Mięśnie, narząd czynny ruchu zbudowany z tkanki mięśniowej

advertisement
Mięśnie, narząd czynny ruchu zbudowany z tkanki
mięśniowej poprzecznie prążkowanej. Mięśnie
szkieletowe dzielimy na: mięśnie długie, mięśnie
płaskie i krótkie. Tkanka mięśniowa, tkanka
zwierzęca
zbudowana
z
wydłużonych
cylindrycznych lub wrzecionowatych komórek
mięśniowych, zawierających kurczliwe włókienka
mięśniowe
zwane
miofibryllami.
Miofibrylle
zbudowane są z dwóch rodzajów białek - aktyny i
miozyny, dzięki którym tkanka mięśniowa może
kurczyć się i rozkurczać, umożliwiając wszelkie
ruchy zwierząt. Ze względu na budowę wyróżnia
się: 1) tkankę mięśniową gładką - zbudowaną ze
ściśle ułożonych, jednojądrowych komórek kształtu
wrzecionowatego, występującą w narządach układu
pokarmowego,
oddechowego,
moczowego,
rozrodczego (macica, pochwa, jajowody) oraz w
niektórych innych organach wewnętrznych (np.:
mięśniach poruszających gałką oczną, naczyniach
krwionośnych) 2) tkankę mięśniową poprzecznie
prążkowaną
–
zbudowana
z
włókien
wielojądrowych, wykazujących charakterystyczne
prążkowania
widoczne
pod
mikroskopem,
zbudowane są z niej mięśnie szkieletowe, 3)
tkankę sercową - zbudowaną z wielojądrowych
włókien prążkowanych, tworzących rozgałęzienia
łączące się z sąsiednimi włóknami (mięsień
sercowy, serce). Mięśnie długie zaopatrzone są w
co najmniej dwa ścięgna przyczepiające się do
kości, odchodzące od brzuśca mięsnego. Ścięgna
zbudowane są z tkanki łącznej zbitej włóknistej,
brzuśce zaś z pęczków włókien mięsnych. W
mięśniach płaskich natomiast zbiorowisko włókien
mięsnych układa się w płaski pokład i przyczepia
się do kości płaskich ścięgnem, zwanym
rozcięgnem (np. mięśnie brzucha). Mięśnie
przebiegające okrężnie nazywamy zwieraczami (np.
zwieracz odbytu). Ze względu na przeważający
charakter włókien mięśniowych w danym mięśniu
poprzecznie
prążkowanym
(szkieletowym),
wyróżniamy mięśnie: białe, czerwone i mieszane.
Mięśnie białe, zwane szybkimi, posiadają większą
ilość włókienek kurczliwych (aktyna, miozyna) oraz
większą ilość zgromadzonego glikogenu i enzymów
niezbędnych do uwalniania energii w warunkach
beztlenowych
(glikogenoliza),
przy
niskiej
zawartości
mioglobiny
(różowego
barwnika
oddechowego, stąd też ich jaśniejszy kolor). Ten
typ mięśni kurczy się szybciej i silniej, lecz szybko
traci rezerwy energetyczne i ulega zmęczeniu. Przy
krótkotrwałych wysiłkach o dużym nasileniu
organizm “używa” tych właśnie mięśni. Mięśnie
zawierające włókna czerwone (zawierające duże
ilości mioglobiny i dlatego pobierające energię z
procesów tlenowych tj. np. cyklu Krebsa) stanowią
większość w organizmie człowieka i są używane
podczas dłudotrwłych wysiłków w umiarkowanym
nasileniu.
Układ mięśniowy, układ czynny ruchu, zespół
narządów kurczliwych, zbudowanych z tkanki
mięśniowej poprzecznie prążkowanej (mięsień),
poruszających ruchomo zestawionym szkieletem.
Wyróżnia się: 1) mięśnie tułowia (grzbietu,
międzyżebrowe, brzucha),2) mięśnie kończyn
górnych: a) obręczy barkowej (m.in.: piersiowe,
kapturowy,
naramienny),
b)
ramienia,
c)
przedramienia, d) ręki, 3) mięśnie kończyn dolnych:
a) pośladkowe, biodrowo-lędźwiowe (obręcz
miedniczna), b) uda: z tyłu zginacze, z przodu
prostowniki
(czworogłowy
uda),
mięśnie
przywodzące, c) goleni: łydki od strony tylnej i grupa
przednioboczna, d) stopy, 4) mięśnie głowy i szyi.
Na twarzy znajdują się płaskie mięśnie poruszające
skórą (unerwione przez nerw czaszkowy VIItwarzowy),
zwane
mięśniami
mimicznymi
(wyrazowymi). Zlokalizowane głównie wokół
oczodołów, nosa, ust i uszu.
Skurcz mięśnia, skrócenie włókienek kurczliwych
mięśnia pod wpływem impulsów z ośrodków
nerwowych. Udział w skurczu mięśnia biorą białka
kurczliwe mięśni: miozyna i aktyna. Skurcz może
być izometryczny (gdy wzrasta napięcie mięśnia
bez zmiany jego długości) lub izotoniczny (gdy
skraca się mięsień bez zmiany napięcia). Zwykle
skurcz mięśnia składa się z fazy izometrycznej i
izotonicznej. Wytworzona w mięśniach energia
chemiczna zamienia się w ciepło, które z kolei
wpływa na funkcje termoregulacyjną naszego
organizmu. Nie wszystkie mięśnie kurczą się
jednakowo szybko a różnica ta zależy od grubości
włókien kurczliwych – miofibryle, od aktywności
enzymów, od zabarwienia Mioglobina, barwnik
oddechowy występujący w mięśniach, zbliżony w
budowie chemicznej do hemoglobiny, różniący się
jednak od niej masą cząsteczkową – białe –
szybkokurczliwe, czerwone – wolnokurczliwe.
Mechanika skurczu mięśnia ( pop. Prążk ) w
odrębie wlokna miesniowego znajduja się wlokna
kurczliwe – miofibrylle które dziela się na grube
zwane Miozyna, jedno z białek występujących w
mięśniu i biorących udział w jego skurczu, jej grube
pasemka tworzą pasek ciemny, anizotropowy - w
mięśniu poprzecznie prążkowanym. Cząsteczka
miozyny ma kształt pałeczki i zbudowana jest z
meromiozyny lekkiej i ciężkiej, która powoduje
wsuwanie się cząsteczek aktyny pomiędzy
cząsteczki miozyny i w efekcie skurcz włókna
mięśniowego orza cienkie zwane Aktyna, białko
kurczliwe mięśni (15%). Bierze udział w skurczu
mięśni. Występuje wraz z miozyną (40%).
Cząsteczki aktyny i miozyny tworzą struktury
włókniste (mało uporządkowane w mięśniach
gładkich, natomiast w mięśniach szkieletowych i
mięśniu sercowym rozmieszczone regularnie). W
cienkich wloknach przebiegaja poprzecznie także
prazki zwane sarkomerem, która jest jednostka
kurczliwa miesnia. Wewnatrz komorki miesniowej wl
mie istnieje siateczka edoplazmatyczna w postaci
kanalikow poprzecznych i podloznych w których
podczas spoczynku miesnia magazynowany jest
wapn. W przypadku pobudzen miesnia wapn
zostaje wyrzucony w glab komorki mie poprzez
kanaliki co powoduje aktywnosc ukl kurczliwych.
Napiecie miesnia w stanie skurczu zalezy od ilosci
wyrzuconego wapnia i czasu jak dlugo jony wapnia
dzialaja na ukl kurczliwy miesn. Napięcie
mięśniowe, tonus mięśniowy to warunkuje
zachowanie postawy ciała i rysów twarzy, szybkie
przejście od stanu spoczynkowego do skurczu
mięśnia, wzajemne współdziałanie mięśni w czasie
wykonywanie różnych czynności. Czas trwania
pojedynczych skurczu wynosi od 7 do 100 ms. W
tym okresie kom mie jest niewrazliwa na bodzce a
okres tej niewrazliwosci nazywamy refrakcja. Gdy
po 1 skurczu wystepuje kolejny skurcz jest on z
reguly
silniejszy.
Zjawisko
to
nazywamy
sumowaniem skurczu i jest ono tym pelniejsze im
wczesniej po 1 skurczu nastepuje kolejny. Jeżeli
mies będzie drazniony seria bodzcow to wystapi
dlugotrwaly skurcz zwany skurczem tezczowym –
bywa zupelny i niezupelny. Niezupelny to taki w
którym pomiedzy kolejnym pobudzeniem wystepuje
czesciowy rozkurcz a zupelny to bolesny bez
rozkurczu.
Uklad energe miesni- ATP, adenozynotrójfosforan,
nukleotyd, zawiera 3 reszty kwasu fosforowego,
resztę adeniny i rybozy. ATP wchodzi w reakcje
tylko
w
obecności
kationów
metali
dwuwartościowych z którymi tworzy kompleksy.
ATP jest aktywnym czynnikiem fosforylującym łatwo odszczepia jedną resztę kwasu fosforowego
przekształcając się w ADP. Wydzielana jest przy
tym znaczna ilość niezbędnej dla organizmu
energii. ATP bierze udział w biosyntezie kwasów
tłuszczowych. Reagując z aktyną i miozyną
powoduje skurcz mięśni. Reakcja atp przejscia w
adp + ortofosforan = 7000 tys\mol. Polaczenie to
nazywamy polaczeniem wysokoenergetycznym ~ P.
ponieważ skurcz mies przebiega z uzyciem atp
wiec jego zasoby musza być odzyskiwane poprzez
przemiane weglowodanow. Materialem energ jest
glikogen wyst w mies. Rozpad jego prowadzi do
powst glikozy. Przemiana glikozy odbywa się w 2
etapach: beztlenowy – etap z czasteczek glikozy
powstaja drobiny kwasu mlekowego. I tlenowyzwany cyklem krebsa gdzie z przemiany glikozy
odzyskujemy drobiny atp. Poziom kw mlekowego
to miara zmeczenia miesnia i swiadczy o dlugu
tlenowym. A ten z kolei wyrownyw w okresie
spoczynku mies. Zmeczenie mes wynika z rodzaju
pracy
glownie
aktywnosci
powodujacych
wyczerpanie rezerw energety i zaburzenie
homeostazy
zwiazane
ze
zgromadzeniem
produktow
wysilkowej
przemiany
materii
Przyrzadami do mierzenia sa: Ergograf, przyrząd
służący do rejestracji graficznej pracy mięśni,
używany do badań nad wpływem różnych
czynników na zmęczenie mięśni. Ergometr,
przyrząd do mierzenia ilości wykonywanej pracy
mięśniowej. Najczęściej używane są ergometry
rowerowe, zwane cyklergometrami, działające na
zasadzie zwykłego roweru. Elektromiografia (EMG),
metoda
badania
i
rejestracji
zjawisk
bioelektrycznych
(prądów
czynnościowych)
zachodzących w mięśniach podczas ich pracy,
umożliwia m.in. różnicowanie pomiędzy pierwotnym
zanikiem mięśni a zanikiem mięśni neurogennym
(spowodowanym zaburzeniem w obwodowym
układzie nerwowym). Rejestracji dokonuje się przy
pomocy elektrod powierzchniowych lub igłowych,
które wkłuwa się do badanego mięśnia.
Krew, płyn ustrojowy, czyli rodzaj tkanki łącznej,
której istota międzykomórkowa jest płynna.
Objętość krwi wynosi 5-6 l, co stanowi średnio 7,5%
masy ciała. Składa się z osocza (plasma sanguinis)
i składników komórkowych. Składniki komórkowe to
krwinki: czerwone (erytrocyty) i białe (leukocyty)
oraz płytkowe (trombocyty). Funkcje krwi:1)
rozprowadzanie tlenu i odprowadzanie dwutlenku
węgla do płuc,2) rozprowadzanie substancji
odżywczych
wchłonietych
z
przewodu
pokarmowego,
hormonów,3)
odprowadzanie
substancji zmetabolozowanych do nerek i
gruczołów potowych, 4) bierze udział w reakcjach
odpornościowych
(układ
immunologiczny).
Krwinki czerwone, erytrocyty, składniki krwi
kręgowców zawierające we wnętrzu barwnik krwi hemoglobinę. Mają postać krążków dwuwklęsłych o
średnicy 6-8 m. Jeden litr krwi zawiera 4,012
3
4,5×10
(4-4,5 mln/mm ) erytrocytów u kobiety i
12
3
4,5-5×10
(4,5-5 mln/mm ) u mężczyzny.
Powstają w szpiku kostnym (erytropoeza,
erytropoetyna), przechodzą do krwi gdzie żyją około
120 dni, a następnie sa wyłapywane w śledzionie,
gdzie następuje ich rozkład. W zależności od
gatunku, występują różne wielokści erytrocytów.
Maja one dużą elestyczność dzięki czemu mogą
przepływać przez naczynia włosowate, ale też mają
zdolność do aglutynacji (grupa krwi, antygenowe
układy krwink czerwonych). Erytrocyty mają za
zadanie transportować tlen do wszystkich tkanek i
komórek organizmu, a następnie w jego miejsce
związać dwutlenek węgla i oddać go w płucach, by
móc na nowo związać tlen. Poza tym biorą udziałw
przenoszeniu
i
magazynowaniu
pewnych
składników mineralnych oraz organicznych.Liczba i
właściwości morfologiczne krwinek, a także
zawartość w nich hemoglobiny, ma bardzo ważne
znaczenie diagnostyczne.
Krwinki białe, leukocyty, jądrzaste komórki
występujące we krwi, limfie (chłonce) a także
tkance łącznej. Charakteryzują się zdolnością do
pełzakowatego ruchu oraz fagocytozy i z tego
względu pełnią funkcje odronne w organizmie. W 1
9
3
litrze krwi jest 6,0-8,0×10
(6000-8000/mm )
leukocytów. Krwinki białe (o średnicy 12-16 m) są
komórkami z jądrami i ze względu na zawartość
ziarnistości w cytoplazmie lub ich brak dzieli się je
na granulocyty i agranulocyty. Granulocyty różnią
się powinowactwem ziarnistości od barwników,
dlatego wyróżniamy granulocyty obojętnochłonne
(neutrofile, mikrofagi) (50-66%), kwasochłonne
(eozynofile) (2-4%), zasadochłonne (bazofile)
(0,5%). Agranulocyty to limfocyty (30-35%) i
monocyty (4-8%) o średnicy 8 m. Wszystkie
krwinki,
z
wyjątkiem
limfocytów
(układ
immunologiczny, węzły limfatyczne, śledziona,
grudki chłonne), wytwarzane są przez czerwony
szpik kostny.
Płytek
krwi, trombocyty, w 1 litrze krwi jest ok. 2009
3
300×10 (200-300 tys./mm ). Płytki krwi w swoim
wnętrzu
zawierają
enzymy
potrzebne
do
krzepnięcia krwi (układ krzepnięcia) - trombokinazę
oraz serotoninę, co umożliwia im zatamowanie
krwawienia poprzez wytworzenie czopa płytkowego.
Są one fragmentami macierzystych komórek szpiku
kostnego - megakariocytów. Ich produkcja i
różnicowanie jest sterowane przez trombopoetynę
(trombopoeza).
Chłonka, limfa, tkanka łączna, której - podobnie jak
we krwi - istota międzykomórkowa jest płynna.
Składa się z osocza chłonki i elementów
morfotycznych, którymi są limfocyty. Powstaje w
luźnej tkance łącznej jako jej przesącz do
włosowatych
naczyń
limfatycznych,
które
przechodzą dalej, tworząc większe pnie chłonne
(układ limfatyczny). Te natomiast przechodzą przez
węzły limfatyczne (chłonne), zbierając powstałe tam
limfocyty. Do naczyń limfatycznych kosmków
jelitowych resorbowane są strawione tłuszcze w
postaci zemulgowanej, dzięki czemu chłonka
płynąca w naczyniach limfatycznych jelita ma białe
wejrzenie. Chłonka przez przewód piersiowy i
limfatyczny prawy wlewa się do krwi żył ramiennogłowowych.
Narządy
zmysłów:
Służą
do
odbierania
określonych bodźców. Składają się najczęściej z
dużej liczby komórek zmysłowych – receptorów,
przy pomocy których rejestrują zmiany zachodzące
w środowisku oraz przekazują impulsy do
odpowiednich
ośrodków
mózgu
i
rdzenia
kręgowego. Umożliwiają właściwe reagowanie na
otrzymywane sygnały. Receptory wrażliwe na
określony
rodzaj
bodźca
nazywane
są:
chemoreceptorami
–
wrażliwe
na
bodźce
chemiczne mechanoreceptorami – odbierają
bodźce
fizyczne:
dotyk,
światło,
dźwięk,
termoreceptorami – odbierają wrażenia cieplne
(ciepło, zimno).
Oko, gałka oczna, narząd umożliwiający widzenie
otaczającego nas świata, będący receptorem fal
elektromagnetycznych o długości fali od fioletu do
czerwieni. Składa się ze ścian i układu
załamującego promienie (oko jako układ optyczny),
z błony światłoczułej, pęczka włókien nerwowych
(nerw czaszkowy II), który przewodzi bodźce z tej
błony do ośrodków w mózgu. Gałka oczna jest
genetycznie częścią międzymózgowia (mózg).
Zewnętrzną warstwą gałki ocznej jest błona
łącznotkankowa uformowana w kształcie kuli,
zwana twardówką, która w części przedniej
przechodzi w część przezroczystą o mniejszym
promieniu, zwaną rogówką. Wewnątrz twardówki
znajduje się naczyniówka przechodząca w pobliżu
rogówki w ciało rzęskowe, którego więzadełka,
odchodząc promieniście do wyrostków rzęskowych,
przyczepiają się w okolicy równika do torebki
soczewki. W ciele rzęskowym znajduje się mięsień
zmieniający ogniskową soczewki. Soczewka gałki
ocznej jest dwuwypukła o średnicy ok. 4 mm. Część
dalsza naczyniówki - tęczówka z otworem
źrenicowym
jest
przesłoną
działającą
automatycznie przez zwieracz i rozszerzacz
źrenicy. Położona z przodu soczewki i rogówki,
zawiera barwnik. Przestrzeń zawarta między
rogówką i tęczówką to komora przednia oka,
łącząca się przez źrenicę z komorą tylną,
ograniczoną od przodu tęczówką, od tyłu soczewką
i ciałem rzęskowym. Komory oka są wypełnione
płynem wodnistym. Wewnętrzną warstwą gałki
ocznej jest siatkówka, składająca się z warstwy
barwnikowej i z części nerwowej z komórkami
nerwowymi (neuron). Warstwa barwnikowa wyściela
całą wewnętrzną stronę naczyniówki gałki ocznej aż
po tęczówkę, natomiast część światłoczuła sięga
nieco do przodu od równika soczewki. Elementami
światłoczułymi siatkówki są pręciki i czopki
zwrócone częścią odbierającą bodźce do warstwy
barwnikowej siatkówki. Czopki uczulone są na
barwy, a pręciki zawierające rodopsynę (czerwień
wzrokowa) uczulone są na ilość światła. W
siatkówce (dno oka) oglądanej przez otwór
źreniczny za pomocą oftalmoskopu widzi się na
zabarwionym
czerwono
tle
tarczę
nerwu
wzrokowego położoną przyśrodkowo, a z boku w
osi optycznej - plamkę żółtą, miejsce najlepszego
widzenia. Z tarczy (nie posiadającej komórek)
wychodzą włókna nerwowe i żyła środkowa
siatkówki, a wchodzi tętnica środkowa siatkówki.
Gałka oczna poza soczewką wypełniona jest
przezroczystym ciałem szklistym. Mechanizm
widzenia barw (wg Yuonga) W siatkówce
występują trzy typy czopków wrażliwych na trzy
podstawowe barwy: czerwień, zieleń, fiolet.
Poszczególne typy czopków zawierają odpowiednie
związki fotochemiczne, które podrażnione bodźcami
odpowiedniej barwy (długości) światła ulegają
rozkładowi i wywołują właściwe bodźce. Są one
przeniesione włóknami nerwowymi w formie
impulsu nerwowego do ośrodków w korze
mózgowej, gdzie kształtuje się odpowiednie
wrażenie barwne. Przy podrażnieniu np. wszystkich
trzech typów czopków powstaje barwa biała,
jednakowej ilości czopków czerwonych, zielonych
oraz niewielkiej ilości fioletowych powstaje barwa
żółta czopków fioletowych i zielonych powstaje
barwa niebieska itd. Wady wzroku Przyczyną wad
wzroku jest zły kształt gałki ocznej lub niezdolność
akomodacji
soczewki.
krótkowzroczność.
Powstaje w wyniku wydłużenia gałki ocznej.
Promienie świetlne skupiają się przed siatkówką
tworząc nieostry obraz na siatkówce. Można
zastosować okulary z wklęsłymi soczewkami
(minusowe). Dalekowzroczność. Powstaje w
wyniku skrócenia gałki ocznej. Promienie skupiają
się za siatkówką. Można stosować okulary z
wypukłą
soczewką
(plusy).
Astygmatyzm.
Powstaje przy nierównej krzywiźnie rogówki lub
soczewki. Część promieni skupia się na siatkówce
reszta przed lub za. Można stosować okulary z
soczewkami
cylindrycznymi
Ucho jest narządem słuchu połączonym z
narządem równowagi. Przystosowane jest do
odbioru fal dźwiękowych oraz przekazywania ich do
kory mózgowej, gdzie są przetwarzane. Ucho
tworzą trzy części: Ucho zewnętrzne rozpoczyna
małżowina uszna, będąca fałdem skórnym
rozpiętym na tkance chrzęstnej. Rolą małżowiny
jest wyłapywanie dźwięków. Małżowina otacza
kanał słuchowy zakończony elastyczną błoną
bębenkową. W kanale słuchowym znajduje się
orzęsiony nabłonek z gruczołami produkującymi
woszczynę.
Powstająca
substancja
zbiera
zanieczyszczenia. Ucho środkowe jest jamą, w
której zawieszone są trzy kosteczki słuchowe:
młoteczek, kowadełko, strzemiączko. Młoteczek
łączy się z błoną bębenkową z jednej strony, drugą
dotyka kowadełko. Strzemiączko z jednej strony
dotykane jest przez kowadełko, z drugiej łączy się z
błoną okienka owalnego. Ucho środkowe łączy się z
gardłem kanałem nazywanym trąbką Eustachiusza
(reguluje ciśnienie). Funkcją ucha środkowego jest
przekazywanie drgań fali głosowej z ucha
zewnętrznego
do
wewnętrznego.
Ucho
wewnętrzne
jest
błoniastym
labiryntem
składającym się z dróg i jam w kościach
skroniowych. Ucho wewnętrzne tworzy: ślimak
(związany ze słuchem), woreczek, łagiewka, kanały
półkoliste (dotyczą równowagi). Ślimak podzielony
jest na 3 kanały błoniaste. Kanał najwyżej położony
nazywany jest kanałem przedsionkowym, łączy się
z okienkiem owalnym, do którego dolega
strzemiączko (ucho środkowe). Od strony
zewnętrznej kanał przedsionkowy dochodzi do
kanału bębenkowego, który dochodzi do okienka
okrągłego (w uchu środkowym również okryte jest
błoną). Kanały przedsionkowy i bębenkowy
wypełnione są płynem - perylimfą. Między
wymienionymi kanałami znajduje się kanał ślimaka
wypełniony płynem - endolimfą oraz oddzielony od
kanałów: górnego i dolnego błonami. Wewnątrz
kanału ślimaka znajduje się ok. 24000 komórek
zmysłowych zaopatrzonych w rzęski (receptory)
tworzących narząd Cortiego. Wypustki tych
komórek
tworzą
nerw
słuchowy,
którym
przekazywane są impulsy do ośrodków słuchowych
w korze mózgowej. Fizjologia słyszenia Fale
dźwiękowe
uderzają
w błonę
bębenkową
wprowadzając ją w drgania. Te drgania są
wzmacniane i przekazywane przy pomocy 3
kosteczek słuchowych na błonę okienka owalnego.
Z kolei wibracje tej błony wzbudzają w perylimfie
kanałów przedsionkowego i bębenkowego fale
ciśnienia
przenoszone
do
endolimfy.
To
mechanicznie pobudza receptory narządu Cortiego.
Zapoczątkowane impulsy są przewodzone przez
nerw słuchowy do pól słuchowych kory mózgowej i
wywołują wrażenie słyszenia. Dźwięk odczuwany
przez ucho człowieka ma trzy właściwości:
wysokość, głośność oraz brzmienie. Narząd
równowagi Znajduje się w uchu wewnętrznym.
Tworzą ten narząd: woreczek, łagiewka i kanały
półkoliste. W łagiewce i woreczku znajdują się
receptory zaopatrzone w rzęski, a wnętrze
wypełnione jest żelowatą substancją nazywaną
endolimfą. W endolimfie pływają drobne “kamyki”
utworzone z węglanu wapnia i białek, nazywane
otolitami. Natomiast kanały półkoliste są “rurami”
wypełnionymi endolimfą. Jeden koniec każdego
kanału rozszerza się w tzw. bańkę, w której
znajdują się orzęsione receptory, wrażliwe na
zmiany endolimfy. Każdy kanał półkolisty jest
prostopadły (w przybliżeniu) do obu pozostałych.
Ruch głowy powoduje w jednym lub kilku kanałach
ruch endolimfy. Nawet najmniejsza zmiana pozycji
głowy lub ciała powoduje przesunięcie otolitów,
które drażniąc włoski receptorów zapoczątkowują
powstanie impulsu przewodzonego do mózgu. W
następstwie wywołuje to odruchy skierowane na
przywrócenie
właściwej
pozycji
ciała.
Narząd smakowy Receptory smakowe nazywane
są kubkami smakowymi. Znajdują się na
powierzchni języka. Aby wywołać wrażenie smaku,
substancje pokarmowe muszą być rozpuszczone w
wodzie lub ślinie. Człowiek odczuwa smak: słodki,
słony, kwaśny i gorzki przy pomocy różnych kubków
smakowych umiejscowionych w różnych częściach
języka (po bokach – kwaśny, z tyłu – gorzki, z
przodu – słodki i słony). Lepsze wrażenie smakowe
wywołują pokarmy ciepłe.
Węch Narząd węchu odbiera bodźce chemiczne
(zapachowe).
Receptorami
węchowymi
są
wyspecjalizowane komórki rzęskowe umieszczone
w błonie śluzowej jamy nosowej. U człowieka zmysł
węchu jest słabo rozwinięty, a receptory szybko
tracą swoją wrażliwość ignorując wyczuwany
zapach już po kilku minutach. Dla wywołania
wrażenia zapachowego dana substancja musi
przedostać się w postaci gazowej do przewodów
nosowych, gdzie cząsteczki unoszące się w
powietrzu na drodze dyfuzji trafiają do receptorów.
Zmysł węchu, zmysł powonienia, część błony
śluzowej jamy nosowej w górnej części tej jamy,
zwana błoną węchową, w której znajdują się między
komórkami nabłonkowymi komórki dwubiegunowe.
Jedna wypustka takiej komórki zaopatrzona we
włoski węchowe zwrócona jest na powierzchnię
błony śluzowej, a druga jako neuryt (akson)
przechodzi do mózgu. Pęczki tych ostatnich tworzą
tzw. nitki węchowe przechodzące przez blaszkę
sitową kości sitowej do jamy czaszki, gdzie kończą
się w ośrodkach węchowych w mózgu.Zmysł
umożliwia rozpoznawanie niektórych lotnych
substancji chemicznych znajdujących się w
otoczeniu (odzwierciedlający zapachy). Receptory
węchowe są w stanie wykryć pewne substancje
nawet przy ich minimalnej obecności w otoczeniu
(np. sztuczne piżmo).
Skóra, powłoka pokrywająca ciało kręgowców,
także ludzkie, oddzielająca je od środowiska i
zarazem łącząca je z nim, zbudowana z trzech
warstw: 1) naskórka (nabłonka wielowarstwowego
zrogowaciałego) razem z jego tworami, jak: włosy,
paznokcie i gruczoły (łojowe, zapachowe, potowe),
2) skóry właściwej, zbudowanej z tkanki łącznej
włóknistej o plecionkowatym przebiegu pęczków
włókien
kolagenowych,
elastycznych
i
retikulinowych, z niewielką liczbą komórek tkanki
łącznej.3) tkanki podskórnej, którą stanowi bądź
tkanka tłuszczowa, bądź rzadziej tkanka łączna
wiotka. U człowieka skóra ma grubość 1-4 mm, jej
2
powierzchnia wynosi około 16 000 cm .
Zabarwienie skóry wiąże się z produkcją
specjalnego barwnika - melaniny, odznacza się
najintensywniejszą pigmentacją na narządach
płciowych zewnętrznych i w okolicy brodawki
gruczołu mlecznego. Różnice w zabarwieniu skóry
u przedstawicieli różnych ras są następstwem
różnic w liczbie melanocytów w naskórku, a
zwłaszcza w stopniu ich aktywności. Skóra dłoni i
podeszwy nie jest owłosiona, podobnie jak skóra
prącia i warg sromowych mniejszych (srom ). W
powłoce skórnej umieszczone są receptory dotyku,
bólu i temperatury. Skórę zwierzęcą, głównie
ssaków, stosuje się jako surowiec przemysłowy.
Skóra świeżo zdjęta z ubitej sztuki (surowa)
narażona jest na działanie bakterii gnilnych
(bakterie), poddaje się ją więc oczyszczeniu w celu
uzyskania golizny, a następnie konserwacji przez
suszenie, solenie, itp. Kolejnymi etapami obrabiania
skóry są: garbowanie i wykańczanie (np. barwienie,
natłuszczanie,
szlifowanie,
wytłaczanie,
nabłyszczanie). Do najważniejszych właściwości
skóry należą: odporność na działanie czynników
atmosferycznych,
wodoodporność,
niski
współczynnik przewodnictwa ciepła, miękkość,
elastyczność, dobra wytrzymałość na rozciąganie,
zdolność do wiązania kwasów, zasad i innych
szkodliwych składników znajdujących się w pocie.
Download