badanie z randomizacją, przeprowadzone metodą

advertisement
Metodyka:
badanie
z
randomizacją,
przeprowadzone
metodą
podwójnie
ślepej
próby
Badani: 28 chorych na pierwotne nadciśnienie tętnicze w wieku śr. 52 lat, u których w badaniu
koronarograficznym wykluczono chorobę wieńcową.
Interwencja: ALVEO , doustnie 28 ml, rano na czczo
Wyniki: Po 3 miesiącach stosowania ALVEO u chorych z nadciśnieniową chorobą serca zmniejszyło się
zwłóknienie mięśnia sercowego, czemu towarzyszyła poprawa czynności rozkurczowej lewej komory.
Metodyka: randomizowana, podwójnie ślepa próba kontrolowana .
Badani: 18 pacjentów cierpiących na reumatyzm i skarżących się na bóle stawów
Interwencja: ALVEO , doustnie 28 ml, rano na czczo
Wyniki: Po 3 miesiącach stosowania ALVEO Stwierdzono statystycznie znamienną różnicę na korzyść
ALVEO-stwierdzono częściowe ustąpienie objawów lub znaczną poprawę u 82% pacjentów.
Metodyka: prospektywne badanie z randomizacją przeprowadzone metodą podwójnie ślepej próby
Badani: 70 zdrowych dzieci w wieku 4-14 lat
Dzieci losowo zakwalifikowano do jednej z 2 grup, w których przez 6 miesięcy (w tym w okresie jesiennozimowym) podawano: (1) mieszankę zawierającą ALVEO; (2) mieszankę o takich samych właściwościach
organoleptycznych bez ALVEO
Wyniki: W grupie, w której stosowano ALVEO mniejsza była zarówno liczba dzieci, u których wystąpiły
objawy zakażenia dróg oddechowych (11/35 vs 18/35).
Wyniki badań doświadczalnych wskazują, że ALVEO może modyfikować czynność układu immunologicznego
człowieka (m.in. stymulują wydzielanie sIgA, aktywność fagocytarną leukocytów), można zatem przypuszczać,
że pregularne przyjmowanie ALVEO ograniczy występowanie zakażeń wśród dzieci należących do tej grupy
ryzyka.
Metodyka: badanie z randomizacją, przeprowadzone metodą podwójnie ślepej próby.
Badani: 65chorych na cukrzycę typu 2 i nadciśnienie tętnicze w wieku 38-80 lat.
Interwencja: ALVEO MINT !, doustnie, 28ml po przebudzeniu
Wyniki: Po 10 tygodniach we wszystkich badanych grupach stwierdzono obniżenie ciśnienia tętniczego (śr. o
11/17 mm Hg) oraz zmniejszenie stosunku albumina:kreatynina w moczu (śr. o 36 %).
Wniosek: U chorych na cukrzycę typu 2 i nadciśnienie tętnicze preparat ALVEO obniżył ciśnienie tętnicze i
zmniejszył mikroalbuminurię.
Poprawa w zwalczaniu trądziku preparatem ALVEO następuje:

po 1 miesiącu do 21%

po 2 miesiącach do 45%

po 3 miesiącach do 75%

po 4 miesiącach do 95% itd.
Badani: 80 zdrowych osób 8-78 lat.
Interwencja: ALVEO, doustnie, 28ml po przebudzeniu
Wyniki: Po 12 tygodniach stwierdzono obniżenie się stężenia cholesterolu całkowitego w surowicy krwi u
wszystkich osób badanych, niezależnie od tego, jak wysokie stężenia cholesterolu obserwowano przed
rozpoczęciem badania. U dzieci obserwowano obniżenie się stężenia cholesterolu całkowitego o 19% oraz o
26% stężenia LDL cholesterolu.
W dodatkowych badaniach potwierdzono zmniejszenie wchłaniania cholesterolu z przewodu pokarmowego.
Badania ekstraktów zawartych w preparacie ALVEO bez izolacji substancji aktywnych: na zwierzętach:
Preparat ALVEO w stopniu zależnym od dawki stymuluje makrofagi pęcherzyków płucnych do produkcji
interleukiny-1 i -6, co wykazuje na ich silne właściwości immunostymulujące.
Preparat ALVEO wykazuje właściwości przeciwzapalne w teście hamowania obrzęku wywoływanego
karrageniną u szczurów.
Preparat ALVEO ma silne właściwości cytoprotekcyjne w stosunku do makrofagowej i ludzkich nabłonkowych
linii komórkowych poddawanych działaniu czynników indukujących in vitro apoptozę (podziały, mnożenie się)
komórek przez wywoływanie w nich stresu oksydacyjnego.
Ekstrakty zawarte w preparacie ALVEO podawane doustnie szczurom doświadczalnym w dawkach
przeliczeniowych w stosunku do stosowanych zwykle u ludzi, w istotny sposób chroni śluzówkę jelitową przed
tzw. wrzodami. Hamuje on w śluzówce aktywność mieloperoksydazy, ponadto hamuje w podanych warunkach
indukowaną indometacyną syntezę metalotionein wątrobowych, których poziom jest miernikiem stanu
zapalnego w wątrobie.Dowodzi to silnego działania przeciwzapalnego.
Metodyka: badanie z randomizacją, przeprowadzone metodą podwójnie ślepej próby w układzie
naprzemiennym, z użyciem placebo
Badani: 60 chorych na migrenę w wieku 24-62 lat, z napadami bólu głowy 2-6 razy w miesiącu
Interwencja: ALVEO 28ml albo placebo.
Wyniki: W analizie ALVEO zmniejszyło liczbę godzin trwania bólu głowy o 41%; liczbę dni z bólem głowy o
39% i liczbę dni z napadem migreny o 38%. Przyjmowanie preparatu ALVEO wiązało się też z mniejszym
natężeniem bólu głowy i mniejszym zużyciem leków stosowanych doraźnie.
Metodyka: podwójnie ślepa próba kontrolowana .
Badani: 50 pacjentów cierpiących na zaparcia
Interwencja: ALVEO , doustnie 28 ml, rano na czczo
Wyniki: Po 4 tygodniach stosowania ALVEO Stwierdzono znamienną różnicę na korzyść ALVEO-stwierdzono
ustąpienie objawów lub znaczną poprawę u 96% pacjentów.
Metodyka: badanie z randomizacją, przeprowadzone metodą podwójnie ślepej próby w układzie
naprzemiennym, z użyciem placebo
Badani: 30 pacjentek cierpiących na bóle menstruacyjne i zaburzenia miesiączkowania
Interwencja: ALVEO , doustnie 28-56 ml, rano na czczo
Wyniki: Po 8 tygodniach stosowania ALVEO stwierdzono ustąpienie objawów lub znaczną poprawę u 88%
pacjentów w stosunku do placebo.
Metodyka: podwójnie ślepa próba kontrolowana .
Badani: 26 pacjentów cierpiących na bezsenność
Interwencja: ALVEO , doustnie 28 ml, rano na czczo
Wyniki: Po 6 tygodniach stosowania ALVEO stwierdzono ustąpienie objawów lub znaczną poprawę u 95%
pacjentów.
Metodyka: podwójnie ślepa próba kontrolowana .
Badani: 15 pacjentów chorujących na łuszczycę
Interwencja: ALVEO , doustnie 28-56 ml, rano na czczo
Wyniki: Po 16 tygodniach stosowania ALVEO stwierdzono częściowe ustąpienie objawów u lub znaczną
poprawę u 88% pacjentów.
Metodyka: podwójnie ślepa próba kontrolowana .
Badani: 20 pacjentów chorujących na katar sienny
Interwencja: ALVEO , doustnie 28ml, rano na czczo, w okresie pylenia traw
Wyniki: Po 8 tygodniach stosowania
i znaczną poprawę u 75% pacjentów.
ALVEO
stwierdzono
ustąpienie
objawów
u
Metodyka: podwójnie ślepa próba kontrolowana .
Badania: 66 zdrowych osób w wieku 25-60 lat, podzielonych na dwie grupy
Interwencja: ALVEO , doustnie 28ml, rano na czczo, przez okres 8 miu tygodni
Wyniki: Ilość koenzymu Q10 produkowanego przez wątrobę u osób z grupy używających ALVEO jest
przeciętnie o 65% większa w porównaniu z ilością koenzymu Q10 produkowanego przez watrobę osób nie
używających preparatu ALVEO.
25%
Download