów
przedmiotu umowy: w stosunku do harmonogramu realizacji prac i opóźnienie trwa
ponad 30 dni. W takim wypadku Zamawiający może odstąpić od umowy z winy
Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia opóźnienia;
b) Wykonawca nie rozpocznie robót po upływie 7 dni od przekazania placu budowy,
c) Przerwano realizację przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni;
d) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami osoby
inne niż wskazane w ofercie Wykonawcy;
e) W razie konieczności trzykrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty przez
Zamawiającego lub dokonania bezpośrednich płatności na sumę większą niż wartości
umowy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;
f) W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej
zawarcia. W takim przypadku Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30
dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, a Wykonawca może
żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części prac;
g) Zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub zostało
zlikwidowane przedsiębiorstwo/działalność gospodarcza Wykonawcy;
2. Jeżeli Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia w sposób wadliwy albo sprzeczny z
niniejsza umową, dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru
robót lub wskazaniami Zamawiającego, zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu
wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie
wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć
poprawienie lub dalsza realizację przedmiotu umowy innemu podmiotowi, na koszt i
odpowiedzialność Wykonawcy.
3. Wykonawca jest uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 45 dni od dnia
uzyskania przez niego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie, w przypadku gdy
Zamawiający:
a) nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur VAT, mimo dodatkowego wezwania
w terminie 1 miesiąca od upływu terminu zapłaty, określonego w niniejszej umowie;
b) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania
protokołu odbioru końcowego.
4. Odstąpienie od umowy, pod rygorem nieważności, powinno nastąpić na piśmie oraz
zawierać uzasadnienie i wskazywać termin rozwiązania umowy.
5. Wykonawca nie może odstąpić od umowy po przekroczeniu umownego terminu realizacji.
6. W wypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Wykonawca
ma obowiązek:
a) ma natychmiast wstrzymać wykonanie robót, poza mającym na celu ochronę życia i
własności, i zabezpieczyć przerwane roboty (w szczególności roboty ulegające
degradacji – pod rygorem braku zapłaty za ten element robót) w zakresie obustronnie
uzgodnionym oraz zabezpieczyć teren budowy i opuścić go najpóźniej w terminie
wskazanym przez Zamawiającego;
b) przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym należące do
Zamawiającego, urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał
płatność oraz inne ustalone przez strony dokumenty – najpóźniej w terminie
wskazanym przez Zamawiającego;
c) zastosować się do poleceń Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub
bezpieczeństwa robót.
7. W terminie 10 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu
gotowość do odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających. W przypadku
niezgłoszenia w tym terminie gotowości do odbioru, Zamawiający ma prawo
przeprowadzić odbiór jednostronny, w terminie przez siebie wyznaczonym.
8. W terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o których mowa w ust.7, Wykonawca przy udziale
Zamawiającego, sporządzi szczegółową inwentaryzację robót wykonanych, według stanu
na dzień odstąpienia. W przypadku braku porozumienia w zakresie powyższych czynności,
Zamawiający powoła komisję, która dokona inwentaryzacji.
9. Wykonawca w terminie do 14 dni od daty odstąpienia od umowy, usunie z terenu budowy
urządzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wzniesione, materiały i sprzęt,
niestanowiące własności Zamawiającego. W przypadku niewypełnienia powyższego
obowiązku, Zamawiający uprawniony jest do ich usunięcia na koszt i ryzyko Wykonawcy.
10. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, zamawiający
powinien w terminie do 30 dni od dnia zgłoszenia gotowości Wykonawcy do odbioru
dokonać odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających oraz przejąć od
Wykonawcy pod swój dozór teren budowy.
11.W terminie do 30 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych i robót
zabezpieczających według stanu na dzień odstąpienia.
12.Szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających
i
inwentaryzacja robót, stanowią podstawę do wystawienia przez Wykonawcę odpowiedniej
faktury VAT.
13.Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia
odstąpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz
ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne
roszczenia odszkodowawcze.
14. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i terenu budowy oraz wszelkie
inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi strona, która jest
winna odstąpienia od umowy.
§8
Podwykonawstwo
1.Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą, wykonanie części zamówienia
podwykonawcom oraz dalszym podwykonawcom.
2. W przypadku udziału podwykonawców lub dalszych podwykonawców Wykonawca m
obowiązek przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji projekt umowy, a także projekt jej
zmian.
3. Gdy podwykonawca lub dalszy podwykonawca będzie zamierzał zawrzeć umowę o kolejne
podwykonawstwo, zobowiązany będzie do przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji
projekt umowy wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
treści zgodnej z projektem umowy. Obowiązek ten dotyczy także zmian treści umowy o
dalsze podwykonawstwo.
4. Wykonawca w terminie 7 dni licząc od dnia zawarcia umowy, przedłoży poświadczone za
zgodność z oryginałem kopie zawartych umów o podwykonawstwo i dalsze
podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane lub ich zmian oraz kopii
umów, których przedmiotem są dostawy lub usługi oraz ich zmian, z zastrzeżeniem
wynikającym z treści art. 143b ust 8 Pzp.
5. Jeżeli w ciągu 7 dni od dnia otrzymania dokumentów, o których mowa w ust. 2, 3 i 4
zamawiający nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń lub sprzeciwu, uważa się, że je akceptuje.
6.W przypadku realizacji części robót przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę,
Wykonawca jest zobowiązany do terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z zachowaniem warunków płatności
określonych w umowie o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo. Termin
zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie może być
dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzającego wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub usługi.
7.Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za
wykonanie obowiązków wynikających z niniejszej umowy i obowiązujących przepisów
prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców i dalszych
podwykonawców jak za własne.
§9
Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytułu rękojmi
1. Na wykonany przedmiot umowy, Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji
jakości na okres 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru. Przed upływem
ww. okresu zostanie przeprowadzony odbiór gwarancyjny.
2. Okres rękojmi dla robót objętych umowa wynosi 5 lat.
3. Okres rękojmi i gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu odbioru
końcowego.
4. W dniu odbioru końcowego Wykonawca wyda Zamawiającemu dokument
gwarancyjny(„kartę gwarancyjną”).
5. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się bezpłatnego usunięcia wad w
terminie nie dłuższym niż 7 dni, licząc od daty pisemnego( listem lub faksem)
powiadomienia go przez Zamawiającego. Jeżeli z przyczyn technologicznych nie będzie
możliwe usunięcie wad w terminie określonym powyżej ( co Wykonawca uzasadni w
formie pisemnej), Zamawiający wyznaczy termin usunięcia wad, który to umożliwi.
6. Okres gwarancji na element, którego dotyczy wada ulega wydłużeniu o czas niezbędny
do usunięcia tej wady.
7. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, nie zależnie od
uprawnień wynikających z gwarancji.
8. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie
rękojmi, jeżeli Zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.
9. W przypadku opóźnienia Wykonawcy ponad wyznaczony termin usunięcia
stwierdzonych wad, albo odmowy usunięcia tych wad, Zamawiający może powierzyć
ich usunięcie podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca
wyraża nieodwołalną i bezwarunkową zgodę. Zamawiający zachowuje jednocześnie
prawo do naliczania kar umownych i odszkodowania uzupełniającego.
§10
Zmiana postanowień umowy
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian lub uzupełnienia niniejszej w
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie
terminu wykonania umowy, za obopólną zgoda stron, w przypadku wystąpienia co
najmniej jednej z okoliczności wymienionej poniżej:
a) przedłużające się oczekiwanie na decyzję administracyjne i proceduralne oraz
zawarcie stosownych porozumień ( nie wynikających z winy Wykonawcy),
b) działania siły wyższej ( np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez
czynniki zewnętrzne, które nie można było przewidzieć, w szczególności
zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem
szkody w znacznych rozmiarach),
c) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających - ze
względu na technologię wykonania niektórych robót – prowadzenie prac (okoliczność
ta nie dotyczy okresu kalendarzowej zimy),
d) wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków
terenowych i gruntowych,
e) wystąpienia niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, urządzeń i instalacji.
2. W przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionej w ust.1 – termin
umowny ulegnie przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania przedmiotu
umowy, jednak nie dłuższy niż przewidywany czas trwania przeszkody. Zmiana terminu
realizacji nie powoduje zmiany wynagrodzenia umownego.
3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian niniejszej umowy w stosunku do
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie zmiany
wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki VAT.
4. W przypadku zmian powszechnie obowiązującego prawa – w zakresie mającym wpływ na
realizację obowiązków umownych, Zamawiający dopuszcza zmianę treści umowy w
zakresie obustronnie uzgodnionym, zmierzającym do uzyskania zgodności zapisów
umowy z obowiązującym prawem.
5. Pisemny wniosek Wykonawcy dotyczący zmiany postanowień umowy powinien zawierać
uzasadnienie.
6. Wszelkie zmiany postanowień umownych wymagają zachowania formy piemnej pod
rygorem nieważności.
§11
Postanowienia końcowe
1. Strony zobowiązują się do rozwiązywania wszelkich ewentualnych sporów w sposób
polubowny i kompromisowy. W przypadku, gdy strony nie będą mogły znaleźć
rozwiązania polubownego spór rozstrzygnie sąd powszechny właściwy dla lokalizacji
siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie właściwe przepisy
Kodeksu Cywilnego i Prawa Budowlanego.
3. Integralną część niniejszej umowy stanowi "Harmonogram realizacji prac projektowych".
4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje
Zamawiający a jeden Wykonawca.
Zamawiający:
Wykonawca:
Download