SYLABUS PRZEDMIOTU Elementy składowe sylabusu Opis Nazwa

advertisement
SYLABUS PRZEDMIOTU
Elementy składowe sylabusu
Opis
Nazwa przedmiotu
Kod przedmiotu
Nazwa kierunku
Nazwa jednostki prowadzącej
kierunek
Język przedmiotu
Charakterystyka przedmiotu
Teatr i widowiska
0400-KS1-1TIW
Kulturoznawstwo
Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Polskiej
Rok studiów/ semestr
Liczba godzin zajęć dydaktycznych
oraz forma prowadzenia zajęć
Punkty ECTS
Prowadzący
Założenia i cele przedmiotu
Rok 1 / semestr 1
30 godzin ćwiczeń
Wymagania wstępne
Treści merytoryczne przedmiotu
Język polski
przedmiot obowiązkowy
3
Dr Monika Kostaszuk-Romanowska
Celem ćwiczeń jest zapoznanie studentów z
podstawowymi zagadnieniami wprowadzającymi
pojęcie teatru oraz pojęcia pokrewne opisujące różne
formy teatralizacji w kontekście kulturowym.
Na zestaw treści merytorycznych przedmiotu składa się
przede wszystkim identyfikacja pojęć takich jak teatr,
teatralizacja, widowisko, spektakl/rytuał kulturowy,
performans. Pierwsza grupa tematów przybliża
zjawisko teatru w znaczeniu artystycznym, ale ze
wskazaniem na jego rytualną (pozaartystyczną) genezę.
Studenci zapoznają się z pojęciem znaku teatralnego,
specyfiką tworzyw teatralnych, statusem twórców
dzieła teatralnego – aktora i widza. Przybliżenie
podstawowych kategorii metodologicznych z zakresu
teorii teatru ma na celu przygotowanie studentów do
samodzielnego analizowania i interpretowania spektakli
teatralnych.
Kolejna grupa tematów umożliwia wykorzystanie tych
narzędzi
do
analizy
zjawisk
parateatralnych
funkcjonujących na pograniczu sztuki i działań
społecznych (performans, happening), ale przede
wszystkim mieszczących się w szerokim spektrum
praktyk kulturowych o charakterze modeli zachowań,
zbiorowych rytuałów, celebracji, rozmaitego typu
widowisk wypracowanych w kulturze współczesnej.
Program proponuje zbadanie konkretnych case’ów – np.
teatru polityki, teatru religii, teatru mody. Ich zestaw
może być zmodyfikowany zgodnie z zainteresowaniami
studentów i ich pomysłami na autorskie prezentacje.
Forma i warunki zaliczenia
przedmiotu
Wykaz literatury podstawowej
i uzupełniającej
Zaliczenie na ocenę
Wykaz literatury podstawowej:
Antropologia widowisk. Zagadnienia i wybór tekstów,
red. L. Kolankiewicz, Warszawa 2005.
Problemy teorii dramatu i teatru, t. 2, red. J. Degler,
Wrocław 2003.
E. Rozik, Korzenie teatru, przeł. M. Lachman,
Warszawa 2011.
R. Schechner, Performatyka. Wstęp, przeł. T.
Kubikowski, Wrocław 2006.
J. Wachowski, Performans, Gdańsk 2011.
Widowisko – teatr – dramat. Skrypt dla studentów
kulturoznawstwa, red. E. Wąchocka, Katowice 2010.
Wykaz literatury uzupełniającej:
A. Duda, Performans na żywo jako medium i obiekt
mediatyzacji, Toruń 2011.
D. Kosiński, Teatra polskie, Warszawa 2010.
E. Goffman, Człowiek w teatrze życia codziennego,
przeł. H. Datner-Śpiewak, P. Śpiewak, Warszawa 2000.
Rytuał, dramat, święto, spektakl. Wstęp do teorii
widowiska kulturowego, red. J. J. MacAloon, przeł. K.
Przyłuska-Urbanowicz, Warszawa 2009.
A. Skórzyńska, Teatr jako źródło ponowoczesnych
spektakli społecznych, Poznań 2007.
Sławomira Świątka dwanaście wykładów z
wprowadzenia do wiedzy o teatrze, Łódź 2003.
M. Steiner, Geneza teatru w świetle antropologii
kulturowej, Wrocław 2003.
Teatr w kulturze, oprac. W. Dudzik, L. Kolankiewicz,
Warszawa 1994.
Download