4. Wpływ czynników zewnętrznych na przebieg procesu fotosyntezy

advertisement
1.
2.
3.
4. Wpływ czynników zewnętrznych na przebieg procesu
fotosyntezy
a. 1. Cele lekcji
i. a) Wiadomości
Uczeń:
- wie, że czynniki zewnętrzne wpływają na intensywność procesu fotosyntezy,
- zna - zna pojęcie fotosynteza (proces przeprowadzany przez rośliny zielone podczas którego energia
świetlna zostaje zamieniona na energię chemiczną i w konsekwencji wykorzystana do produkcji
związków pokarmowych),
- zna pojęcie chlorofil (barwnik występujący w roślinach, biorący udział w procesie fotosyntezy),
- zna pojęcie anabolizm (reakcja chemiczna w wyniku której z prostych związków powstają związki
złożone gromadzące energię, przykładem reakcji anabolicznej jest fotosynteza.).
ii. b) Umiejętności
Uczeń:
- potrafi odczytywać wykres ilustrujący zależność tempa fotosyntezy od czynników zewnętrznych,
- potrafi prezentować i analizować wyniki prostych eksperymentów biologicznych,
- potrafi planować proste doświadczenie biologiczne,
- potrafi opisać słownie i za pomocą wzoru chemicznego ogólny przebieg procesu fotosyntezy i podać
przykłady organizmów przeprowadzających ten proces,
- potrafi zlokalizować organelle w których przebiega ten proces.
b. 2. Metoda i forma pracy
Pogadanka, pokaz, dyskusja.
c. 3. Środki dydaktyczne
Podręcznik, ćwiczenia, grafoskop, foliogramy, tablice biologiczne, atlas biologiczny, papier
milimetrowy.
d. 4. Przebieg lekcji
i. a) Faza przygotowawcza
Przywitanie się z uczniami, sprawdzenie listy obecności, podanie tematu zajęć. Wprowadzenie do
tematu zajęć.
ii. b) Faza realizacyjna
1. Nauczyciel prosi uczniów o przypomnienie wiadomości o procesie fotosyntezy z lekcji
wcześniejszej.
2. Nauczyciel posługując się dostępnymi planszami omawia zależność tempa fotosyntezy od
czynników zewnętrznych (oświetlenie, temperatura, dostępność dwutlenku węgla),
3. Nauczyciel rysuje na tablicy wykres zależności tempa fotosyntezy od stężenia dwutlenku węgla,
4. Nauczyciel prosi uczniów aby w zeszytach wykonali wykresy zależności tempa fotosyntezy od
oświetlenia,
5. Uczniowie omawiają wykres,
6. Nauczyciel w razie potrzeby, koryguje wypowiedzi uczniów,
7. Uczniowie rozwiązują zadania (Zeszyt ćwiczeń ucznia, Nowa era, Warszawa 2000) nr 4 ze strony
33.
8. Nauczyciel sprawdza wykonanie zadania przez uczniów i rozdaje karty pracy.
iii. c) Faza podsumowująca
Nauczyciel podsumowuje zajęcia, sprawdza poprawność wykonanych ćwiczeń.
e. 5. Bibliografia
1. Gołda W., Biologia dla gimnazjum, Nowa Era, Warszawa 2004.
2. Kiwiński M., Zeszyt ćwiczeń dla gimnazjum, Nowa era, Warszawa 2000.
3. Nęcka E., Trening twórczości. Podręcznik dla psychologów, pedagogów i nauczycieli, Impuls,
Kraków 1998.
4. Grzegorek J., Biologia, WSiP,Warszawa 2002.
5. Szmidt J.K., Dydaktyka twórczości. Koncepcje – Problemy – Rozwiązania, Impuls, Kraków 2003.
6. Bartnik W., Biologia zakres rozszerzony, Operon, Gdynia 2004.
7. Krzymanowski T., Fizjologia zwierząt, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze I Leśne, Warszawa
1995.
8. Krechowiecki A., Zarys anatomii człowieka, Państwowy Zakład WydawnictwLekarskich, Warszawa
1992.
9. Żelazny I., Notatki z lekcji, Wydawnictwo Szkolne Omega, Kraków 2000.
10. Villee S., Biologia, Oicyna Wydawnicza Multico, Warszawa 2000.
f. 6. Załączniki
i. a)Karta pracy ucznia
Ćwiczenie
Zadanie 1.
Na papierze milimetrowym wykonaj wykres zależności tempa fotosyntezy od temperatury. Opisz
wszystkie elementy wykresu.
g.
h. 7. Czas trwania lekcji
45 minut
i. 8. Uwagi do scenariusza
brak
Download
Random flashcards
Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards