Wielopoziomowość i wielopłaszczyzność kultury organizacyjnej

advertisement
PODSTĘPNE TECHNIKI
NEGOCJACYJNE
CO TO SĄ NEGOCJACJE?
Negocjacje są dwustronnym
procesem komunikowania się,
którego celem jest osiągnięcie
porozumienia w sytuacji
konfliktu części interesów
zaangażowanych stron.
Techniki negocjacyjne- zestaw sposobów
służących realizacji strategii negocjacyjnej.
Dobry i zły facet - upozorowany
spór między dwojgiem ludzi po tej
samej stronie; pierwszy stawia
wygórowane żądania, deklaruje, że
nie pójdzie na żadne ustępstwa, a
ponadto stwarza sytuacje stresujące,
zachowuje się agresywnie, obraża
przedstawiciela
drugiej
strony.
Drugi, kiedy przejmie inicjatywę,
zachowuje się grzecznie, sprawia
miłe
wrażenie
i
nieznacznie
zmniejsza żądania poprzednika, choć
utrzymuje
je
na
poziomie
korzystnym jedynie dla strony, którą
reprezentuje.
Co by było, gdyby ... - technika
stosowana w celu rozpoznania
prawdziwych intencji partnera
i zyskania od niego informacji
istotnych z punktu widzenia
prowadzonych rozmów. Polega na
zadawaniu pytań zaczynających
się od słów "co by było gdyby".
Odpowiedzi na zadane w ten
sposób pytanie mogą ujawnić np.
kondycję
finansowa
firmy
reprezentowanej przez rozmówcę,
koszty produkowanych przez nią
towarów, zyski itp.
Ograniczone
kompetencje
negocjator może zdobyć przewagę
nad
partnerem,
jeśli
będzie
odmawiał
przyjęcia
propozycji,
powołując się na swoje ograniczone
kompetencje. Może tym samym
zachęcić partnera do ustępstw,
deklarując, że podejmie ze swojej
strony analogiczne działania, jeśli
mocodawca wyrazi zgodę. Złożone
obietnice wcale nie muszą zostać
zatwierdzone.
Rozciąganie czasu - celowe przedłużanie rozmów,
gdy partnerowi zależy na tym, by jak najszybciej
dobiegły one końca. Negocjator, który dąży do
porozumienia i znajduje się przy tym pod presją czasu,
znacznie łatwiej i szybciej zdecyduje się na ustępstwa.
Termin ostateczny - jedna ze stron,
posługując się argumentami typu "w środę
muszę złożyć gotowe zamówienie", pragnie
skłonić drugą do podjęcia określonych działań.
Wskazanie konsekwencji - technika ta polega na
uświadomieniu
drugiej
stronie
niepożądanych
skutków,
jakie
spowodowałoby
przyjęcie
jej
stanowiska, dla którejś ze stron. Mało umiejętna próba
manipulacji zrodzi, niemal automatyczną - nawykową,
obronę zagrożonej podmiotowości
BIBLIOGRAFIA



Nierenberg G.I., Sztuka negocjacji, Studio Emka,
Warszawa 1997.
REPETYTORIUM z przedmiotu: Techniki negocjacji i
mediacji w sytuacjach kryzysowych, Oprac. GwiazdaRzepecka B.
http://www.techniki-negocjacji.com.pl/Strategienegocjowania.htm
BPR,
czyli Business Process Reengineering
GENEZA
Koncepcja restrukturyzacji procesów biznesowych
została opublikowana przez Michaela M. Hammera
w 1990r. w Harvard Business Review, a w 1993r.
Wydał książkę wraz z Jamesem A. Champy.
DEFINICJA
Według autorów BPR definiuje się:
„Reengineering to fundamentalne
przeprojektowanie procesów w firmie,
prowadzące do dramatycznej (przełomowej)
poprawy osiąganych wyników (np. koszty
obsługi, obsługa klientów, szybkość)”.
Realizatorzy każdego procesu
restrukturyzacyjnego stawiają przed nim konkretne
cele.
Cele te to główne determinanty efektywności
przedsiębiorstwa, czyli: niskie koszty, wysoka jakość
oraz szybka realizacja zindywidualizowanego
zlecania klienta.
ZAŁOŻENIA BPR
Stopniowo wprowadzane zmiany w firmie są
niewystarczające.
 Aby móc dogonić konkurencje musi być
fundamentalnie przemyślana dotychczasowa
działalność oraz muszą zostać przeprowadzone
radykalne zmiany organizacji, które
dramatycznie podniosą wskaźniki (jakości,
kosztu i czasu).

FUNDAMENTALNE ZMIANY
Nie: „jak to robimy?”, a „dlaczego w ogóle to
robimy?”.
 Zerwanie z błędnymi regułami, przestarzałymi
założeniami i metodami.
 Budowa nowych struktur (podział pracy).

RADYKALNE ZMIANY
Przełomowe zmiany, a nie powierzchowne nic nie
wnoszące.
 Ponowne zaprojektowanie organizacji od korzeni.

DRAMATYCZNE EFEKTY

Przełomowe zmiany, prowadzące do
spektakularnych efektów:
* spadek kosztów;
* wzrost jakości;
* skrócenie czasu;
FAZY REINŻYNIERINGU
1.
2.
3.
4.
5.
Planowanie.
Analiza procesu.
Badanie najlepszych praktyk (procesów).
Przeprojektowanie.
Wdrożenie.
ZASADY BPR
(WG HAMMERA I CHAMPY’EGO)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Organizuj proces wokół rezultatów/celów, a nie
zadań!
Nie komplikuj! Upraszczaj procesy. Połącz
czynności w naturalnym porządku ich
występowania i wykonaj je równolegle.
Pracownicy też podejmują decyzje.
Odejdź od standardów! Zmieniaj wersje procesu
ile się da jeśli istniej taka potrzeba.
Mniej kontroli i sprawdzania.
Minimalizuj uzgodnienia (bezpośrednio u źródła
za pierwszym razem).
KORZYŚCI Z BPR
Skrócenie cyklu produkcji,
 Redukcja kosztów,
 Polepszenie jakości i zadowolenia klienta,
 Podniesienie rentowności,
 Rozszerzenie udziału na rynku.

DLA KOGO BPR?
Zdesperowanych firm mających poważne kłopoty
(np. duże koszty)
 Firmy zagrożone problemami (np. nowa
konkurencja, zmiany w branży)
 Firmy będące w rozkwicie bez widocznych
problemów

BIBLIOGRAFIA
Kisielnicki ’’Zarządzanie organizacją’’
 Nalepka „Restrukturyzacja przedsiębiorstwa.
Zarys problematyki”
 Myszak „Business proces Reengineering (BPR):
przyszłość czy przeszłość biznesu?”

WOJNY MANEWROWE –
WOJSKOWOŚĆ A
BIZNES?
CO TO SĄ WOJNY MANEWROWE?
Współczesne opracowania wskazują, że wojna
manewrowa jest to - pewien skrót myślowy
wyrażający specyfikę działań wojennych, które
charakteryzują się szeroko stosowanym
manewrem, dynamiką działań, brakiem ciągłych
frontów, gwałtownością zmian sytuacji, wysokim
tempem prowadzonych działań rozwijanych na
dużych przestrzeniach oraz zmiennością w
inicjatywie przechodzenia do różnych form
walki, bitw i operacji.
UWAGA NA PUŁAPKĘ!
Należy podkreślić, że teoria działań
manewrowych nie jest tym samym,
co teoria manewru, nie ogranicza
się wyłącznie do manewru. Jest to
teoria zbrojnych działań wojennych
prowadzonych w sposób
manewrowy, teoria działań, których
osnową jest przede wszystkim
manewr, nie zaś bezpośrednie
starcie w każdej sytuacji
WOJNY MANEWROWE MAJĄ SWOICH
ZWOLENNIKÓW
„ Odnieść sto zwycięstw w stu bitwach nie jest
szczytem zręczności. Najwyższą doskonałością jest
pokonać przeciwnika bez walki” – Sun Tsy
„W wojnie zwyciężają ci dowódcy, którzy działają
pośrednio, nie atakując bezpośrednio przeciwnika
i nie wdając się z nim w zaciekłe walki, szukając
rozstrzygnięcia nie na polu bitwy, lecz poza nim „
- Liddell Hart
RÓŻNICA MIĘDZY WOJNĄ POZYCYJNĄ A
MANEWROWĄ
Działania pozycyjne polegają na czynniku rażenia.
Wojna pozycyjna ma na celu zniszczyć
przeciwnika poprzez siłę swojego rażenia i
nastawiona jest na utrzymanie bądź objęcie
nowego terenu – w przeciwieństwie do wojny
manewrowej, która jest oparta na szybkości, oraz
czynniku ruchu. Zawsze w pierwszej kolejności
odnosi się do przeciwnika.
W koncepcji działań manewrowych najpierw zmierza się do
wytrącenia przeciwnika z równowagi lub wciągnięcia w
pułapkę, dopiero potem do pobicia go lub materialnego
osłabienia.
TRZY PODSTAWOWE KATEGORIE
1.
Uprzedzenie – polega na wykonaniu ruchu,
zanim zrobi to przeciwnik.
2.
Osłabienie - sztuka pośredniego osłabienia sił
przeciwnika przez wciągnięcie go w
niekorzystne dla niego warunki lub
neutralizowanie jego silnych stron.
3.
Rozbicie - atakowanie nieprzyjacielskiego
punktu ciężkości, czyli punktu jego krytycznej
wrażliwości. Często będzie to system
dowodzenia.
ZASTOSOWANIE W BIZNESIE?

W czasie informatyzacji i elektroniki, wbrew
pozorom, działania wojenne i prowadzenie
biznesu, może mieć wiele wspólnego. Oba te
obszary potrzebują planów i umiejętnego
zarządzanie, dlatego strategia działań wojen
manewrowych może również znaleźć
zastosowanie w tym aspekcie.
Eric Clemons i Jason Santamaria uważają, że
koncepcja wojny manewrowej może stanowić
analogię dla strategii biznesu, a to dlatego, że
warunki prowadzenia wojny w wielu punktach
przypominają te, z którymi mają do czynienia
dzisiejsi menedżerowie.
Co więcej, podejście to – kładąc nacisk na
obezwładnienie, a nie wyeliminowanie rywala
oraz koncentrując się na jego słabościach i
doprowadzeniu go do stanu, w którym nie będzie
mógł trzeźwo analizować sytuacji – może pomóc
firmie w osiągnięciu wyraźnej przewagi
konkurencyjnej przy minimalnym
zaangażowaniu posiadanych zasobów.
BIBLIOGRAFIA
Kulczycki R. - Polska sztuka wojenna, MW 5/93
Leksykon wiedzy wojskowej, pod red. A. Kowalskiej,
Warszawa 1979, s. 481
Eric K. Clemons i Jason A. Santamaria – HBRP, czerwiec
2003

http://sklep.hbrp.pl/artykuly-hbrp/wojna-manewrowa-czywspolczesna-strategia-wojskowa-moze-prowadzic-dozwyciestwa-w-biznesie.html
UWARUNKOWANIA
KULTUROWE
STRATEGII
CO TO JEST KULTURA
ORGANIZACYJNA?
"System znaczeń przyjmowanych przez członków organizacji,
odróżniający tę organizację od innych".
Stephen P. Robbins
"Całość fundamentalnych założeń, które dana grupa
wymyśliła, odkryła lub stworzyła, ucząc się adaptacji do
środowiska i integracji wewnętrznej„
E. Schein
"Zespół wartości, tradycji, przekonań, postaw, które są istotą
wszystkiego, co się robi i myśli w organizacji. Jest ona
zasilana przez system obrzędów, rytuałów, wzorców
komunikowania się, nieformalnych struktur".
L.J. Mullins
MODEL E. SHEINA
PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA DOTYCZĄ :





rodzaj powiązań przedsiębiorstwa z otoczeniem i sposobu
jego postrzegania, podejmoiwania prawdy – o tym, co jest
prawdą, a co fałsze, decyduje tradycja, autorytet lub
kompromis.
reguły zachowania – określających: wybór działań, potrzeby
informacyjne, poziom tolerancji niepewności ntury czasy i
orientacji wobec przeszłości, teraźniejszości i przyszłości,
natury człowieka oraz stosunku pracownika do grupy i
modelu pracownika (zaangażowanie w pracy, chęć
przyjmowania odpowiedzialności, zdolności do rozwoju,
stopień satysfakcji z wykonywanej pracy
sposoby działania- aktywność- pasywność, relacje między
pracownikami, styl podejmowania decyzji
wzajemnych więzi z innymi pracownikami, źródeł oraz
rozmieszczabua władzy i wpływów jako podstawy
tworzenia więzi organizacyjnych.
IDENTYFIKACJA KULTURY
ORGANIZACYJNEJ
Jest zadaniem trudnym, w znacznym stopniu
zdetrminowanym jej celami; zalicza się do nich :
 Niejawność – polega na tym, że jest ona ukryta
w umysłach pracowników
 Wspólne podzielenie- jest to w pewnym sensie
zbiorowa świadomość członków organizacji,
nadająca instytucji poczucie spoistości.
 Przekazanie jej za pomocą socjalizacji –
istota tej cechy polega na tym, że w procesie
socjalizacji następuję podporządkowanie
pracowników danej instytucji określonym
wzorcom myślenia i działania, wynikającym z
przyjętej kultury organizacyjnej
WAŻNE CECHY ORGANIZACJI
Z punktu widzenia zarządzania
strategicznego ważnymi chechami kultury
organizacyjnej są :
o podświadomość i bezreflekcyjność,
o wielopoziomowość i wielopłaszczyzność ,
o występowanie sprzężenia zwrotnego
między nią a determinantami zachowań
kulturowych,
PODŚWIADOMOŚĆ I BEZREFLEKCYJNOŚC
Podświadomość i bezreflekcyjność kultury
organizacyjnej polega na tym, że jest ona
traktowana jako coś naturalnego i
niekwestionowanego przez członków
instytucji.Relacje kulturowe cechuje pewien
automatyzm, pozwalający ludziom odnosić się do
wielu zjawisk w sposób machinalny, zgodnie z
przyjętymi steoretypami.
WIELOPOZIOMOWOŚĆ I WIELOPŁASZCZYZNOŚĆ
Wielopoziomowość i wielopłaszczyzność
kultury organizacyjnej wyraża jej zasięg
przestrzenny, a także oddziaływanie w sferze
relacji międzyludzkich oraz powiązań
występujących między członkami organizacji a
instytucją jako całością.
FUNKCJE KULTURY ORGANIZACYJNEJ
Integralna – polega na tym, że jej poszczególne
składniki, wspólne określenie i utrzymanie w
danym środkowisku, są czynniki spajające
instytucje w całość.
 Percepcyjna – polega na sposobie
przestrzegania środkowiska i na nadawaniu w
związku z tym odpowiedniego znaczenia życiu
organizacji.
 Adaptacyjna – polega na stablizowaniu
rzeczywistości przez wypracowanie i stosowanie
gotowych schematów reagowania na zmiany
zachącące w otoczeniu grupy.

TYPY KULTURY ORGANIZACYJNEJ :
 Kultura
,,wszystko albo nic’’
 Kultura ,,chleba i igrzysk’’
 Analityczna kultura przedsięwzięć
 Kultura procesu
KULTURA ,,WSZYSTKO ALBO NIC’’
W kulturze „wszystko albo nic’’ najważniejszą
wartością jest sukces i szybie działanie. Ma ona
szczególnie pozytywny wpływ na zachowanie
funkcjonujących w otoczeniu burzliwym i
dysponującymi młodą i dynamiczną kadrą. Ten typ
kultury sprzyja szybkiemu projektowaniu i
wdrażaniu nowych strategii.
Kultura ta preferuje indywidalistów, ludzi z
pomysłami
KULTURA „CHLEBA I IGRZYSK”
Kultura chleba i igrzysk jest zorientowana na
zewnątrz według dewizy „otoczenie jest pełne
możliwości ty musisz je tylko wykorzystać”.Szczególną
wartością w tej kulturze jest aktywność. Kultura ta
obliguje do ciągłego monitorowania, co z punktuy
wyborów strategicznych ma szczególne znaczenie,
sprzyja bowiem obiektywnej i oktualnej ocenie
otoczenia.
ANALITYCZNA KULTURA PRZEDSIĘWZIĘĆ
Analityczna kultura przedsięwzięć kładzie nacisk
na procesy decyzyjne. Wszystko koncentruje się
wokół nich. Otoczenie traktuje się tu jako źródło
zagrożeń. W związku z tym próbuję się nad nim
panować m.in przez prowadzenie rozległych prac
analitycznych i prognostycznych, których wyniki
wykorzystuje się w procesie podejmowania decyzji.
KULTURA PROCESU
Kultura procesu preferuje perfekcyjną realizację
zadań, stąd też zalecane przez nią zachowania
pracowników są w dużym stopniu sformalizowane i
możliwie bezbłędne. Ten typ kultury organizacyjnej
nie ma większego znaczenia w aspekcie
zarzadzania strategicznego.
TYPOLOGIA KULTURY ORGANIZACYJNEJ
Wyróżnia się cztery typy kultur
organizacyjnych :
 Klimat innowacyjny
 Klimat autorytarny
 Klimat biurokratyczny
 Klimat towarzyski
NAJBARDZIEJ SPRZYJAJĄCE POZYTYWNYM
WYBOROM STRATEGICZNYM


Najbardziej sprzyjające pozytywnym wyborom
strategicznym są klimaty: innowacyjny i autorytarny.
W klimacie innowacyjnym organizacja jest bardzo
elastyczna wewnętrznie i zewnętrznie, skutecznie
stara się dostosować do zmiennych wymagań
otoczenia. W tym klimacie o pozycji pracownika w
organizacji decydują jego wiedza , talent,
umiejętności. Oczekiwane zachowania pracowników
dynamizuje się przez trafnie dobrany zestaw środów
motywacji. W klimacie autorytarnym opartym na
silnej władzy naczelnego kierowania organizacje
reagują szybko i dynamicznie zarówno na zagrożenia
jak i na szanse
NIE SPRZYJAJĄCE POZYTYWNYM WYBOROM
STRATEGICZNYM
Nie sprzyjają pozytywnym wyborom
strategicznym pozostałe klimaty organizacyjne.
 W klimacie towarzyskim ukierunkowanym na
zachowanie dobrych stosunków w grupie
pracowniczej oraz zapewnienie realizacji
oczekiwań ludzi w organizacji cele zewnętrzne
mają znaczenie drugorzędne i najczęściej dąży się
do ich osiągnięcia w stopniu zapewniającym
przetrwanie instytucji jako całości. Również
klimat biurokratyczny nie stwarza warunków do
czerpania korzyści wynikających z szans
tkwiących w otoczeniu. Dominuje w nim
pogłębiona formalizacja, asekturanctwo i mała
skłonność do ryzyka.

ZNACZENIE KULTURY ORGANIZACJI W
ZARZĄDZANIU STRATEGICZNYM
Kultura organizacyjna jest z jednej strony
czynnikiem wyznaczającym zachowania
strategiczne przedsiębiorstw, z drugiej zaś
warunkiem powodzenia procesu implementacji
wcześniej opracowanych strategii. Wspólne
tworzone wartości wynikające z obowiązującej
kultury organizacyjnej mogą tworzyć mocne siły
motywacyjne członków organizacji do realizacji
przyjętej strategii, a wcześniej stanowić wskazówki
przy formułowaniu celów i misji przedsiębiorstwa.
Kultura organizacyjna odgrywa istotną rolę we
wszystkich fazach zarządzania strategicznego.
BIBIOGRAFIA
Zarządzanie Współczesnymi Przedsiębiorstwami.
Uwarunkowania Strategiczne, Innowacyjne i
Kulturowe, Tadeusz Falecinowski str. 331-342
 https://pl.wikipedia.org/wiki/Kultura_organizacyj
na

DZIĘKUJEMY ZA
UWAGĘ!
Download