Zapytanie ofertowe - Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police SA

advertisement
Police, 10.10.2016 r.
Zapytanie ofertowe
Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (zwane dalej GA Police) zwraca się z prośbą
o złożenie oferty wraz z ceną na świadczenie usługi specjalistycznego doradztwa
technicznego dla opracowania nowego wydania Procedury „Inwestycje”, w której zostanie
opisana organizacja procesu inwestycyjnego w Grupie Azoty Zakłady Chemiczne "Police"
S.A. od etapu planowania do walidacji projektu inwestycyjnego.
Tryb postępowania
1. Postępowanie prowadzone będzie wg procedur wewnętrznych Zamawiającego, w formie
negocjacji prowadzonych z zachowaniem konkurencji.
2. Postępowanie nie jest prowadzone na podstawie Prawa zamówień publicznych.
Zakres prac:
1.1. Przeprowadzenie we współpracy z GA Police szkicu planu procedury i propozycji
mapy procesów w zakresie przygotowania, prowadzenia, nadzoru i rozliczania
inwestycji.
1.2. Przeprowadzenie warsztatów mających na celu wspólne uzgodnienie ostatecznej
mapy procesów z przedstawicielami GA Police.
1.3. Przygotowanie we współpracy z GA Police projektu nowego wydania Procedury
„Inwestycje” obejmującej swoim zakresem przygotowanie, prowadzenie, nadzór
i rozlicznie procesów inwestycyjnych
1.4. Przeprowadzenie warsztatów mających na celu omówienie i zgłoszenie uwag
do przygotowanego projektu nowego wydania Procedury „Inwestycje”.
1.5. Przygotowanie we współpracy z GA Police finalnej treści nowego wydania
Procedury „Inwestycje”.
2. Oferta na wykonanie usługi doradztwa technicznego powinna zawierać:
2.1. Harmonogram realizacji prac,
2.2. Przedstawienie najważniejszych członków zespołu do realizacji zamówienia
z podaniem kwalifikacji i doświadczenia,
2.3. Cenę za wykonanie usługi,
2.4. Referencje.
3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 50 dni kalendarzowych od podpisania
umowy.
4. Osobą odpowiedzialną za prowadzenie pracy w zakresie formalnym i merytorycznym
dotyczącym zmiany Procedury inwestycyjnej jest Izabella Jasińska, Dyrektor
Departamentu Strategii i Rozwoju Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
– tel. 91 317 17 77, e-mail: [email protected]
5. Informacja o trybie składania ofert:
Ofertę proszę przesłać e-mailem na adres: [email protected]
w terminie do dnia 17.11.2016 r. do godziny 15.00.
Warunki udziału w postępowaniu
W postępowaniu mogą wziąć udział wyłącznie oferenci, którzy spełniają następujące warunki:
1) są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi w
zakresie objętym zamówieniem;
2) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych czynności, jeżeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień;
3) dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i
technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia;
4) znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
5) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 Prawa zamówień publicznych;
6) udokumentują, iż w okresie ostatnich pięciu lat należycie wykonali co najmniej trzy zamówienia
obejmujące usługi doradcze i prace w zakresie montażu, modernizacji instalacji, rozruchu,
pomiarów gwarancyjnych, prowadzenia realizacji i nadzoru prac projektów inwestycyjnych wraz
z przygotowywaniem raportów i instrukcji technicznych lub innych podobnych do przedmiotu
zamówienia;
7) po zapoznaniu się z warunkami zamówienia zaakceptują je bez zastrzeżeń.
Uwaga:
Zamawiający może wykluczyć z postępowania oferenta, który nie spełnia wymaganych warunków
oraz jeżeli stwierdzi, że dostarczone przez oferenta informacje istotne dla prowadzonego
postępowania są nieprawdziwe.
Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta, negocjacji wszystkich warunków
realizacji lub unieważnienia sprawy bez podania przyczyny.
Download