Plan wynikowy wd¿, gimn.

advertisement
PLAN WYNIKOWY
WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE
Klasa I Gimnazjum
Lp
1
Temat
Cele i treści zajęć
Wychowanie do

życia w rodzinie w
nauczaniu szkolnym
Czas adolescencji – okresem burzliwych
przemian i procesów zachodzących w
organizmie młodego człowieka.
Celowość tych przemian w perspektywie
człowieka dojrzałego, który w życiu dorosłym
decyduje się najczęściej na założenie rodziny.
Potrzeba przygotowania się do podjęcia
ważnych życiowych ról: męża, żony, ojca,
matki. Udział rodziny i szkoły w tym
przygotowaniu.
Oczekiwania uczniów związane z zajęciami
WdŻwR.
Pytania i wątpliwości oraz potrzeby uczniów;
możliwości pomocy w szkole i poza nią.
Tematyka zajęć zaplanowana w klasie I, liczba
godzin, sposoby realizacji zajęć oraz
gratyfikacji za aktywność i pracę na zajęciach
WdŻwR.
Podręcznik, ćwiczenia i inne pomoce
dydaktyczne – ich przydatność w pracy na
lekcjach.
Dom rodzinny szkołą właściwej komunikacji:
a) odpowiedzialność za słowa






2
O sprawną
komunikację w
rodzinie

Uwagi
b) rola gestów i tonu wypowiedzi
c) rola czasu poświęconego na rozmowę


3
Moje potrzeby i
uczucia




4
Więzi rodzinne i
konflikty

Zasady dobrej komunikacji w rodzinie
Miłość rodziców, troska o dzieci i życiowe
doświadczenie dorosłych – wartości, które
warto wziąć pod uwagę
Potrzeby człowieka: elementarne, wyższe i
najwyższe (piramid potrzeb wg. Maslowa)
Rozróżnienie rodzajów uczuć swoich i innych
ludzi
Obawy i lęki, które utrudniają działanie i
burzą poczucie bezpieczeństwa
możliwość pomocy: poradnictwo
młodzieżowe, telefony zaufania
Tempo życia i rozwoju cywilizacyjnego
pogłębia różnice międzypokoleniowe
Prezentacja
powerpoint
film
międzypokoleniowe 



5
Rodzina niepełna. 
Poradnictwo

młodzieżowe i
rodzinne.



6
Kryteria dojrzałości 
człowieka


7
8
9
Przejawy
dojrzewania
biologicznego
dziewcząt



(lekcja dla dziewcząt)
Przejawy

dojrzewania

biologicznego
chłopców
Potrzeba uczenia się rozwiązywania
konfliktów.
Pozytywne (wzmacniające więzi) i negatywne
(osłabiające więzi) sposoby rozwiązywania
konfliktów.
Propozycja „sześciu kroków” T. Gordona –
modelowe rozwiązywanie sytuacji
konfliktowych.
Wzmacnianie więzi rodzinnej przez
rozwijanie uczucia bezpieczeństwa akceptację,
zaufanie, budowanie świata wartości,
właściwą komunikację i odpowiedzialne
decyzje.
Powody powstawania rodzin niepełnych.
Problem emigracji zarobkowej i
eurosierodztwa.
Sytuacja dzieci, które nie mają wpływu na
decyzje rodziców.
Budowanie „czynników ochronnych”, gdy
rodzina jest niepełna.
Możliwości pomocy w sytuacjach trudnych i
informacje o sposobach dotarcia do
odpowiednich placówek i specjalistów.
Złożoność człowieka: zmysły, uczucia,
intelekt (rozum), wola duchowość.
Kryteria dojrzałości biologicznej, psychicznej,
intelektualnej, moralnej, duchowej, społecznej
i prawnej.
Samowychowanie jako niezbędny element
osiągania dojrzałości w powyższych
płaszczyznach.
Hormonalna regulacja procesów rozrodczych.
Charakterystyczne zmiany zachodzące w
organizmie dziewczyny w okresie pokwitania.
Krótka prezentacja zmian zachodzących w
organizmie dojrzewającego chłopca.
Hormonalna regulacja procesów rozrodczych.
Charakterystyczne zmiany zachodzące w
organizmie chłopca w okresie adolescencji,
ich funkcje w perspektywie ojcostwa.
 Krótka prezentacja zmian zachodzących w
(lekcja dla chłopców) organizmie dojrzewającej dziewczyny i ich
celowość.
Problemy okresu
dojrzewania



Typowe problemy dziewcząt w okresie
adolescencji.
Poszukiwanie możliwych rozwiązań i dróg
wyjścia z trudnych sytuacji.
Poradnie, telefony zaufania, stowarzyszenia,
film
film
film
10
Problemy okresu
dojrzewania



11
Rozwój
psychoseksualny
człowieka






12
Rozwój
psychoseksualny
człowieka






13
Pierwsza miłość




14
Presja seksualna





organizacje, w których nastolatka może
otrzymać poradę i pomoc.
Typowe problemy chłopców w okresie
adolescencji.
Poszukiwanie możliwych rozwiązań i dróg
wyjścia z trudnych sytuacji.
Szukanie pomocy: telefony zaufania, poradnie
dla młodzieży, stowarzyszenia i organizacje.
Biologiczna determinacja płci i klasyfikacja na
płeć: chromosomalną, hormonalną, genitalną,
somatyczną, psychiczną i społeczną.
Funkcje płciowości: podmiotowa,
więziotwórcza, znaczeniowa i prokreacyjna.
Rozwój psychoseksualny dziewcząt i
chłopców.
Ojciec i matka jako wzór męskości i
kobiecości dla swoich dzieci.
Wpływ środowiska rodzinnego na umiejętność
komunikowania uczuć.
Znaczenie wychowania seksualnego w
rodzinie.
Biologiczna determinacja płci i klasyfikacja na
płeć: chromosomalną, hormonalną, genitalną,
somatyczną, psychiczną i społeczną.
Funkcje płciowości: podmiotowa,
więziotwórcza, znaczeniowa i prokreacyjna.
Rozwój psychoseksualny dziewcząt i
chłopców.
Ojciec i matka jako wzór męskości i
kobiecości dla swoich dzieci.
Wpływ środowiska rodzinnego na umiejętność
komunikowania uczuć.
Znaczenie wychowania seksualnego w
rodzinie.
Próba zdefiniowania miłości, jej istoty i
odmian.
Zakochanie a miłość.
Od przyjaźni do miłości.
Różnice w przeżyciu miłości między
chłopcem, a dziewczyną.
Miłość platoniczna.
Funkcjonowanie mózgu w odniesieniu do
procesów związanych z płciowością
człowieka; rola kory mózgowej i środków
podkorowych.
Płciowość człowieka i jej przejawy
Trudności przeżywane w związku z
dojrzewaniem płciowym.
Sytuacje, w których może dojść do
wymuszenia współżycia seksualnego.
film
film



15
„Nie” dla presji
seksualnej







16
Czy warto się
spieszyć?




17
Przedwczesna

inicjacja seksualna





18
O kulturze wolnego 
czasu; Internet, prasa
młodzieżowa, TV, 
reklama

Mylące sygnały, które dziewczęta świadomie
lub podświadomie wysyłają do chłopców, a
które oni odbierają jako zachętę do współżycia
seksualnego.
Moda na dyskotekowy seks i zachowania
nałogowe.
Sposoby wywierania przez chłopca presji
seksualnej; jak dziewczyna powinna się temu
przeciwstawiać i obalać mity.
Funkcjonowanie mózgu w odniesieniu do
procesów związanych z płciowością
człowieka; rola kory mózgowej i środków
podkorowych.
Płciowość człowieka i jej przejawy
Trudności przeżywane w związku z
dojrzewaniem płciowym.
Sytuacje, w których zdarzają się wymuszenia
współżycia seksualnego.
Mylące sygnały od dziewcząt, które chłopcy
błędnie odbierają jako zachętę do współżycia
seksualnego.
Moda na dyskotekowy seks i zachowania
nałogowe.
Świadoma praca nad sobą i właściwe
odniesienie do dziewcząt wyrazem szacunku i
odpowiedzialności chłopca w sferze
płciowości.
Lekkomyślnie podjęte decyzje o współżyciu
seksualnym
Małżeństwo jako najwłaściwsze miejsce na
inicjację seksualną
Zasady związane z popędem seksualnym
Zagrożenia, które niesie młodemu
człowiekowi przedwczesna inicjacja seksulana
Lekkomyślnie podjęte decyzje o współżyciu
seksualnym
Małżeństwo jako najwłaściwsze miejsce na
inicjację seksualną
Zasady związane z popędem seksualnym
Zagrożenia, które niesie młodemu
człowiekowi przedwczesna inicjacja seksualna
Wyciszanie bodźców, które powodują
podniecenie seksualne
Dojrzałość i gotowość do podjęcia współżycia
seksualnego
Odpoczynek bierny i czynny
media w naszym życiu
Krytycyzm w odbiorze treści proponowanych
przez media
Problem uzależnień od gier komputerowych
film
film
film



19
Koleżeństwo, Ale 
jakie? Asertywność,
uzależnienia





Symptomy uzależnienia i szukania dróg
wyjścia
wpływ reklamy oraz lansowanej mody na
wybory i decyzje człowieka
Zdrowy styl życia – jak go uskuteczniać
Dojrzewanie osobowości nastolatka przez
dobrze przeżywane koleżeństwo
więzi koleżeńskie szkołą życia i
przygotowaniem do przeżywania przyjaźni i
miłości
prawidłowe relacje w koleżeństwie a „złe
znajomości”
odpowiedzialność za wybór kolegów i
koleżanek
umiejętność odmawiania
zdrowie człowieka a używki

Lp
1.
2.
CELE I TREŚCI ZAJĘĆ
TEMAT
WdŻwR w klasie II
. O potrzebie

godności i szacunku
człowieka

Przyjaźń – szkołą 
miłości




3
Miłość. Etapy jej 
rozwoju

4
Spotkania i
rozstania
5
Seksualność
człowieka.
Homoseksualizm
Klasa II Gimnazjum










UWAGI
Cele zajęć i tematy zaplanowane w kl. II
Godność – istotą człowieczeństwa
Skutki nieposzanowania godności
Jak szanować siebie?
Poziomy komunikowania się między ludźmi
Rozwój przyjaźni
istota przyjaźni
Warunki trwałej przyjaźni
Znaczenie budowania kolejnych więzi.
Definicja miłości i jej istoty
Bogactwo miłości
Przejawy miłości
Miłość i egoizm
Etapy miłości
Etapy rozwoju miłości
Randki
Nieudane randki jako szkoła życia
Dojrzałość warunkiem udanych randek
Poziomy seksualności człowieka
Integracja seksualna
Popęd seksualny człowieka
film
film
film
Lp
6
CELE I TREŚCI ZAJĘĆ
TEMAT


z podziałem na grupy
Homoseksualizm
Przyczyny homoseksualizmu
Zaburzenia rozwoju psychoseksualnego
Ona i on – tacy
sami, a zupełnie
różni?
Płeć jako sposób wyrażania siebie
Celowość zróżnicowania płciowego
specyficzne cechy kobiety i mężczyzny
Stereotypy w poglądach na płeć a nowoczesne
spojrzenie
Wzajemna akceptacja i komplementarność
kobiety i mężczyzny
film
film

Randki jako okazja do budowania przyjaźni.
Umiejętność aktywnego słuchania
Miłość aby się rozwinąć potrzebuje czasu
Seks nie jest dowodem ani sprawdzianem miłości.
Miłość i szacunek idą w parze.
Znaczenie aktu seksualnego
Kontrowersje wokół „pierwszego razu”
„Obiegowe” argumenty za przedwczesną inicjacją
seksualną
Argumenty za inicjacją seksualną w małżeństwie






Choroba AIDS jako upośledzenie odporności
Rys historyczny rozwoju AIDS
Przebieg choroby
Drogi przenoszenia zakażenia
Profilaktyka
Szacunek do chorych i żyjących z HIV





7
8
UWAGI
Miłość i szacunek; 
kolejność więzi. 
Czy warto



czekać? 


9
Uwaga! AIDS
10
Choroby

przenoszone drogą 
płciową

Rodzaje chorób przenoszonych drogą płciową
Prawdy i mity dotyczące seksualności człowieka
Skuteczna profilaktyka
11
Płodność kobiety i 
mężczyzny- co

warto wiedzieć?
Odpowiedzialne rodzicielstwo
Anatomia i fizjologia układu rozrodczego kobiety
i mężczyzny
Przemiany w organizmie kobiety i mężczyzny
Fazy cyklu owulacyjnego kobiety
Definicja antykoncepcji
Podział środków
Skuteczność
Motywacja stosowania
Zdrowie kobiety a marketing środków
film
Cechy idealnej metody planowania rodziny
Podstawowe informacje dot. metod
film
12
Antykoncepcja i
środki
wczesnoporonne







13
Planowanie
rodziny- wybrać


Lp
CELE I TREŚCI ZAJĘĆ
TEMAT
mądrze i
odpowiedzialnie. 


14
Rola autorytetu w 
życiu człowieka 




15
Czy potrafisz
wybrać mądrze i
odpowiedzialnie?
16
17
Jak pozostać sobą w
supermarkecie

świata?
Godność i szacunek
1819
rozpoznawania płodnością
Trzy metody rozpoznawania płodności
Odpowiedzialne rodzicielstwo
Wybór pomiędzy antykoncepcją a metodami
naturalnego planowania rodziny-wyborem
postawy życiowej
Pojęcie autorytetu
Rola autorytetu w życiu człowieka
Autorytet a idol
Wartości , zachowania, postawy, cechy
osobowości, które budują autorytetu
Korzyści z naturalnych metod planowania rodziny
Przykłady osób, które mogą być autorytetem,
Rola autorytetu
Czym jest godność ludzka?
Cechy które rozwijają i degradują człowieka.

Lp
1.
Klasa III Gimnazjum
CELE I TREŚCI ZAJĘĆ
TEMAT
WdŻwR w klasie 
III Fazy rozwoju
człowieka



2.
Miłość i jej rodzaje
3


Wartości związane
z płciowością

człowieka:

budowanie więzi,
małżeństwo, i

UWAGI
Problemy i tematy zaplanowane do realizacji w
klasie III
Rozwój człowieka jako prawidłowość zmian,
jakich człowiek doświadcza na przestrzeni
swojego życia
Fazy rozwoju człowieka
Charakterystyka zmian rozwojowych w
poszczególnych etapach życia
Miłość a uczucie
Rodzaje miłości
Definicje miłości
Przejawy więzi zwanej miłością
Miłość a egoizm
Narzeczeństwo – okresem świadomego poznania
drugiej osoby i rozwijania więzi
Małżeństwo; znaczenie przysięgi i budowanie
UWAGI
film
film
Lp
CELE I TREŚCI ZAJĘĆ
TEMAT
rodzicielstwo


UWAGI
trwałej więzi małżeńskiej
Rodzicielstwo – dawaniem i braniem jednocześnie
Metody rozpoznawania płodności i niepłodności w film
cyklu kobiety
Metody naturalnego planowania rodziny
Podstawy rozpoznawania płodności
Prowadzenie zapisów na karcie cyklu; sposób
notowania
Metody rozpoznawania płodności i niepłodności w film
cyklu kobiety
Metody naturalnego planowania rodziny
Podstawy rozpoznawania płodności
Odpowiedzialne rodzicielstwa jest sprawą nie
tylko kobiety, ale w równym stopniu mężczyzny
4
Jak rozpoznać
płodność i
niepłodności cyklu
kobiety (lekcja dla 
dziewcząt)

5
Jak rozpoznać

płodność i
niepłodności cyklu
kobiety (lekcja dla 
chłopców)

6
Korzyści z

obserwacji cyklu i 
aparaty w metodach
naturalnego

planowania rodziny
(lekcja dla
dziewcząt)
Korzyści z

obserwacji cyklu i 
aparaty w metodach
naturalnego

planowania rodziny
(lekcja dla

chłopców)
Korzyści z obserwacji cyklu
Aparaty i testy służące rozpoznawaniu płodności i
niepłodności kobiety
Funkcjonujące stereotypy w obiegowych opiniach,
mediach nt. MNPR
film
Korzyści z obserwacji cyklu
Aparaty i testy służące rozpoznawaniu płodności i
niepłodności kobiety
Funkcjonujące stereotypy w obiegowych opiniach,
mediach nt. MNPR
Szczególna odpowiedzialność mężczyzny za
prokreację
film
Początek życia

ludzkiego, czyli o
jednym z cudów 
świata

Płodność mężczyzny i zdrowie w sferze
płciowości
Płodność kobiety i jej zdolność do prokreacji
Niezbędne warunki do poczęcia dziecka
Początek życia – jeden z cudów natury
Rozwój życia człowieka w pierwszych tygodniach
Płeć dziecka; uwarunkowania
Szacunek dla każdego człowieka od momentu
poczęcia: postawa ojca i matki
film
Rozwój dziecka od 7 r. życia do narodzin
Pedagogika prenatalna czyli o kontakcie matki z
dzieckiem
Odżywianie, sen i ćwiczenia fizyczne matki w
czasie ciąży
Profilaktyka prekoncepcyjna; opieka lekarska;
kwas foliowy
Ciąża a używki
film
7
8




9
W oczekiwaniu na 
dziecko




Lp
10
CELE I TREŚCI ZAJĘĆ
TEMAT
Być matką
(lekcja dla
dziewcząt)




Opieka ojca nad matką w ciąży i dzieckiem
Szkoła Rodzenia
Poród – od niego także wiele zależy
Rodzina razem czy osobno?


Naturalne karmienie
Znaczenie więzi matki z dzieckiem we wczesnym
okresie życia
Macierzyństwo jako dar i zadania
Problem niepłodności małżeństw – syndrom
współczesności
Jeśli nie in vitro, to … naprotechnologia
film
Różne reakcje mężczyzny na wiadomość, że został
ojcem
Problem odpowiedzialności za przekazanie życia
Rola i znaczenie ojca w rodzinie
Społeczna rola ojcostwa
Dziewczyna w ciąży – możliwe rozwiązania
Dlaczego „nie” oddaniu dziecka do domu dziecka?
Rola ojca dziecka, rodziny i przyjaciół w trudnej
sytuacji dziewczyny
Domy samotnej matki – sieć domów na terenie
całej Polski
Definicja i terminologia
Ryzyko powikłań i konsekwencje psychiczne
Aborcja a przemoc
Dlaczego kobiety cierpią po dokonanej aborcji
Najważniejsze uregulowania prawne chroniące
życie człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci
Różne oblicza współczesności
Przykłady heroicznych postaw „za życiem”
Niepełnosprawni w rodzinie i społeczności
Właściwe wybory – nie zawsze łatwe
Definicja pornografii
Pornografia uprzedmiotowieniem ciała kobiety
Seksbiznes a prawa kobiety
Szkodliwość pornografii dla młodzieży
Pornografia źródłem błędnych wyobrażeń o
zachowaniach seksualnych
Pornografia – utrwaleniem dezintegracji
seksualnej
Polskie prawo wobec pornografii
Budowanie szacunku do własnego ciała i ciała
drugiego człowieka
Definicja pornografii
Zwulgaryzowanie sfery seksualnej –
film



11
12
Być ojcem (lekcja 
dla chłopców)



Stali się rodzicami .
Gdzie szukać

pomocy?


13
Aborcja
14
Życie jako
fundamentalna
wartość
15
Pornografia a
kobieta (lekcja
dziewcząt)










dla 






16
UWAGI
Pornografia (lekcja
dla chłopców)

film
film
film
film
Lp
CELE I TREŚCI ZAJĘĆ
TEMAT





17
Prostytucja

nieletnich (lekcja 
dla dziewcząt)













18
Prostytucja
nieletnich (lekcja
dla chłopców)
19
A jednak rodzina.
Podsumowanie
zajęć w gimnazjum


uprzedmiotowieniem człowieka
Szkodliwość pornografii dla młodzieży
Pornografia źródłem błędnych wyobrażeń o
zachowaniach seksualnych
Cztery kroki wchodzenia w pornografię
Polskie prawo wobec pornografii
Przeciwdziałanie pornografii i budowanie postawy
szacunku wobec ciała człowieka
Czym jest prostytucja
Przyczyny prostytucji nieletnich
Prostytucja jako styl życia
Alkohol, narkotyki i seks
Swoboda seksualna a godność człowieka
Skutki młodzieżowej prostytucji
Prostytucja nieletnich a Kodeks Karny
Czym jest prostytucja
Przyczyny prostytucji nieletnich
Prostytucja jako styl życia
Alkohol, narkotyki i seks
Swoboda seksualna a godność człowieka
Skutki młodzieżowej prostytucji
Prostytucja nieletnich a Kodeks Karny
Podsumowanie zajęć prorodzinnych
realizowanych w gimnazjum
Obecne i przyszłe pełnienie ról w rodzinie
Znaczenie rodziny dla rozwoju człowieka w
różnych etapach życia
Godność podejmowania działań budowania więzi i
zdrowych relacji obecnej i przyszłej rodzinie
UWAGI
Download