Sylabus 4 - uwaga

advertisement
Seminarium 4
Molekularne mechanizmy replikacji DNA oraz mechanizmy naprawy DNA.
Modele syntezy DNA (dyspersyjny, semikonserwatywny, konserwatywny); doświadczenie
Meselsona-Stahla, topoizomerazy DNA;
Modele replikacji prokariotycznej
Polimerazy DNA u Prokariota i Eukariota; aktywność egzonukleazowa polimeraz
Replikacja u Procaryota; OriC (sekwencja miejsca inicjacji replikacji u E.coli – origin of
replication), białka inicjacyjne - DnaA, DnaB, DnaC, kompleks preinicjacyjny, prymosom,
replisom, nić prowadząca, nić opóźniona; białka biorące udział w kolejnych etapach replikacji
– inicjacja, elongacja, terminacja
Replikacja u Eukaryota: replikator, sekwencje ARS u drożdży (autonomiczne replikujące się
sekwencje – autonomously replicating sequences), białka ORC (kompleks rozpoznający ORC
– origin recognition complex), regiony inicjacyjne, PCNA(proliferating cell nuclear antigen),
RCF(czynnik replikacyjny C – replication factor C), RMP (białko pośredniczące – replication
mediator protein), RPA(replication protein A – białko replikacyjne A – odpowiednik białka
wiążącego jednoniciowe DNA), fabryki replikacyjne, endonukleaza FEN-1 („Flap
endonuclease”), RNaza H; kohezyny; telomeraza, białko TRF1 (TERF-1 - Telomeric repeatbinding factor 1); białka biorące udział w kolejnych etapach replikacji – preinicjacja,
inicjacja, elongacja, terminacja, utrzymanie stałej długości końców linearnej cząsteczki DNA
- telomeraza
Regulacja replikacji genomu eukariotycznego: cykl komórkowy; białka Cdc6p (cell division
cycle protein 6); RLF (czynniki licencjonujące replikację – replication licencing factors),
cykliny; kinazy cyklino zależne; kompleks prereplikacyjny (pre-RC – prereplication
complex); post-RC); białka biorące udział w regulacji powstawania kompleksu
prereplikacyjnego i regulujące przejście w aktywny kompleks replikacyjny; białka
odpowiadające za brak wielokrotnej replikacji DNA w czasie jednego cyklu komórkowego;
białka zapobiegające składaniu kompleksu pre-RC przed podziałem komórkowym; wczesne i
późne miejsca replikacji;
Mutacje i mutageny, poślizg replikacyjny, skutki mutacji; punkty kontrolne wewnątrz fazy S
związane z wykrywaniem błędów polimerazy
Mechanizmy naprawy mutacji; enzymy biorące udział w mechanizmach naprawczych,
systemy naprawy u bakterii i człowieka; system naprawy bezpośredniej, naprawa przez
wycinanie, naprawa błędnie sparowanych nukleotydów, łączenie końców niehomologicznych;
odpowiedź SOS ( mutasom – białka UmuD’, UmuC, RecA – recombinant protein A;
polimeraza V)
Z czego można się uczyć?
„Podstawy Biologii Komórki” Alberts – rozdział 6
„Cytobiochemia” Kłyszejko-Stefanowicz – rozdział 12
„Biologia molekularna w medycynie” Bal – rozdział 2
„Genomy” Brown – rozdział 1; 15, 16,
„Biologia” Campbell – rozdział 16
http://mol-biol4masters.masters.grkraj.org//Molecular_Biology_Table_Of_Contents.html
Download