Załącznik nr 4 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Kod CPV

advertisement
Załącznik nr 4
1.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Kod CPV: 71314000-2 - usługi energetyczne i podobne
71314300-5 – usługi doradcze w zakresie wydajności energetycznej
1. Przedmiot usługi
1.1. Przedmiotem usługi jest opracowanie bilansów cieplnych dla celów:
- centralnego ogrzewania.
- ciepłej wody użytkowej.
- ciepła technologicznego.
oraz wykonanie wyliczenia zapotrzebowania ciepła.
Załącznik nr 1 – Zestawienie budynków zasilanych ze źródeł własnych;
Załącznik nr 2 – Zestawienie budynków zasilanych z miejskiej sieci ciepłowniczej
1.2. Ogólne wymagania dotyczące usługi:
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanej usługi oraz za ich zgodność ze
opisem przedmiotu zamówienia, obejmującą czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie usługi wymienionej w pkt. 1.1.
2. Zakres usługi
1. Bilans ciepła dla celów centralnego ogrzewania.
Opracowanie bilansu ciepła dla centralnego ogrzewania powinno być zrealizowane na
podstawie:
a. Sprawdzenia inwentaryzacji budowlanej obiektu, określenia rodzaju konstrukcji i stanu
elewacji, zakresu wykonanej termomodernizacji, inwentaryzacja wielkości i rodzaju okien
i drzwi zewnętrznych dla budynków, które nie posiadają dokumentacji technicznej
budynku;
b. Obliczenia współczynnika przenikania ciepła dla przegród budowlanych zgodnie z PN- EN
ISO 6946 - Opór cieplny i współczynniki przenikania ciepła;
c. Wykonanie obliczeń projektowego obciążenia cieplnego poszczególnych pomieszczeń
budynku (straty przez przenikanie i na podgrzanie powietrza wentylacyjnego), zgodnie z
PN- EN 12831:2006 - Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania
projektowanego obciążenia cieplnego.
d. Określenia, na podstawie wykonanych obliczeń, projektowanego obciążenia cieplnego
czyli strat ciepła dla całego budynku;
e. Wnioski.
2. Bilans ciepła dla celów ciepłej wody użytkowej.
Dotyczy budynków wyposażonych w instalację ciepłej wody użytkowej.
Opracowanie bilansu ciepła dla celów ciepłej wody użytkowej powinno być zrealizowane na
podstawie:
a. określenia średniej ilości osób korzystających z c.w.u. oraz sposobu korzystania z c.w.u. w
poszczególnych budynkach, w których jest instalacja c.w.u.;
b. Wykonania obliczeń zapotrzebowania ciepła dla celów c.w.u. w oparciu o uzgodnienia
oraz inwentaryzację;
c. Wnioski.
3. Bilans ciepła dla ciepła technologicznego
Dotyczy budynków korzystających z ciepła technologicznego.
Opracowanie bilansu ciepła dla celów ciepła technologicznego powinno być zrealizowane na
podstawie:
a. Ustalenie ilości powietrza w oparciu o ilości użytkowników i przeznaczenia pomieszczeń;
b. Wykonania obliczeń zapotrzebowania ciepła dla ciepła technologicznego w oparciu
o uzgodnienia oraz inwentaryzację;
c. Wnioski.
4. Wyliczenie zapotrzebowania ciepła.
W celu analizy zapotrzebowania ciepła budynku na centralne ogrzewanie, ciepłą wodę
użytkową i ciepło technologiczne należy dokonać inwentaryzacji budowlano - instalacyjnej.
Dane wyjściowe do określania wielkości zapotrzebowania ciepła:
- Rodzaj konstrukcji - ....................................
- Strefa klimatyczna - ....................................
- Temperatura obliczeniowa zewnętrzna - ...................... ⁰C
- Temperatury (strefy) obliczeniowe budynku - ............... ⁰C, .............⁰C
- Działanie ogrzewania - ..............................
Temperatury wewnętrzne należy przyjąć na podstawie Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r., nr 75, poz. 690 ze zm.)
oraz w oparciu o wymagania użytkowników budynków związane z przeznaczeniem obiektu.
3. Ogólne wymagania dotyczące usługi.
3.1. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania opracowań zgodnie z niżej wymienionymi
przepisami i normami:
1) Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2013, poz. 1409 z późn. zm.)
2) Ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów
(Dz.U. z 2014 r., poz. 712) dalej zwana Ustawą Termomodernizacyjną.
3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego oraz części audytu
remontowego, wzoru kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności
przedsięwzięcia termo - modernizacyjnego (Dz.U. z 2009 r. nr 43 poz. 346), dalej
zwanym Rozporządzeniem dot. audytów termomodernizacyjnych.
4) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r.
w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części
budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. z 2015 r., poz. 376).
5) Ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. poz. 1200 o charakterystyce energetycznej
budynków (Dz.U. z 2014 r., poz. 1200)
6) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz.
U. z 2002 r., nr 75, poz. 690 ze zm.).
7) Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. 2011, Nr 94,
poz. 551 z późn. zm.).
8) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie
określenia przeciętnych norm zużycia wody ( Dz. U. z 2002 r., nr 8, poz. 70).
9) PN-EN ISO 6946:2008 "Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny
i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczeniowa".
10) PN-EN13370:2008 "Cieplne właściwości użytkowe budynków. Przenoszenie ciepła
przez grunt - Metody obliczania".
11) PN-EN 12831: 2006 "Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania
projektowanego obciążenia cieplnego".
12) PN-EN ISO 13790:2009 "Energetyczne właściwości użytkowe budynków - Obliczanie
zużycia energii na potrzeby ogrzewania i chłodzenia".
13) PN-82/B-02403 "Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne".
14) PN-B-03430/AZ3:2000 "Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania
zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania".
15) PN-EN ISO 7345:1998 "Izolacja cieplna - Wielkości fizyczne i definicje".
16) PN-EN ISO 10456:2009 "Materiały i wyroby budowlane - Właściwości cieplno wilgotnościowe - Tabelaryczne wartości obliczeniowe i procedury określenia
deklarowanych i obliczeniowych wartości cieplnych".
17) PN-EN ISO 10077-1:2007 "Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji Obliczenie współczynnika przenikania ciepła - Część 1: Postanowienia ogólne".
18) PN-ISO 9836:1997 "Właściwości użytkowe w budownictwie – Określanie i obliczanie
wskaźników powierzchniowych i kubaturowych".
19) PN-EN ISO PN-EN ISO 13789:2008 "Cieplne właściwości użytkowe budynków Współczynnik przenoszenia ciepła przez przenikanie i wentylacje - Metoda
obliczania”.
20) PN-EN ISO 15927-4:2007 " Cieplno- wilgotnościowe właściwości użytkowe
budynków - Obliczanie i prezentacja danych klimatycznych Część 4: Dane godzinowe
do oceny rocznego zużycia energii na potrzeby ogrzewania i chłodzenia".
3.2. Wykonanie inwentaryzacji w zakresie niezbędnym do wykonania obliczeń bilansowych dotyczy budynków, które nie posiadają dokumentacji technicznej (budowlanej lub sanitarnej)
- tj.:
1. dokonanie oględzin kotłowni i weryfikacji parametrów techniczno - użytkowych
urządzeń,
2. dokonanie oględzin budynku i weryfikacji parametrów techniczno – użytkowych
budynków,
3. weryfikacji podłączonych budynków,
4. zestawienie rocznego zapotrzebowania ciepła w standartowym sezonie grzewczym w
zależności od przeznaczenia budynku, określenie zapotrzebowania na ciepłą wodę
użytkową, ciepło technologiczne i c.o.,
5. zestawienie mocy cieplnej potrzebnej do zapewnienia energii cieplnej w zależności od
przeznaczenia budynku,
6. zbilansowanie zapotrzebowania na ciepło kotłowni z uwzględnieniem strat na sieciach
cieplnych i zainstalowanych węzłach cieplnych oraz stanu technicznego kotłów,
7. Wymagania dotyczące dokumentacji.
3.3. Bilanse cieplne:
1. Bilanse cieplne budynków muszą zostać wykonane w 3 egzemplarzach:
2.






3.
4.
5.
2 egzemplarze w wersji papierowej i 1 egzemplarz w wersji elektronicznej (format
pliki: doc, pdf) wraz z plikami źródłowymi programu wykorzystanego do obliczeń.
Wersję elektroniczną dokumentacji należy sporządzić zgodnie z Ustawą z dnia 17
lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne (Dz. U. z 2014 r., poz. 1114). Przedmiot zamówienia należy wykonać
zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami dla przedmiotu zamówienia.
W przedstawionej dokumentacji bilansowej powinien być zachowany następujący
układ rozdziału obliczeń:
Określenie zapotrzebowania mocy i energii cieplnej na centralne ogrzewanie, ciepłą
wodę użytkową i ciepło technologiczne,
Opis zastosowanej metody,
Określenie potrzeb cieplnych dla budynków (poszczególnych pomieszczeń),
Obliczenie zapotrzebowania mocy i energii cieplnej na centralne ogrzewanie,
przygotowanie ciepłej wody użytkowej i ciepło technologiczne,
Określenie i obliczenie zapotrzebowania cieplnego w j.m.: [kWh/m2], [kWh/m3]
i [kWh/m2]
Określenie i obliczenie zapotrzebowanie na ciepło na ogrzanie 1 m3 wody [GJ/m3]
Dokumentacja, którą należy przedstawić po zakończeniu realizacji usługi musi
uzyskać pozytywną opinię Delegatury Wojskowej Inspekcji Gospodarki
Energetycznej w Krakowie.
Wykonawca może przedkładać do zaopiniowania dla Delegatury Wojskowej Inspekcji
Gospodarki Energetycznej w Krakowie części opracowanej dokumentacji.
Dokumentacja przedstawiona przez Wykonawcę po zakończeniu realizacji usługi musi
być zgodna z zasadami podanymi w opisie przedmiotu zamówienia i przekazana w
siedzibie Infrastruktury 41 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie.
4. Organizacja robót:
Z uwagi na charakter terenów objętych usługą (kompleksy wojskowe) Wykonawca wystąpi
do właściwego Dowódcy/Komendanta z wnioskiem o wydanie przepustek osobowych
i samochodowych oraz z listą osób skierowanych do realizacji umowy, wraz z podaniem ich
danych osobowych i numerów dowodów osobistych oraz danych dotyczących pojazdów
używanych do realizacji usługi (rodzaj, typ, numer rejestracyjny) oraz numeru telefonu osoby
korzystającej z pojazdu.
Na terenie wykonywania usługi prace związane z realizacją umowy mogą być prowadzone
wyłącznie w dni robocze w godzinach od 8⁰⁰ do 15⁰⁰.
Podczas realizacji usługi Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę mienia
Zamawiającego przekazanego Wykonawcy.
5. Informacje o terenie realizacji usługi :
Teren na którym będzie realizowana usługa mieści się w kompleksach wojskowych
zamkniętych obsługiwanych przez Grupę Zabezpieczenia Roskosz i Sekcję Obsługi
Infrastruktury Dęblin administrowanych przez 41 Bazę Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie.
6. Odbiór usługi :
Odbiór usługi zostanie dokonany protokolarnie przez przedstawiciela Wykonawcy
i Zamawiającego w siedzibie Infrastruktury 41 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie.
7. Wymagania dotyczące dostępu do informacji niejawnych
Wykonawca powinien posiadać ważne zaświadczenie o przeszkoleniu w zakresie informacji
niejawnych i ważne poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli „zastrzeżone” lub posiadać
ważne zaświadczenie o przeszkoleniu w zakresie informacji niejawnych i ważne
upoważnienie wydane przez Kierownika jednostki organizacyjnej do dostępu do informacji
niejawnych o klauzuli „zastrzeżone, ze względu na konieczność korzystania z dokumentacji o
klauzuli „zastrzeżone”.
8. Sugerowane warunki, uprawnienia, doświadczenie i inne wymagania, które
powinien spełniać wykonawca:
Wykonawca powinien dysponować minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia
budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych
i przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego, tj. zrzeszony w Okręgowej Izbie
Inżynierów Budownictwa oraz posiadać kwalifikacje zgodne
z art. 17 Ustawy z dnia 29
sierpnia 2014r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2014r. poz. 1200 z
późn. zmianami), a także posiadać opłacone ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2009r. (Dz.U. nr 224 poz.
1802 z późn. zm.).
Ponadto w/w osoba musi posiadać ważne zaświadczenie stwierdzające odbycie
przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz posiadać ważne upoważnienie
kierownika jednostki organizacyjnej do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli
„zastrzeżone” lub posiadać ważne zaświadczenie stwierdzające odbycie przeszkolenia
w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz ważne poświadczenie bezpieczeństwa
upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli tajności „zastrzeżone”.
9. Dokumenty wymagane od wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa
Wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa przedstawią poniższe dokumenty:
- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej;
- ważne zaświadczenie stwierdzające odbycie przeszkolenia w zakresie ochrony informacji
niejawnych;
- ważne upoważnienie kierownika jednostki organizacyjnej do dostępu do informacji
niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” lub ważne poświadczenie bezpieczeństwa
upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli tajności „zastrzeżone’.
Download