Terra Community and Ethics for the future

advertisement
Terra Community and Ethics
for the future
Projekt Unii Europejskiej w którym udział
bierze nasza szkoła.
Projekt jest skierowany dla uczniów klas
gimnazjum i 6 klasy szkoły podstawowej.
Projekty w ramach akcji 2 „Partnerstwa strategiczne” polegają na:
 międzynarodowej współpracy placówek edukacyjnych, władz oświatowych
i innych organizacji zajmujących się edukacją szkolną
 wprowadzaniu długofalowych zmian, innowacji i dobrych praktyk wszędzie
tam, gdzie jest to niezbędne do zapewnienia wysokiej jakości kształcenia
 zwiększaniu osiągnięć młodych ludzi (szczególnie tych zagrożonych
przedwczesnym opuszczeniem szkoły lub z niskim poziomem umiejętności
podstawowych)
 podnoszeniu jakości wczesnej edukacji i opieki oraz rozwijanie i
wzmacnianie kompetencji zawodowych nauczycieli
Zadania projektowe:
Wszystkie zadania są związane z ochroną
środowiska i racjonalnym gospodarowaniem
zasobami naturalnymi.
Termin realizacji projektu:
Projekt będzie trwał 2 lata.
Data rozpoczęcia projektu: 1 wrzesień 2016
Data zakończenia projektu: 31 sierpnień
2018
W ramach projektu przewidziane są wyjazdy dla 21
uczniów naszej szkoły.
Wszyscy uczniowie gimnazjum i klasy 6 szkoły
podstawowej mogą wziąć udział w tych wyjazdach,
ale ze względu na ograniczoną ilość miejsc
wprowadzone są pewne kryteria według których
dokonany zostanie wybór osób wyjeżdżających.
Harmonogram spotkań projektowych:
• Marzec 2017 – spotkanie projektowe na Słowenii
• Maj 2017 – spotkanie projektowe w Polsce
• Październik 2017 – spotkanie projektowe na
Chorwacji
• Maj 2018 – spotkanie projektowe w Rumunii
Szkoły i kraje biorące udział w projekcie:
Rumunia, Liceul CU Program Sportiv, Bistritaszkoła koordynująca całość projektu.
Chorwacja, Osnovna Skola Tina Ujevica,
Sibenik
Słowenia, JVIZ osnovna sola, Rogaska Slatina
Polska, Zespół Szkół Nr1 w Humniskach
Download