16-1166_zalaczniki_do_siwz_do_1_do_7 - Przetargi

advertisement
Załącznik nr 1 do SIWZ
Znak sprawy: PI01/096/2016
FORMULARZ OFERTOWY
Dane dotyczące Wykonawcy*:
Nazwa/ Imię i nazwisko
…....................................................................................................................................................................
Siedziba
….......................................................................................................................................................................
Województwo…............................................
powiat….......................................................................................
Nr telefonu…..................................................Nr
faksu…...................................................................................
E-mail na który należy kierować korespondencję dotyczącą postępowania:
….......................................................................................................................................................................
Adres do korespondencji
………………………………………………………………………………………………...………………………….
……………………………………………………………………………………………………................................
Nr NIP….............................................Nr REGON…........................................................................................
Dane dotyczące Pełnomocnika, (jeżeli został ustanowiony):
Nazwa/ Imię i nazwisko
…..........................................................................................................................................................
............
Siedziba
….......................................................................................................................................................................
Województwo…............................................ powiat….....................................................................................
Nr telefonu….................................................Nr faksu…...................................................................................
E-mail ...............................................................................................................................................................
Adres do korespondencji ……...……………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………
Nr NIP….............................................Nr REGON…........................................................................................
*- w przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (dotyczy
również spółek cywilnych) należy powtórzyć tyle razy ile jest to konieczne.
Strona 1 z 10
Do:
Poczta Polska Spółka Akcyjna
Pion Infrastruktury
ul. Rodziny Hiszpańskich 8
00-940 Warszawa
W związku z ogłoszonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na rozbudowę infrastruktury środowiska IBM FlexSystem zobowiązujemy się
do zrealizowania zamówienia zgodnie ze wszystkimi warunkami zawartymi w SIWZ i oferujemy wykonanie
przedmiotu zamówienia za cenę:
Cena oferty z podatkiem VAT** ................................. zł ....................... gr,
Deklarowany czas naprawy urządzeń*:
8 godzin,
12 godzin,
24 godziny.
(Wykonawca zobowiązany jest zaznaczyć jedno właściwe pole)
1. W przypadku wyboru naszej oferty oświadczamy, że określone w formularzu cenowym ceny nie ulegną
zmianie przez okres obowiązywania umowy.
2. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się:
2.1 do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego na warunkach
określonych w projekcie umowy, będącym integralną częścią SIWZ,
2.2 do dostarczenia dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy,
2.3 do wniesienia, przed zawarciem umowy, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w
wysokości 5 % wartości brutto umowy.
3. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia będzie spełniał wymagania Zamawiającego określone
w projekcie umowy.
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ i uznajemy się za związanych określonymi
w niej zasadami postępowania.
5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 60 dni, licząc od upływu
terminu składania ofert.
6. Oświadczamy, że przy realizacji przedmiotu zamówienia firma będzie*** / nie będzie*** korzystała
z podwykonawców:
część zamówienia, która zostanie powierzona podwykonawcy****:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….................................
7. Oświadczamy, że wybór oferty nie będzie***/ będzie*** prowadzić do powstania u zamawiającego
obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (informacja, o której
mowa w art. 91 ust. 3a pzp) - nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie
prowadzić do jego powstania dla**** …………………........................... pozycji formularza cenowego.
8. Oświadczamy, że wykazując spełnienie warunków dotyczących posiadania wiedzy i doświadczenia
i/lub dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia i/lub zdolnościach finansowych i/lub zdolnościach ekonomicznych:
polegamy***/
nie
polegamy***
na
zasobach
innych
podmiotów
na
zasadach
określonych
w art. 26 ust. 2b pzp. Podmioty te będą brały*** / nie będą brały*** udział(u) w realizacji części
zamówienia,
Strona 2 z 10
9. Zwrot wadium na rachunek Wykonawcy**** (dotyczy Wykonawców, którzy wnieśli wadium
w formie pieniężnej):
Bank: …..........................................................................................
Nr rachunku: ….................................................................................
10. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty* (proszę wymienić wszystkie):
….........................................................................................................
….........................................................................................................
Uprawniony do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy
…................................................................................
(podpis, pieczęć)
Data: ….......................................
*- wypełnia Wykonawca
** - zgodnie z formularzem cenowym
*** - niepotrzebne skreślić
**** - wypełnić jeśli dotyczy
Strona 3 z 10
Załącznik nr 2 do SIWZ
Znak sprawy: PI01/096/2016
Formularz cenowy
Lp.
Asortyment
Szczególowy opis konfiguracji
zaproponowanego rozwiązania*
A
B
C
1
Rozbudowa 2 (dwóch) serwerów IBM p460 z
procesorami Power7+ w środowisku FlexSystem
zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Umowy
2
3
4
5
6
7
Producent:
Typ:
Model:
Procesor (typ, ilość):
Pamięć RAM (ilość):
Rozbudowa środowiska IBM FlexSystem o 6
Producent:
(sześć) sztuk serwerów z procesorami x86
Typ:
zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Umowy
Model:
Procesor (typ, ilość):
Pamięć RAM (ilość):
Dyski (typ, ilość, wielkość, prędkość obrotowa):
Rozbudowa 2 (dwóch) sztuk macierzy dyskowych Producent:
zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Umowy
Typ:
Model:
Konfiguracja(pamięć cache, interfejsy ilość
prędkość):
Dyski (typ, ilość, wielkość, prędkość obrotowa):
Funkcjonalności:
Dostawa 2 (dwóch) sztuk szaf montażowych 19” Producent:
zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Umowy
Typ:
Model:
Wyposażenie:
Rozszerzenie serwisu producenta dla 2 (dwóch)
Model:8721
półek IBM FlexSystem Enterprise Chassis
Numery seryjne: 06WKFP9, 06WKFR0
zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Umowy
Parametry:
Rozbudowa platformy wirtualizacyjnej VMware o
12 (dwanaście) sztuk licencji VMware vSphere
Enterprise lub równoważnych zgodnie z
Załącznikiem Nr 2 do Umowy
Rozbudowa platformy systemowej o 6 (sześć)
sztuk licencji dwu-procesorowych systemu
operacyjnego Red Hat Enterprise Linux Server, 2
sockets, unlimted virtual, no physical, Standard
Subscription lub równoważnego zgodnie z
Załącznikiem Nr 2 do Umowy
Typ:
SKU lub P/N licencji:
SKU lub P/N supportu:
cena
podatek
Ilość jednostkowa
VAT
sztuk
netto
stawka
[zł]*
w %*
D
2
6
2
2
2
12
Typ:
SKU lub P/N licencji:
6
Strona 4 z 10
E
F
cena
jednostkowa
brutto
[zł]*
Wartość brutto
(z podatkiem VAT)
[zł]
H=DxG
G
H
8
9
10
11
12
13
14
15
Dostawa i instalacja narzędzi w postaci appliance
wirtualnej maszyny (oprogramowanie) wraz z
licencjami, umożliwiającego nagrywanie sesji
zdalnych RDP zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do
Umowy
Rozbudowa systemu backupu IBM TSM o
dodatkowych 5 (pięć) sztuk licencji zgodnie z
Załącznikiem Nr 2 do Umowy
Rozbudowa posiadanej platformy do
monitorowania o 2 (dwie) sztuki licencje Foglight
for Oracle PI Edition – Sold per Named Instance
zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Umowy
Dostawa 2 (dwóch) sztuk licencji Spotlight on
Active Directory Pack - Sold per Server Tier A
zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Umowy
Wykonanie prac instalacyjnych dla wszystkich
dostarczonych elementów infrastruktury
informatycznej zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do
Umowy, punkt XII
Wykonanie wdrożenia Foglight for Oracle PI
Edition zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Umowy,
punkt XIII
Zapewnienie wsparcia technicznego producenta
oprogramowania zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do
Umowy, punkt XI
Przeprowadzenie przez Wykonawcę instruktażu
stanowiskowego zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do
Umowy, punkt XIV
Producent:
Typ:
Model:
1
Typ:
SKU lub P/N licencji:
5
Typ:
SKU lub P/N licencji:
2
Typ:
SKU lub P/N licencji:
2
1
1
1
1
Łączna wartość oferty bez podatku VAT (zł)
Kwota podatku VAT (zł):
Cena oferty (zł):
* wypełnia Wykonawca
Wszystkie obliczenia w tabeli powinny być wykonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Uprawniony do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy
...................................................................................
(podpis, pieczęć)
Data: ..........................................
Strona 5 z 10
Załącznik nr 3 do SIWZ
Znak sprawy: PI01/096/2016
OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW
Dane dotyczące Wykonawcy:
Nazwa/Imię i nazwisko
..........................................................................................................................................................................
Adres/adres zamieszkania
..........................................................................................................................................................................
Składając
ofertę
w
postępowaniu
o
udzielenie
zamówienia
publicznego
prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę infrastruktury środowiska IBM FlexSystem oświadczamy,
że spełniamy warunki dotyczące:
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania;
2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Uprawniony do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy
.................................................
(podpis, pieczęć)
Data: ..........................................
Strona 6 z 10
Załącznik nr 4 do SIWZ
--Znak sprawy: PI01/096/2016
OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
Dane dotyczące Wykonawcy:
Nazwa/imię i nazwisko
.......................................................................................................................................................................
Adres/adres zamieszkania
........................................................................................................................................................................
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na rozbudowę infrastruktury środowiska IBM FlexSystem oświadczamy, że nie podlegamy
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pzp.
Uprawniony do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy
.................................................
(podpis, pieczęć)
Data: ..........................................
Strona 7 z 10
Załącznik nr 5 do SIWZ
Znak sprawy: PI01/096/2016
INFORMACJA O GRUPIE KAPITAŁOWEJ
Nazwa/Imię i nazwisko
.........................................................................................................................................................................
Adres/adres zamieszkania
.........................................................................................................................................................................
*
Składając
ofertę
w
postępowaniu
o
udzielenie
zamówienia
publicznego
prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę infrastruktury środowiska IBM FlexSystem oświadczamy,
że nie należymy do żadnej grupy kapitałowej.
Uprawniony do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy
.................................................
(podpis, pieczęć)
Data: ..........................................
*
Składając
ofertę
w
postępowaniu
o
udzielenie
zamówienia
publicznego
prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę infrastruktury środowiska IBM FlexSystem oświadczamy,
że należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 pzp.
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:
L.p. Nazwa podmiotu
Adres podmiotu
Uprawniony do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy
.................................................
(podpis, pieczęć)
Data: ..........................................
* niepotrzebne skreślić
Strona 8 z 10
Załącznik nr 6 do SIWZ
Znak sprawy: PI01/096/2016
Dane dotyczące Wykonawcy:
Nazwa Wykonawcy/Imię i nazwisko
......................................................................................................................................................................
Adres/adres zamieszkania
........................................................................................................................................................................
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na rozbudowę infrastruktury środowiska IBM FlexSystem oświadczamy, że wykonaliśmy
z należytą starannością nw. dostawy:
WYKAZ WYKONANYCH GŁÓWNYCH DOSTAW
L.p.
Nazwa i adres
Przedmiot dostawy
Wartość
Data wykonania
podmiotu na rzecz
(potwierdzający spełnienie
dostawy brutto
dostawy
którego wykonano
warunku określonego w pkt.
dostawę
5.1.2 SIWZ)
*wypełnia Wykonawca
W załączeniu przedkładamy dowody potwierdzające należyte wykonanie dostawy.
Uprawniony do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy
...................................................................................
(podpis, pieczęć)
Strona 9 z 10
Załącznik nr 7 do SIWZ
PI01/096/2016
ZASTRZEŻENIE
nieudostępniania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
Nazwa Wykonawcy*: ........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
Adres Wykonawcy*: .........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
Działając w imieniu Wykonawcy, niniejszym informuję, że następujące informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (t. jedn. Dz. U. z 2003 r., Nr 153 poz. 1503) i wnoszę o ich nieudostępnianie:
1. …………………………………………………………………………………………………………………..
2. …………………………………………………………………………………………………………………..
3. …………………………………………………………………………………………………………………..
4. …………………………………………………………………………………………………………………..
UZASADNIENIE ZASTRZEŻENIA TAJEMNICY PRZEDSIĘBIORSTWA
(wypełnia Wykonawca)
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………
................................
(data, miejscowość)
Podpisy osób uprawnionych do składania
oświadczeń w imieniu Wykonawcy
*w przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
wymagane jest podanie nazw i adresów wszystkich podmiotów składających ofertę.
Strona 10 z 10
Download