Interpretacja dzieła teatralnego

advertisement
Załącznik nr 3
do Uchwały nr 531XIJ2008
Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego
z dnia 26 listopada 2008 r.
SYLABUS PRZEDMIOTU NA STUDIACH WYŻSZYCH
Lp. Elementy składowe sylabusu
Opis
Interpretacja dzieła teatralnego
l.
Nazwa przedmiotu
Wydział Polonistyki
Nazwa jednostki prowadzącej
Katedra Dramatu
2.
przedmiot
3.
Kod przedmiotu
4.
Język przedmiotu
WF.IP.wk/1/9
Polski
Grupa treści kształcenia,
5.
6.
w ramach której przedmiot
jest
realizowany
Typ przedmiotu
Grupa treści kierunkowych.
Jest to przedmiot:
• obowiązkowy do zaliczenia semestru/roku studiów,
• obowiązkowy do ukończenia całego toku studiów,
Rok I, semestry 1-2, specjalność.
7.
Rok studiów, semestr
Imię i nazwisko osoby (osób)
Prof. dr hab. Włodzimierz Szturc
8.
prowadzącej przedmiot
Imię i nazwisko osoby (osób)
egzaminującej bądź
udzielającej
9.
zaliczenia w przypadku, gdy
nie
jest nim osoba prowadząca
dany
dr Tadeusz Kornaś
przedmiot
10.
Formuła przedmiotu
11.
Wymagania wstępne
12.
Liczba godzin zajęć
dydaktycznych
13.
Liczba punktów ECTS
przypisana przedmiotowi
14.
Czy podstawa obliczenia
średniej ważonej?
15.
Założenia i cele przedmiotu
16.
17.
18.
Metody dydaktyczne
Ćwiczenia
-
60
2
Nie
Zajęcia zawierają podstawy analizy i interpretacji dzieła teatralnego, mają też
umożliwić orientację w panoramie współczesnej sztuki teatralnej.
Ćwiczenia, konwersatorium, omawianie materiałów wizualnych.
Forma i warunki zaliczenia Zaliczenie na podstawie obecności na zajęciach oraz udziału w dyskusjach.
przedmiotu, w tym zasady
dopuszczenia do egzaminu,
zaliczenia z przedmiotu, a
także formę i warunki
zaliczenia poszczególnych
form zajęć wchodzących w
zakres danego przedmiotu
Treści merytoryczne
przedmiotu oraz sposób ich
realizacji
Zajęcia są poświęcone różnym rodzajom teatru: teatru muzycznego, teatru tańca,
teatru lalek, etnoteatru, przedstawień sięgających do dawnych tradycji
wykonawczych, teatru alternatywnego i teatru malarzy-wizjonerów XX wieków. Po
obejrzeniu nagrania wideo uczestnicy zajęć przygotowują indywidualnie listę
„pytań”, do jakich prowokuje spektakl, jego forma, temat, osoby twórców. Wokół
tych pytań, spostrzeżeń, a także wokół samego zagadnienia, jak interpretować różne
gatunki teatru współczesnego, będzie się toczyć dyskusja na zajęciach.
Przykładowe tematy: 1.Teatr tańca: Pina Bausch, Cafe Müller 2.Teatr muzyczny:
opera – G. Bizet, Carmen, reż. P. Brook; musical – K. Branagh, Stracone zachody
miłości 3.Tropami tradycji: F. G. Lorca, Krwawe gody, reż. C. Saura, C. Goldoni,
Sługa dwóch panów, reż. G. Strehler, Metamorfozy, Zespół Praktyk Teatralnych
Gardzienice 4.Teatr lalek: spektakl z repertuaru krakowskich scen (Groteska, KTO)
5.Teatr wizjonerów: Teatr śmierci Tadeusza Kantora: Umarła klasa 6. Teatr Jerzego
Grzegorzewskiego: Duszyczka
19.
Wykaz literatury
podstawowej i
uzupełniającej,
obowiązującej do
zaliczenia danego
przedmiotu
Antropologia widowisk. Zagadnienia i wybór tekstów, red. Leszek Kolankiewicz,
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2005.
Denis Bablet, Rewolucje sceniczne XX wieku, przeł. Zenobiusz Strzelecki, Krystyna
Mazur, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1980.
Christopher Balme, Wprowadzenie do nauki o teatrze, przeł. Wojciech Dudzik,
Małgorzata Leyko, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
Eugenio Barba, Nicola Savarese, Sekretna sztuka aktora. Słownik antropologii
teatru, Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań TeatralnoKulturowych, Wrocław 2005.
Margot Berthold, Historia teatru, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, przeł.
Danuta Żmij-Zielińska, Warszawa 1980.
Zbigniew Raszewski, Krótka historia teatru polskiego, Państwowy Instytut
Wydawniczy, Warszawa 1978.
Richard Schechner, Performatyka. Wstęp, przeł. Tomasz Kubikowski, Ośrodek
Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych,
Wrocław 2006.
Sto przedstawień w opisach polskich autorów, opracował Zbigniew Raszewski,
Wiedza o Kulturze, Wrocław 1993.
Świadomość teatru. Polska myśl teatralne drugiej połowy XX wieku, red. Wojciech
Dudzik, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
* sporządzono w oparciu o broszurę "Europejski system transferu i akumulacji punktów (ECTS). Krótki
przewodniR', opracowany na podstawie przewodnika "Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów i
Suplement do Dyplomu", sfinansowany w ramach funduszy Programu SOCRATES-Erasmus, Warszawa 2006.
Download