s WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE DLA OSÓB DŁUGOTRWALE

advertisement
KONSPEKT ZAJĘĆ OPS
MODUŁ 2 -s WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE DLA OSÓB
DŁUGOTRWALE BEZROBOTNYCH
SPOTKANIE 1 – PODSTAWY KOMUNIKACJI SPOLECZNEJ
CELE:
zwiększenie umiejętności efektywnego komunikowania się
rozwijanie technik aktywnego słuchania
podniesienie umiejętności radzenia sobie z barierami w komunikacji
METODY PRACY: praca w grupie, praca indywidualna, burza mózgów
PRZEBIEG ZAJĘĆ:
 Trener wita wszystkich uczestników warsztatów i omawia
program najbliższych spotkań
 Grupa dzieli się na 3 osobowe zespoły. Każdy zespół otrzymuje
na kartce hasło – przysłowie do zaprezentowania w zabawie w
kalambury Np.
KTO POD, KIM DOŁKI KOPIE SAM W NIE WPADA
GDZIE 2 SIĘ BIJE TAM TRZECI KORZYSTA
ŻEBY KóZKA NIE SKAKALA TO BY NÓZKI NIE ZŁAMALA.
Następnie w grupach prezentują hasła. Grupy same wymyślają hasła
do 2 rundy. Pozostała część grupy zgaduje
Omówienie zabawy na forum pod kątem tego, co było trudne do
przedstawienia a co do odgadnięcia.
Rozmowa na temat znaczenia mowy ciała w komunikacji społecznej.
Dyskusja na temat roli komunikacji miedzy ludźmi Plakat – warunki
dobrej komunikacji.
Uczestnicy dostają test sprawności mówienia i wypełniają go
indywidualnie. Następnie omówienie na forum grupy.
Test sprawności mówienia
Zaznacz w odpowiednich rubrykach, jak często prezentujesz dane
zachowanie.
Sposób zachowania
1
0. Umiem w rozmowie osiągać cel.
0. Opanowuję emocje.
0. Mówię zwięźle i w odpowiednim
Tempie (nie za wolno i nie za
Szybko).
0. Wczuwam się w sytuację
Rozmówcy.
0. Upewniam się, czy wszystko, co
Mówię jest zrozumiałe
0. Odpowiednio reaguję na objawy
Zmęczenia u rozmówcy.
0. Mówię wyraźnie i zrozumiale.
0. Podkreślam głosem, to, co własne
W mojej wypowiedzi.
0. Używam krótkich zdań.
0. Używam słów rodzimego
Pochodzenia, a te „obce”
Wyjaśniam.
0. Posługuję się konkretnymi
przykładami.
Zawsze Przeważnie Rzadko Nigdy
2
3
4
5
0. Trzymam się głównego
wątku wypowiedzi.
0. W pełni kontroluję swoją
gestykulację i mimikę.
0. Urozmaicam swoje wypowiedzi
Żartami i anegdotami.
0. Mówiąc, patrzę w oczy
słuchaczowi czy słuchaczom od
1/3 do 2/3 czasu rozmowy.
Jeśli co najmniej w dziesięciu przypadkach Twoja odpowiedź pojawiła
się w rubryce „zawsze” lub „przeważnie” – jesteś świetnym mówcą.
 Omówienie wyników testu na forum. Grupa prezentuje w jakich
obszarach najczęściej występują problemy w komunikacji a
jakie obszary nie stanowią barier.
Grupa dzieli się na pary. Trening technik aktywnego słuchania. Osoby
w parach rozmawiają ze sobą na temat: moje problemy w
wychowywaniu dzieci ect.
Następnie omawiamy na forum:
Jak czuła się osoba słuchająca i jak słuchana, czego zabrakło do
dobrego zrozumienia lub co było przyczyną powodzenia w
rozmowie. Powstaje lista zasad dobrego słuchacza.
 Zabawa w głuchy telefon i na tej podstawie opracowywanie
wniosków co utrudnia komunikację. Burza mózgów i Plakat .
Podsumowanie dnia. Zebranie wrażeń.
 Ewaluacja
SPOTKANIE 2 – ASERTYWNOŚĆ
CELE:
Trening zachowań asertywnych
Nabywanie umiejętności obrony swoich praw i godności
Pogłębianie umiejętności komunikacji społecznej
Nabywanie umiejętności mówienia NIE
METODY: burza mózgów, praca indywidualna, praca w grupach,
wykład
PRZEBIEG ZAJĘĆ:
 Trener wita uczestników. Rundka z pytaniem z czym przychodzą
i rozpoczynają zajęcia uczestnicy szkolenia.
 Trener zwraca się do uczestników z pytaniem „czym jest
asertywność” i zapisuje wszystkie skojarzenia na tablicy.
 Następnie grupa dzieli się na trzy zespoły i każdy ma za zadanie
opracować definicje asertywności. Plakaty z trzema definicjami.
Omówienie.
 Wykład na temat asertywności i jej znaczenia. Różnice, korzyści
i straty w sytuacjach gdy wybieramy postawy:
 AGRESJA
 ASERTYWNOŚĆ
 ULEGŁOŚĆ
Burza mózgów i wyłonienie listy NASZYCH PRAW:
Do prywatności
Do dysponowania swoim czasem
Do własnych przekonań politycznych
Do własnych przekonań religijnych itd…
 Uczestnicy otrzymuje opisy7 sytuacji w których osoby opisane
zachowują się w różny sposób. Zadaniem grupy jest nazwać
jakiego rodzaju postawa opisana jest w ćwiczeniu (agresywna,
uległa czy asertywna).
 Trener przeprowadza na środku scenkę w której bierze udział
uczestnik warsztatu. Zadaniem uczestnika odgrywającego
pracownika firmy jest bronić swoich praw, mówienia NIE.
Ćwiczenie powtarzane następnie w 2 osobowych zespołach z
obserwatorem i omówienie pracy na forum.
 Do czego może przydać się asertywność w życiu codziennym.
Ustalenie obszarów w których należy zwrócić uwagę na
trenowanie asertywnych zachowań.
1. Zebranie wrażeń z całego dnia.
2. Ewaluacja
SPOTKANIE 3 – UMIEJETNOŚĆ ROZWIAZYWANIA
KONFLIKTÓW
CELE:
nabywanie umiejętności rozwiązywania konfliktów
Podnoszenie wiedzy na temat radzenia sobie w sytuacjach trudnych w
środowisku
ćwiczenie umiejętności wykorzystywania wiedzy zdobytej w trakcie
warsztatów w praktyce
METODY: burza mózgów, praca w grupach
PRZEBIEG ZAJĘĆ:
 Rundka i sprawdzenie poziomu energii na początku zajęć.
 Trener wprowadza pojęcia:
komunikat jasny
komunikat zamglony – przykłady
oraz cechy dobrego komunikatu:
ja
mówię
do ciebie
to i to
w tej sytuacji
 Burza mózgów i wyłonienie listy najbardziej trudnych i
konfliktowych sytuacji o których uczestnicy chcieliby mówić.
Lista.
 Omówienie w grupie aspektów poznawczych, emocjonalnych i
behawioralnych konfliktów. Wspólne zastanowienie się nad
możliwościami rozwiązań i radzenia sobie z emocjami.
 Ogrywanie scenek z przykładami z życia uczestników i
wspólne omawianie na forum oraz wypracowywanie rozwiązań.
 Podsumowanie dnia
 Ewaluacja
SPOTKANIE 4 – SYTUACJE TRUDNE
CELE:
Nabywanie umiejętności analizy i radzenia sobie w sytuacjach
trudnych
ćwiczenie asertywności
Nabywanie umiejętności korzystania z własnych praw
METODY: praca w grupie, burza mózgów, odgrywanie scenek
PRZEBIEG ZAJĘĆ:
 Trener sprawdza nastawienie uczestników do pracy.
 Wspólna dyskusja i wyłonienie listy najczęstszych sytuacji
trudnych z którymi spotykają się na co dzień uczestnicy.
 Praca w nagłych grupach i opracowywanie planów działania w
sytuacjach z listy
 Rozmowa na forum grupy i porównywanie poszczególnych planów
w grupach
 Odgrywanie scenek w odniesieniu do sytuacji z poszczególnych
grup. ćwiczenie asertywności i komunikacji ze szczególnym
podkreśleniem roli komunikatów „JA”.
 PODSUMOWANIE ZAJĘĆ.RUNDKA NA TEMATV WRAZEŃ Z
CAŁEGO SZKOLENIA
 Ewaluacja
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards