Rozkład nauczania - Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w

advertisement
1
Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu
SYLABUS
Profil kształcenia:
Zawodowy
Stopień studiów:
Kierunek studiów:
Turystyka i Rekreacja
Specjalność:
Hotelarstwo i
Gastronomia
Semestr:
II
Moduł (typ)
przedmiotów:
przedmiot specjalizacyjny
Forma studiów:
stacjonarne/niestacjonarne
Nazwa przedmiotu:
Towaroznawstwo
Forma zajęć
wykłady
Liczba godzin:
100
Liczba punktów ECTS za zaliczenie przedmiotu:
Nazwa jednostki
prowadzącej:
Katedra Hotelarstwa i Gastronomii
Kierownik przedmiotu:
prof. dr hab. Edward Kamiński
Prowadzący zajęcia:
dr Józef Zawadzki
dr Alicja Jaworska-Piasecka
I
4
Założenia i cele przedmiotu:
1.Przekaz podstawowej wiedzy z zakresu towaroznawstwa produktów
spożywczych.
2.Stworzenie podstaw do opanowania wiedzy z zakresu technologii
produkcji potraw.
3. Zapoznanie z zasadami przechowywania i dystrybucji produktów
spożywczych
Wymagania wstępne:
Przedmiot realizowany równolegle z „Żywieniem człowieka”
Narzędzia / metody dydaktyczne:
Wykład
WYKAZ TEMATÓW I ZAGADNIEŃ – HARMONOGRAM ZAJĘĆ
Liczba godzin
Lp.
1
1
Formy zajęć
Wykład
Inne
Tematy i zagadnienia
Razem
2
3
4
2
2
2
2
Temat 1 Identyfikacja oraz ogólna charakterystyka żywności
 Źródła klasyfikacja żywności
 Znakowanie żywności
 Normy i normalizacja
 Żywność jako źródło składników odżywczych
2
Temat 2 Mleko i przetwory mleczne
5
2





Mleko i napoje mleczne
Śmietanka i śmietana spożywcza
Koncentraty mleczne
Sery
Desery mleczne
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Temat 3 Mięso i przetwory przemysłu mięsnego
-- Rozbiór mięsa
-- Badanie mięsa
-- Peklowanie mięsa
-- Przetwory mięsne
-- Tłuszcze zwierzęce
-- Dziczyzna
4
Temat 4 Drób, przetwory drobiowe i jaja
-- Rodzaje i charakterystyka drobiu
-- Przetwory drobiowe
-- Budowa i skład chemiczny jaja
-- Przechowywanie jaj
5
Temat 5 Ryby, przetwory rybne i owoce morza
-- Podział ryb i ich skład odżywczy
-- Przetwory rybne
-- Owoce morza
6
Temat 6 Tłuszcze jadalne
-- Pojęcie i podział tłuszczów jadalnych
-- Produkcja, podział charakterystyka tłuszczów roślinnych
-- Tłuszcze zwierzęce
-- Tłuszcze do smarowania pieczywa
-- Przechowalnictwo tłuszczów
7
Temat 7 Owoce, warzywa i grzyby
-- Owoce
-- Nasiona roślin strączkowych
-- Grzyby
-- Warzywa
-- Przetwory z owoców i warzyw
8
Temat 8 Ziemniaki i przetwory przemysłu ziemniaczanego
-- Odmiany ziemniaków
-- Budowa i skład chemiczny
-- Produkty przemysłu ziemniaczanego
9
Temat 9 Zboża i przetwory zbożowe
-- Charakterystyka i podział zbóż
-- Przemiał zbóż
-- Kasze
-- Otręby
-- Makarony i płatki śniadaniowe
-- Pieczywo
10
Temat 10 Inne produkty węglowodanowe
-- Cukier
-- Wyroby cukiernicze
3
-- Miód
11
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
30
30
Temat 11 Koncentraty spożywcze i żywność wygodna
-- Koncentraty obiadowe
-- Koncentraty przypraw i sosów
-- Koncentraty deserów
-- Charakterystyka żywności wygodnej
12
Temat 12 Używki i przyprawy
-- Herbata
-- Kawa
-- Kakao
-- Tytoń i wyroby tytoniowe
13
Temat 13 Żywność specjalnego przeznaczenia
-- Charakterystyka żywności specjalnej
-- Odżywki dla dzieci
-- Żywność wegetariańska
-- Żywność probiotyczna
-- Żywność dla wybranych diet
14
Temat 14 Napoje alkoholowe
-- Spirytus
-- Wódki czyste i gatunkowe
-- Piwo
-- Wina
-- Destylaty
15
Temat 15 Napoje bezalkoholowe i wody mineralne
-- Podział napojów bezalkoholowych
-- Wody mineralne
-- Przechowywanie
Razem
Symbol
efektów
kształcenia
Opis zamierzonych efektów kształcenia
Po zaliczeniu zajęć student:
Odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku
W zakresie wiedzy
W01
Potrafi definiować i zrozumieć podstawowe pojęcia z zakresu
towaroznawstwa
K1_W01
W02
Porównać wartości odżywcze i skład chemiczny produktów
spożywczych
K1 W21
W03
Określić właściwe warunki magazynowania w obrocie
produktami spożywczymi
K W02
W zakresie umiejętności
U01
Planować i tworzyć właściwe warunki do magazynowania
żywności
K1_U17
U02
Dobierać produkty spożywcze dla potrzeb produkcji kulinarnej
K1 U17
U03
Prezentować wybrane zagadnienia z zakresu tematycznego zajęć
K1 U05
4
W zakresie kompetencji personalnych i społecznych
K01
Potrafi być wrażliwy na sfery etyki towarzyszące obrotowi
żywności
K1_K11
K02
Potrafi postrzegać żywność jako możliwe źródło zakażenia
K1 K07
Forma zajęć:
- Wykłady:
Zamierzone efekty
kształcenia
Metody / formy oceny
W01, W02, W03, U01,
U02, U03
KOLOKWIUM
- Inne:
Sposób sprawdzenia osiągnięć efektów kształcenia
Procenty
Kolokwium pisemne
100%
Elementy
składowe
oceny
końcowej
Efekt
kształcenia
Forma oceny
Egzamin
ustny
Egzamin
pisemny
Kolokwium
W1
X
W2
X
W3
X
U1
X
U2
X
U3
X
K1
X
K2
X
Całkowity
nakład
pracy
studenta
potrzebny
do
Projekt
Aktywność
Czas na przeczytanie lektury i treści wykładu
Czas na przygotowanie się do kolokwium pisemnego
……….
………
Obciążenie studenta
15 godzin
2x7,5 godziny
5
osiągnięcia
efektów w
godzinach
Zalecana literatura przedmiotu
Podstawowa:
Uzupełniająca:
Kołożyn – Krajewska D. Sikora T. Towaroznawstwo żywności. Warszawa 2007.
1. Szewczyński J. Skrodzka Z. Higiena żywienia. Warszawa 1995.
2.Colditz G. i P. Owoce egzotyczne Warszawa 1995.
Download