Kultura języka polskiego – literatura

advertisement
Kultura języka polskiego – literatura
- Bralczyk J., Język polityki i polityków, (w:) O zagrożeniach i bogactwie polszczyzny,
red. J. Miodek, Wrocław 1996
- Bralczyk J., Język na sprzedaż, Warszawa 1992
- Dziennikarstwo i świat mediów, red. Z. Bauer, E. Chudziński, Kraków 2000
- Grabias S., Język w zachowaniach społecznych, Lublin 1997
- Grzesiuk L., Trzebińska E., Jak ludzie porozumiewają się, Warszawa 1987
- Język w mediach masowych, red. J. Bralczyk, K. Mosiołek-Kłosińska, Warszawa 2000
- Język trzeciego tysiąclecia. Język a komunikacja. Kraków 2003, 2005
- Językowy obraz świata, red. J. Bratmiński, Lublin 1990
- Klemensiewicz Z., Prawidła poprawnej wymowy polskiej, Kraków 1958
- Kochański W., Kosutska O., Listkiewicz Z., Sekrety żywego słowa, Warszawa 1969
- Kołodziejek E., Językowa corrida (część 1,2,3), Szczecin 2003
- Kołodziejek E., Licz się ze słowami, Szczecin 2003
- Kołodziejek E., Festiwal radosnych zakupów – moda językowa na tle współczesnych
zmian kulturowych, (w:) W kręgu polszczyzny dawnej i współczesnej, Szczecin 2006
- Kurkowska H., Polszczyzna ludzi myślących, Warszawa 1991
- Kram J., Zarys kultury żywego słowa. Warszawa 1981
- Lewicki A.M., Styl oficjalny i styl potoczny w reklamie, (w:) O zagrożeniach, op. cit.
- Lubaś W., Urbańczyk S., Podręczny słownik poprawnej wymowy polskiej. W-wa 1990
- Majkowska G., O języku mediów, (w:) Dziennikarstwo i świat, op. cit.
- Majkowska G., O języku polskiej prasy, (w:) O zagrożeniach, op. cit.
- Markowski A., Leksykon najnowszych wyrazów obcych, Warszawa 1997
- Markowski A., Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia.
- Miodek J., Kultura języka w teorii i praktyce. Wrocław 1993
- Nęcki Z., Komunikacja międzyludzka, Kraków 1996
- Ożóg K., Pauperyzacja języka współczesnej polityki, „LingVaria” 2006 nr 1
- Piotrowska A., O dyskursie politycznym, (w:) O zagrożeniach, op. cit.
- Pisarek W., Słowa między ludźmi, Warszawa 1985
- Polszczyzna w komunikowaniu publicznym, red. W. Gruszczyński, Warszawa 1999
- Polszczyzna publiczna początku XXI wieku, red. E. Walońska, Warszawa 2007
- Podracki J., Polszczyzna płata nam figle, Warszawa 1991
- Puzynina J., O języku naszej prasy, (w:) Słowo – wartość - kultura, Lublin 1997
- Walczak B., Między snobizmem i modą a potrzebami języka, czyli o wyrazach
obcego pochodzenia w polszczyźnie, Poznań 1987
- Wieczorkiewicz B., Sztuka mówienia, Warszawa 1998
- Wierzbicka A., Język, umysł, kultura. Wybór prac pod red. J. Bramińskiego,
Warszawa 1999
- Wierzchowska B., Wymowa polska, Warszawa 1965
- Wiszniewski A., Sztuka mówienia, Katowice 2003
- Zmiany w publicznych zwyczajach językowych, red. J. Bralczyk, Warszawa 2001
1
Propozycje tematów na prace zaliczeniowe z przedmiotu
„Podstawy kultury języka polskiego” (2011/2012)
1. Stan polszczyzny u młodych Polaków na tle przemian kulturowych i cywilizacyjnych.
2. Polscy politycy – styl wypowiedzi publicznych.
3. Język Internetu i sms-ów – innowacje w języku polskim.
4. Modne wyrazy we współczesnej polszczyźnie.
5. Język niewerbalny i jego funkcje w komunikacji międzyludzkiej.
6. Język humoru/satyry np. w reklamie.
7. Kultura języka w polskich mediach.
8. Etyczne i estetyczne aspekty komunikacji werbalnej.
9. Językowy obraz świata w polskich mediach.
10. Zróżnicowanie językowe społeczeństwa jako źródło dylematów w komunikacji
międzyludzkiej.
11. Pokoleniowe różnice językowe – anachronizm czy rzeczywistość?
12. Wymowa – naszą wizytówką. Jak mówimy i po co mówimy?
13. Język ojczysty na co dzień czy od święta?
14. Globalizacja kulturowa i jej wpływ na język ojczysty.
15. Bogactwo języka polskiego i jego zagrożenia.
2
Download