NIP - Polska Spółka Gazownictwa

advertisement
Znak postępowania:
Nazwa przedmiotu zamówienia: Usuwanie awarii na sieci gazowej powstałych na terenie działania Polskiej Spółki
Gazownictwa sp. z o.o. w Rejonie Dystrybucji Gazu Bielsko-Biała Oddział w Zabrzu
__________________________________________________________________________________________
Formularz oferty
Dane dotyczące Zamawiającego
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział w Zabrzu
ul. Szczęść Boże nr 11
41-800, Zabrze
Telefon: 32 398-51-71 faks: 32 398-49-02
NIP: 525-249-64-11
Dane dotyczące Wykonawcy
Nazwiska i funkcje osób upoważnionych do
Nazwa i siedziba Wykonawcy
reprezentacji firmy
…………………………………………………… .......................................................................
…………………………………………………… .......................................................................
…………………………………………………… .......................................................................
Regon: ...................................................
.......................................................................
NIP: .........................................................
.......................................................................
Nr tel: .....................................................
.......................................................................
Nr faksu: .................................................
e-mail: ....................................................
www. ......................................................
Nr konta bankowego: ..................................................................................................
...........................................................................................................................................
Składamy ofertę w postępowaniu niepublicznym w trybie przetargu nieograniczonego na:
Usuwanie awarii na sieci gazowej powstałych na terenie działania Polskiej Spółki
Gazownictwa sp. z o.o. w Rejonie Dystrybucji Gazu Bielsko-Biała Oddział w Zabrzu
Oferuję/my na wykonanie w/w robót następujące składniki cenotwórcze:
Cj l.p.
usługa
1
2
1
roboty przygotowawcze
β-
oferowana współczynnik
cena
wagi ceny
jednostka jednostkowa
miary
3
1 kpl
4
5
0,2
Wwartość
ofertowa
wynikająca z
iloczynu ceny
ofertowej i
współczynnika
wagi
6
opis robót
7
w tym:wygrodzenie
miejsca awarii,
lokalizacja uchodzenia
gazu,nadzory
branżowe,zgody i odbiory,
transport
sprzętu,oznakowanie w
przypadku zmiany
1
Znak postępowania:
Nazwa przedmiotu zamówienia: Usuwanie awarii na sieci gazowej powstałych na terenie działania Polskiej Spółki
Gazownictwa sp. z o.o. w Rejonie Dystrybucji Gazu Bielsko-Biała Oddział w Zabrzu
__________________________________________________________________________________________
organizacji ruchu
2
usunięcie awarii sieci
gazowej n/c lub śr/c rurami
stalowym lub PE o średnicy
rur od Ø 20 do Ø 65
poprzez wymianę odcinka
gazociągu
1m
0,14
3
usunięcie awarii sieci
gazowej n/c lub śr/c rurami
stalowym lub PE o średnicy
rur od Ø 80 do Ø 200
poprzez wymianę odcinka
gazociągu
1m
0,1
4
usunięcie awarii sieci
gazowej n/c lub śr/c rurami
stalowym lub PE o średnicy
rur od Ø 225 do Ø 350
poprzez wymianę odcinka
gazociągu
1m
0,06
5
usunięcie awarii sieci
gazowej n/c lub śr/c rurami
stalowym lub PE o średnicy
rur przewodowych od Ø 20
do Ø 65 poprzez wymianę
odcinka gazociągu
technologią bezwykopową
1m
0,15
rozebranie nawierzchni i
wykonanie wykopu,
koszty zajęcia pasa
drogowego,w przypadku
konieczności doraźne
zabezpieczenie wycieku
gazu (założenie opasek
naprawczych,
uszczelnienie), likwidacja
awarii poprzez wymianę
odcinka gazociągu,
ostateczną decyzję co do
rodzaju materiału i
technologii podejmuje
RDG,
rozebranie nawierzchni i
wykonanie wykopu,
koszty zajęcia pasa
drogowego,w przypadku
konieczności doraźne
zabezpieczenie wycieku
gazu (założenie opasek
naprawczych,
uszczelnienie), likwidacja
awarii poprzez wymianę
odcinka gazociągu,
ostateczną decyzję co do
rodzaju materiału i
technologii podejmuje
RDG,
rozebranie nawierzchni i
wykonanie wykopu,
koszty zajęcia pasa
drogowego,w przypadku
konieczności doraźne
zabezpieczenie wycieku
gazu (założenie opasek
naprawczych,
uszczelnienie), likwidacja
awarii poprzez wymianę
odcinka gazociągu,
ostateczną decyzję co do
rodzaju materiału i
technologii podejmuje
RDG,
likwidacja awarii poprzez
wymianę odcinka
gazociągu technologią
bezwykopową /rura
ochronna +
przewodowa/ ,w
przypadku konieczności
doraźne zabezpieczenie
wycieku gazu,
ostateczną decyzję co do
zastosowanego materiału
podejmuje RDG,utylizacja
zawiesiny z płuczki
wiertniczej, ewentualne
koszty zajęcia pasa
drogowego
2
Znak postępowania:
Nazwa przedmiotu zamówienia: Usuwanie awarii na sieci gazowej powstałych na terenie działania Polskiej Spółki
Gazownictwa sp. z o.o. w Rejonie Dystrybucji Gazu Bielsko-Biała Oddział w Zabrzu
__________________________________________________________________________________________
6
usunięcie awarii sieci
gazowej n/c lub śr/c rurami
stalowym lub PE o średnicy
rur przewodowych od Ø 80
do Ø 200 poprzez wymianę
odcinka gazociągu
technologią bezwykopową
1m
0,08
7
usunięcie awarii sieci
gazowej n/c lub śr/c rurami
stalowym lub PE o średnicy
rur przewodowych od Ø 225
do Ø 350 poprzez
wymianę odcinka gazociągu
technologią bezwykopową
1m
0,05
8
wykonanie jednostronnego
wykopu pod założenie
balonów lub założenie
zacisków, wykonanie rurą
od Ø 20 do Ø 65
połączenia do istniejącej
sieci gazowej (balonowanie
wykona RDG)
1 kpl
0,01
9
wykonanie jednostronnego
wykopu pod założenie
balonów lub założenie
zacisków, wykonanie rurą
od Ø 80 do Ø 200
połączenia do istniejącej
sieci gazowej (balonowanie
wykona RDG)
10
wykonanie jednostronnego
wykopu pod założenie
balonów lub założenie
zacisków, wykonanie rurą
od Ø 225 do Ø 350
połączenia do istniejącej
sieci gazowej (balonowanie
wykona RDG)
1 kpl
1 kpl
0,01
0,02
likwidacja awarii poprzez
wymianę odcinka
gazociągu technologią
bezwykopową /rura
ochronna +
przewodowa/ ,w
przypadku konieczności
doraźne zabezpieczenie
wycieku gazu,
ostateczną decyzję co do
zastosowanego materiału
podejmuje RDG,utylizacja
zawiesiny z płuczki
wiertniczej, ewentualne
koszty zajęcia pasa
drogowego
likwidacja awarii poprzez
wymianę odcinka
gazociągu technologią
bezwykopową /rura
ochronna +
przewodowa/ ,w
przypadku konieczności
doraźne zabezpieczenie
wycieku gazu,
ostateczną decyzję co do
zastosowanego materiału
podejmuje RDG,utylizacja
zawiesiny z płuczki
wiertniczej, ewentualne
koszty zajęcia pasa
drogowego
wykonanie wykopu
/1x2m2/, z jednej strony i
wykonanie włączenia
wymienionego odcinka
gazociągu lub armatury
do istniejącej sieci
wykonanie wykopu
/1x2m2/, z jednej strony i
wykonanie włączenia
wymienionego odcinka
gazociągu lub armatury
do istniejącej sieci
wykonanie wykopu
/1x2m2/, z jednej strony i
wykonanie włączenia
wymienionego odcinka
gazociągu lub armatury
do istniejącej sieci
3
Znak postępowania:
Nazwa przedmiotu zamówienia: Usuwanie awarii na sieci gazowej powstałych na terenie działania Polskiej Spółki
Gazownictwa sp. z o.o. w Rejonie Dystrybucji Gazu Bielsko-Biała Oddział w Zabrzu
__________________________________________________________________________________________
11
wymiana zasuwy o średnicy
od Ø 20 do Ø 65
1 szt
0,007
12
wymiana zasuwy o średnicy
od Ø 80
1 szt
0,005
13
wymiana zasuwy o średnicy
od Ø 100
1 szt
0,02
14
wymiana zasuwy o średnicy
od Ø 125 do Ø 150
1 szt
0,02
15
wymiana zasuwy o średnicy
od Ø 200
1 szt
0,0014
16
wymiana zasuwy o średnicy
od Ø 250
1 szt
0,0007
17
wymiana zasuwy o średnicy
od Ø 300
1 szt
0,0005
18
wymiana zasuwy o średnicy
od Ø 350
1 szt
0,0004
rozebranie nawierzchni i
wykonanie wykopu,
koszty zajęcia pasa
drogowego,w przypadku
konieczności doraźne
zabezpieczenie wycieku
gazu ,demontaż
uszkodzonej armatury
,montaż zasuwy
rozebranie nawierzchni i
wykonanie wykopu,
koszty zajęcia pasa
drogowego,w przypadku
konieczności doraźne
zabezpieczenie wycieku
gazu ,demontaż
uszkodzonej armatury
,montaż zasuwy
rozebranie nawierzchni i
wykonanie wykopu,
koszty zajęcia pasa
drogowego,w przypadku
konieczności doraźne
zabezpieczenie wycieku
gazu ,demontaż
uszkodzonej armatury
,montaż zasuwy
rozebranie nawierzchni i
wykonanie wykopu,
koszty zajęcia pasa
drogowego,w przypadku
konieczności doraźne
zabezpieczenie wycieku
gazu ,demontaż
uszkodzonej armatury
,montaż zasuwy
rozebranie nawierzchni i
wykonanie wykopu,
koszty zajęcia pasa
drogowego,w przypadku
konieczności doraźne
zabezpieczenie wycieku
gazu ,demontaż
uszkodzonej armatury
,montaż zasuwy
rozebranie nawierzchni i
wykonanie wykopu,
koszty zajęcia pasa
drogowego,w przypadku
konieczności doraźne
zabezpieczenie wycieku
gazu ,demontaż
uszkodzonej armatury
,montaż zasuwy
rozebranie nawierzchni i
wykonanie wykopu,
koszty zajęcia pasa
drogowego,w przypadku
konieczności doraźne
zabezpieczenie wycieku
gazu ,demontaż
uszkodzonej armatury
,montaż zasuwy
rozebranie nawierzchni i
wykonanie wykopu,
koszty zajęcia pasa
drogowego,w przypadku
konieczności doraźne
zabezpieczenie wycieku
gazu ,demontaż
uszkodzonej armatury
,montaż zasuwy
4
Znak postępowania:
Nazwa przedmiotu zamówienia: Usuwanie awarii na sieci gazowej powstałych na terenie działania Polskiej Spółki
Gazownictwa sp. z o.o. w Rejonie Dystrybucji Gazu Bielsko-Biała Oddział w Zabrzu
__________________________________________________________________________________________
17
podłączenie
/przełączenie/przyłącza o
średnicy od Ø 20 do Ø 63
1 szt
0,04
18
podłączenie
/przełączenie/przyłącza o
średnicy od Ø 80 do Ø 125
1 szt
0,025
19
podłączenie
/przełączenie/przyłącza o
średnicy od Ø 150 do Ø 225
1 szt
0,02
20
podłączenie
/przełączenie/przyłącza o
średnicy od Ø 250 do Ø 350
1 szt
0,01
21
odtworzenie 1m2
nawierzchni utwardzonej
szczelnej
1 m2
0,01
22
odtworzenie 1m2
nieutwardzona, zieleń
1 m2
0,01
23
gedezyjna inwentaryzacja
powykonawcza + GIS
1 kpl
do
100m
0,01
zabudowanie trójnika
równoprzelotowego lub
siodłowego oraz
wykonaniem
przełączenia, wykonanie
czynności związanych z
przywróceniem dostawy
gazu do odbiorców
zabudowanie trójnika
równoprzelotowego lub
siodłowego oraz
wykonaniem
przełączenia, wykonanie
czynności związanych z
przywróceniem dostawy
gazu do odbiorców
zabudowanie trójnika
równoprzelotowego lub
siodłowego oraz
wykonaniem
przełączenia, wykonanie
czynności związanych z
przywróceniem dostawy
gazu do odbiorców
zabudowanie trójnika
równoprzelotowego lub
siodłowego oraz
wykonaniem
przełączenia, wykonanie
czynności związanych z
przywróceniem dostawy
gazu do odbiorców
zasypanie wykopu z
zagęszczeniem
warstwowym ,
ewentualna wymiana
podbudowy,wykonanie
warstwy
wierzchniej,utylizacja
gruzu (badanie nośności
podbudowy gruntu)
zasypanie wykopu z
zagęszczeniem
warstwowym ,
ewentualna wymiana
podbudowy,wykonanie
warstwy
wierzchniej,utylizacja
gruzu (badanie nośności
podbudowy gruntu)
dokumentacja
powykonawcza,gedezyjna
inwentaryzacja
powykonawcza + GIS
Cof =SUMA W
5
Znak postępowania:
Nazwa przedmiotu zamówienia: Usuwanie awarii na sieci gazowej powstałych na terenie działania Polskiej Spółki
Gazownictwa sp. z o.o. w Rejonie Dystrybucji Gazu Bielsko-Biała Oddział w Zabrzu
__________________________________________________________________________________________
Zobowiązania Wykonawcy
1. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia zgodnie z określonymi przez Polską Spółkę
Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Zabrzu warunkami.
2. Realizację zamówienia cząstkowego podejmiemy niezwłocznie od momentu otrzymania Zlecenia
udzielonego przez RDG.
3. Zobowiązujemy się wykonać zamówienie: w terminie ……………………… od daty otrzymania
Zlecenia.
4. Zobowiązujemy się wykonać zamówienie zgodnie z zapisami umowy.
5. Udzielamy gwarancji jakości na okres 36 miesięcy od daty wykonania zamówienia,
6. Akceptujemy formę i termin płatności: przelew w terminie 30 dni po wykonaniu zamówienia
i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane oraz po dostarczeniu do zamawiającego
prawidłowo wystawionej faktury VAT.
7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
(SIWZ) oraz istotnymi postanowieniami umowy stanowiącymi załącznik do niej i nie wnosimy
do nich żadnych zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte.
8. Oświadczamy ,że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i
realizacji przyszłego świadczenia umownego .
9. Oświadczamy, że ceny podane na portalu zamowienia.psgaz.pl są dla nas wiążące.
10. Oświadczamy, że w przypadku, gdy realizacja prac będzie wymagała udziału podwykonawców,
będziemy w pełni odpowiedzialni za działania lub uchybienia każdego podwykonawcy, tak jakby to
były nasze działania lub uchybienia.
11. Oświadczamy, że złożenie przez nas oferty nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji
w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
12. Oświadczamy, że:
•
uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania
ofert
.• zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, nie wnosimy do niej
zastrzeżeń, a także zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty,

Zamówienie zostanie wykonane z udziałem podwykonawców/bez podwykonawców*,
•
zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy został przez nas
zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku przyznania nam zamówienia do zawarcia
umowy po upływie wyznaczonego terminu od przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.
Oświadczamy, że nasza oferta składa się z ………… ponumerowanych stron.
6
Znak postępowania:
Nazwa przedmiotu zamówienia: Usuwanie awarii na sieci gazowej powstałych na terenie działania Polskiej Spółki
Gazownictwa sp. z o.o. w Rejonie Dystrybucji Gazu Bielsko-Biała Oddział w Zabrzu
__________________________________________________________________________________________
Lp.
1
Numer załącznika do oferty
Wymagany dokument
Oświadczenie
o
i strona w ofercie
spełnieniu
warunków
Załącznik nr ............str. ..........
postępowania
2
Oświadczenie o braku przesłanek do wykluczenia z
Załącznik nr ............str. ..........
postępowania
3
Oświadczenie o podanych do postępowania przez
Załącznik nr ............str. ..........
Wykonawców informacjach
4
Oświadczenie o stosowaniu systemu zarządzania
Załącznik nr ............str. ..........
jakością
5
Wykaz posiadanego sprzętu
Załącznik nr ............str. ..........
Oświadczenie o zapoznaniu się z „Jednolitymi
zasadami
6
projektowania,
budowy
i
odbioru
gazociągów w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z
Załącznik nr ............str. ..........
o.o. Oddział w Zabrzu” i ich akceptacji bez
zastrzeżeń
Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 2 lat przed
upływem
terminu
odpowiadających
składania
swoim
ofert
rodzajem
usług
usługom
stanowiącym przedmiot zamówienia, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
7
okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
Załącznik nr ............str. ..........
wykonania i odbiorców.
Zamawiający wymaga dołączenia do wszystkich ujętych
w
wykazie
wykonanych
usług
dokumentów
potwierdzających, że usługi zostały wykonane należycie,
np. referencji. W przypadku, gdy ofertę składa kilku
Wykonawców
działających wspólnie odpowiednie
dokumenty składane są łącznie.
Wykaz
osób,
które
będą
uczestniczyć
w
wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i
8
wykształcenia
niezbędnych
do
wykonania
Załącznik nr ............str. ..........
zamówienia wraz z dokumentami potwierdzającymi,
że osoby, posiadają wymagane uprawnienia i są
zarejestrowane w Okręgowej Izbie Inżynierów
Budownictwa
7
Znak postępowania:
Nazwa przedmiotu zamówienia: Usuwanie awarii na sieci gazowej powstałych na terenie działania Polskiej Spółki
Gazownictwa sp. z o.o. w Rejonie Dystrybucji Gazu Bielsko-Biała Oddział w Zabrzu
__________________________________________________________________________________________
Aktualny
odpis
z
właściwego
rejestru,
jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert albo w przypadku
9
osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24
Załącznik nr ........str. ..........
ust. 1 pkt 2) Ustawy
W przypadku, gdy ofertę składa kilku Wykonawców
działających wspólnie wymóg złożenia odpowiedniego
dokumentu dotyczy każdego z nich
Pełnomocnictwo
10
do
podpisania
oferty,
jeżeli
uprawnienie do reprezentowania Wykonawcy nie
Załącznik nr ........str. ..........
wynika z dokumentu określonego w pkt 1. powyżej.
Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika
urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca
nie
zalega
z
opłacaniem
podatków,
lub
zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
11
Załącznik nr ............str. ..........
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu - wystawione
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert.
W przypadku, gdy ofertę składa kilku Wykonawców
działających
wspólnie,
wymóg
złożenia
odpowiedniego dokumentu dotyczy każdego z nich.
Aktualne
Zakładu
zaświadczenie
Ubezpieczeń
Rolniczego
właściwego
Społecznych
Ubezpieczenia
oddziału
lub
Kasy
Społecznego
potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie
zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że
12
uzyskał
odroczenie
przewidziane
lub
prawem
rozłożenie
na
raty
zwolnienie,
zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu - wystawione nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert.
W przypadku, gdy ofertę składa kilku Wykonawców
działających
wspólnie,
wymóg
złożenia
odpowiedniego dokumentu dotyczy każdego z nich.
Załącznik nr ............str. ..........
8
Znak postępowania:
Nazwa przedmiotu zamówienia: Usuwanie awarii na sieci gazowej powstałych na terenie działania Polskiej Spółki
Gazownictwa sp. z o.o. w Rejonie Dystrybucji Gazu Bielsko-Biała Oddział w Zabrzu
__________________________________________________________________________________________
Opłacona polisa a w przypadku jej braku inny
dokument potwierdzający,
13
że
wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z
Załącznik nr ............str. ..........
przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia
minimum 300.000zł brutto.
14
Inne
Załącznik nr ............str. ..........
Podpis i pieczęć Wykonawcy
Data
9
Download