Przykłady liczb ujemnych

advertisement
Scenariusz lekcji matematyki
AUTOR: Gabriela Źrałek
TEMAT LEKCJI: Przykłady liczb ujemnych.
KLASA: V
CELE LEKCJI:
Uczeń
 rozpoznaje liczbę ujemną w zbiorze liczb całkowitych,
 potrafi zapisać i odczytać liczbę ujemną,
 umie zaznaczyć liczby ujemne na osi liczbowej,
 umie dodawać i odejmować liczby ujemne (na przykładach spadku i wzrostu
temperatury),
 potrafi zilustrować na skali termometru zmiany temperatury,
 koncentruje się na zadanej pracy,
 potrafi aktywnie pracować na lekcji.
METODY NAUCZANIA:
rozmowa, metoda podająca, metoda ćwiczeniowa
FORMY ORGANIZACYJNE LEKCJI:
 praca zbiorowa,
 praca indywidualna.
ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
 duży rysunek termometru na tablicy,
 dwie ilustracje wzrostu i spadku temperatury na termometrze,
 karta pracy dla każdego ucznia (w załączniku),
 podręcznik.
PRZEBIEG LEKCJI:
I
Część wstępna lekcji
1. Przywitanie uczniów i czynności porządkowe.
2. Sprawdzenie obecności.
3. Krótkie wprowadzenie do nowego działu LICZBY UJEMNE.
II Część właściwa lekcji
1. Podanie tematu lekcji.
2. Nauczyciel rozmawia z uczniami na temat temperatur powietrza w różnych porach
roku. Wspólnie zauważają, że w lecie temperatury są dodatnie, np. + 25C, + 19C,
natomiast w zimie zazwyczaj ujemne, np.  4C, 10C.
3. Nauczyciel ilustruje przykładowe temperatury na rysunku termometru, znajdującym
się na tablicy. Zwraca uwagę na skalę termometru. Uczniowie zauważają, że powyżej
zera znajdują się temperatury dodatnie, a poniżej zera – temperatury ujemne.
temperatury dodatnie
temperatury ujemne
4. Nauczyciel pyta uczniów, co im przypomina skala termometru (oś liczbową).
Rysuje na tablicy oś liczbową i zaznacza na niej liczby dodatnie i ujemne.
5. Uczniowie zauważają, że liczby na lewo od zera to liczby ujemne, a na prawo od zera
to liczby dodatnie. Wykonują w zeszytach rysunek:
liczby ujemne
5
4
3
2
liczba zero
1
0
1
liczby dodatnie
2
3
4
5
Zapisują wnioski:
Liczby dodatnie to liczby większe od zera.
Liczby ujemne to liczby mniejsze od zera.
Liczba zero nie jest ani dodatnia, ani ujemna.
6. Nauczyciel zwraca uwagę na sposób odczytywania i zapisywania liczb ujemnych:
2 czytamy minus dwa
15 czytamy minus piętnaście
W liczbach dodatnich znak plusa pomijamy.
7. Nauczyciel mówi uczniom, że teraz będą się zajmować odczytywaniem
i zapisywaniem spadku lub wzrostu temperatury. Przedstawia dwa poniższe rysunki,
omawia je i wprowadza sposób zapisu zmiany temperatury:
5 + 8 = 3
10  15 = 5
8. Uczniowie rozwiązują zadanie 1 ze strony 128 z podręcznika.
9. Nauczyciel rozdaje uczniom karty pracy (w załączniku). Uczniowie rozwiązują
zadanie, zaznaczając na termometrach działania i zapisują wyniki (nauczyciel zbiera
karty do oceny pracy ucznia na lekcji).
III Część końcowa lekcji
1. Podsumowanie wiadomości zdobytych na lekcji poprzez rozwiązanie zad. 3 ze str. 129
z podręcznika
2. Ocena przez nauczyciela pracy uczniów.
3. Zadanie i omówienie pracy domowej (ćw. 1, 2, 3 ze str. 87-88 z zeszytu ćwiczeń).
4. Pożegnanie uczniów.
ZAŁĄCZNIK:
KARTA PRACY
Zadanie. Zilustruj podane działania na termometrze i oblicz:
0+5=
5  2 =
0–8=
9 + 9 =
3–7=
–9+2=
Download