IV ZAKŁADY NAUCZANIA I WYCHOWANIA

advertisement
IV
ZAKŁADY NAUCZANIA I WYCHOWANIA
Informator Statystyczny Ochrony Zdrowia
IV. Zakłady nauczania i wychowania
IV
Zakłady nauczania i wychowania
Opieka zdrowotna w placówkach nauczania i wychowania
za rok szkolny 2010/2011
W roku szkolnym 2010/2011 w województwie lubelskim opieką zdrowotną objętych
zostało ogółem 294 841 dzieci i młodzieży szkolnej.
W szkołach podstawowych opieką medyczną objęto 134 440 uczniów.
W szkołach gimnazjalnych opieką medyczną objęto ogółem 70 384 uczniów.
W liceach ogólnokształcących i profilowanych opieką medyczną objęto 48 890,
a w technikach 29 294 uczniów.
W szkołach zawodowych opieką medyczną objęto ogółem 8 128 uczniów, natomiast
w szkołach specjalnych opieką medyczną objęto ogółem 3 705 wychowanków.
W porównaniu z ubiegłym rokiem szkolnym 2009/2010 zmniejszyła się populacja dzieci
i młodzieży szkolnej o 6 990 uczniów. Liczba uczniów zmniejszyła się w gimnazjach – 5 069
uczniów, szkołach podstawowych – 3 386 uczniów, zasadniczej szkole zawodowej – 934
uczniów. Wzrost uczniów nastąpił w liceach – 2 234 uczniów, technikach – 98 uczniów,
szkołach specjalnych – 67 uczniów.
W poprzednim roku szkolnym 2009/2010 było ogółem 4 790 uczniów
niepełnosprawnych, w tym 2 943 to uczniowie szkół specjalnych. W roku szkolnym
2010/2011 – ogółem 5 024 uczniów niepełnosprawnych, w tym 3 008 uczniów uczęszczało
do szkół specjalnych.
Tab. 58. Badania profilaktyczne w wojewód ztwie lubelskim w roku szkolnym 2010/2011
Li c z ba u c z n i ó w
objętych
opieką
zdrowotną
ogółem:
podlegający ch
testom
przesiewowym
zbadany ch
w ramach testów
przesiewowych
(wyłącznie
na terenie szkoły)
294 841
133 447
126 743
%
podlegający ch
badaniom
bilansowym
zbadany ch
w ramach bad ań
bilansowych
%
95
106 660
95 929
89,9
Na terenie województwa lubelskiego spośród 106 660 uczniów podlegających
powszechnym profilaktycznym badaniom lekarskim, zbadano 95 929 uczniów, co stanowi
prawie 89,9% wykonania profilaktycznych badań lekarskich w grupie dzieci i młodzieży
szkolnej. Najwyższy odsetek powszechnych profilaktycznych badań lekarskich
w województwie lubelskim odnotowano w grupie dziesięciolatków – 94,1%, sześciolatków
– 92,5% (dotyczy sześciolatków w klasach zerowych zlokalizowanych na terenie szkół
podstawowych), w trzynastolatków – 92%. Najniższy odsetek tych badań odnotowano
- 157 -
Informator Statystyczny Ochrony Zdrowia
IV. Zakłady nauczania i wychowania
w grupie szesnastolatków – 86,8% oraz w grupie osiemnastolatków/dziewiętnastolatków
– 87,1%.
W porównaniu z rokiem szkolnym 2009/2010 wykonanie profilaktycznych badań
lekarskich w grupie dzieci i młodzieży szkolnej zmniejszyło się o 1,1%.
W roku szkolnym 2010/2011 testom przesiewowym przeprowadzanym przez pielęgniarki
w środowisku nauczania i wychowania podlegało ogółem 133 447 dzieci i młodzieży
szkolnej, w tym testy przesiewowe wykonano wyłącznie na terenie szkoły u 126 743
uczniów, co stanowi 95%.
W porównaniu z ubiegłym rokiem szkolnym 2009/2010 zmniejszył się odsetek uczniów
(2,5%), u których wykonano badania przesiewowe wyłącznie na terenie szkoły.
Profilaktyka fluorkowa na terenie województwa lubelskiego
w roku szkolnym 2010/2011
Na terenie wojewód ztwa lub elskiego wśród uczniów szkół podstawowy ch prowadzono g rupową
pro filaktykę próchnicy zębów metodą nadzo rowan ego szczotkowania zębó w preparatami fluorkowymi.
Fluoryzacja w roku szkolnym 2010/2011 w województwie lubelskim z podziałem na szkoły
podstawowe w mieście i na wsi przedstawiała się następująco:
Tab.58. Fluoryzacja w roku szkolnym 2010/2011 w województwie lubelskim
Szkoły podstawowe
Liczba
uczniów
ogółem
Liczba
uczniów
objętych
profilaktyką
fluorkową
Województwo
134 440
w mieście
na wsi
%
Liczba
szkół
ogółem
Liczba s zkół
w których
przeprowad zono
profilaktykę
fluorkową
%
117 757
87,6
97,5
948
97,2
55 453
51 764
93,3
148
142
95,9
78 987
65 993
83,5
826
806
97,6
W porównaniu z ubiegłym rokiem szkolnym 2009/2010 zmniejszył się odsetek uczniów
o 2,3%, u których przeprowadzono grupową profilaktykę próchnicy zębów oraz w stopniu
nieznacznym o 0,7% zmalał odsetek szkół, w których przeprowadzono profilaktykę
fluorkową. Na uwagę zasługuje fakt, że zmniejszył się odsetek uczniów objętych profilaktyką
fluorkową w szkołach podstawowych w mieście (1,8%) oraz na wsi (2,8%).
W szkołach specjalnych grupową profilaktykę próchnicy zębów metodą
nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi przeprowadzono w roku
szkolnym 2010/2011 u 1 016 uczniów, w tym w mieście u 837 uczniów, na wsi u 179
uczniów. Natomiast w roku szkolnym 2009/2010 u 1 077 uczniów, w tym w mieście u 876
uczniów, na wsi u 201 uczniów.
- 158 -
Download