3.3 Gęstość cieplna terenów - Urząd Miejski w Leśnicy

advertisement
Nr projektu:
"ENERGOPROJEKT-KATOWICE" SA
W-490.03
Str./str.:
1 /8
03. Bilans potrzeb grzewczych
Spis treści:
3.1 Bilans potrzeb grzewczych i sposobu ich pokrycia ............................... 2
3.2 Struktura paliwowa pokrycia potrzeb cieplnych .................................... 3
3.3 Gęstość cieplna terenów .......................................................................... 3
3.4 Kotłownie lokalne ...................................................................................... 4
3.5 Zapotrzebowanie na ciepło - przewidywane zmiany .............................. 5
3.5.1 Zapotrzebowanie ciepła terenów rozwojowych .............................................. 5
3.5.2 Zmiany zapotrzebowania ciepła istniejącego budownictwa ........................... 6
3.5.3 Ocena przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło ........................... 6
3.6 Zmiany w strukturze zaopatrzenia gminy w ciepło ................................ 7
Załączniki do rozdziału:
1. Zapotrzebowanie na ciepło – Gmina Leśnica
2. Struktura paliwowa pokrycia potrzeb cieplnych – Gmina Leśnica
3. Zmiany zapotrzebowania na ciepło – Gmina Leśnica
4. Kotłownie lokalne w Gminie Leśnica
5. Struktura paliwowa kotłowni w Gminie Leśnica
6. Zestawienie kotłowni w Gminie Leśnica
Nr projektu:
W-490.03
"ENERGOPROJEKT-KATOWICE" SA
3.1
Str./str.:
2 /8
Bilans potrzeb grzewczych i sposobu ich pokrycia
Możliwe dokładne określenie potrzeb cieplnych oraz sposobu ich pokrycia stanowi
podstawę do szczegółowej dalszej analizy. Zapotrzebowanie ciepła określono
wykorzystując dane statystyczne, informacje zawarte w Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Leśnica, miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego Gminy Leśnica oraz przekazane przez Urząd
Miejski i ankietowane instytucje.
Zapotrzebowanie
na
ciepło
wynika
z
potrzeb
budownictwa
użyteczności publicznej, obiektów usługowych oraz zakładów
mieszkaniowego,
funkcjonujących na
terenie gminy.
Dla określenia potrzeb cieplnych gminy przeprowadzono ankietyzację obiektów o
znaczącym zapotrzebowaniu na ciepło .
Na podstawie ankietyzacji zapotrzebowanie ciepła zakładów określono na około 2 MW t.
Na terenie Gminy Leśnica występują budynki o łącznej powierzchni ogrzewanej
około 260 tys. m2 (budynki jednorodzinne, wielorodzinne, użyteczności publicznej,
usługi, itp.), dla których zapotrzebowanie ciepła określono na około 29 MW t.
Największe zapotrzebowanie ciepła w tej grupie obiektów wynika z potrzeb budynków
jednorodzinnych (ok. 22 MW t).
Całkowite zapotrzebowanie ciepła dla gminy wynosi około 31 MW t.
Szczegółową analizę przedstawia załącznik nr 1.
Potrzeby cieplne budownictwa w gminie zaspokajane są poprzez:
 kotłownie lokalne w 21%
 ogrzewanie indywidualne w 79%
Nr projektu:
Str./str.:
W-490.03
"ENERGOPROJEKT-KATOWICE" SA
3 /8
Z kotłowni lokalnych zabezpieczane są przede wszystkim potrzeby obiektów
użyteczności
publicznej
takich
jak:
szkoły,
przedszkola
oraz
budownictwa
wielorodzinnego.
3.2
Struktura paliwowa pokrycia potrzeb cieplnych
Potrzeby cieplne gminy pokrywane są ze źródeł pracujących na: paliwie węglowym,
paliwie olejowym oraz w oparciu o energię elektryczną i gaz płynny.
Największy udział w pokryciu potrzeb cieplnych przypada na paliwo węglowe – 84%.
Produkcja ciepła w oparciu o olej opałowy i gaz płynny pokrywa 14% potrzeb gminy.
Udział energii elektrycznej w produkcji ciepła wynosi około 2%.
Szczegółowe analizy przedstawia załącznik nr 2.
3.3
Gęstość cieplna terenów
Gęstość cieplną terenu w zależności od rodzaju zabudowy ujmuje tabela:
L.p.
Średnia gęstość cieplna
Rodzaj zabudowy
MW t / km2
1
domy jednorodzinne
6 - 12
2
budynki wielorodzinne, 2 i 3 kondygnacyjne
15 - 25
3
bloki mieszkalne
30 - 45
4
gęsto zaludnione obszary śródmieścia
> 45
5
gęsto
zaludnione
obszary
śródmieścia
z > 80
wieżowcami
W Gminie Leśnica dominują obszary budownictwa jednorodzinnego dla którego gęstość
cieplną określa się na około 6 – 12 MW t/km2 zgodnie z przedstawioną powyżej tabelą.
Charakter zabudowy gminy z przewagą budownictwa jednorodzinnego o małej gęstości
cieplnej zdeterminował sposób zaopatrzenia w ciepło poprzez ogrzewanie indywidualne
obiektów lub z kotłowni lokalnych.
Nr projektu:
"ENERGOPROJEKT-KATOWICE" SA
Str./str.:
W-490.03
4 /8
Gęstość cieplna terenów gminy nie stwarza podstaw do budowy zcentralizowanych
systemów ciepłowniczych dla zabezpieczenia potrzeb grzewczych.
Obszarami uprzywilejowanymi dla dostaw ciepła z systemów ciepłowniczych są tereny o
gęstości cieplnej powyżej 30 – 45 MW / km2.
3.4
Kotłownie lokalne
Na terenie Gminy Leśnica występują kotłownie lokalne zabezpieczające potrzeby
obiektów użyteczności publicznej, budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego oraz
zakładów.
Zaspakajają one potrzeby odbiorców w zakresie centralnego ogrzewania, ciepłej wody
użytkowej oraz technologii.
Zestawienie zinwentaryzowanych kotłowni zawiera załącznik nr 4.
Łączna moc zinwentaryzowanych kotłowni wynosi około 4300 kW t.
Kotłownie wykorzystują jako paliwo olej opałowy, węgiel kamienny lub gaz płynny.
Największy udział mocy – 78% przypada na kotłownie wykorzystujące jako paliwo olej
opałowy, 21% stanowią kotłownie na paliwo stałe (węgiel kamienny, koks), 1%
stanowią kotłownie na gaz płynny.
Strukturę paliwową kotłowni przedstawia załącznik nr 2.
Na wykresie kołowym przedstawiono procentowe udziały poszczególnych rodzajów
paliwa w produkcji ciepła.
Do największych kotłowni w gminie należą:
moc
 Suszarnia Roldam Sp. z o.o.
1500 kW t,
 Kotłownia Gimnazjum w Leśnicy
820 kW t.
 Kotłownia Wspólnoty Mieszkaniowej (Pl. Narutowicza)
351 kW t
 Kotłownia IZOBUD Sp. z o.o.
280 kW t
 Kotłownia Szkoły Podst. w Zalesiu Śl.
276 kW t
Nr projektu:
"ENERGOPROJEKT-KATOWICE" SA
Str./str.:
W-490.03
 Kotłownia Urzędu Miejskiego
240 kW t
 Kotłownia Szkoły Podst. w Leśnicy
240 kW t
 Kotłownia Szkoły Podst. w Raszowej
126 kW t
5 /8
Wśród wymienionych kotłowni jest 6 kotłowni olejowych oraz 3 kotłownie węglowe.
3.5
Zapotrzebowanie na ciepło - przewidywane zmiany
Zmiany zapotrzebowania na ciepło w perspektywie roku 2015 wynikać będą z
przewidywanego rozwoju gminy związanego z zagospodarowywaniem terenów
rozwojowych jak również z działań modernizacyjnych istniejącego budownictwa
związanych z racjonalizacją użytkowania energii.
3.5.1
Zapotrzebowanie ciepła terenów rozwojowych
Wzrost zużycia ciepła będzie powodowany w głównej mierze powstawaniem nowych
budynków na poszczególnych terenach rozwojowych gminy.
Zestawienie terenów rozwojowych oraz ich maksymalne potrzeby cieplne określone dla
pełnego zagospodarowania terenów zawarte są w rozdziale 04.
Tereny rozwojowe przedstawione zostały na mapie systemów energetycznych gminy.
Zapotrzebowanie ciepła terenów rozwojowych przy ich pełnym zagospodarowaniu
określono na około 80 MW t .
Nie przewiduje się w perspektywie roku 2015 całkowitego zagospodarowania terenów
rozwojowych i dlatego docelowe zapotrzebowanie ciepła na tych terenach będzie
niższe od wyliczonych maksymalnych potrzeb cieplnych terenów.
Dla terenów rozwojowych usługowych i przemysłowych dokładniejsze określenie
potrzeb cieplnych możliwe będzie po skonkretyzowaniu terminów zagospodarowania
Nr projektu:
Str./str.:
W-490.03
"ENERGOPROJEKT-KATOWICE" SA
6 /8
terenów oraz określeniu rodzaju działalności która miałaby być na nich prowadzona. W
związku z powyższym ustalenie realnej wielkości zapotrzebowania ciepła do 2015 roku
jest na obecnym etapie niemożliwe.
Realna wielkość budownictwa mieszkaniowego w gminie określana jest na około 10
nowych mieszkań rocznie. Wynikający z tego przyrost zapotrzebowania na ciepło w
perspektywie roku 2015 wyniesie około 1,2 MW t.
Szczegółowe określenie zmian zapotrzebowania na ciepło związanych z rozwojem
budownictwa w gminie zawiera załącznik nr 3.
3.5.2
Zmiany zapotrzebowania ciepła istniejącego budownictwa
Z drugiej strony należy się spodziewać dalszego spadku energochłonności budynków
już istniejących w wyniku działań termorenowacyjnych i termomodernizacyjnych.
Można przewidywać, że zapotrzebowanie mocy cieplnej wskutek tych działań do roku
2015 zmniejszy się o około 5%. Przy przyjęciu takiego założenia zmniejszenie
zapotrzebowania na ciepło istniejącego budownictwa w perspektywie roku 2015
wyniesie około 1,4 MW t.
Ankietyzowane instytucje zlokalizowane na terenie gminy zgodnie z przeprowadzoną
ankietyzacją nie wykazały do roku 2015 znaczących zmian zapotrzebowania ciepła.
Szczegółowe określenie przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło istniejącego
budownictwa zawiera załącznik nr 3.
3.5.3
W
Ocena przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło
okresie
do
2015
roku
zapotrzebowania mocy cieplnej.
nie
należy
spodziewać
się,
znaczących
zmian
Przewiduje się, że zapotrzebowanie mocy cieplnej
utrzymywać się będzie na dotychczasowym poziomie. Zmniejszenie zapotrzebowania
na moc cieplną
w wyniku działań termomodernizacyjnych i termorenowacyjnych
Nr projektu:
"ENERGOPROJEKT-KATOWICE" SA
Str./str.:
W-490.03
7 /8
rekompensowane będzie przez przyrost zapotrzebowania na ciepło wynikający z
nowego budownictwa oraz rozwoju działalności usługowej i gospodarczej.
Znaczący wzrost zapotrzebowania ciepła pojawić się może w wyniku podjęcia na
terenach rozwojowych działalności związanej z dużym zapotrzebowaniem ciepła np.
duże przemysłowe, jak również w wyniku wzrostu tempa zagospodarowywania terenów
rozwojowych budownictwa mieszkaniowego.
3.6
Zmiany w strukturze zaopatrzenia gminy w ciepło
Z analizy struktury paliwowej pokrycia potrzeb cieplnych gminy wynika, że głównym
nośnikiem ciepła jest paliwo węglowe, którego udział w strukturze potrzeb wynosi 84%.
Znaczny udział paliwa węglowego w zabezpieczaniu potrzeb cieplnych gminy wynika
przede wszystkim z potrzeb budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego.
Większość dużych kotłowni w gminie pracuje już na paliwie olejowym.
Położenie gminy w obszarze Parku Krajobrazowego Góra Świętej Anny oraz jego
otuliny zobowiązuje do szczególnej ochrony środowiska tego terenu.
Prowadzona przez gminę polityka proekologiczna, wspierająca dalsze przebudowy
kotłowni węglowych na ekologiczne, wzrost świadomości ekologicznej oraz zamożności
mieszkańców, będą przyczyniać się do stopniowego zmniejszania udziału paliwa
węglowego w produkcji ciepła na korzyść paliw ekologicznych takich olej opałowy, gaz
płynny jak również do wykorzystania energii elektrycznej i odnawialnej do celów
grzewczych. Doprowadzenie gazu do gminy również przyczyni się do poprawy stanu
środowiska na tym terenie.
W najbliższych kilku latach nie przewiduje się jednak znaczących zmian w strukturze
zaopatrzenia gminy w ciepło. Paliwo węglowe będzie nadal paliwem dominującym.
Zaopatrzenie gminy w ciepło przewiduje się w dalszym ciągu w oparciu o kotłownie
lokalne i ogrzewanie indywidualne.
Zwiększenie udziału paliw ekologicznych oraz wykorzystanie energii odnawialnych (np.
biomasa, energia geotermalna, energia słoneczna) w produkcji ciepła przyniesie
wymierne efekty ekologiczne.
Nr projektu:
Str./str.:
W-490.03
"ENERGOPROJEKT-KATOWICE" SA
8 /8
Wpływ na strukturę paliwową potrzeb cieplnych gminy będzie mieć również sposób
zaopatrzenia w ciepło terenów rozwojowych.
Na terenach rozwojowych przewiduje się wykorzystanie ekologicznych systemów do
zabezpieczenia potrzeb cieplnych
z wykorzystaniem przede wszystkim oleju
opałowego, gazu płynnego, energii elektrycznej i odnawialnej, ekologicznych pieców
węglowych
spełniających
wszelkie
wymogi
ochrony
środowiska
oraz
po
przeprowadzeniu gazyfikacji gminy gazu ziemnego.
Reasumując, prowadzone w gminie działania w zakresie zaopatrzenia w ciepło będą
ukierunkowane na zwiększanie udziału paliw ekologicznych w produkcji ciepła takich
jak: olej opałowy, gaz płynny, gaz ziemny (po zgazyfikowaniu gminy) oraz
wykorzystanie energii elektrycznej i energii odnawialnych na przykład: biomasy,
geotermalnej, słonecznej, wiatru.
Nr projektu:
"ENERGOPROJEKT-KATOWICE" SA
W-490.03
Str./str.:
9 /8
Nr projektu:
"ENERGOPROJEKT-KATOWICE" SA
W-490.03
Str./str.:
10 /8
Nr projektu:
"ENERGOPROJEKT-KATOWICE" SA
W-490.03
Str./str.:
11 /8
Nr projektu:
"ENERGOPROJEKT-KATOWICE" SA
W-490.03
Str./str.:
12 /8
Nr projektu:
"ENERGOPROJEKT-KATOWICE" SA
W-490.03
Str./str.:
13 /8
Nr projektu:
"ENERGOPROJEKT-KATOWICE" SA
W-490.03
Str./str.:
14 /8
Nr projektu:
"ENERGOPROJEKT-KATOWICE" SA
W-490.03
Str./str.:
15 /8
Download