Konspekt lekcji – Matematyka – Klasa

advertisement
Marta Pacholec-Grzyb
20.03.2012r.
Liczby ujemne - wprowadzenie
Konspekt lekcji matematyki
Lekcja dla klasy V szkoły podstawowej
1. Podstawa programowa: Liczby całkowite: liczby całkowite ujemne; liczby całkowite na
osi liczbowej, porównywanie liczb całkowitych.
2. Cel ogólny lekcji
Porównywanie liczb naturalnych wielocyfrowych.
3. Cele szczegółowe:
a) Uczeń:
-
zna znaki nierówności < i >
-
rozumie znaczenie położenia cyfry w liczbie,
-
rozumie związek pomiędzy ilością cyfr a wielkością liczby,
-
porównuje liczby zawierające różną ilość cyfr,
-
porównuje liczby zawierające taką samą ilość cyfr,
-
porządkuje liczby rosnąco i malejąco w podanym zbiorze,
-
podaje liczby największe i najmniejsze w zbiorze skończonym.
Uczeń zna (kat. A):
• pojęcie liczby ujemnej (K)
• pojęcie liczb przeciwnych (K)
• pojęcie liczb całkowitych (P)
Uczeń rozumie (kat. B):
• rozszerzenie osi liczbowej na liczby ujemne (K)
• powstanie zbioru liczb całkowitych (P)
Uczeń umie (kat. C):
• podawać przykłady liczb ujemnych (K)
• zaznaczać liczby całkowite ujemne na osi liczbowej (K-P)
• podawać liczby całkowite większe lub mniejsze od danej (P)
• porównywać liczby całkowite:
– dodatnie (K)
– dodatnie z ujemnymi (K)
– ujemne (P)
– ujemne z zerem (P)
• podawać przykłady występowania liczb ujemnych w życiu codziennym (K)
• podawać liczby przeciwne do danych (K)
• zaznaczać liczby przeciwne na osi liczbowej (P)
Uczeń umie (kat. D):
• odczytywać współrzędne liczb ujemnych (P-D)
• rozwiązywać zadania związane z porównywaniem liczb całkowitych (P-D)
• rozwiązywać zadania związane z liczbami całkowitymi (P-D)
4. Metody i formy pracy:
słowna (pogadanka), poszukująca (pytania do uczniów), ćwiczeniowa (rozwiązywanie
zadań), praca zbiorowa, praca indywidualna.
1
Marta Pacholec-Grzyb
20.03.2012r.
5. Środki dydaktyczne: książki, zeszyty ćwiczeń, zeszyty, kartoniki z liczbami.
6. Czas zajęć: 45 minut.
7. Tok lekcji:
Realizacyjna
Przygotowawcza
Faza
lekcji
Przebieg lekcji
- sprawy organizacyjne;
- sprawdzenie pracy
domowej;
- powtórzenie wiadomości
potrzebnych do
opracowania tematu
- wprowadzenie do tematu
lekcji
- realizowanie przez
uczniów powierzonych im
zadań
Nauczyciel
Uczniowie
- sprawdza zeszyt
ćwiczeń z pracą
domową jednemu z
uczniów;
- odczytują rozwiązania zadań
- rozdaje kartki z
liczbami
- odczytują liczby zapisane na
kartkach, np. liczba 6-cio
cyfrowa 123456
- uzupełnia odpowiedzi
uczniów
- rysuje na tablicy
- odpowiadają na pytania
znaki: mniejszości,
-formułują temat lekcji
większości i równości
- zadaje pytanie:
„Kiedy te znaki
możemy stosować?”
- polecenie wstaw
znaki: „<”, „>” lub „=”
- zapisuje na tablicy
32....9
225...32
1000...225
- formułują wniosek „Z dwóch
liczb naturalnych ta jest
większa, która ma więcej cyfr”
i zapisują go w zeszycie
- zapisuje na tablicy
164.......145
Rzędy setek równe:1=1
164......145
Porównujemy niższy
rząd, dziesiątek:6>4
164......145
- formułują wniosek „Jeśli
liczby naturalne mają tę samą
liczbę cyfr, to porównujemy
odpowiednie cyfry (zaczynając
od lewej strony)” i zapisują go
w zeszycie
- nadzoruje pracę
uczniów
- na bieżąco ocenia
pracę uczniów
- rozwiązują zadanie z
podręcznika:
I. zadanie 1 str. 49 – N.
2
Podsumowująca
Marta Pacholec-Grzyb
20.03.2012r.
- zebranie i powtórzenie
wiadomości poznanych na
lekcji,
- omawia z uczniami
ich pracę i napotykane
trudności,
- zleca uczniom
dobranie się w grupy
kolorami i ustawienie
kartek kolejności
rosnącej
- odpowiadają na pytania
- zadanie pracy domowej
(zeszyt ćwiczeń: ćwiczenie
1, 2 str. 33; ćwiczenie 5, 6
str. 34. Dla chętnych
ćwiczenie 10 strona 35)
- udziela wskazówek
dotyczących pracy
domowej
- zapisują pracę domową
- tworzą grupy wg kolorów
kartonów z liczbami
- przyczepiają kartki na tablicy
tworząc hasło PIĘKNA
ZŁOTA POLSKA JESIEŃ!
N – nowe wydanie podręcznika
P – 476
I – 783
Ę – 1362
K – 4382
N – 11111
A – 11231
Z – 444
Ł – 4040
O – 4404
T – 7070
A – 7707
P – 202103
O – 220212
L – 303713
S – 328008
K – 330572
A – 370542
J – 9009909
E – 9090909
S – 9090990
I – 9099099
E – 9900990
Ń – 9990990
! – 9999009
Opracowała: mgr Marta Pacholec-Grzyb
3
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards