tabela z zakresami i sumami ubezpieczeń

advertisement
Ubezpieczenie Ochrona Plus uczniów Gimnazjum 10
w roku szkolnym 2016/17
RODZAJ ŚWIADCZENIA
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego
wypadku ( w tym również zawał serca i udar mózgu)
OCHRONA PLUS
19 000
Trwałe inwalidztwo częściowe
Z tytułu złamania kości lub zwichnięć stawów
Zwrot nabycia wyrobów medycznych, będących
przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych
19 000
19 000
5 700
Świadczenie z tytułu uszczerbku na zdrowiu w wyniku
ataku padaczki jednorazowo
Zdiagnozowanie u ubezpieczonego sepsy jednorazowo
Śmierć jednego lub obojga rodziców w następstwie
nieszczęśliwego wypadku jednorazowo
190
1 900
1 900
Pogryzienie przez psa dodatkowo
Nagłe zatrucie gazami, bądź z tytułu porażenia prądem
lub piorunem
190
950
Uszkodzenie ciała w NNW, wymagające interwencji
lekarskiej w placówce medycznej i minimum jednej
wizyty lekarskiej.
270
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku wypadku
komunikacyjnego SU skumulowana
22 000
Oparzenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku
Pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku
(świadczenie od trzeciego dnia pobytu)
3 000
3 000
Pobyt w szpitalu w wyniku choroby
(świadczenie od trzeciego dnia pobytu)
3 000
Zwrot kosztów leczenia w NNW
Czasowa niezdolność Ubezpieczonego do nauki i/lub pr
acy w wyniku NW
Koszty leczenia stomatologicznego w NNW
3 000
4 000
3 000
Polis EDU-A/P numer 036447
Składka bez wyczynowego uprawiania sportu
40 zł
Składka z wyczynowym uprawianiem sportu
65 zł
Składka płatna do 31.10.2016
konto InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group:
88 1240 6960 7170 0012 5003 6447
Zgłoszenia szkody można dokonać;
1) elektroniczne poprzez stronę internetową www.interRisk.pl,
2) w formie papierowej na druku zgłoszenia który można otrzymać w
szkole i przesłać na adres; 00-668 Warszawa ul Noakowskiego 22
lub przesłać bądź dostarczyć osobiście w godzinach 8-16 w dni robocze
do oddziału; 80-371 Gdańsk ul. Jagiellońska 13
3) bądź pod numer telefoniczny (22) 212 20 12
Download