NEGOCJACE ZBIOROWE

advertisement
NEGOCJACE ZBIOROWE
• NEGOCJACJE- stanowią proces dwustronnego(czasami
trójstronnego) komunikowania się stron, których interesy są
rozbieżne, w celu osiągnięcia porozumienia.
• Negocjacje zbiorowe-stosuje się do wszystkich negocjacji,
między pracodawcą, grupą pracodawców- z jednej strony, a
organizacją pracowników z drugiej w celu:
• a/ określenia warunków pracy i zatrudnienia,
• b /regulacji stosunków między pracodawcami i pracownikami,
• c/ regulacji stosunków między pracodawcami lub ich
organizacjami lub organizacjami pracowników
Funkcje negocjacji zbiorowych
• 1. Sposób rozwiązywania problemów pracowniczych,
• 2. Przyczyniają się do partycypacji pracowniczej w
podejmowaniu decyzji strategicznych,
• 3. Są elementem kreowania prawa, kształtowania Układów
Zbiorowych Pracy /UZP/,
• 4. Kształtują elementy polityki rynku pracy, a podjęte wspólne
decyzje umożliwiają osiąganie pokoju społecznego,
• 5. Z p.w. pracowników pełnią funkcję ochronną
• 6. Z p.w. Pracodawców są jedną z metod unikania sporów,
• 7.Są powszechną i dominującą formą regulacji zbiorowych
stosunków pracy.
Współczesne kierunki rozwoju negocjacji
zbiorowych
• Od przetargów i walki - do porozumienia i współpracy
• Od przetargów ekonomicznych- po formę współudziału
pracowników w zarządzaniu firmą.
• Od rozwiązywania sporów- do negocjacji zapobiegających
powstawaniu sporów.
• Od negocjacji skoncentrowanych na podziale- do starania stron
do zwiększenia „ masy” do podziału
• Od rozwiązywania problemów - do negocjacji kształtujących
klimat współpracy i wzajemnego zaufania.
• Od negocjacji zakładowych- do ponadzakładowych, do
trójstronnych oraz uwzględniających interes publiczny
Główne czynniki mające wpływ na negocjacje
zbiorowe
•
•
•
•
•
•
•
•
równowaga stron,
rachunek korzyści i strat,
partnerstwo stron,
zasadę dobrej wiary i woli porozumienia,
rzetelna wiedza o przedmiocie negocjacji,
dysponowanie sprawdzonymi modelami negocjacji,
posiadanie sprawdzonych procedur,
umiejętności i zdolności negocjatorów.
CELE ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH w NZ:
Utrzymanie lub poprawa warunków pracy,
Troska o bezpieczeństwo pracy i świadczenia socjalne,
Podnoszenie kwalifikacji pracowników,
Zgoda na większą mobilność pracowników
Utrzymanie (i) wzrost pozycji Związków Zawodowych,
Utrzymanie pozycji liderów związkowych+ reelekcja
CELE PRACODAWCÓW W NZ:
•
•
•
•
•
•
•
•
Przetrwanie i rozwój firmy,
Uzyskanie akceptacji na realizację programu restrukturyzacji,
Wzmocnienie pozycji firmy na konkurencyjnym rynku,
Minimalizacja lub utrzymanie kosztów płac na określonym
poziomie,
Powiązanie systemu płac z efektami pracy( z produktywnością),
Zbudowanie sprawiedliwych systemów motywacyjnych,
Ograniczanie czasu pracy w godzinach nadliczbowych,
Zapewnienie zgodności Zakładowego Sytemu Wynagradzania z
Ponadzakładowymi Układami Zbiorowymi
Zakres negocjacji na szczeblu
makro(kom.trójstr)
•
•
•
•
•
Dochody,
Inflacja,
Stopa bezrobocia,
Czas pracy( miesięczny, tygodniowy),
Szkolenia zawodowe.
Negocjacje szczebla sektorowo-gałęziowego
•
•
•
•
•
•
czas pracy,
szkolenia zawodowe,
nowa klasyfikacja zawodowa,
wynagrodzenia-zwłaszcza minimalne,
przedsięwzięcia promujące mobilność pracowników,
możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę.
Negocjacje szczebla mikro
•
•
•
•
•
•
•
wynagrodzenia,
szkolenia zawodowe,
skutki nowych technologii,
Czas pracy,
bezpieczeństwo zatrudnienia,
proces restrukturyzacji firmy,
nowa klasyfikacja zawodowa, sposoby ingerencji w
rynek pracy.
Reprezentatywność pracobiorców w pluraliźmie
związkowym
• Odrębne negocjacje z każdym związkiem,
• Wspólna reprezentacja związkowa
wszystkich związków,
• Prowadzenie wspólnych rokowań przez
odrębne reprezentacje związków
zawodowych,
• Wybór związku reprezentatywnego na
danym szczeblu negocjacji
ZASDY ORGANIZACYJNE PROWADZENIA WŁAŚCIWYCH
NEGOCJACJI:
•
•
•
•
•
•
•
•
1. Jedna lub kilka rund,ale o określonym czasie
2. Szefowie zespołów powinni posiadać pełnomocnictwa,
3. Każda strona udostępnia drugiej informacje dot.przedmiotu
negocjacji,
4. Propozycje i postulaty -na piśmie,
5. Można wprowadzać nowych negocjatorów- ale za zgodą stron,
6. Przewodniczący zespołów negocjatorów powinni podpisywać
sprawy uzgodnione( z datą),
7. W czasie pracy są możliwe przerwy techniczne- dla wykonania
konsultacji,
8. Strony negocjacji mogą pogrupować ogół spraw w pakiety i
negocjować je osobno( np..oddzielenie spraw ekonomicznych od
pozaekonomicznych)
PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI DLA NEGOCJATORÓW:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Koncentruj się na głównym argumencie, pozostałe na później,
Nie odpowiadaj kontrpropozycją- argumenty i rozwaga,
Skoncentruj się na decydentach zespołu przeciwnego, mówcie jednym
głosem,
Słuchaj uważnie i cierpliwie, miej szacunek dla drugiej strony,
Bądź dobrym obserwatorem i elastycznym negocjatorem,
Stawiaj pytania i nie bój się pytań,
Dbaj o rzeczowe, jasne i zwięzłe wyrażanie swoich myśli,
Nie wydawaj werdyktów przed zakończeniem dyskusji,
kreuj i utrzymuj przyjazny klimat negocjacji,
Nie dopuszczaj do spirali konfliktu,
Ostrożnie ale rzeczowo krytykuj,
Nie dopuść do przerostu formy nad treścią,
Unikaj takich słów, stwierdzeń które mogą zepsuć klimat negocjacji,
Przewiduj konsekwencje danego rozwiązania, skutki porozumień,
układów, paktów
Sztuka ustępowania
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ustępstwa powinny być niewielkie,
Ustępstwa powinny być stopniowo malejące,
Ustępować należy powoli i niełatwo,
Nie każde ustępstwo partnera negocjacji musi być
odwzajemnione,
Równe ustępstwa nie są zawsze sprawiedliwe,
Unikaj zasady „ dzielenia różnicy na pół”,
Ostrożnie należy traktować absurdalne propozycje drugiej strony,
Nie idź pierwszy na ustępstwa w ważnych sprawach,
Należy wystrzegać się eskalacji ustępstw pod koniec negocjacji,
Każde ustępstwo powinno sprawić drugiej stronie max
satysfakcji,
Pamiętaj o udzielonych ustępstwach i przypominaj o nich
oponentom.
Download