Prezentacja programu PowerPoint

advertisement
Obwody elektryczne prądu stałego
Dr inż. Andrzej Skiba
Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i
Informatyki
Politechniki Gdańskiej
Gdańsk 12 grudnia 2015
Plan wykładu:
1. Rozwiązanie zadania z poprzedniego wykładu
2. Rezystancyjny dzielnik napięciowy
3. Rezystancyjny dzielnik prądowy
4. Układ połączeń „w trójkąt” i „w gwiazdę”
5. Twierdzenia pomocne w analizie obwodów z
przykładami zastosowań
5.1. Twierdzenie o superpozycji
5.2. Twierdzenie o podobieństwie
5.3. Twierdzenie o wzajemności
5.4. Twierdzenie THEVENINA o zastępczym źródle
napięciowym
6. Dopasowanie energetyczne odbiornika do źródła
7. Zadanie do samodzielnego rozwiązania
1. Zadanie do samodzielnego rozwiązania z
poprzedniego wykładu
Łódź, która względem wody może poruszać się tylko z
prędkością o wartości v1 = 6 km/h, ma przepłynąć
przez rzekę, w której woda na całej szerokości płynie
z prędkością v0 = 2 m/s. Jaką największą wartość
może przyjąć kąt pomiędzy linią brzegową rzeki, a
kierunkiem wypadkowej prędkości łodzi, podczas
przepływania na drugi brzeg? Jaką wartość wtedy
będzie mieć wypadkowa prędkość łodzi względem
brzegu rzeki?
Rozwiązanie
Przede wszystkim należy przedstawić obie dane
prędkości w tych samych jednostkach (np. w m/s)…
… i zorientować się, że woda ma większą prędkość
względem brzegu, niż łódź względem wody.
W przypadku gdyby łódź skierowała swój wysiłek
równolegle do brzegu „pod prąd”, to i tak łódź
spływałaby „z prądem” w dół rzeki.
Można pokusić się o orientacyjny szkic zależności
funkcyjnej wartości kąta b w zależności od wartości
kąta a.
Kąt b, to kąt pomiędzy linią brzegową, a wypadkową
prędkością łodzi.
Kąt a, to kąt pomiędzy linią brzegową, a prędkością,
jaką względem wody rozwija łódź.
Analityczną postać tej funkcji wyraża wzór
Poszukiwanie ekstremum funkcji b = f(a) polega
głównie na wyznaczeniu pochodnej
,
przyrównaniu jej do zera i rozwiązaniu tak powstałego
równania. W ten sposób wyznaczona zostanie
optymalna wartość kąta aopt , dla którego kąt b będzie
miał największą wartość bmax.
Sposób taki, matematycznie poprawny, jest jednak
niedostępny dla osób, którzy w niewystarczającym
stopniu (albo wcale) nie opanowały rachunku
różniczkowego.
Jest sposób prostszy…
Przedstawia to rysunek
Jak widać, trójkąt zbudowany na trzech wektorach
prędkości, jest trójkątem prostokątnym. Wektor
prędkości wypadkowej, jako styczny do półokręgu, jest
prostopadły do promienia, którym jest wektor
prędkość łodzi względem wody.
2. Rezystancyjny dzielnik napięciowy
Takie połączenie rezystorów nazywamy połączeniem
szeregowym, bowiem przez oba rezystory przepływa
ten sam prąd.
Zapiszemy dla obwodu równania bazując na
prawach Kirchhoffa i Ohma:
Gdy z pierwszego równania wyznaczymy np. U2
i podstawimy do drugiego równania to okaże się, że
oraz
Prąd przepływający przez te rezystory jest równy
Taki wynik pozwala (przy okazji) wyznaczyć wzór
na zastępczą rezystancję połączenia szeregowego
rezystorów, którą zdefiniować można, na podstawie
prawa Ohma, jako stosunek napięcia U do prądu I:
W przypadku, gdy szeregowo połączonych będzie
N rezystorów, wzór ten uogólnić można do postaci:
3. Rezystancyjny dzielnik prądowy
Takie połączenie rezystorów nazywamy połączeniem
równoległym, bowiem na obu rezystorach występuje
to samo napięcie.
Zapiszemy dla obwodu równania bazując na
prawach Kirchhoffa i Ohma:
Gdy z pierwszego równania wyznaczymy np. I2
i podstawimy do drugiego równania to okaże się, że
oraz
Napięcie U występujące na rezystorach jest równe
Taki wynik pozwala (przy okazji) wyznaczyć wzór
na zastępczą rezystancję połączenia równoległego
rezystorów, zdefiniowaną podobnie, jako
stosunek napięcia U do prądu I:
Uogólnienie tej postaci wzoru nie jest jednak tak
oczywiste, jak było to w przypadku połączenia
szeregowego rezystancji. Należy wzór ten przekształcić
do postaci:
W przypadku, gdy równolegle połączonych będzie
N rezystorów, zastępczą rezystancję
można wyznaczyć ze wzoru:
Warto zapamiętać, że w przypadku połączenia
równoległego kilku rezystorów, zastępcza rezystancja
będzie miała mniejszą wartość, niż każdy z rezystorów
występujących w tym połączeniu.
4. Układy połączeń „w trójkąt” i „w gwiazdę”
Są możliwe takie połączenia rezystorów, których nie
można zakwalifikować ani do szeregowych, ani do
równoległych. Dla przykładu:
W tym schemacie żaden rezystor nie jest połączony z
innym spełniając definicje połączeń szeregowych bądź
równoległych.
Połączenie trzech rezystorów „w trójkąt” to takie
połączenie, gdy każdy z nich włączony jest pomiędzy
inną parę spośród trzech węzłów.
Połączenie trzech rezystorów „w gwiazdę” występuje
wówczas, gdy każdy z nich włączony jest jednym
biegunem do innego spośród trzech węzłów, a drugie
bieguny rezystorów są zwarte, tworząc tzw. węzeł
neutralny.
Wyznaczając zastępczą rezystancję układu rezystorów
często należy zastąpić występujący w układzie trójkąt
rezystorów odpowiadającą mu gwiazdą lub na odwrót
- gwiazdę zastąpić trójkątem.
Zamiana taka jest możliwa pod warunkiem, że z
każdej pary węzłów (a - b, b - c, oraz c - a) w obu
połączeniach widziana jest taka sama rezystancja.
Wzory przekształcania trójkąta na gwiazdę:
Wzory przekształcania gwiazdy na trójkąt:
Teraz można wrócić do wyznaczenia zastępczej
rezystancji w naszym przykładzie:
5. Twierdzenia pomocne w analizie obwodów
5.1. Twierdzenie o superpozycji
Jeżeli w obwodzie liniowym występuje więcej niż
jedno źródło energii elektrycznej, to rozwiązanie
takiego obwodu można przeprowadzić
rozwiązując obwód dla każdego źródła oddzielnie
i rozwiązania, tak otrzymane, dodać.
Rozwiązując obwód dla wybranego źródła należy
wszystkie inne źródła usunąć z obwodu.
Pamiętać należy jednak, że każde źródło
usuwane z obwodu, powinno zostawić po sobie
rezystancję wewnętrzną (napięciowe – zerową,
prądowe – nieskończenie wielką).
Najlepiej ilustruje to rysunek:
Ostateczne rozwiązanie obwodu otrzymuje się
sumując rozwiązania cząstkowe, np.
𝐔 = 𝐔𝐄 + 𝐔𝐈
oraz
𝐈 = 𝐈𝐄 + 𝐈𝐈
5.2. Twierdzenie o podobieństwie
Jeżeli w liniowym obwodzie zasilanym jednym
źródłem napięciowym o SEM równej E wybrany
prąd (napięcie) ma wartość I (U), to w przypadku
zasilania tego obwodu źródłem o SEM k razy większą,
ten sam prąd (napięcie) będzie miał (miało)
wartość k razy większą.
W analogiczny sposób można sformułować to
twierdzenie w przypadku, gdy jedynym źródłem
energii elektrycznej w obwodzie jest źródło prądowe.
Przykład zastosowania twierdzeń o superpozycji oraz
podobieństwie
Wynik superpozycji
Podczas naszego pierwszego spotkania pracowaliśmy
nad podobnym obwodem prądu stałego.
Zestawienie rozwiązań obu tych obwodów.
Wymiana źródła napięciowego na źródło prądowe
nie zmieniła rozpływu prądów w obwodzie
pod warunkiem, że punkt pracy obu źródeł był
określony tymi samymi wartościami
prądu (0,3 A) i napięcia (22 V).
5.3. Twierdzenie o wzajemności
Najłatwiej przedstawić treść tego twierdzenia na
następujących rysunkach
Przykładowy obwód (czwórnik)
do sprawdzenia twierdzenia o wzajemności
Sprawdzenie twierdzenia o wzajemności
za pomocą źródła napięciowego
Sprawdzenie twierdzenia o wzajemności
za pomocą źródła napięciowego
Sprawdzenie twierdzenia o wzajemności
za pomocą źródła prądowego
Sprawdzenie twierdzenia o wzajemności
za pomocą źródła prądowego
5.4. Twierdzenie THEVENINA o zastępczym
źródle napięciowym
Każdy aktywny dwójnik liniowy (ADL) występujący
w obwodzie elektrycznym można zastąpić nieidealnym
źródłem napięciowym Thevenina, w skład którego
wchodzi idealne źródło napięciowe ET oraz rezystor RT
ET – napięcie Uab stanu jałowego ADL,
RT – rezystancja widziana z zacisków a-b PDL
(pasywnego dwójnika liniowego).
Wartość RT obliczyć można również jako iloraz
napięcia stanu jałowego Uab do prądu zwarcia Iz
Przykładowy obwód
do zastosowania twierdzenia Thevenina
Rozwiązanie obwodu przykładowego
6. Dopasowanie energetyczne odbiornika
do źródła
W przypadku, gdy nieidealne źródło napięciowe o
SEM równej E i rezystancji wewnętrznej R, obciążone
jest rezystorem o zmiennej (w szerokich granicach)
wartości Ro, to moc wydzielana na Ro jest funkcją,
którą można przedstawić następująco:
Dopasowanie energetyczne odbiornika do źródła
polega na znalezieniu takiej wartości rezystancji
obciążenia Rod, przy której moc wydzielająca się w tej
rezystancji będzie największa z możliwych.
Poszukiwanie ekstremum funkcji mocy, wykonane za
pomocą rachunku różniczkowego, prowadzi do
następującego wyniku:
Zadanie:
Wyznaczyć taką wartość Rx, by moc wydzielająca się w
tej rezystancji była największa z możliwych. Obliczyć
tę maksymalną moc. Obliczyć wszystkie pozostałe
prądy płynące w obwodzie i sprawdzić bilans mocy.
Rx = RT = 28 W;
ET = 15 V;
Pmax = 2,009 W.
Rozwiązanie obwodu:
Bilans mocy:
Pd = 306,5 W; Pp = 306,482 W; d = 0,006 %.
7. Zadanie do samodzielnego rozwiązania
Wyznaczyć taką wartość Rx, by moc wydzielająca się w
tej rezystancji była największa z możliwych. Obliczyć
tę maksymalną moc. Obliczyć wszystkie pozostałe
prądy płynące w obwodzie i sprawdzić bilans mocy.
Dziękuję za uwagę.
Do zobaczenia w styczniu.
Download