Wykład 2 czyli O pompce i czarnych kotach

advertisement
Lepkość cieczy
Wykład 2
czyli
O pompce i czarnych
kotach
Przepływ laminarny
• Przepływ laminarny:
warstwy cieczy poruszają
się równolegle do osi
naczynia.
• Liczba Reynoldsa (Re)
• Prędkość krytyczna (vk)
• Przepływ jest laminarny
gdy Re<2300
Re =
ρdυ
η
υk =
Re k η
ρd
Prawo ciągłości strumienia
• Ciecz nieściśliwa
przepływa przez rurę o
zmieniającej się średnicy
(polu przekroju)
• Rura nie ma bocznych
odpływów więc objętość
przepływającej cieczy
jest jednakowa w
każdym miejscu rury
• Zmniejszenie pola
przekroju rury oznacza
wzrost prędkości
przepływu
S1υ1 = S 2υ 2
• Lepkość (tarcie
wewnętrzne) występuje
dzięki oddziaływaniu
pomiędzy warstwami
cieczy
• Równanie Newtona:
F = ηS
∆υ
∆x
• Ciecze stosujące się do
tego prawa nazywamy
newtonowskimi.
• Krew nie jest cieczą
newtonowską
∆E n
• Lepkość zależy od η = ⋅ kT
B e
temperatury
• Lepkość krwi zależy od
hematokrytu
Przepływ burzliwy (turbulentny)
• Przepływ burzliwy:
poszczególne warstwy
cieczy mają prędkości nie
równoległe do siebie
• Przepływ jest burzliwy
gdy Re>3000
• W przepływie występują
zawirowania
• Dla wody płynącej przez
naczynie o średnicy 2.3
cm przepływ staje się
burzliwy gdy v>0.1 m/s
Układ krwionośny
• Krążenie płucne (małe)
• Krążenie obwodowe (duże)
• Ciśnienie tętnicze 120-70 mm
Hg (średnia 100 mm Hg)
• Ciśnienie żylne 22-8 mm Hg
(średnia 10-15 mm Hg)
• Przepływ krwi „napędza”
różnica ciśnień pomiędzy
tętnicami i żyłami (ok. 90 mm
Hg)
• Rola ciśnienia
hydrostatycznego: w rejonie
stóp +100 mm Hg, w rejonie
głowy –30 mm Hg (żylaki i
omdlenia).
• Efekt hydrostatyczny nie ma
wpływu na krążenie.
1
Układ krwionośny
• Szybkość przepływu krwi w czasie wyrzutu z lewej
komory osiąga wartość do 140 cm/s (w aorcie
wstępującej – przepływ turbulentny)
• W miarę oddalania się od serca krew zaczyna płynąć
bardziej równomiernie (przepływ ciągły i laminarny w
tętniczkach)
Opór naczyniowy
Zakładając, że przepływ krwi w naczyniu jest laminarny
można założyć, że objętość krwi (Q) przepływająca
przez przekrój poprzeczny naczynia jest proporcjonalna
do panującej różnicy ciśnień (∆p).
πR 4
∆p
8ηl
∆p
Q=
Rlep
Układ krwionośny
Naczynie
Średnia
Prędkość
[cm/s]
Rlep
Opór lepki Rlep w przypadku naczyń krwionośnych
nazywamy też oporem hemodynamicznym
(naczyniowym).
Własności sprężyste naczyń krwionośnych
• Naczynia krwionośne są
sprężyste a ich moduł
sprężystości zależy od
naprężenia i szybkości
zmian ciśnienia krwi.
• Wzrost modułu
sprężystości wraz ze
wzrostem naprężenia
zapobiega nadmiernemu
rozszerzaniu naczyń.
• Rozszerzanie się naczyń
zmienia opór
naczyniowy.
• Różna rola tętnic
(powietrznia) i żył
(zbiornik)
• Rola mięśni gładkich
naczyń
Średnie
ciśnienie
[mm Hg]
Aorta
20
4
100
Tętnice
10-15
6.4
95
Tętniczki
0.2-0.3
320
35-70
Naczynia
włosowate
0.03
2700
15-35
Żyłki
0.5-1
100
10-20
Żyły
5-15
8
15
Żyła główna
10-16
6
10
Serce jako pompa
• Praca wykonywana przez mięśnie serca
zużywana jest na przepompowanie pewnej
objętości krwi (∆V) oraz na nadanie tej
objętości pewnej prędkości (v).
Q=
8ηl
= 4
πR
Łączne pole
przekroju
[cm2]
W = p ∆V +
1
ρυ 2 ∆V
2
• Dla komory lewej WL= 0.924+0.006 [J/skurcz]
• Dla komory prawej WP= 0.139+0.006
[J/skurcz]
• Całkowita moc serca P = 1.4 [W]
Fala tętna
• Ze względu na
sprężystość naczyń krew
wtłaczana do aorty i
tętnic powoduje ich
rozszerzanie.
• Odkształcenie przesuwa
się wzdłuż tętnic –
powstaje fala tętna.
• Prędkość fali tętna (5-8
m/s) jest większa od
prędkości krwi (0.5 m/s).
• Długość fali tętna wynosi
ok. 4 m.
υ=
Eh
2 ρr
E – moduł Younga ścian naczynia
h – grubość ściany naczynia
ρ – gęstość
r – promień przekroju
2
Oko: budowa i układ optyczny
• Podstawowymi
elementami układu
optycznego oka są:
rogówka, soczewka,
siatkówka.
• Akomodacja oka (dzięki
zmianie promienia
krzywizny soczewki)
pozwala na ostre
widzenie przedmiotów
znajdujących się w
różnych odległościach.
Budowa siatkówki – komórki receptorowe
• Rodopsyna jest umieszczona
jest w błonach dysków
znajdujących się w segmencie
zewnętrznym pręcika.
• Rodopsyna składa się z białka
opsyny oraz 11-cis retinalu.
• W szeregu procesów
zachodzących w komórce
receptorowej po pochłonięciu
kwantu promieniowania
(kaskada pobudzenia)
dochodzi do zamiany
informacji niesionej przez
padające promieniowanie na
zmianę potencjału błony
komórki.
• Informacja jest kodowana
przez częstotliwość wyładowań
Budowa siatkówki
• Warstwa fotoreceptorowa
siatkówki składa się z
pręcików i trzech
rodzajów czopków
(zielone, czerwone,
niebieskie).
• Komórki fotoreceptorowe
połączone są siecią
komórek z nerwem
wzrokowym.
• Rozłożenie
poszczególnych rodzajów
komórek nie jest
równomierne: w dołku
środkowym występują
wyłącznie czopki, pręciki
występują na obwodzie
dołka i w części
środkowej siatkówki.
Widzenie barwne
• Poszczególne rodzaje
czopków różnią się
wrażliwością na
różne długości fali.
• Widzenie barwne
wynika z
odpowiedniego
nałożenia wrażeń
pochodzących od
poszczególnych barw
podstawowych
(czerwonej, zielonej,
niebieskiej).
Widzenie przestrzenne (stereoskopowe)
• Widzenie przestrzenne
występuje dzięki
tworzeniu obrazu w
mózgu na podstawie
informacji pochodzących
z pary oczu.
3
Download