Pobierz kartę zgłoszenia do konkursu

advertisement
KARTA ZGŁOSZENIOWA DO UDZIAŁU W KONKURSIE „Skrzydła - aż chce się latać”
W RAMACH PROJEKTU „DODAJCIE NAM SKRZYDEŁ”
1. Imię i nazwisko ………………………………………………………………………..
2. Dane kontaktowe ………………………………………………………………………
□ …………………………………………………..
Numer telefonu
□ …………………………………………………..
E-mail
3. Status
□ Uczestnik projektu „Dodajcie nam skrzydeł”
□ Kandydat do projektu „Dodajcie nam skrzydeł”
Oświadczam, że jestem autorem pracy biorącej udział w konkursie i wyrażam zgodę na jej publikację oraz
dalsze nieodpłatne wykorzystywanie przez Zespół Szkół Specjalnych
oraz Urząd Miasta Rybnika
w ramach projektu „Dodajcie nam skrzydeł ” .
Jeżeli będę laureatem konkursu, wyrażam zgodę na przeniesienie na UM autorskich praw majątkowych do
projektu i gwarantuję, że nie będę samodzielnie się nim posługiwać w celach komercyjnych.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów konkursu.
Przyjmuję
do
wiadomości,
że
moje
dane
osobowe
będą
wykorzystane
zgodnie
z
ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, dla ww. celów oraz, że przysługuje mi prawo
wglądu do moich danych osobowych oraz ich poprawienia.
Rybnik, dnia ……………
………………………………….
podpis
Download