Ocena efektywności finansowej inwestycji

advertisement
Ocena ekonomicznej
efektywności inwestycji
Dr Ewa Spigarska
Rozliczanie świadczeń medialnych
Agenda:
1. Rozliczanie finansowe kosztów zużycia wody
2. Zasady rozliczania energii cieplnej
3. Nieczystości stałe
4. Energia elektryczna
5. Zużycie gazu
Opracowała: Ewa Spigarska
Woda – podstawa prawna
Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i
odprowadzaniu ścieków
Taryfa
Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i
odprowadzaniu ścieków definiuje taryfę jako
„zestawienie ogłoszonych publicznie cen i
stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
oraz warunki ich stosowania”
Taryfa
Z prawnego punktu widzenia taryfa ma
charakter umowy adhezyjnej (zawartej na
drodze przystąpienia – adhezji), ponieważ
podyktowana jest przez jedną ze stron –
dostawcę usług, natomiast nabywca może ją
przyjąć bądź odrzucić
Taryfa
Taryfy powinny być projektowane w taki sposób, aby mogły zapewnić:
• samofinansowanie się usług wodociągowych i kanalizacyjnych bez dotacji
zewnętrznych,
• sprawiedliwe obciążanie opłatami poszczególnych odbiorców wody
i użytkowników kanalizacji przy nawiązaniu do poszczególnych kosztów ich
obsługi,
• motywowanie w kierunku racjonalnego zużywania wody i przeciwdziałania
jej marnotrawstwu oraz ograniczenia ilości zanieczyszczeń wprowadzanych
do ścieków,
stymulowanie możliwie najwyższej jakości usług i odpowiedniej
efektywności działań przedsiębiorstwa usługowego,
• dostarczenie odbiorcom prostej i zrozumiałej informacji o świadczonych
usługach i ich kosztach
Taryfa
Biorąc pod uwagę sposób obciążenia
użytkownika systemu wodociągowego
i kanalizacyjnego można wyróżnić następujące
rodzaje taryf:
• ryczałtowe,
• ilościowe,
• mieszane (np. dwuczłonowe).
Taryfa ryczałtowa
Istotą taryf ryczałtowych jest to, że dla poszczególnych
użytkowników usług wodociągowych bądź też grup
tych użytkowników ustala się opłatę, w ramach której
mogą oni zużyć tyle wody, ile chcą, a wielkość tego
zużycia nie jest kontrolowana. Jednak wysokość
opłaty ryczałtowej ustala się zazwyczaj w oparciu o
oszacowanie spodziewanego zakresu wielkości
poboru wody. Może to mieć swój wyraz w ustalaniu
coraz to wyższej opłaty ryczałtowej w stosunku do
zwiększającej się średnicy przyłącza domowego.
Taryfy ilościowe
Taryfy ilościowe wiążą się z pomiarem ilości pobieranej wody.
Mogą to być następujące taryfy:
• wprost proporcjonalne:
– jednolite,
– zróżnicowane – podwójne, potrójne,
– zmienne w czasie – dwuczasowe, sezonowe,
• malejące (degresyjne):
– strefowe,
– drabinkowe,
• rosnące (progresyjne):
– strefowe,
– Drabinkowe.
Taryfy mieszane
Taryfy mieszane natomiast stanowią pewną
kombinację taryfy ryczałtowej
i taryfy ilościowej. Składają się one z dwóch
członów (teoretycznie mogłoby ich być
więcej), z których jeden stanowi opłatę stałą,
niezależną bezpośrednio od wielkości poboru
wody, a drugi – opłatę zmienną, ściśle
związaną z ilością pobranej wody.
Taryfy mieszane
W praktyce przedsiębiorstwa wodociągowokanalizacyjne wyodrębniają
z reguły takie grupy taryfowe odbiorców jak:
gospodarstwa domowe, jednostki
gospodarcze i pozostali odbiorcy. Bywają też
taryfy bardziej lub mniej rozbudowujące
taryfowe grupy odbiorców usług, niekiedy
inne na użytek zaopatrzenia w wodę i inne na
użytek odprowadzania ścieków.
Taryfy mieszane
Zaletą tego rodzaju taryf jest to, że zapewniają
one określone wpływy pieniędzy nawet
wówczas, gdy odbiorca wody zużywa jej
bardzo mało lub wręcz wcale. Przesłanką do
stosowania takich taryf jest to, że koszty
działalności i utrzymania przedsiębiorstwa
składają się z kosztów stałych, które są
niezależne od ilości dostarczanej wody oraz z
kosztów zmiennych – bezpośrednio zależnych
od tej ilości.
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę
• Zbiorowe zaopatrzenie w wodę jest istotną częścią
usług wodociągowo – kanalizacyjnych, popularnie
nazywanych wodno – ściekowymi. Działalność ta
polega na ujmowaniu, uzdatnianiu i dostarczaniu
wody mieszkańcom gminy, i pod względem
organizacyjno technicznym jest ściśle związana z
odprowadzaniem ścieków. Zasady i warunki
zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego
odprowadzania ścieków reguluje ustawa z dnia 7
czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i
zbiorowym odprowadzaniu ścieków znowelizowana
w kwietniu 2005.
Woda a ścieki
Pomiędzy należnościami za ścieki i należnościami za wodę
zachodzi istotny związek, a wynika to z tego, że ilość ścieków,
za którą pobiera się opłatę, ustalana jest zazwyczaj w oparciu
o pomiar zużycia wody przez danego użytkownika kanalizacji.
Jednak na tym tle często powstają spory pomiędzy instytucją
kanalizacyjną
a użytkownikami kanalizacji. Ci drudzy niejednokrotnie
podnoszą kwestię, że ilość odprowadzanych ścieków jest
mniejsza od ilości pobieranej wody. Może tak być
w różnych sytuacjach i dlatego sprawa ta wymaga analizy i
rozwiązań w odniesieniu do różnych grup odbiorców,
zwłaszcza – zakładów przemysłowych.
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę
W artykule 6 ustęp 5 wspomnianej, ustawodawca
zastrzega, ze jeżeli nieruchomość jest zabudowanym
budynkiem wielolokalowym umowa na dostarczanie
wody i odprowadzanie ścieków zawierana jest z
właścicielem danej nieruchomości lub jej zarządca.
Dodatkowo na wniosek właściciela lub zarządcy
budynku, przedsiębiorstwo wodociągowo –
kanalizacyjne zawiera umowę z osobą korzystając z
lokalu, wskazaną we wniosku jeżeli:
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę
• instalacja wodociągowa w budynku jest wyposażona
w wodomierze przy wszystkich punktach czerpalnych
• jest możliwy odczyt wskazań wodomierzy w terminie
uzgodnionym przez przedsiębiorstwo wodociągowo –
kanalizacyjne,
• właściciel lub zarządca rozlicza różnicę wskazań
między wodomierzem głównym a sumą wodomierzy
zainstalowanych przy punktach czerpalnych wody,
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę
• właściciel lub zarządca na podstawie umowy,
reguluje należności wynikające z różnicy między
wodomierzem głównym a suma wskazań
wodomierzy zainstalowanych przy punktach
czerpalnych wody,
• właściciel lub zarządca określa warunki utrzymania
wodomierzy zainstalowanych przy punktach
czerpalnych oraz warunki pobierania wody z punktów
czerpalnych znajdujących się poza lokalami
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę
• Zgodnie z artykułem 26 Ustawy o „zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków” odbiorca usług, który jest wyłącznie
właścicielem lub zarządcą budynku wielolokalowego
lub budynków wielolokalowych, jest zobowiązany do
rozliczania kosztów tych usług, a suma obciążeń za
wodę lub ścieki nie może być wyższa od ponoszonych
przez właściciela lub zarządcę na rzecz
przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego.
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę
Wyboru metody rozliczania kosztów różnicy wskazań
między wodomierzem głównym, a sumą wskazań
wodomierzy zainstalowanych przy punktach
czerpalnych, dokonuje właściciel lub zarządca.
Należnościami wynikającymi z przyjętej metody
obciąża osobę korzystającą z lokalu w tych
budynkach. Wodomierz powinien być umieszczony w
piwnicy budynku lub na parterze, w wydzielonym
łatwo dostępnym miejscu, zabezpieczonym przed
zalaniem wodą lub zamarzaniem
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę
Rozliczenie dostawy wody, opiera się o jeden z
trzech wariantów:
• Wariant pierwszy – gdy brak jest urządzeń
pomiarowych,
• Wariant drugi – gdy każdy lokal posiada
urządzenia pomiarowe,
• Wariant trzeci – gdy w budynku znajdują się
zarówno lokale opomiarowane jak i
nieopomiarowane
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę
W ostatnich dniach grudnia mijającego roku
trzeba spisać wskazania stanów wszystkich
opomiarowanych instalacji przesyłających
media, które występują w danym budynku:
wodomierza głównego zimnej i ciepłej wody,
ciepłomierza znajdującego się w węźle
cieplnym, wodomierzy zimnej i ciepłej wody w
lokalach
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę
W sytuacji braku wodomierza głównego
wysokość zużytej wody reguluje
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia
14.01.2002 r. w sprawie określenia
przeciętnych norm zużycia wody.
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę
Przeciętne normy zużycia wody na jednego
mieszkańca w gospodarstwach domowych
przedstawiono w tabelce 1, zaś przeciętne
normy zużycia wody do podlewania ogródków
przydomowych i upraw rolniczych w tabelce 2.
Przeciętne normy zużycia wody na jednego mieszkańca w
gospodarstwach domowych
Lp.
1
Wyposażenie mieszkania w instalacje
2
Przeciętne normy zużycia wody
dm3/mieszkańca/dobę
m3/mieszkańca/miesiąc
3
4
30
0,9
1
Wodociąg bez ubikacji i łazienki (brak
kanalizacji), pobór wody ze zdroju
podwórzowego lub ulicznego
2
Wodociąg, ubikacja bez łazienki
50-60*
1,5-1,8*
3
Wodociąg, zlew kuchenny, wc, brak łazienki i
ciepłej wody
70-90*
2,10-2,70*
4
Wodociąg, ubikacja, łazienka, lokalne źródło
ciepłej wody (piecyk węglowy, gazowy –
gaz z butli, elektryczny, bojler)
80-100*
2,4-3,0*
5
Wodociąg, ubikacja, łazienka, dostawa ciepłej
wody do mieszkania (z elektrociepłowni,
kotłowni osiedlowej lub blokowej)
140-160*
4,2-5,4*
Przeciętne normy zużycia wody do podlewania
ogródków przydomowych i upraw rolniczych
Lp.
1
1
2
3
Wyszczególnienie
Jednostka
Przeciętne normy
odniesienia (j. o.)
zużycia wody
3
Dm /j. o. /dobę
2
3
4
Ogródek przydomowy, działka
m2
2,5
rekreacyjna1
2
Uprawy w szklarniach i tunelach
m
4,0
2
foliowych
Pieczarkarnie3
m2
5,0
Energia cieplna
Zaliczka na dostawę energii cieplnej dotyczy
opłaty zmiennej za dostarczoną energię
cieplną do budynku, a jej wysokość, zależna od
ilości pobranego ciepła, ustalana jest
indywidualnie dla każdego budynku.
Centralne ogrzewanie
Miesięczną zaliczkę na centralne ogrzewanie
oblicza się według następującego wzoru:
Z = O * Pi
gdzie:
O – opłata za ogrzewanie 1 m2 powierzchni
użytkowej lokalu,
Pi – powierzchnia lokalu
Zasady rozliczania ciepła
Ustawa „Prawo Energetyczne”[1] zobowiązuje
zarządców nieruchomości do określenia w formie
regulaminu zasad rozliczeń ciepła dostarczonego na
cele centralnego ogrzewania oraz na podgrzanie
wody. Zarządca jakim jest jednostka budżetowa ma
obowiązek przedstawić najemcy lokalu warunki i
procedury rozliczania kosztów ciepła.
•
[1] Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r Prawo
Energetyczne, stan prawny na 23 czerwca 2006r Dz.
U. z 2006r Nr 89, poz. 625 i Nr 104,poz. 708
Zasady rozliczania ciepła
Opłata za dostarczone ciepło do budynku składa
się z dwóch podstawowych składników:
- opłaty stałej za moc zamówioną (za tzw.
dyspozycyjność),
- opłaty za ciepło zużyte (według wskazań
ciepłomierza).
Zasady rozliczania ciepła
Składnik stały oblicza się jako udział wielkości
powierzchni lokali do całkowitej powierzchni
ogrzewanej w budynku.
Zasady rozliczania ciepła
Składnik zmienny – ta część kosztów określana
jest na podstawie wskazań przyrządów
pomiarowych (wodomierzy wody zimnej
ciepłej wody użytkowej) i urządzeń
(podzielników kosztów ogrzewania lub
ciepłomierzy lokalnych) lub zaworów
regulacyjno – pomiarowych zainstalowanych
w mieszkaniu.
Zasady rozliczania ciepła
Część stała opłaty zawiera się w przedziale 3050% opłaty całkowitej, a część zależna od
zużycia od 50-70%. Wzajemne proporcje obu
składników taryfy za dostarczone ciepło są
przedmiotem negocjacji pomiędzy
administratorem budynku oraz dostawcą
ciepła i muszą być jednoznacznie określone w
umowie.
Zasady rozliczania ciepła
W zależności od uwarunkowań lokalnych i umów
zawieranych między dostawcą a odbiorcą
ciepła może być stosowana taryfa
jednoczłonowa obejmująca składnik zmienny
– zależny od zużycia ciepła. Koszty całkowite
zasilania budynku w ciepło i wodę, na
podstawie zaakceptowanego przez najemców
(użytkowników) systemu określania podziału
kosztów, administrator budynku dzieli na
poszczególnych użytkowników.
Zasady rozliczania ciepła
Całkowity koszt jest dzielony na udziały
niezależne od zużycia (A) i zależne od zużycia
(B) gdzie:
A - jest składnikiem stałym kosztów zużycia,
B - jest składnikiem zmiennym zależnym od
zużycia ciepła i wody przez
użytkownika.
Zasady rozliczania ciepła
Wydzielenie składnika stałego (podstawowego) z
kosztów całkowitych ma na celu solidarne obciążenie
użytkowników kosztami związanymi z:
• ogrzaniem pomieszczeń wspólnego użytkowania,
• stratami ciepła w budynku lub na rurociągach
łączących budynek z węzłem w wypadku węzła
grupowego,
• kosztami eksploatacyjnymi stałymi (obsługa i
konserwacja węzła), obsługa rozliczeń kosztów.
Zasady rozliczania ciepła
Koszty całkowite zasilania budynków w ciepło,
na podstawie otrzymanych faktur, są
rozliczane przez zarządcę na poszczególnych
użytkowników.
Zasady rozliczania ciepła
Zasady rozliczania ciepła zależą przede wszystkim od
następujących warunków:
- czy budynek posiada ciepłomierz zbiorczy mierzący
ilość ciepła dostarczonego do budynku,
- czy są w poszczególnych lokalach u odbiorców
podzielniki kosztów (cieczowe lub elektroniczne),
- czy jest możliwość określenia kosztów eksploatacji
węzła,
- czy budynek posiada własną kotłownię.
Zasady rozliczania ciepła
W przypadku, gdy budynek posiada ciepłomierz
zbiorczy, natomiast lokale mieszkalne nie
posiadają podzielników kosztów pierwszej
kolejności należy ustalić po pierwsze:
1) koszty ogrzewania części wspólnej, po drugie:
2) koszty zmienne rozliczane bezpośrednio na
użytkowników.
Zasady rozliczania ciepła
Warunkiem koniecznym dla określenia udziałów poszczególnych
użytkowników budynku w kosztach zużycia ciepła i wody jest
zainstalowanie w budynku (zasilanych z sieci ciepłowniczej):
• ● ciepłomierza zbiorczego – mierzącego całkowitą ilość ciepła
dostarczonego do budynku (zainstalowanego na
przewodach sieciowych),
• ● wodomierza mierzącego całkowitą ilość ciepłej wody
pobranej przez użytkowników lokali,
• ● wodomierzy mieszkaniowych zimnej i ciepłej wody
użytkowej,
• ● podzielników kosztów ogrzewania cieczowych lub
elektronicznych,
• ● określenia kosztów eksploatacji węzła.
Zasady rozliczania ciepła
W wypadku kotłowni wbudowanej dostarczającej
ciepło do jednego budynku nie ma konieczności
instalowania ciepłomierza zbiorczego, ponieważ koszt
paliwa i eksploatacji kotłowni jest jednocześnie
kosztem wyprodukowanego ciepła. Przy podziale
kosztów zużycia ciepła na koszty ogrzewania i ciepłej
wody użytkowej jako regułę przyjmuje się podział
kosztów związanych z dostawą ciepła i wody dla
całego budynku na koszty ogrzewania i
przygotowania ciepłej wody użytkowej.
Zasady rozliczania ciepła
W wypadku dostawy ciepła za pośrednictwem
sieci ciepłowniczej koszt zużytego ciepła w
budynku jest określany iloczynem zużycia
ciepła według wskazań ciepłomierza
zbiorczego, ceny rynkowej wytworzenia oraz
dostarczenia ciepła. Dla węzłów
dwufunkcyjnych od całkowitej ilości ciepła
należy odjąć ciepło zużyte do przygotowania
ciepłej wody użytkowej.
Zasady rozliczania ciepła
W wypadku braku ciepłomierza zainstalowanego
przy wymienniku ciepłej wody użytkowej, ilość
ciepła zużytego na jej przygotowanie można
określić iloczynem zużytej wody według
wskazań wodomierza (zimnej wody)
zainstalowanego na zasilaniu wymiennika
ciepłej wody użytkowej, ilości ciepła zużytego
do podgrzania jednostki objętości wody i ceny
jednostki ciepła.
Zasady rozliczania ciepła
Straty ciepła związane z dostarczeniem wody do lokali
wliczane są podczas sezonu grzewczego jako część
zużycia na ogólne cele centralnego ogrzewania, a
poza sezonem grzewczym, gdzie całe dostarczone
ciepło przeznaczone jest na przygotowanie ciepłej
wody użytkowej straty ciepła w instalacji ciepłej
wody stanowią część kosztów zużycia ciepła ciepłej
wody użytkowej. Szacunkowe określenie ilości ciepła
zużytego na przygotowanie ciepłej wody użytkowej
jest obarczone błędem, którego wielkość zależy od
wartości wahań temperatury wody zimnej zasilającej
wymienniki ciepłej wody użytkowej.
Zasady rozliczania ciepła
Najczęściej stosowane metody rozliczania
kosztów centralnego ogrzewania:
- Według powierzchni lokalu,
- Na podstawie wskazań
podzielników/mierników ciepła montowanych
na grzejnikach/lokalach.
Zasady rozliczania ciepła
W sytuacji, gdy budynek nie jest wyposażony w
urządzenia do podziału kosztów co lub
pomiaru ilości zużytego ciepła w lokalu,
stosuje się metodę rozliczania centralnego
ogrzewania według powierzchni lokalu.
Zasady rozliczania ciepła
Metoda ta polega na podzieleniu całkowitych
kosztów ogrzewania przez łączną powierzchnię
lokali otrzymując cenę ogrzania 1 metra
kwadratowego powierzchni lokalu.
Zasady rozliczania ciepła
Poszczególnych użytkowników lokali obciąża się
kosztami ogrzewania mnożąc cenę 1 metra
kwadratowego przez wielkość zajmowanych
lokali.
Zasady rozliczania ciepła
Wady metody:
- nieuwzględnianie czynników wpływających na
ilość zużytego ciepła przez lokatorów,
- Nie skłania do oszczędzania.
Zalety metody:
- Prostota obliczeń.
Zasady rozliczania ciepła
W przypadku gdy budynek jest wyposażony w
urządzenia do podziału kosztów co, stosuje się
metodę rozliczania co na podstawie wskazań
podzielników montowanych na grzejnikach.
Zasady rozliczania ciepła
Przy tej metodzie należy dokonać dodatkowego
podziału energii cieplnej na:
- Koszty niezależne od zużycia,
- Koszty zależne od zużycia.
Zasady rozliczania ciepła
Koszty niezależne od zużycia obejmują:
- koszty stałe zakupu ciepła,
- koszty zmienne ogrzewania pomieszczeń wspólnych i
oddawania ciepła przez nieopomiarowaną część
instalacji co (grzejniki niewyposażone w podzielniki,
nieizolowane piony). Koszty te powinny być
określone procentowo w stosunku do kosztów
licznikowych ciepła dla budynku, z uwzględnieniem
zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń wspólnych.
Zasady rozliczania ciepła
Do kosztów niezależnych od zużycia podziałem
kosztów jest powierzchnia użytkowa lokali.
Udział części kosztów niezależnych od zużycia
w kosztach zmiennych co jest określany
procentowo. Przykładowo może to być
stosunek od 30% do 70% kosztów zmiennych.
Zasady rozliczania ciepła
K(co-niezal)=(Kos – Kcws)+(Koz-Kcwz)*30%
K(co-niezal)
Kos
Kcws
- koszty niezależne od zużycia w zł,
- opłata stała za energię cieplną
- średnia miesięczna opłata stała dotycząca zużycia ciepłej wody, rozdzielona
proporcjonalnie do mocy zamówionej np. 15%.
Koz
Kcwz
- opłata zmienna za energię cieplną,
- średni miesięczny koszt zużycia ciepłej wody – np. opłata zmienna w procentach.
Zasady rozliczania ciepła
Koszty zależne od zużycia:
- pozostałe koszty zmienne zakupu ciepła po
odjęciu kosztów zmiennych przeznaczonych na
ogrzanie części wspólnych nieruchomości oraz
oddawania ciepła przez nieopomiarowaną
część instalacji co
Zasady rozliczania ciepła
Dla kosztów zależnych od zużycia kluczem
podziału są wskazania podzielników ciepła.
Zasady rozliczania ciepła
K(co-zal)=(Koz-Kcwz)*70%
K(co-zal)
- koszty zależne od zużycia w zł.
Zasady rozliczania ciepła
Poszczególnych użytkowników lokali obciążą się
kosztami ciepła wynikającymi ze wskazań
podzielników ciepła oraz pozostałymi kosztami
(ogrzewanie pomieszczeń użytkowanych
wspólnie, straty ciepła), które dzieli się według
powierzchni lokali.
Zasady rozliczania ciepła
Koszty ogrzewania rozdzielone proporcjonalnie
do powierzchni oblicza się następująco:
Koszty ogrzewania rozdzielane proporcjonalnie do powierzchni
=
Koszty niezależne od zużycia
/powierzchnia użytkowa wszystkich lokali ogrzewanych przez
instalację w budynku
Zasady rozliczania ciepła
W celu otrzymania zużycia dotyczącego danego
lokalu mieszkalnego należy odrębnie dla
każdego lokalu pomnożyć wartość zużycia
przypadającego na 1 metr kwadratowy przez
ilość metrów danego lokalu.
Zasady rozliczania ciepła
Koszty ogrzewania wynikające ze wskazań
podzielników ciepła oblicza się następująco:
Koszty ogrzewania rozdzielone w stosunku do zużytych jednostek
=
koszty zależne od zużycia/
wskazania podzielników energii cieplnej po uwzględnieniu
współczynników korekcyjnych
Zasady rozliczania ciepła
Zużycie energii cieplnej nierozerwalnie wiąże się z
podgrzaniem wody. Rozliczenie tak zużytej energii
cieplnej odbywa się w oparciu o jeden z trzech
wariantów:
• wariant pierwszy – gdy brak jest urządzeń
pomiarowych
• wariant drugi – gdy każdy lokal posiada urządzenie
pomiarowe
• wariant trzeci – gdy w budynku znajdują się zarówno
lokale opomiarowane jak i nieopomiarowane.
Nieczystości stałe
• Opłaty mogą być naliczane względem liczby
osób zamieszkujących w poszczególnych
lokalach (całość kosztów jest dzielona przez
liczbę mieszkańców i wartość ta następnie
pomnożona przez liczbę osób zamieszkujących
dany lokal obciąża jego właściciela), a
następnie rozliczane po upływie roku.
Nieczystości stałe
W przypadku lokali użytkowych zazwyczaj
stawkę ryczałtową nalicza się względem
powierzchni lokalu. Zaliczkę przypadającą na
właścicieli lokali mieszkalnych oblicza się
wtedy na podstawie sumy fakturowej za
wywóz nieczystości.
Nieczystości stałe
Naliczanie faktur za wywóz nieczystości stałych może
odbywać się na kilka sposobów:
- naliczanie miesięczne uzależnione od rodzaju
pojemnika/kontenera i częstotliwości wywozu (cena
miesięczna za dany typ pojemnika przy danej
częstotliwości x ilość pojemników);
- naliczanie miesięczne uzależnione od pojemności
pojemnika/kontenera i częstotliwości wywozu (cena
za metr sześcienny x pojemność x ilość pojemników
x ilość wywozów w roku/12);
Nieczystości stałe
- naliczanie miesięczne uzależnione od ilości osób (cena
miesięczna za osobę x ilość osób);
- naliczanie wskaźnikowe za osoby (cena za metr sześcienny,
rozliczanie wskaźnikiem ilości śmieci na osobę);
- naliczanie wskaźnikowe za powierzchnię (cena za metr
sześcienny, rozliczanie wskaźnikiem ilości śmieci za jednostkę
powierzchni);
- potwierdzony wzór – naliczanie za ilość metrów sześciennych
faktycznie wywiezionych nieczystości w danym okresie
rozliczeniowym;
- od terminów wywozu – zgodnie z harmonogramem wywozu
naliczanie za ilość wywozów w danym okresie
rozliczeniowym od typu pojemników/kontenerów i ich ilości.
Nieczystości stałe
Dodatkowo do wyżej podanych sposobów
fakturowania jest możliwość doliczania
dodatkowych usług stałych (np. sprzątanie
terenów zielonych) i jednorazowych.
Instalacja elektryczna
Instalację elektryczną rozpatruje się zazwyczaj w dwóch
fragmentach:
• jako instalację elektryczną zasilającą mieszkania,
gdzie każdy z właścicieli posiada własny licznik i
rozlicza się bezpośrednio z dostawcą energii
elektrycznej,
• jako opomiarowaną instalację elektryczną
zabezpieczającą dostawę tzw. energii elektrycznej
administracyjnej, zapewniającą oświetlenie klatek
schodowych, piwnic, itp. oraz zasilanie tzw. instalacji
siłowej (dźwigów osobowych).
Energia elektryczna
Opłaty zaliczkowe, rozliczane są po upływie roku
w sprawozdaniu rocznym przekazanym
członkom wspólnoty przez zarząd bądź
zarządcę nieruchomości w trakcie zebrania
ogółu właścicieli.
Energia elektryczna
Na podstawie zużyć roku poprzedniego oraz cen
bieżących ustalane są składki na kolejny rok. Roczne
zużycie energii, pomnożone przez stawkę zł, dzieli się
przez liczbę właścicieli, a następnie liczbę miesięcy.
Częścią wspólną nieruchomości jest instalacja
elektryczna na odcinku od złącza do indywidualnego
licznika na wejściu do lokalu, w tym instalacja w
pomieszczeniach wspólnych oraz urządzenia
oświetleniowe umieszczone na zewnętrznych
ścianach budynku.
Pozaksięgowa ewidencja kosztów
Właściciele lokali mogą podjąć decyzję, że koszty
konserwacji dźwigu osobowego stanowią część
kosztów zarządu, natomiast koszt energii elektrycznej
zużywanej przez windę zostanie podzielony pomiędzy
członków wspólnoty według ustalonego przez nich
klucza – np. osoby zajmujące swoje lokale na
parterze zostaną zwolnione z opłat w ww. zakresie,
osoby zajmujące lokale na piętrach 1-3 będą
partycypować w 50% kosztów, zaś właściciele z
wyższych pięter wniosą opłatę całkowitą.
Zużycie gazu
Sieć doprowadzająca gaz do budynku kończy się
przyłączem, z którego rozchodzą się piony. Prawo
budowlane narzuca konieczność corocznej kontroli
szczelności instalacji gazowej. Zazwyczaj każdy z lokali
jest opomiarowany. Właściciele lokali rozliczają się z
dostawcą indywidualnie. Instalacja gazowa stanowi
część wspólną nieruchomości na odcinku pomiędzy
głównym zaworem w budynku bezpośrednio do
podłączenia urządzeń odbiorczych.
Zużycie gazu
• Zgodnie z ogólnie obowiązującymi zasadami
taryfowymi przedsiębiorstwo gazownicze,
podobnie jak inne przedsiębiorstwa
energetyczne, stosuje taryfę w sposób
zapewniający pokrycie uzasadnionych kosztów
i ochronę interesów odbiorców przed
nieuzasadnionym poziomem cen.
Zużycie gazu
Specyfika rynku gazu ziemnego polega na tym, że taryfa
dla paliw gazowych ustalana jest przez Polskie
Górnictwo Naftowe i Gazownictwo w Warszawie.
Taryfa gazowa wymaga zatwierdzania przez prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki i ogłoszenia w biuletynie
URE. Dopiero po upływie 14 dni od daty ogłoszenia
może ona obowiązywać odbiorców. Zatwierdzone
jednolite ceny gazu obowiązują, zatem wszystkie
zakłady gazownicze kraju.
Zużycie gazu
• Przedsiębiorstwo gazownicze jest zobowiązane w
każdym czasie do nieodpłatnego udzielania
informacji dotyczących rozliczeń oraz aktualnych
taryf. Taryfę kształtuje się w taki sposób, aby
odbiorca mógł na jej podstawie obliczyć należności
odpowiadające zakresowi usług związanych z
zaopatrzeniem go w paliwo gazowe, określonemu w
umowie z dostawcą gazu. Ustalając taryfę opłat za
usługi przesyłowe gazu przedsiębiorstwo
energetyczne jest zobligowane zapewnić, że udział
opłat stałych za świadczenie tych usług w opłacie
łącznej nie będzie przekraczał 40%.
Zużycie gazu
• Na rachunku za gaz odbiorca powinien znaleźć
wszystkie informacje związane z odbiorem
gazu. Powinien tam widnieć numer fabryczny
gazomierza, wskazanie taryfy, według której
odbiorca jest rozliczany, data odczytu, bieżące
i poprzednie wskazanie gazomierza oraz
zużycie gazu od ostatniego odczytu.
Zużycie gazu
Najistotniejszym elementem jest jednak opłata
za gaz. Składają się na nią następujące części:
- cena za gaz (w zł za m3), tzn. kwota za
faktycznie zużyty gaz, uwzględniająca
cenę zakupu gazu od dostawców,
- abonament (w zł za miesiąc),
- opłata przesyłowa stała (w zł za miesiąc lub w zł
za m3/h),
- opłata przesyłowa zmienna (w zł za m3).
Zużycie gazu
Abonament ma charakter zryczałtowanej opłaty
związanej przede wszystkim ze świadczeniem
usług handlowej obsługi odbiorców. Polega
ona na odczytywaniu gazomierzy, wystawianiu
faktur, obliczaniu i pobieraniu należności za
dostarczane paliwo gazowe oraz kontroli
układów pomiarowych i dotrzymywania
warunków umowy i prawidłowości rozliczeń.
Zużycie gazu
Opłata przesyłowa stała opiera się na kosztach
eksploatacji i odtwarzania przyłączy,
rozbudowy gazociągów, budowy i eksploatacji
układów pomiarowych oraz wykorzystania
infrastruktury technicznej koniecznej do
zapewnienia dostarczania paliw gazowych, ich
magazynowania oraz rezerwowania mocy w
celu przesyłania gazu.
Zużycie gazu
Opłata przesyłowa zmienna pokrywa koszty
związane z zabezpieczeniem dostarczenia
zamówionego gazu do miejsca jego odbioru,
utrzymania parametrów jakościowych
dostarczonych paliw gazowych, zapewnienia
rezerw i zdolności przesyłowych
Download