Komputer (ang

advertisement
Spis treści
1
Wprowadzenie .............................................................................................. 2
2
Model komputera ......................................................................................... 2
3
Budowa i zasada działania komputera....................................................... 3
3.1
Procesor..................................................................................................................... 4
3.1.1
Układ sterujący................................................................................................... 5
3.1.2
Arytmometr ........................................................................................................ 7
3.1.3
Rejestry procesora .............................................................................................. 7
3.1.4
Architektury procesorów.................................................................................... 8
3.1.5
Parametry procesorów........................................................................................ 8
3.2
Organizacja pamięci wewnętrznej w komputerze ................................................ 9
3.2.1
Rejestry............................................................................................................. 10
3.2.2
Pamięć operacyjna............................................................................................ 11
3.2.3
Pamięć ROM .................................................................................................... 13
3.3
Płyta główna............................................................................................................ 14
3.3.1
Magistrale rozszerzające .................................................................................. 15
3.4
Układy wejścia/wyjścia .......................................................................................... 19
3.4.1
Interfejsy dysków twardych ............................................................................. 20
3.4.2
Kontroler dysków elastycznych ....................................................................... 23
3.4.3
Karta graficzna ................................................................................................. 23
3.4.4
Interfejs równoległy ......................................................................................... 24
3.4.5
Interfejs szeregowy .......................................................................................... 24
3.4.6
Interfejs USB.................................................................................................... 25
3.4.7
Interfejs Bluetooth............................................................................................ 26
3.4.8
Interfejs IrDA ................................................................................................... 27
3.4.9
Interfejs IEEE-1394.......................................................................................... 29
3.4.10
Interfejs WiFi ................................................................................................... 29
3.5
Urządzenia wejścia/wyjścia .................................................................................. 30
3.5.1
Klawiatura ........................................................................................................ 30
3.5.2
Monitor............................................................................................................. 31
3.5.3
Urządzenia pamięci masowej........................................................................... 33
1
1
Wprowadzenie
Komputer (ang. Computer) jedno z najpopularniejszych urządzeń obecnego wieku, to
najczęściej maszyna licząca służąca do przetwarzania informacji zapisanych w formie ciągu
cyfr. Dzięki swojej wielofunkcyjności stał się nieodzownym narzędziem na wielu
stanowiskach pracy. Trudno dzisiaj wyobrazić sobie pracę banków, biur, uczelni, czy też
nawet nowoczesnych zakładów produkcyjnych bez komputera.
2
Model komputera
Komputer zwany kiedyś elektroniczną maszyną cyfrową, bądź maszyną
matematyczną powstał na podstawie abstrakcyjnego modelu komputera służącego do
wykonywania algorytmów nazwanym od nazwiska jego twórcy maszyną Turinga. Maszyna
Turinga składa się z nieskończenie długiej taśmy podzielonej na pola, które mogą znajdować
się w jednym z N stanów. Ustawiona nad taśmą maszyna może znajdować się w jednym z M
stanów. Stan maszyny może ulegać zmianie pod wpływem kombinacji stanów początkowych
taśmy i maszyny. Dzięki takiemu rozwiązaniu istnieje możliwość płynnego przekazywania
zmiany stanów maszyny. Pojedyncza zmiana stanu maszyny nazywa się rozkazem. Zbiór
takich rozkazów zwany listą rozkazów, można traktować jako program. Właśnie to
rozwiązanie zastosowane zostało przez Jonhna von Neumanna do opracowania modelu
współczesnego komputera.
Rysunek 1
Model von Neumanna
W architekturze von Neumanna zwanej też architekturą Princeton (od nazwy
Uniwersytetu w którym Neumann był profesorem matematyki) można wyróżnić trzy
podstawowe elementy składowe: procesor CPU (ang. Central Processing Unit), pamięć (ang.
Memory) i urządzenia wejścia wyjścia I/O (ang. Input/Output). Całość połączona jest ze sobą
2
układami sterującymi przepływem informacji zwanymi magistralą systemową. W
rozwiązaniu tym dane i programy umieszczane są w tej samej przestrzeni adresowej pamięci.
Ogólny schemat modelu został przestawiony na rysunku 1. Rozwiązanie to funkcjonowało
przez wiele lat, jednak okazało się że ma ono istotną wadę, spowalniającą pracę procesora.
Wadą tą jest konieczność rozdziału strumienia binarnych danych, jakiej musi dokonywać sam
procesor na kod programu i dane do przetwarzania. Wady tej pozbawiona jest architektura
Harvard przedstawiona na rysunku 2 w której pamięć została podzielona na dwa obszary:
pamięć danych i pamięć programu. Pamięć danych została zorganizowana jako słowa 8bitowe, natomiast pamięć programu jako słowo 14-bitowe. Rozwiązanie to umożliwiło
zmniejszenie liczby wykonywanych instrukcji procesora, przy jednoczesnym zmniejszenie
czasu ich wykonywania. Wszystkie instrukcje mieszczą się w jednym słowie pamięci i nie
jest potrzebny dodatkowy cykl odczytu związany z pobraniem argumentów rozkazu.
Współczesnym odpowiednikiem tego rozwiązania jest podział pamięci podręcznej na cache
Rysunek 2
Model Harvard
instrukcji i cache danych.
3
Budowa i zasada działania komputera
Współczesny komputer jest urządzeniem, którego głównym zadaniem jest
wykonywanie programów. Każdy program składa się z ciągu zrozumiałych dla komputera
rozkazów wykonywanych zgodnie z określonym algorytmem. Programy te mają za zadanie
przetwarzanie dostarczonych komputerowi danych. Przetwarzanie danych odbywa się w
procesorze a uczestniczą w nim trzy podstawowe moduły komputera (procesor, pamięć,
wejście-wyjście) komunikując się ze sobą. Komunikacja możliwa jest za pomocą sieci
połączeń zwanych magistralą. W magistrali składającej się z szeregu przewodzących linii
(ścieżek) można wyróżnić ich trzy grupy zwane szynami:
3
−
−
−
szyna danych – poprzez którą przemieszczają się dane między modułami;
szyna adresowa – służąca do przesyłania informacji o adresach umiejscowienia
danych;
szyna sterowania - pozwalająca przesyłać informacje sterujące wszystkimi
urządzeniami jednostki centralnej.
Rysunek 3
Schemat połączeń
3.1 Procesor
Podstawowym elementem każdego z wyżej wymienionych modeli jest procesor (ang.
Processor) zaś jego elementami składowymi są: jednostka sterująca IPU (ang. Instruction
Processing Unit), jednostka arytmetyczno- logiczna ALU (ang. Arithmetic-Logic Unit),
zespół rejestrów uniwersalnych (ang. Register File lub Register Bank). Zespół rejestrów i
ALU tworzą układ operacyjny (ang. Datapath) procesora zwany wykonawczym. W
przypadku komputera osobistego PC Procesor jest wykonany jako jeden układ scalony i nosi
nazwę mikroprocesora. Wszystkie bloki procesora połączone są szyną wewnętrzną
procesora, służącą do przesyłania danych i adresów. Zadaniem procesora jest przetwarzanie
informacji wykonując na niej operacje elementarne zwane instrukcjami bądź rozkazami.
Zbiór elementarnych operacji, jakie są możliwe do wykonania na danym procesorze
określone są przez jego cechy konstrukcyjne. Natomiast zbiór wybranych operacji służących
do przetwarzania danych przez procesor nazywany jest programem (ang. Program) składa się
on z ciągu rozkazów maszynowych wykonywanych według określonej kolejności. Każdy
rozkaz maszynowy ma własny kod w postaci liczby binarnej zapisanej w pamięci rozkazów.
W zależności od tego czy procesor pobiera informację z pamięci rozkazów czy z pamięci
danych traktuje ją jako rozkaz bądź daną do przetworzenia. Każdy mikroprocesor składa się z
podobnych elementów, zwykle są to:
4
−
−
−
układ sterujący i synchronizujący;
arytmometr;
rejestry.
3.1.1 Układ sterujący
Układy sterujące jest odpowiedzialny za dostarczenie do układu operacyjnego z
pamięci niezbędnych danych do obliczeń. Odpowiada też za przekazywanie wyników
obliczeń realizowanych w arytmometrze z powrotem do pamięci (rejestrów), jak i za
właściwą kolejność ich przetwarzania. Rozkazy i dane przekazywane są do procesora za
pomocą szyny danych. Podczas wykonywania instrukcji przez procesor da się wyróżnić różne
fazy (takty) do najważniejszych z nich zaliczyć można:
−
−
−
−
−
FETCH - pobranie instrukcji;
DECODE - dekodowanie obrazu binarnego instrukcji;
READ - odczyt argumentów instrukcji z rejestrów procesora lub z hierarchii pamięci;
EXECUTE - wykonanie operacji arytmetycznej lub logicznej;
WRITE - zapis wyniku do rejestru lub pamięci.
Rysunek 4
Organizacja
procesora 8080
Przetwarzanie jednego rozkazu nazywa się cyklem rozkazu, zwykle składa się on z dwóch
etapów:
−
−
cykl pobierania – etap w którym procesor pobiera rozkaz z pamięci i umieszcza go w
rejestrze rozkazu IR (ang. Instruction Register). Informację o wykonaniu tego
zapisana zostaje w liczniku rozkazów PC (ang. Program Counter) zawierającym adres
komórki pamięci, z umieszczonym w niej rozkazem, który ma być w danej chwili
wykonany. Cykl pobierania kończy się zwiększeniem zawartość licznika o 1;
cykl wykonania – etap w którym procesor interpretuje zawarty w rejestrze rozkazu
kod binarny i zgodnie z jego treścią wykonuje określone działanie.
5
Współczesne procesory w których zastosowano flow/pipelining umożliwiają wykonywanie
obu cykli jednocześnie. Dzięki temu podczas wykonywania jednego rozkazu pobierany jest
jednocześnie kolejny. Pozwala to na dwukrotny wzrost prędkości pracy procesora. Każdy
procesor ma swój zbiór rozkazów, które mogą być przez niego wykonane. Zbiór ten zwany
jest listą rozkazów procesora.
Cykl pracy procesora może być zatrzymany na skutek wymuszonego działania zwanego
przerwaniem (ang. Interrupt). Przerwanie to sygnał powodujący zmianę przepływu
sterowania, niezależnie od aktualnie wykonywanego programu. Z chwila pojawienia się
przerwania procesor przechodzi do wykonania kodu procedury obsługi przerwań (ang.
Interrupt handler) zapisanej w wektorze przerwań. Rozróżnia się trzy grupy przerwań:
−
−
−
zewnętrzne – pochodzące od urządzeń wejścia-wyjścia;
wewnętrzne – pochodzące od procesora (niepowodzenie, pułapka, aborts);
programowe – pochodzące od systemu operacyjnego.
Działanie procesora obejmuje jego przechodzenie pomiędzy kolejnymi stanami podczas
których realizowane są określone zadania. Przykładowy graf stanów cyklu rozkazowego
procesora przedstawiony został poniżej1.
Rysunek 5
Graf stanów cyklu
rozkazu
Jak widać obejmuje on :
−
−
−
−
−
−
1
określenie adresu następnego rozkazu, który ma być wykonany;
wczytanie rozkazu z pamięci;
przetworzenie rozkazu mającego na celu określenie rodzaju operacji;
określenie adresu argumentu w przypadku argumentu znajdującego się w pamięci, bądź
urządzeniu wejścia-wyjścia;
pobranie argumentu z pamięci bądź urządzenia wejścia-wyjścia;
wykonanie operacji określonej w rozkazie;
W. Stallings, Organizacja i architektura systemu komputerowego
6
−
−
−
zapisanie argumentu;
sprawdzenie czy wystąpiło przerwanie;
wykonanie przerwania.
3.1.2 Arytmometr
Arytmometr, zwany także jednostką arytmetyczno-logiczną ALU (ang. ArithmeticLogic Unit) stanowi część składową procesora, w której wykonywane są proste operacje
arytmetyczne oraz logiczne na liczbach binarnych pobieranych z pamięci operacyjnej.
Elementami składowymi arytmometru w procesorze są:
−
−
−
−
sumator – wykonujący operację dodawania oraz pozostałe operacje arytmetyczne przez
sprowadzanie ich do dodawań i prostych operacji pomocniczych takich, jak przesunięcie
liczby, przekształcenie z systemu zwykłego w system negacji lub uzupełnień;
rejestry, w których przechowuje się liczby na czas wykonywania operacji oraz wyniki
obliczeń;
koprocesor FPU (ang. Floating Point Unit) jest to specjalny układ do wykonywania
operacji na liczbach zmiennoprzecinkowych;
układ sterowania, który kieruje pracą sumatora i rejestrów, wymianą danych między
rejestrami i innymi urządzeniami procesora.
3.1.3 Rejestry procesora
Rejestry procesora są to komórki pamięci, które pozwalają na zapamiętywanie
przetwarzanych danych oraz sterowanie procesorem. Procesor 8080 posiada 8-bitowe rejestry.
Procesor Pentium zaś 32-bitowe, zawierające w sobie rejestry wcześniejszych rozwiązań
procesorów w tym również 8080. Podstawowymi rejestrami procesora są:
Jednostka całkowitoliczbowa
−
−
−
−
32 – bitowe rejestry ogólnego przeznaczenia ( EAX, EBX, ECX, EDX, EBP, ESI, EDI);
16 – bitowe rejestry segmentów (CS, SS, DS, ES, FS, GS);
32 – bitowe rejestry znaczników EFLAGS; (stanu, sterujące, systemowe);
32 – bitowy wskaźnik rozkazów EIP (wskazujący adres względem początku segmentu
programu).
Jednostka zmiennopozycyjna
−
−
−
−
−
−
80 –bitowe rejestry numeryczne;
16 – bitowy rejestr sterowania;
16 – bitowy rejestr stanu;
16 – bitowy rejestr słowo wyróżników;
48 – bitowy rejestr wskaźnik rozkazu;
48 – bitowy rejestr wskaźnik danych.
7
3.1.4 Architektury procesorów
Wszystkie komputery z uwagi na listy instrukcji możemy zakwalifikować do jednej z dwóch
architektur:
−
−
CISC (ang. Complex Instruction Set Computers);
RISC (ang. Reduced Instruction Set Computers).
Architektura procesora CISC charakteryzuje się następującymi cechami:
−
−
−
−
−
−
duża liczba rozkazów (instrukcji);
mała optymalizacja - niektóre rozkazy potrzebują dużej ilości cykli procesora do
wykonania;
występowanie złożonych, specjalistycznych rozkazów;
duża ilość trybów adresowania;
do pamięci może się odwoływać bezpośrednio duża liczba rozkazów;
duża częstotliwość taktowania procesora.
Przedstawicielem takiego rozwiązania może być: x86, Pentium.
Architektura procesora RISC oparta na zredukowanej liście instrukcji, charakteryzuje się
następującymi cechami:
−
−
−
−
−
−
−
komputer zbudowany jest zgodnie z architekturą harwardzką;
procesor wykorzystuje przetwarzanie potokowe (ang. Pipeling);
mała ilość rozkazów do kilkudziesięciu;
prosty tryb adresowania tryb adresowania;
ograniczona komunikacji pomiędzy procesorem a pamięcią operacyjną;
duża ilość rejestrów;
wszystkie rozkazy wykonywane są w jednym cyklu maszynowym.
Przedstawicielem takiego rozwiązania może być: PowerPC.
Najlepszym rozwiązaniem na dzień dzisiejszy jest połączenie tych dwóch cech, udało
się to firmie Intel, której najnowsze rozwiązania procesorów z punktu widzenia programisty
spełniają oczekiwania stawiane procesorom typu CISC, a ich budowa oparty jest o zasadę
budowy procesorów RISC.
3.1.5 Parametry procesorów
Decydującymi czynnikami procesora wpływającymi na wydajność pracy komputera są:
−
−
pierwotna częstotliwość zegara – oznaczająca szybkość wykonywania instrukcji;
rozmiar dostępnych rejestrów – oznaczająca wielkość dostępnej pamięci w rejestrach
komputera;
8
−
−
−
szerokość szyny adresowej – określona jest przez ilość linii i obecnie wynosi (16, 32,
64), określa ona jednocześnie ilość bitów jaka może być przesyłana jednocześnie;
przestrzeń adresowa pamięci – jest to wielkość pamięci jaka może być obsługiwana
przez procesor;
pamięć podręczna – to pamięć procesora pośrednicząca w wymianie danych pomiędzy
rejestrami procesora, a pamięcią operacyjną komputera.
Tabela 1 Parametry wybranych procesorów
Procesor
Częstotliwość Rozmiar dostępnych Szerokość szyny
Przestrzeń
zegara
rejestrów
adresowej adresowa pamięci
MHz
Pamięć
L1/L2/L3
bit
bit
8086
80286
8
12,5
16
16
20
24
1 MB
16 MB
kB
80386
16 - 40
32
32
4 GB
80486
25 - 120
32
32
4 GB
8
Pentium III
233 - 1400
128
32
4 GB
16/256
Pentium 4
1300 - 3200
128
64
~1 EB
-
8/512/2048
Główni producenci współczesnych procesorów to:
−
−
−
−
Intel (8086, 286, 386, 486, Pentium, Pentium MMX, Pentium Pro, Pentium II, Celeron,
Pentium III, Pentium 4, Xeon, Itanium);
AMD (Athlon, Duron, Athlon XP, Athlon MP, Sempron, Athlon 64, Opteron);
Motorola (68000, 68008, 68010, 68012, 68020, 68030, 68040, 68060);
Apple/IBM/Motorola (PowerPC G3, G4, G5)
3.2 Organizacja pamięci wewnętrznej w komputerze
Pamięć stanowi ważny element każdego komputera, którego celem jest gromadzenie i
przechowywanie danych.
Należy ona zarazem do najbardziej rozpowszechnionych
elementów składowych każdego systemu komputerowego, występuje zarówno bezpośrednio
w procesorze w postaci rejestrów, jak i większości urządzeń wejścia-wyjścia.
Najpopularniejszy rodzajem pamięci obok rejestrów jest RAM, ROM, dysk twardy, płyty
CD/DVD, pamięć elektroniczna, itd. Z uwagi na trwałość przechowywanych danych
możemy wyróżnić:
pamięć ulotną – rodzaj pamięci w której dane przechowywane są tak długo jak długo
podtrzymywane jest jej zasilanie;
−
pamięć nieulotną – to taka pamięć w której dane przechowywane są nawet po
odłączeniu od niej zasilania.
−
W zależność od możliwości zapisu nośniki pamięć komputerowej można podzielić na:
9
−
−
−
tylko do odczytu;
jednokrotnego zapisu;
wielokrotnego zapisu.
Z uwagi na rodzaj nośnika możemy podzielić nośniki na:
−
−
−
−
elektroniczne;
optyczne;
magnetyczne;
papierowe/z tworzywa.
3.2.1 Rejestry
Rejestr jest to układ komórek pamięci zbudowanych z zespołu przerzutników,
zlokalizowanych w procesorze. Do rejestru można zapisać a później odczytać ciąg cyfr
binarnych zgrupowanych w słowo maszynowe. W każdej komórce rejestru zapisywany jest
jeden bit informacji odpowiadający wartość 0 lub 1. W zależności od rozwiązania w
procesorach występują różne ilość rejestrów (patrz tabela 1), określają one długość słowa
maszynowego danego procesora. Przykładowo w procesorze 8086 wyposażonym w 16
rejestrów można było zapisać 216 (65536) stanów informacji, zaś w procesorze Pentium III w
którym jest 128 rejestrów 2128 kombinacji zer i jedynek.
Najczęściej możemy spotkać się z rejestrami zbudowanymi w postaci układu
cyfrowego. Mogą być one wykonane jako rejestr równoległy przedstawione na rysunku 6,
gwarantujący swobodny dostęp do komórek z danymi, bądź rejestr przesuwny widoczne na
rysunku 7, zapewniający dostęp szeregowy (cykliczny). Rejestry mogą też być używane w
innych urządzeniach komputera.
Rysunek 6
4-bitowy rejestr równoległy
10
Rysunek 7
4-bitowy rejestr przesuwający
3.2.2
Pamięć operacyjna
Pamięć operacyjna komputera RAM (ang. Random Access Memory), zwana roboczą,
jest podstawowym rodzajem pamięci cyfrowej w której przechowywane są aktualnie
realizowane programy oraz ich zasoby. Charakteryzuje się ona swobodnym dostępem do jej
dowolnej komórki pamięci oraz tym, że z chwilą zaniku napięcia zasilania następuje
wyzerowanie jej zasobów. Jak z tego wynika zapewnia ona łatwe odczytywanie i zapisywanie
do niej danych. Zmiany te realizowane są za pomocą sygnałów elektrycznych. Dzięki jej
właściwościom znalazła ona szerokie zastosowanie, nie tylko jako pamięć główna, ale też
jako niezbędna pamięć w różnego rodzaju urządzeniach.
Biorąc pod uwagę zasadę działania można wyróżnić następujące rozwiązania:
−
−
pamięć statyczną – SRAM;
pamięć dynamiczną – DRAM
Pamięć statyczna SRAM (ang. Static Random Acces Memory) – jest to pamięć
półprzewodnikowa, zbudowana na tranzystorach, dlatego też nie wymaga odświeżania.
Charakteryzuje się bardzo krótkim czasem dostępu rzędu 2 ns. Może współpracować z szyną
o częstotliwości 500 i więcej MHz. Z uwagi na jej duży koszt, jak i znaczne rozmiary nie
znalazła zastosowania jako pamięć operacyjna, znalazła jednak zastosowanie jako pamięć
podręczna (ang. Cache Memory)
Drugi rodzaj pamięci z uwagi na jej niski koszt wytwarzania stał się podstawowym
rodzajem pamięci wykorzystywanej jako pamięć operacyjna. Z uwagi na technologię jaką
zastosowano do jej wytworzenia pamięć RAM może być wykonana jako układ elektroniczny
w którym pod wpływem sygnału elektrycznego następuje zmiana naładowania kondensatora.
Ten rodzaj pamięci to DRAM (ang. Dynamic Random Access Memory). Drugim rodzajem
najczęściej stosowanej pamięci jest pamięć oparta na zmianie stanu przerzutnika bistabilnego
zwana SRAM (ang. Static Random Aaccess Memory). Innymi rzadziej jak na razie
stosowanymi rodzajami pamięci operacyjnej jest pamięci oparte na przechodzeniu z fazy
punktów nośnika z krystalicznej na amorficzną i na odwrót za pomocą podgrzewania
impulsami elektrycznymi, czy też wykorzystanie zjawisk zachodzących w urządzeniach
mikroelektromechanicznych, lub nanorurkach.
Pamięć DRAM działa w ten sposób, że naładowana pojedyncza komórka gromadzi
informację równoznaczną z 1 bitem danych. Z uwagi na to, że komórka ta jest wykonana z
kondensatora następuje jego szybkie rozładowanie. Zmusza to do zastosowania mechanizmu
11
odświeżania. Dzieje się to poprzez ponowne doładowanie komórki o określonym adresie.
Charakterystycznymi parametrami takiej pamięci jest jej pojemność oraz czas dostępu, który
decyduje o szybkości jej działania. Dużą szybkość działania można osiągnąć poprzez
Rysunek 8
Adresowanie komórki pamięci
DRAM
odpowiedni mechanizm adresowania. Oparty jest on na multipleksowanej szynie danych.
Proces adresowania odbywa się w następujący sposób. Najpierw wybierany jest adres
wiersza ROW wystawiany na szynie adresowej podczas opadania impulsu sygnału
adresowania wiersza RAS (ang. Row Address Strobe) a następnie adres kolumny COL
wystawiany na szynie adresowej podczas opadania impulsu sygnału adresowania kolumny
CAS (ang. Column Address Strobe). Po ustaleniu położenia komórki może nastąpić do niej
zapis zgodnie z wartością stanu logicznego sygnału zapisującego. Wśród pamięci tego typu
można rozróżnić:
−
−
−
−
−
PM (ang. Page Mode DRAM) – jest to pierwsza postać pamięci z dostępem
stronicowym stosowana w procesorach klasy 286;
FPM DRAM (ang. Fast Page Mode DRAM) – szybsza pamięć współpracująca z
procesorami 386 i 486, obsługujących szynę o częstotliwości do 28,5 MHz.
EDO DRAM (ang. Extended Data-Out DRAM) zwana czasami HPM DRAM (ang.
Hyper Page Mode DRAM), charakteryzuje się czasem dostępu 70, 60, 50 ns. Najczęściej
jest ona wykonana jako 72-stykowy moduł typu SIMM (ang. Single Inline Memory
Modules). Szeroko stosowana jest z procesorem klasy 486, obsługujących szynę o
częstotliwości do 40 MHz.
BEDO DRAM (ang. Burst Extended Data-Out DRAM) – pamięć gwarantująca szybszy
transfer pamięć. W związku z tym, że mogła współpracować tylko z jednym rodzajem
chipsetu obecnie nie jest stosowana.
SDRAM (ang. Synchronuous DRAM) – należy do najpopularniejszych rodzajów
stosowanej pamięci, działa na zasadzie synchronizacji z magistralą i jest przygotowana
do współpracy z szyną o prędkości 100 i 133 MHz. Przeznaczona jest do współpracy z
procesorem Pentium II. Najczęściej wykonana jest jako 168-stykowe złącze typu DIMM
(ang. Dual Inline Memory Modules) o czasie dostępu rzędu 10 ns.
12
−
−
−
DDR SDRAM (ang. Double Data Rate SDRAM) - nowsza odmiana pamięci SDRAM,
gwarantująca przesyłanie danych z dwa razy większą prędkością niż pamięć SDRAM,
współpracuje z szyną o częstotliwości 100, 133, 266 MHz. Moduł pamięci DDR
SDRAM wykonana jest jako 184-stykowe złącze typu DIMM o czasie dostępu 6 lub 7
ns. Najnowszymi rozwiązaniami tej pamięci są moduły DDR 400 i DDR 533,
gwarantujących pracę w trybie dwukanałowym.
DDR2 SDRAM – pamięć zbudowana podobnie jak pamięć DDR, jednak współpracuje z
szyną o większej częstotliwości, sterowana jest niższym napięciem. Najpopularniejsze
jej odmiany to DDR2-400, DDR2-533, DDR2-667, DDR2-800.
RDRAM – nazwa związana jest z nazwą firmy Rambus wprowadzająca ten nowy rodzaj
pamięci, charakteryzuje się współpracą z szyną o częstotliwościach 600, 700, 800 MHz
o szerokości danych 26 bitów. Jest ona wykonana jako 184 stykowe złącze typu RIMM
(ang. Rambus Inline Memory Modules).
3.2.3
Pamięć ROM
Obok pamięci RAM w komputerze spotkać możemy pamięć ROM (ang. Read Only Memory).
Jest to półprzewodnikowa pamięć, której zadaniem jest utrzymywanie zapisanych do niej
informacji nawet po wyłączeniu komputera. Jest ona umieszczona na płycie głównej
komputera. Najpopularniejsze jej rodzaje to:
−
−
−
−
−
ROM – zaprogramowana na etapie produkcji pamięć, wykorzystywana do
przechowywania informacji tak długo, jak długo utrzymywane jest napięcie w baterii
zasilającej go;
PROM (ang. Programmable ROM) – rodzaj pamięci, którą można zaprogramować poza
etapem jej wytwarzania;
EPROM (ang. Electrically Programmable ROM)
– pamięć, którą można
zaprogramować stosując odpowiednie programatory elektroniczne;
EEPROM (ang. Erasable Electrically Programmable ROM) – pamięć przeznaczona
tylko do odczytu, którą można czyścić i programować stosownie do potrzeb;
Flash EEPROM – pamięć błyskawiczna przeznaczona tylko do odczytu, którą można
czyścić i programować elektrycznie. Szybkość jej wynika z faktu, że istnieje w niej
możliwość zapisywania i kasowania wielu komórek na raz.
W Pamięci ROM zapisane są informacje dotyczące wszystkich zamontowanych w
komputerze urządzeń. Stanowią one zbiór podstawowych instrukcji wejścia/wyjścia BIOS
(ang. Basic Input Outpust System). Podczas startu komputera wywoływana jest procedura
POST (ang. Power On Self Test), której zadaniem jest przetestowanie głównych urządzeń
wejścia/wyjścia. Następnie uruchamiany jest zlokalizowany w pamięci tej program ładujący
(ang. Bootstrap Loader). Zadaniem jego jest wczytanie do pamięci operacyjnej i
uruchomienie początkowych kodów systemu operacyjnego.
13
3.3 Płyta główna
Urządzeniem umożliwiającym połączenie wszystkich elementów składowych jest płyta
główna. Zamontowane są na niej gniazda pod procesor, pamięć ROM i RAM, karty
rozszerzające, gniazdo zasilające, porty połączeniowe urządzeń wyjścia/wyjścia. Płyta
zawiera zwykle od jeden do trzech wysokozintegrowanych układów scalonych zwanych
chipsetami. Podstawowym standardem płyty głównej jest obecnie standard ATX, którego
przykład przedstawia poniższy rysunek.
Rysunek 9
Płyta główna firmy ASUS
Główne parametry techniczne płyty są następujące:
Tabela 2 Parametry techniczne płyty głównej ASUS
Model:
Typ gniazda:
Obsługiwane procesory:
Chipset:
Częstotliwość FSB:
Rodzaj pamięci:
Maksymalna ilość pamięci:
Liczba gniazd pamięci:
Układ dźwiękowy:
Układ sieciowy:
Sloty:
Standardowe gniazda:
Porty USB i Firewire:
A7N8X-E Deluxe
Socket A
AMD Athlon XP, Athlon, Duron
NVIDIA nForce2 Ultra 400, NVIDIA nForce2 MCP-T
400, 333, 266, 200 MHz
DDR400(PC3200)/DDR333(PC2700)/DDR266(PC2100)
3 GB
3
Realtek ALC650 6 kanałowy
10/100/1000
AGP x8/x4, 5x PCI
2x PS/2, 1x COM, 1x LPT
4x USB, 2x Firwire
1 x port ASUS Wi-Fi dla opcjonalnej rozbudowy o kartę
Dodatkowe gniazda:
bezprzewodowej sieci lokalnej
Kontroler Serial ATA: 2x Serial ATA
Do najlepszych obecnie płyt głównych (jesień 2004) zaliczyć można według CHIP-a płyty2:
−
2
Gigabyte GA-K8NSNXP - producent Gigabyt Technology CO., Ltd.;
strona www http://rankingi.chip.pl/
14
−
−
−
−
MSI K8T Neo2-FIR - producent MSI, Micro-Star International;
DFI LanParty NFII Ultra B – producent DFI Technologies, Inc;
MSI 925X Neo Platinum - producent MSI, Micro-Star International;
Microstar 875P Neo-FIS2R - producent MSI, Micro-Star International;
Przykładowo płyta główna GA-K8NSNXP obsługująca procesor Athlon™64, bazuje na
innowacyjnej technologii Gigabyte - Technology, składającej się z sześciu odrębnych funkcji
realizowanych dzięki zastosowaniu chipset NVIDIA nForce3. Technologia ta została
stworzona w celu poprawy wydajności systemu, jego stabilności i bezpieczeństwa.
Zastosowano w niej system podwójnego zasilania oraz system podwójnego chłodzenia.
Podwójny RAID (ang. Redundant Array of Independent Disks) zawiera Serial ATA RAID
oraz ATA133 RAID pozwala to na zwiększenia szybkości dostępu do danych, a także
pojemności dyskowej, gwarantuje poprawę ich bezpieczeństwa. Wyposażono ją w Gigabyte
DualBIOS™ podwójny BIOS z którego jeden utrzymywany jest jako rezerwowy i
uruchamiany jest w przypadku uszkodzenia przez wirus pierwszego. Rozwiązania płyty GAK8NSNXP oferują szerokie możliwości połączeń peryferyjnych. Do najważniejszych z nich
można zaliczyć: dwie karty sieciowe w tym jedna gigabitowa i druga Ethernet 10/100.
Interfejsy: FireWire IEEE 1394b (3 porty), USB2.0 (8 portów) czy serial ATA (4 złącza).
Specyfikacja płyty GA-K8NSNXP została przedstawiona w poniższej tabeli:
Tabela 3 Parametry techniczne płyty głównej GA-K8NSNXP
Model:
Typ gniazda:
Obsługiwane procesory:
Chipset:
Częstotliwość FSB:
Rodzaj pamięci:
Maksymalna ilość pamięci:
Liczba gniazd pamięci:
Układ dźwiękowy:
Układ sieciowy:
Sloty:
Standardowe gniazda:
Porty USB i Firewire:
GA-K8NSNXP
Socket 754
AMD Athlon™ 64
NVIDIA nForce3 250
400, 333, 266, 200 MHz
DIMM DDR400/333
3 GB
3
AC97 8 kanałowy z funkcją Uniwersalnego Audio Jack'a
10/100/1000
AGP x8/x4, 5x PCI
2x PS/2, 1x COM, 1x LPT
8 portów USB 2.0/1.1, 3 porty IEEE 1394b
1 x port ASUS Wi-Fi dla opcjonalnej rozbudowy o kartę
Dodatkowe gniazda:
bezprzewodowej sieci lokalnej
Karty sieciowe karta sieciowa Gigabit Ethernet, karta sieciowa Fast Ethernet)
Kontrolery 4x Serial ATA, IDE RAID GigaRAID, 2 złącza Ultra ATA133
3.3.1
Magistrale rozszerzające
Magistrale rozszerzające jest to zespół linii elektrycznych i gniazd pozwalających na
dołączenie do płyty głównej komputera dodatkowych urządzeń peryferyjnych, które nie mają
bezpośrednio wbudowanych sterowników na płycie głównej. Sposób jej wykonania w dużym
15
stopniu decyduje o szybkości przesyłania danych pomiędzy urządzeniami połączonymi nią.
Zasadnicze cechy takiej magistrali to: szerokość szyny danych, szerokość szyny adresowej
oraz częstotliwość taktowania. Głównymi rozwiązaniami magistrali rozszerzających są:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
ISA (ang. Industry Standard Architecture);
EISA (ang. Extended Industry Standard Architecture) ;
MCA (ang. Micro Channel Architecture);
VESA Local Bus, (ang. Video Electronics Standards Association Local Bus);
PCI (ang. Peripheral Component Interconnect);
PCMCIA (ang. Personal Computer Memory Card International Association);
AGP (ang. Advanced Graphics Port);
AMR (ang. Audio/Modem Riser);
CNR (ang. Communications and Networking Riser).
ISA (ang. Industry Standard Architecture) - jest to najstarsze ze stosowanych rozwiązań,
wprowadzone zostało w roku 1984, jako rozszerzenie architektury IBM PC/XT. Zawiera 16bitową dwukierunkową szynę danych (SD0 –SD15) oraz 24 bitową szynę adresową (SA0 –
SA19, LA17 – LA23). Linie adresowe pozwalają na zaadresowanie do 16 MB pamięci.
Maksymalna częstotliwość taktowania wynosi 8 MHz, a maksymalna przepustowość
magistrali wynosi 8 MB/s. Maksymalna przestrzeń adresowa dla portów we/wy wynosi 64
kB. Transmisja w trybie DMA (ang. Direct Memory Access) realizowana jest za pomocą
dwóch kontrolerów 8237A. Magistrala dysponuje 15 kanałami przerwań, które obsługiwane
są przez dwa kontrolery 8259 połączone kaskadowo. Jeden z nich obsługuje przerwanie o
numerach IRQ0 do IRQ7 a drugi od IRQ8 do IRQ15. Gniazdo ISA montowane na płycie
głównej składa się z dwóch sekcji, jednej 36-stykowej, drugiej 62-stykowej. Obecnie
rozwiązanie to jest rozwiązaniem zanikającym.
EISA (ang. Extended Industry Standard Architecture) – powstała w 1987 roku jako
rozszerzenie magistrali ISA na potrzeby obsługi 32 bitowego procesora 80386. Zawiera 32
bitową szynę danych i 32 bitową szynę adresową, 32 bitowy cykl DMA, charakteryzuje się
prędkością przesyłania danych 32 MB/s. Taktowana jest zegarem 8,33 MHz. Obsługuje
standard Plug&Play. Składa się z 98 sygnałów standardu ISA oraz 90 nowych linii
sygnałowych. Dysponuje podobnie jak ISA 15 kanałami przerwań. Gniazda EISA montowane
są bezpośrednio na płycie głównej, dzięki swojej budowie umożliwiają współpracę zarówno z
kartami ISA jak i EISA.
MCA (ang. Micro Channel Architecture) – wprowadzone przez IBM rozwiązanie w 1987
roku z chwilą pojawienia się komputerów PS/2. Posiada 32 bitową szynę danych, 32 bitową
szynę adresową. Częstotliwość pracy zegara 10 MHz. Maksymalna przepustowość magistrali
zewnętrznej wynosi 20 MB/s. W rozwiązaniu tym procesor centralny może być wspierany
przez 16 dodatkowych mikroprocesorów, które mogą być umieszczone na kartach rozszerzeń.
16
Konstrukcja złącz pozwala na stosowanie zarówno 32, 16, jak i 8 bitowych kart rozszerzeń.
Rozwiązanie to nie zyskało jednak akceptacji rynku i praktycznie całkowicie zanikło.
VESA (ang. Video Electronics Standards Association Local Bus) – jest to magistrala
wprowadzona w 1992 roku, bezpośrednio korzystająca z sygnałów sterujących. Posiada 32
bitową szynę danych i 32 bitową szynę adresową. Umożliwia przesyłanie danych z
prędkością 120 MB/s i współpracować z zegarem od 25 do 40 MHz. Używana jest wyłącznie
w komputerach z procesorem klasy 80486. Gniazda magistrali Vesa Local Bus zamontowane
są na płycie głównej i składają się z trzech sekcji dwóch tradycyjnych 16 bitowych ISA i 32
bitowego złącza dodatkowego wykorzystywanego głównie przez kartę graficzną.
PCI (ang. Peripheral Component Interconnect) – jest magistralą komunikacyjną
wprowadzoną przez firmę Intel w 1992 roku. Jest rozwiązaniem niezależnym od procesora,
umożliwia współpracę z różnymi urządzeniami wyposażonymi w karty zgodne ze standardem
PCI. Posiada jedną wspólną magistralę adresową i danych o szerokości 64 bity. Dysponuje
własnym zdefiniowanym zestawem sygnałów sterujących. Może pracować z częstotliwością
33 MHz. Maksymalna szybkość przesyłania informacji wynosi do 132 MB/s, jednak
specyfikacja PCI przewiduje możliwość współpracy z 64 bitową szyną, wówczas przy
taktowaniu szyny zegarem 33 MHz można uzyskać maksymalną szybkość przesyłu danych
do 264 MB/s.
Nowszym rozwiązaniami magistrali PCI jest magistrala PCI-X i magistrala PCI Express.
Rysunek 10
Schemat blokowy systemu z
magistralą PCI
Magistrala PCI-X wprowadzona została w 1999 roku i wówczas współpracowała z 64 bitową
17
szyną danych co przy częstotliwości taktowania szyny wynoszącej 133 MHz pozwalało na
osiągnięcie maksymalnej przepustowości rzędu 1066 MB/s. Obecnie stosowane są
rozwiązania z szyną PCI-X 3,0, która przy 64 bitowej szynie i częstotliwości taktowania 1066
MHz, gwarantuje maksymalną przepustowość 7, 95 GB/s. Magistrala PCI Express, jest to
szeregowa magistrala w której sygnał przesyłany jest za pomocą dwóch linii w każdą stronę z
częstotliwością taktowania 2,5 GHz. Przepustowość jednej linii wynosi 250 MB/s. Istnieją
rozwiązania z 1, 2, 4, 8, 16, 24, 32, co gwarantuje przepustowość od 250 MB/s do 8000 MB/s.
Wzrostowi ilość linii wydłużeniu ulega gniazdo w taki sposób, że istnieje możliwość
włożenia wolniejszej karty do szybszego łącza.
PCMCIA (ang. Personal Computer Memory Card International Association) – ograniczenia
komputerów przenośnych wymusiły opracowanie nowego standardu Właśnie w tym celu
powstało w 1989 roku zrzeszenie Personal Computer Memory Card International Association,
które postawiło sobie za cel opracowanie takiego standardu. Pierwszy rozwiązanie pojawiło
się w roku 1990 jako standard PCMCIA 1,0 oparty na rozwiązaniach ISO. Charakteryzuje się
on tą samą szerokość magistrali co ISA, tzn. 8 lub 16 bitów, jednak samo złącze jest bardzo
małe. Podobnie jak EISA obsługuje ono system Plug&Play. Standard PCMCIA bus daje
możliwość przyłączenia dużego asortymentu kart takich jak, modemy, karty sieciowe, karty
dysku twardego, itd.
AGP (ang. Advanced Graphics Port) – jest to 32 bitowa magistrala opracowana przez firmę
Intel, charakteryzuje się ona zwiększoną szybkością wymiany informacji przy operacjach
graficznych, szczególnie przy obsłudze grafiki trójwymiarowej. Oparta jest ona na technologii
magistrali PCI, która wyposażona została w dodatkowe linie do sterowania potokami.
Magistrala AGP jest wykorzystywana do bezpośredniego połączenia pomiędzy pamięcią
operacyjną RAM na płycie głównej a układem akceleratora na karcie graficznej. Istnieją
cztery standardy AGP:
−
−
−
−
AGP 1x – przesyłanie danych taktowane jest zboczem narastającym zegara (CLK) dając
szybkość transmisji 264 MB/s
AGP 2x – przesyłanie danych taktowane jest zboczem narastającym i opadającym
zegara, dając szybkość transmisji 528 MB/s;
AGP 4x - wykorzystuje do taktowania standardowy sygnał interfejsu AGP o
częstotliwości dwa razy większej od CLK, dając szybkość transmisji do 1056 MB/s;
AGP 8x – wykorzystuje do taktowania standardowy sygnał AGP o częstotliwości cztery
razy większej od CLK, dając szybkość transmisji 2133 MB/s.
Gniazdo magistrali AGP umieszczone jest na płycie głównej w pobliżu złącza PCI. Karty
AGP posiadają dwustronną listę połączeniową o 132 kontaktach po 66 z każdej strony.
AMR (ang. Audio/Modem Riser) – magistrala ta powstała w celu integracji części cyfrowej
kart wyposażonych w procesor sygnałowy DSP (ang. Digital Signal Processor). Wspólna
18
część cyfrowa urządzeń audio została umieszczona w układzie o nazwie Audio Digital
Controler lub zintegrowana z chipsetem. W ten sposób utworzony został interfejs Audio
Codec’97 (AC’97). Scalony układ Audio Codec może być zamontowany na płycie głównej,
bądź na kartach rozszerzeń, które montowane są w specjalne 46 stykowe złącze AMR
znajdujące się na płycie głównej.
Communications and Networking Riser – jest rozwinięciem standardu AMR polegającym
na zintegrowaniu z chipsetem południowym układu Audio Digital Controlera i dodatkowo
kontrolera sieci lokalnej. Rozwiązanie to pozwoliło na uproszczenie karty sieciowej
polegające na pozostawieniu na karcie sieciowej jedynie przetwornika A/C i C/A oraz części
analogowej.
3.4 Układy wejścia/wyjścia
Konstrukcja komputera wymaga aby wszystkie urządzenia peryferyjne wchodzące w
jego skład miały możliwość współpracy z procesorem. Współpracę taką gwarantują
urządzenia zwane układami wejścia-wyjścia. Stanowią je głównie sterowniki i interfejsy.
Interfejsy mogą być umieszczone bezpośrednio na płycie głównej, wówczas łączą się z
peryferiami przez odpowiednie złącza. Interfejsy komputera można podzielić na:
−
−
wewnętrzne (interfejs dysków twardych, dysków elastycznych, CD, DVD);
zewnętrzne (interfejs RS232, USB, FireWire, Bluetoth, IrDa, WiFi).
Urządzenia zewnętrzne posiadają przyporządkowany odpowiedni adres z przestrzeni
adresowej układów wejścia/wyjścia i sterowane są poprzez określone sygnały przerwania.
W zależności od sposobu przesyłania informacji w czasie, można wyróżnić:
−
−
transmisję asynchroniczną – polegającą na przesyłaniu informacji w dowolnych
odstępach czasu, przy założeniu, że odbiornik i nadajnik pracuje z taką samą prędkością;
transmisje asynchroniczną – polegającą na przesyłaniu informacji w jednakowych
odstępach czasu synchronizowanych zegarem.
Wśród układów wejścia-wyjścia można wyróżnić:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
interfejsy dysków twardych:
kontroler dysków elastycznych;
karta graficzna;
interfejs równoległy;
interfejs szeregowy RS232;
interfejs USB (ang. Universal Serial Bus);
interfejs Bluetooth (ang. “Siny Ząb”);
interfejs IrDA (ang. Infrared Data Association);
interfejs IEEE-1394 - FireWire;
interfejs WiFi.
19
3.4.1
Interfejsy dysków twardych
Podstawowym sposobem pracy dysków twardych jest gromadzenie danych, gromadzenie to
wiąże się ściśle z przesyłaniem danym pomiędzy samym dyskiem a pamięcią operacyjną.
Przesyłanie to może odbywać się w jednym z dwóch trybów:
−
−
PIO (ang. Programmable Input Output) programowalne wejście wyjście;
DMA (and. Direct Memory Access) bezpośredni dostęp do pamięci.
Przesyłanie informacji w trybie PIO odbywa się za pomocą rejestrów procesora i jest zależne
od częstotliwości taktującej zegara procesora. W trybie DMA operacja przebiega pod
nadzorem kontrolera DMA, dane przesyłane są bezpośrednio pomiędzy dyskiem twardym a
pamięcią operacyjną.
Dyski twarde połączone są z płytą główną za pomocą sterownika HDC (ang. Hard Disk
Controller ) przy wykorzystaniu interfejsu HDD (ang. Hard Disk Drive) do współpracy
dysku z płytą główną wykorzystuje się następujące technologie:
transmisja równoległa:
−
−
−
ATA (ang. Advanced Technology Attachments);
ATAPI (ang. Advanced Technology Attachment Packet Interface);
SCSI (ang. Small Computer Systems Inferface).
transmisja szeregowa:
−
−
SATA (ang. Serial Advanced Technology Attachment);
SAS (ang. Serial Attached SCSI)
Standard ATA
Pierwszym interfejsem dysków twardych był interfejs ST506, jego następcą został interfejs
IDE (ang. Integrated Driv Elektronics) umożliwiający połączenie dwóch dysków twardych za
pomocą odpowiednich przewodów. Standard ten należy do technologii ATA. Posiada on 16
bitową szynę danych i jest przystosowany do współpracy z magistralą ISA. Pojemność
obsługiwanego dysku ograniczona jest do 512 MB a szybkość transmisji asynchronicznej nie
przekracza 8,3 MB/s. W ten sposób można podłączyć dwa dyski z których jeden musi
pracować jako Master a drugi jako Slave. Nowszym rozwiązaniem standardu ATA jest
standard ATAPI umożliwiający obsługę obok dysków twardych innych urządzeń takich jak
czytniki CD-ROM, czy streamery. Rozwiązanie to znane też jako EIDE występuje obecnie w
wersji zmodyfikowanej prawie we wszystkich płytach głównych. Najważniejsze odmiany to:
20
−
−
−
−
−
−
ATA-1 – istnieje od 1994 roku, obsługuje tryb PIO 0, 1, 2, DMA 0, 1, 2 umożliwia
obsługę dysku do 528 MB;
ATA-2 – istnieje od 1996 roku, obsługuje tryb PIO 0, 1, 2, 3, 4, DMA 0, 1, 2 pozwala
na transmisje blokowe i adresowanie twardych dysków za pomocą logicznego
adresowania bloków LBA (ang. Logical Block Addresssing) umożliwia obsługę dysku
większych niż 528 MB;
ATA-3 – istnieje od 1997 roku poprawieniu uległa niezawodności szybkich trybów
transmisji a od 1998 roku wprowadzona została funkcja monitorująca SMART (ang.
Self-Monitoring Analysis And Reporting Technology);
ATA –4 - istnieje od 1998 roku i zwany jest Ultra ATA/33. Charakteryzuje się tym, że
jako pierwszy pozwolił na obsługę napędu CD-ROM i innych urządzeń masowych.
Wyposażony został też w cykliczne sprawdzanie danych nadmiarowych CRC (ang.
Cyclical Redundancy Checking);
ATA –5 – wprowadzony w 2000 roku, zwany Ultra ATA/66, gwarantował zwiększoną
transmisję do 66 MB/s;
ATA –6 - obecna wersja standardu ATA, zwana UltraDMA 5 pozwalająca obsłużyć
dysk 137 GB. Ponadto, pozwala redukować hałas pracującego dysku. Prędkość
transmisji wzrosła dla ATA/100 do 100 MB/s, a dla ATA/133 do 133 MB/s.
Standard SCSI
Początki tego rozwiązania sięgają roku 1984, kiedy to zastosowano go po raz pierwszy w
komputerach Macintosh3. Opracowana została jako magistrala równoległa służąca do
przesyłania danych pomiędzy kilkoma urządzeniami. Pierwszym rozwiązaniem był standard
SCSI-1, oparty o 8 bitową szynę przesyłającą dane z szybkością 5 MB/s. Pozwala on na
połączenie 7 urządzeń w sposób kaskadowy ze sobą za pomocą 50 żyłowego kabel i
dołączone ich do kontrolera SCSI osadzonego w gnieździe rozszerzeń magistrali. Każde
urządzenie SCSI, posiada swój niepowtarzalny numer identyfikacyjny (tzw. SCSI ID). Szyna
łącząca urządzenia zakończona jest specjalnym rezystorem dopasowującym zwanym
terminatorem. Każde z urządzeń przyłączonych do takiej magistrali może zależnie od
sygnału linii sterującej przybierać rolę urządzenie początkującego transmisję (INIT), bądź
urządzenia docelowego (TARGET). Istnieją dwie wersje magistrali SCSI, magistrala
asymetryczna i magistrala symetryczna. Dalszy rozwój tego sposobu połączenia dysków był
ukierunkowany głównie na zwiększenie prędkości transmisji przesyłania danych
przedstawiony został w poniższej tabeli.
Tabela 4 Typy magistrali SCASI
Standard
SCSI-1
SCSI-2
3
Typ
SCSI
SCSI-Fast
SCSI-Wide
SCSI-Fast-Wide
Maksymalny transfer
5 MB/s
10 MB/s
20 MB/s
20 MB/s
Maksymalna długość
magistrali
6m
3m
3m
3m
W. Stallings, Organizacja i architektura systemu komputerowego, WNT, Warszawa 2000
21
SCSI-3
Ultra-SCSI (Fast-20)
20 MB/s
Ultra-Wide-SCSI
40 MB/s
Ultra-2-Wide-SCSI
Ultra-160-SCSI
Ultra-320-SCSI
80 MB/s
160 MB/s
320 MB/s
3m (4 urządzenia)
1,5 m (8 urządzenia)
3m (4 urządzenia)
1,5 m (8 urządzenia)
12 m
12 m
12 m (do15 urządzeń)
Nowsze rozwiązania wykorzystują 68 (80) żyłowe kable o długości do 12 metrów.
Charakteryzują się złożonym słownikiem rozkazów sterujących, gwarantujących pełną
obsługę urządzeń dołączonych do komputera oraz łatwość ich programowania usług wejściawyjścia.
Standard SATA
Serial ATA jest to szeregowa magistrala wywodząca się z rozwiązania ATA wprowadzone w
roku 2002 Dzięki szeregowej transmisji danych możliwe jest zastosowanie mniejszej ilości
żył w kablach połączeniowych a co za tym idzie, przewody są bardziej elastyczne, a gniazda
zajmują mniej miejsca na płycie głównej. Najważniejszą zaleta tego rozwiązania jest jednak
zdecydowanie wyższy transfer niż w przypadku ATA, dla standardu SATA-IO wynosi do 3
GB/s. Dane przesyłane są po dwóch liniach; nadawczej i odbiorczej pracujących pod
napięciem 250mV, wykonanych z cienkiej 7 żyłowej taśmy. Istnieje możliwość przyłączania
Rysunek 11
Przewody serial ATA
dysków podczas pracy komputera. W związku z tym, że każdy dysk wykorzystuje swoją
parę kabli przesyłowych zbędnym staje się konieczność przełączania dysków Master/Slave.
Standard SAS
Serial Attached SCSI jest to szeregową magistrala wywodzącą się z SCSI opracowana w
2003 roku. Główną zaletą jest jej bardzo duża szybkość transmisji obecnie wynosząca dla
standardu SAS 2,0 do 6 GB/s. W rozwiązaniu tym można wykorzystywać te same kable co w
SATA, jednak ich długość może wynosić aż 8 m.
22
3.4.2
Kontroler dysków elastycznych
Napęd dysków elastycznych połączony jest z płytą główną poprzez zamontowane na niej
złącze FDD za pomocą 34 żyłowego kabla płaskiego. Współpraca z procesorem możliwa jest
poprzez sterownik dysków elastycznych FDC (ang. Floppy Disk Controller). Głównymi
zadaniami tego kontrolera jest:
−
−
−
−
−
dekodowanie adresów własnych portów;
zmiana informacji w postaci równoległej na postać szeregową;
generowanie sygnału synchronizacji;
sterowanie położeniem elementów mechanicznych napędu;
kontrola poprawności przesyłania danych.
Transmisja danych pomiędzy sterownikiem FDC a pamięcią komputera odbywa się w trybie
DMA. W związku z dużą zawodnością tego rozwiązania powoli jest ono wypierane przez
wymienną pamięć elektroniczną.
3.4.3
Karta graficzna
Urządzeniem wejścia/wyjścia służącym do przetwarzania obrazu oraz pozwalającym na
komunikację systemu komputerowego z monitorem jest karta graficzna. Współczesne karty
graficzne pozwalają na tworzenie animacji, grafiki trójwymiarowej 3D o bardzo dużej
rozdzielczości. Najczęściej występują one w postaci kart rozszerzeń początkowo
montowanych w magistrali ISA, PCI, a obecnie wykorzystują magistralę AGP. Zadaniem
karty jest wytworzenie sygnałów niezbędnych do prawidłowej pracy monitora, sygnału
synchronizacji poziomej HS, sygnał synchronizacji pionowej VS oraz sygnału RGB
służącego do sterowania katodami w monitorach kolorowych. Istnieje kilka standardów kart
graficznych MDA (ang. Monochrome Display Adapter), CGA (ang. Color Graphics
Adapter), Hercules, EGA (ang. Enhanced Graphics Adapter), VGA (ang. Video Graphics
Array), SVGA (ang. Super VGA). Obecnie stosowany jest tylko ten ostatni standard. Pozwala
on na wyświetlanie obrazu w trybie tekstowym i graficznym. Zapewnia pracę w kilku
rozdzielczościach i liczbach koloru. Współczesne karty graficzne zawsze zawierają kilka
najważniejszych elementów:
−
−
−
−
pamięć obrazu VIDEO-RAM;
BIOS karty graficznej
procesor graficzny z wbudowanym konwerterem RAMDAC;
złącze do podłączenia monitora.
23
Rysunek 12
Karta graficzna HIS
Excalibur Radeon 9550
W niektórych rozwiązaniach karty graficzne posiadają wbudowane dodatkowe układy
pozwalające na dołączenie odbiornika telewizyjnego, magnetowidu, kamery, itd.
3.4.4
Interfejs równoległy
Interfejs równoległy (ang. Parallel Port) wprowadzony w 1981 roku, pozwala na przesyłanie
wszystkich bitów danego słowa równocześnie. Gwarantuje to szybkie połączenie z
urządzeniami zewnętrznymi. Najstarszym rozwiązaniem wykorzystującym ten rodzaj
transmisji jest Centronics. Początkowo Centronics był przeznaczony do transmisji
dwukierunkowej realizowanej za pomocą złącza IEEE-1284. Zgodnie z tym standardem łącze
równoległe może pracować w następujących trybach:
−
−
−
−
−
SPP (ang. Standard Parallel Ports) – zgodny ze standardem Centroniks, zapewniający
komunikację dwukierunkową o szybkości do 150 kB/s;
Półbajtowy (ang. Nibble Mode) – transmisja dwukierunkowa realizowana za pomocą 4
linii z prędkością do 100 kB/s;
Bajtowy (ang. Byte Mode) – transmisja dwukierunkowa zorganizowana sprzętowo
zapewniająca prędkość do 200 kB/s;
EPP (ang. Enhanded Parallel Port) – transmisja dwukierunkowy o szerokości 2,3 MB/s;
ECP (ang. Extended Capabilities) - transmisja dwukierunkowy o szerokości 2,3 MB/s,
wykorzystująca dodatkowo bufory i kanały DMA.
Obecnie port ten wykorzystywany jest do podłączenia drukarek oraz do sterowania różnymi
układami automatyki.
3.4.5
Interfejs szeregowy
Interfejs szeregowy zbudowany jest na standardzie RS 232, który opracowany został
przez EIA (ang. Elektronics Industries Association). Definiuje on sposób połączenia urządzeń
DTE (ang. Data Terminal Equipment) oraz urządzeń DCE (ang. Data Circuit-terminating
Equipment). Interfejs szeregowy wykorzystywany jest do obsługi modemów i myszek.
24
Umożliwia przesyłanie danych w sposób asynchroniczny lub synchroniczny. Specyfikacja
opisuje 25 styków. Standardu RS-232-C pozwala na transfer z kilkoma prędkościami: 4800,
9600, 19200, 38400, 57600, 11520 bit/s. Maksymalna prędkość to 20 kbit/s, która może być
utrzymywana na odległości do 15 m. Parametry transmisji pomiędzy odbiornikiem a
nadajnikiem muszą być ustalone przed rozpoczęciem transmisji, służy do tego polecenie
MODE. W standardzie RS 232 zastosowano dwa rodzaje złącz 9 stykowy lub 15 stykowy
męski (DB09, DB25).
Tabela 5 Sygnały złącza szeregowego RS232
Nazwa linii
Oznaczenie linii
Kierunek
transmisji
DTE
DCE
Złącze
25-stykowe
Złącze
9-stykowe
7
5
Masa sygnałowa
GND
Dane nadawane
TxD
→
2
3
Dane odebrane
RxD
←
3
3
Żądanie nadania
RTS
→
4
7
Gotowość do nadawania
CTS
5
8
Gotowość DTE
DTR
→
20
4
Gotowość DCE
DSR
←
6
6
RI
←
22
9
DCD
←
8
1
Wskaźnik dzwonienia
Poziom sygnału odbieranego
w kanale docelowym
Aby przesyłane przez interfejs szeregowy dane mogły być odczytane przez magistrale
równoległe muszą być one zamienione na postać równoległa i na odwrót. Do tego celu
stosowane są specjalne układy UART (ang. Universal Asynchronous Receiver Transmitter)
typu 16550.
3.4.6
Interfejs USB
Interfejs USB (ang. Universal Serial Bus), jako USB 1.0 pojawił się w styczniu 1996
roku, było to wynikiem współpracy takich firm jak: Intel, Compaq, Lucent, Hewlett-Packard,
itd. Jednak posiadał wiele wad, które w większości zostały usunięte w wersji USB 1.1, która
pojawiła się we wrześniu 1998 roku. Przełomowym rozwiązaniem było wprowadzone w 2000
roku interfejsu USB 2.0. W obecnych komputerach możemy spotkać 2-6 portów USB 1.1 i 2
porty USB2.04. Rozwiązanie to
umożliwienia szybkiego przyłączania urządzeń
peryferyjnych bez konieczności restartowania komputera. Po zainstalowaniu interfejsu, co jest
możliwe już od Windows OSR2, istnieje możliwość dołączenia do magistrali 127 urządzeń,
4
strona Universal Serial Bus - www.usb.org
25
stosując drzewiasty sposób połączenia. Urządzenia pośredniczące muszą być wyposażone w
koncentrator USB, posiadające kilka wyjść umożliwiających przyłączenie kolejnego
urządzenia USB. Asortyment urządzeń jest bardzo bogaty, obok typowych urządzeń
peryferyjnych można do USB podłączyć aparat cyfrowy, kamerę internetową, kartę TV,
adapter IrDa, itp. Można też w bardzo szybki sposób zbudować sieć komputerową w oparciu
o to złącze. Każda magistrala szeregowa USB musi być wyposażona w kontroler USB (ang.
Host Controller). Kontroler taki może stanowić osobną kartę rozszerzeń, jednak większość
współczesnych płyt głównych posiada taki kontroler wbudowany w układ sterujący tzw.
chipset. Działanie magistrali oparte jest o oprogramowanie składające się z:
−
−
−
sterownika USB - którego zadaniem jest zorganizowanie transmisji w oparciu o
wymagania sprzętowe urządzeń podłączonych do magistrali;
sterowników urządzeń USB – odpowiadają one za komunikacje z urządzeniami USB;
sterownika głównego kontrolera USB – decyduje on o kolejności obsługiwanych
urządzeń i nadzoruje transmisje między nimi.
Transmisja realizowana może być w następujących trybach:
−
−
−
przerwaniowy (ang. Interrupt Transfee) – obsługuje urządzenia sterowane
przerwaniami;
blokowy (ang. Bulk Transfer) – obsługuje transmisje informacji w postaci bloków;
izosynchroniczny (ang. Isosynchronous Transfer) – obsługuje transmisje w czasie
rzeczywistym.
Przesyłanie danych odbywa się poprzez parę przewodów D+ (zielony) i D- (biały). W stanie
spoczynku w przewodach tych panuje napięcie odpowiednio 3 i 0V, tabela poniżej.
Tabela 6 Parametry łącza USB
Pin
Kolor
Funkcja
Napięcie
1
Czerwony
VBus
+5V
2
Biały
D-
0V
3
Zielony
D+
+3V
4
Czarny
masa
0V
Dołączanie i odłączanie urządzeń USB jest możliwe podczas pracy komputera dzięki
automatycznemu rozpoznawaniu i adresowaniu. Sterowniki urządzeń uruchamiane są
automatycznie z chwilą ich włączenia bez udziału użytkownika.
3.4.7
Interfejs Bluetooth
Bluetooth to interfejs, którego początki sięgają 1994 roku. Powstał w firmie Ericsson
w celu umożliwienia transmisji bezprzewodowej między różnymi urządzeniami. Bluetooth
26
korzysta z uwolnionego pasma ISM o częstotliwości 2,4 GHz, zapewniając transmisję do
721kb/s i zasięg od 10 do 100 metrów. Nowsze rozwiązania zapewniają szybkość nawet do
2,1 Mb/s jaką gwarantuje nowy chip komunikacji bezprzewodowej w technologii Bluetooth BlueMoon UniCellular. Dzięki temu rozwiązaniu możemy utworzyć szybką sieć łączącą
szereg urządzeń takich jak komputer, drukarka, telefon, itd. Maksymalnie można tak połączyć
osiem elementów. Moduł taki nosi nazwę piconetu w którym jedno urządzenie jest
urządzeniem uprzywilejowanym (Master) pozostałe zaś urządzeniami podporządkowanymi
(Slave). Połączone piconety tworzą scatternet. Interfejs Bluetooth nie jest jeszcze montowany
bezpośrednio na płycie, jednak bywa standardowym wyposażeniem czego może być
przykładem płyta MSI 845E Max2-BLR (rysunek 13).
Rysunek 13
Bluetooth na płycie MSI 845
Max2-BLR
3.4.8
Interfejs IrDA
Interfejs IrDA (ang. Infrared Data Association) – jest to sposób przesyłania danych za
pomocą fal podczerwonych. Nazwa pochodzi od nazwy grupy skupiającej kilkudziesięciu
producentów, którzy opracowali w 1994 roku bezprzewodowy system przesyłania danych
opartych na promieniowaniu podczerwonym (wykorzystywany 850 - 900 nm). Wiele
współczesnych płyt głównych wyposażone jest w wejście IrDA, skład się ono z pięciu pinów.
Posiada dwie linie transmisji danych (wejściową i wyjściową) oraz dwa przewody zasilające
nadajnik i odbiornik podczerwieni (rysunek 14). Niektóre urządzenia peryferyjne tj. drukarki,
kamery, telefony można podłączyć do komputera przez port IR. IrDA. Istnieje również
możliwość utworzenia prostej sieci komputerowej w oparciu o niego. Szybkość transmisji
Tabela 7 Wyprowadzenia pinów IrDA - wariant
27
Pin
1
Kolor
Czerwony
2
Funkcja
VCC – zasilanie
Napięcie
+5V
N/C – wolny
3
Biały
IRRX – wejście
4
Niebieski
GND – masa
5
Czarny
IRTX – wyjście
0V
dochodzi do 16 Mb/s i jest podzielona na cztery zakresy:
−
−
−
−
SIR (ang. Serial InfraRed) – zakres od 2,4 do 115, 2 kb/s;
MIR (ang. Medium InfraRed) – zakres od 576 do 1115 kb/s;
FIR (ang. Fast InfroRed) – od 1,115 do 4 Mb/s;
VFIR (ang. Very Fast InfraRed) – od 4 do 16 Mb/s.
Podstawowe usług jakie realizowane są przez ten system to5:
−
−
−
−
−
wymiana danych między komputerami;
sterowanie drukowaniem;
dostęp do zasobów sieci przewodowej;
transmisja danych i mowy między komputerem a telefonem komórkowym;
sterowanie urządzeniami telekomunikacyjnymi.
IrDA może być również instalowana jako adapter wykorzystujący port USB, bądź po
wyposażeniu w specjalny układ do portu szeregowego. Ważnym elementem składowym jest
nadajnik i odbiornik podczerwieni, przykładowo może to być scalony układ TFDS 4500
oprócz elementów elektronicznych wyposażony jest w zintegrowany układ nadawczoodbiorczy składający się z fotodiody i diody IRED (rysunek 14). Układ ten umożliwia
transmisje asynchroniczną w trybie półdupleks, bez możliwości wykrycia kolizji w zakresie
widzialnym na odległość do 8 m i kątem widzialności 300.
5
Wolna encyklopedia http://pl.wikipedia.org/wiki/IrDA
28
Rysunek 14
Sposób podłączenia układu
TFDS 4500 do płyty głównej
3.4.9
Interfejs IEEE-1394
Interfejs FireWire, jest interfejsem szeregowym opracowany przez firmę Apple w
1986 roku. Dopiero w 1995 roku interfejs ten został zatwierdzony przez komitet IEEE i
otrzymał certyfikat jako IEEE-1394. Złącze to gwarantowało przesyłanie danych z szybkością
100, 200, lub 400 Mb/s. Współczesne rozwiązania IEEE 1394b pozwala na transmisję z
prędkością do 800 Mb/s (przy połączeniu optycznym nawet do 3,2 Gb/s. Jest on przeznaczony
do multimedialnych zastosowań w domowych komputerach (aparat fotograficzny, kamera).
Zorganizowany jest jako sieć z 63 węzłami. Do każdego węzła można podłączyć 16 urządzeń,
które można realizować podczas pracy komputera. Informacje przesyłane są pakietami, który
składa się z nagłówka zawierającego numer identyfikacyjny urządzenia, kanał przenoszenia,
priorytet transmisji, bajt kontrolny CRT służące do zabezpieczenia danych przed nielegalnym
kopiowaniem. Asynchroniczna transmisja peer-to-peer odbywa się przez dwa ekranowane
przewody TPA+, TPA-, TPB+, TPB- tworzące wraz z dwoma przewodami zasilającymi na
napięcie 8-14 V i prąd do 1,5 A sześciożyłowy ekranowany kabel. Kable mogą być
zakończone dwoma rodzajami wtyczek, typ 4 lub 6. Kontroler FireWire, może być
bezpośrednio zamontowany na płycie głównej, bądź jako karta montowany w slot PCI bądź
PCMCIA.
3.4.10 Interfejs WiFi
Interfejs WiFi, (ang. Wireless Fidelity) opiera się na standardzie komunikacji
bezprzewodowej IEEE 802.11 powstałym w 1997 roku. Rozwiązanie to umożliwia
transmisję danych w paśmie częstotliwości 2,4 i 5 GHz teoretycznie z szybkością do 108
Mb/s. Interfejs montowany jest na karcie, która można podłączyć do złącza PCI, PCMCIA,
bądź też
portu USB. Ciekawym rozwiązaniem jest specjalne 63-pinowe gniazdo
przeznaczone do wpięcia karty WiFi (rysunek 15). Wykorzystując technologie WiFi do
łączenia komputerów stosuje się najczęściej standardy 802.11b i 802.11g, gwarantujące
29
podłączenia komputerów na dwa sposoby: bezpośrednio "każdy z każdym" bądź za
pośrednictwem stacji bazowej. Przykładem takiego rozwiązania może być zastosowanie
układu RF Micro Devices - RFCS4500, realizuje on połączenie bezprzewodowe zgodnie ze
standardem IEEE 802.11g w oparciu o dwie technologie:
−
−
DFS – dynamiczny wybór częstotliwości (ang. Dynamic Frequency Selection);
DFS – kontrola mocy transmisji (ang. Transmit Power Control).
Rysunek 15
Rozwiązanie firmy Asus
Interfejsu WiFi
3.5 Urządzenia wejścia/wyjścia
Urządzeniami wejścia wyjścia nazywa się urządzenia zewnętrzne komputera, które
służą do jego komunikacji z użytkownikiem, którym może być człowiek, inny komputer bądź
kolejne urządzenie. Z uwagi na ich zadania możemy podzielić je na:
−
−
−
urządzenia wejścia (klawiatura, myszka, joystick, skaner);
urządzenia wyjścia (drukarka, monitor, projektor);
urządzenia wejścia i wyjścia (nośnik pamięci, modem, karta sieciowa).
Jak widać najważniejszymi urządzeniami wejścia-wyjścia są: klawiatura, monitor i dysk
twardy (urządzenia pamięci masowej).
3.5.1
Klawiatura
Jest to podstawowe urządzenie wejściowe komputera pozwalające na wprowadzanie
informacji bezpośrednio przez użytkownika. Wprowadzanie to polega na przesyłaniu
informacji (tekstu i danych) w postaci ciągu binarnego. Każdy klawisz klawiatury posiada
swój własny sygnał (kod binarny) rozpoznawalny przez komputer. Zwarcie styków
30
umieszczonych pod danym klawiszem powoduje przekazanie tego sygnału do płyty głównej
komputera.
Z uwagi na bardzo duża popularność tych urządzeń występuje wiele typów klawiatur.
Najważniejsze z nich to:
−
−
standardowa (układ QWERTY);
ergonomiczna.
Biorąc pod uwagę liczbę klawiszy można wyróżnić:
−
−
−
−
83 – klawiszowe PC/XT;
84 – klawiszowe AT;
101 – klawiszowe;
104 – klawiszowe.
W skład klawiatury wchodzą klawisze podstawowe, numeryczne, sterujące kursorem,
funkcyjne. Z uwagi na rodzaj przełączników można wyróżnić klawiatury: mechaniczne,
kontaktronowe, hallotronowe, pojemnościowe. Przełączniki nad którymi znajdują się
klawisze ułożone są w rzędach i kolumnach tworzących matrycę klawiatury. Sygnał sterujący
wysyłany w momencie naciśnięcia klawisza dociera do jednoukładowego kontrolera Intel
8049, który rozpoznaje naciśnięcie, czas jego trwania oraz zwolnienie danego klawisza. Po
wykryciu takiego stanu kontroler klawiatury wysyła określony sygnał złączem szeregowym
do mikrokontrolera Intel 8042 znajdującego się na płycie głównej. Kontroler ten zgłasza
przerwanie sprzętowe IRQ1 wywołujące zgłoszenie przerwania programowego INT09H
(programu obsługi klawiatury). Podczas przesyłania sygnału analizowany jest jego kod
pozwala to na rozpoznanie, który klawisz w danej chwili został wciśnięty bądź puszczony.
Dodatkowo przed rozpoznaniem kodu badany jest stan klawiszy specjalnych ALT, CTRL,
SHIFT co pozwala zwiększyć funkcjonalność klawiatury.
3.5.2
Monitor
Monitor jest to ogólna nazwa urządzenie wyjścia komputera służącego do
komunikowania się użytkownika z nim. Komunikowanie to polega na wizualizacji
realizowanego zadania. Najpopularniejszym współcześnie występującym rozwiązaniem jest
stosowanie monitora w postaci ekranu komputerowego obsługiwanego za pomocą karty
graficznej. Z uwagi na sposób tworzenia obrazu możemy wyróżnić następujące rodzaje
monitorów:
−
−
−
−
monitory z lampą kineskopową CRT (ang. Cathode Ray Tube);
monitory z ekranem ciekłokrystalicznym LCD (ang. Liquid Crystal Display);
monitory z ekranem TFT (ang. Thin Film Transistor);
monitory z wyświetlaczem plazmowym PDP (ang. Plasma Display Panel).
31
Monitor CRT
Zbudowany jest podobnie jak odbiornik telewizyjny, składający się przed wszystkim z lampy
kineskopowej oraz układów sterowania. W zależności od zastosowanego rozwiązania
możemy wyróżnić:
−
−
monitory monochromatyczne;
monitory kolorowe.
Różnica polega na tym, że w monitorach monochromatycznych stosuje się jedno działo
elektronowe pozwalające na uzyskiwanie obrazu w wyniku zmiany stopnia jasności
(luminancji) zaś w monitorach kolorowych trzy działa elektronowe w trzech podstawowych
kolorach RGB (czerwony, zielony, niebieski). Obraz kolorowy powstaje w wyniku
zmieszania tych kolorów.
Monitory LCD
Monitor LCD zwany od budowy jego ekranu monitorem ciekłokrystalicznym. Zbudowany
jest z warstwy ciekłego kryształu o grubości około 10 µm umieszczonym pomiędzy dwoma
szklanymi płytkami. Na płytki te naniesione są przezroczyste elektrody oraz dwa filtry
polaryzujące prostopadle względem siebie. Płytki te oświetlane są za pomocą lampy
fluorescencyjnej umieszczonej po stronie przeciwnej do obserwatora. Obraz powstaje w
wyniku zmiany polaryzacji światła zachodzącej podczas przechodzenia przez taki układ.
Wyposażenie układu w filtry kontrolujące emisję barw RGB, wykonane z przezroczystego
żelu z domieszkami koloryzującymi pozwala na uzyskiwanie kolorów na ekranie monitora.
Monitory TFT
Należą do najczęściej obecnie stosowanych rozwiązań monitorów ciekłokrystalicznych.
Ekran takiego monitora zbudowany jest z matrycy tranzystorów ciekłokrystalicznych
odpowiedzialnych za zapalanie poszczególnych komórek ekranu. Kolory uzyskuje się
poprzez zastosowanie filtrów RGB. Zaletą takich ekranów jest: niewielka masa, mała
grubość, płaski ekran i duża wydajność świetlna.
Monitor PDP
Zbudowany jest z ekranu plazmowego o przekątnej od 25 nawet do ponad 100 cali. Ekran
plazmowy tworzą przylegające do siebie potrójne komórki plazmowe pokryte od wewnątrz
luminoforem, każda z komórek odpowiada jednemu z trzech kolorów podstawowych.
Komórki te zawierają również napylone na warstwę szklaną metalowe elektrody do których
przyłączane jest napięcie o wartości kilkuset voltów niezbędnego do zjonizowania
32
znajdującego się w komórkach gazu. Zjonizowany gaz (plazma) emituje promieniowanie
ultrafioletowe pobudzające luminofor. Każdy podświetlany punkt na ekranie (piksel)
odpowiada dokładnie jednej potrójnej komórce.
Wadą tych ekranów jest ich stosunkowo duża moc jaką zużywają oraz duża ilość obwodów
sterujących.
3.5.3
Urządzenia pamięci masowej
Do urządzeń pamięci masowej zaliczamy wszystkie urządzenia oparte na nośnikach
magnetycznych, optycznych, magneto-optycznych a ostatnio nawet na elektronicznych. Do
grupy tych urządzeń zaliczamy:
−
−
−
−
dyski elastyczne;
dyski twarde;
dyski optyczne;
dyski elektroniczne compact flash do 4 GB.
Dysk elastyczny
Dyskietka, dysk elastyczny (ang. Floppy disk, flexy disk) wykonana jest w postaci
zabudowanego plastikowego krążka z naniesioną warstwą substancji ferromagnetycznej.
Wykorzystywany jest jako nośnik pamięci masowej. Zaliczany jest do grupy urządzeń
sukcesywnie wypieranych przez inne rozwiązania (np. karty compact flash, pen drive)
Obecnie najczęściej możemy spotkać dyskietki o rozmiarze 3,5 " i pojemnościach 1,44 MB
(czasami 2,88). Dyskietki obsługiwane są przez stacje dysków elastycznych, których w
komputerze może być maksymalnie 2. Innym tego typu rozwiązaniem może być
zastosowanie napędu zip drive umożliwiającego zapisywanie i odczytywanie dyskietek o
pojemnościach 100MB lub 200MB. Mogą one być przyłączane do kontrolera EIDE lub SCSI
lub zewnętrznie za pomocą portu równoległego.
Dysk twardy
Uważany jest za główny nośnik danych w komputerze. Zbudowany jest z wirujących
metalowych (stop aluminium) talerzy pokrytych warstwą magnetycznego nośnika,
zabudowanych w hermetycznej obudowie. Nad powierzchniami talerzy umieszczone są
znajdujące się na ruchomym ramieniu głowice zapisująco-odczytujące. Krążki wirują z
prędkością rzędu 5 400 – 15 000 obrotów na minutę. Główne elementy składowe dysku (Rys.
16) to:
−
−
zespół krążków metalowych;
zespół głowic zapisująco-odczytujących
33
−
−
−
−
−
silnik napędzający dysk;
silnik napędu głowic;
układ sterowania;
hermetyczna obudowa;
przewody połączeniowe.
Rysunek 16.
Dysk twardy
Dyski twarde mogą być dołączane do płyty głównej przede wszystkim poprzez interfejsy
wyszczególnione w punkcie 3.4.1. Podstawowe parametry dysków twardych to:
−
−
−
−
pojemność – obecnie 400 GB (np. Hitachi Deskstar 7K400 HDS724040KLSA80);
czas dostępu – najlepsze 8 – 10 milisekund (np. Western Digital Raptor WD740GD 8,8 ms);
wydajność (szybkość transmisji danych i czas dostępu);
interfejs łączący dysk z komputerem (najnowsze rozwiązania to serial ATA i SAS).
Dysk optyczny
Jest jednym z popularniejszych obecnie nośników informacji, gwarantujących
przechowywanie nawet do kilkuset GB informacji. Zbudowany jest z krążka pokrytego
substancją pozwalającą na zapisywanie na niej informacji w postaci ciągu stanów dobrze,
bądź źle przepuszczających wiązkę światła laserowego. Podstawowe standardy tego zapisu to:
−
−
CD (ang. Compact Disc) w grupie tej znajdują się CD-R i CD-RW pojemność około
700 MB na stronę;
DVD (ang. Digital Versatile Disc) w grupie tej znajdują się DVD-R i DVD-RW do 18
GB dla dwóch stron dwuwarstwowej płyty;
34
−
−
−
HD DVD pozwalającej zapisać na płycie jednowarstwowej do 15 GB a na
dwuwarstwowej do 30 GB;
Blu-ray pozwalający na zapis jednostronny do 23 GB informacji;
EVD (ang. Enhaced Video Disc) dla którego pojemność jednowarstwowego dysku
wynosi 9GB.
Dysk elektroniczny
Współczesne dyski elektroniczne najczęściej oparte są na pamięci flash. Początki pamięci
flash związane są ściśle z pamięcią ROM (czytaj pt. 3.2.3) a ściślej mówiąc z pamięcią
EEPROM (ang. Erasable Electrically Programmable ROM). Proces zapisu i kasowania
realizowany jest poprzez zmianę przyłożonego napięcia. Zaletą tego rozwiązania jest brak
występowania jakichkolwiek ruchów mechanicznych, co zdecydowanie poprawia komfort
pracy. Wadą jest stosunkowo mała pamięć w porównaniu z dyskami twardymi, choć
występują już pamięci flash wielkości 8 GB. Przewiduje się, że okres ich eksploatacji będzie
wynosił około 100 lat. Najpopularniejsze rozwiązania pamięci Flash zamieszczone zostały w
poniższej tabeli.
Tabela 8. Rodzaje pamięci Flash
Rodzaj
Masa
Wymiar
Przepływność
g
mm
MB/s
CompactFlash
33
36x42x4
SmartMedia
2
43x37x0,76
MultiMedia Card
1,5
32x24x1,4
Dysk Flash
do 160 ~100x70x9,6
PCMCIA ATA Flash 33 - 43 85,6x54x5
Secure Digital
2
32x24x2,1
Memory Stick
4
50x21,5x2,8
PenDrive
20
16-20
16
2,5
16
8-20
2,5-10
1,5 ÷ 2,45
20
Pojemność
Uwagi
8 MB do 16 GB
do 128 MB
8 MB do 64MB
32 MB do 2 GB
16 MB do 2 GB
8 do 512 MB
16 ÷ 512 MB
4 MB÷ 1 GB
LITERATURA
Stalings W. Organizacja i architektura systemu komputerowego, WNT, Warszawa, 2000
Kolan Z. Urządzenia techniki komputerowej, SCRENN, Wrocław, 2001
Krzyżanowski R. Układy mikroprocesorowe, Mikom, Warszawa, 2004
Sacha K., Rydzewski A. Mikroprocesor w pytaniach i odpowiedziach,
WNT,
Warszawa, 1987
http://www.dyski.wirt.pl/krzem2.htm
http://www.pamiec.com.pl/ram/flash_card.html
http://www.frazpc.pl/artykuly/194/Mini/Recka/AMD/USB/Flash/Disk
http://www.republika.pl/pamieciflash/index.htm
35
Rysunek 1 .................................................................................................................................. 2
Rysunek 2 .................................................................................................................................. 3
Rysunek 3 .................................................................................................................................. 4
Rysunek 4 .................................................................................................................................. 5
Rysunek 5 .................................................................................................................................. 6
Rysunek 6 ................................................................................................................................ 10
Rysunek 7................................................................................................................................. 11
Rysunek 8................................................................................................................................. 12
Rysunek 9 ................................................................................................................................ 14
Rysunek 10 .............................................................................................................................. 17
Rysunek 11 .............................................................................................................................. 22
Rysunek 12 .............................................................................................................................. 24
Rysunek 13 .............................................................................................................................. 27
Rysunek 14 .............................................................................................................................. 29
Rysunek 15 .............................................................................................................................. 30
Rysunek 16. ............................................................................................................................. 34
Tabela 1 Parametry wybranych procesorów
Tabela 2 Parametry techniczne płyty głównej ASUS
Tabela 3 Parametry techniczne płyty głównej GA-K8NSNXP
Tabela 4 Typy magistrali SCASI
Tabela 5 Sygnały złącza szeregowego RS232
Tabela 6 Parametry łącza USB
Tabela 7 Wyprowadzenia pinów IrDA - wariant
Tabela 8. Rodzaje pamięci Flash
9
14
15
21
25
26
27
35
36
Download