Zaburzenia mowy u dzieci - diagnostyka i_terapia_WLI

advertisement
WYDZIAŁ LEKARSKI I
Nazwa
kierunku
Nazwa
przedmiotu
Jednostka
realizująca,
wydział
Koordynator
przedmiotu
Rodzaj
przedmiotu
Obszar
nauczania
Cel kształcenia
Lekarski
Poziom i tryb
studiów
jednolite studia
magisterskie
1
Stacjonarne
Zaburzenia mowy u dzieci –
Punkty ECTS
diagnostyka i terapia
Katedra i Zakład Edukacji Medycznej, ul. Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań, Wydział Nauk o
Zdrowiu; [email protected]
prof. dr hab. Ryszard
Marciniak
fakultatywny
semestr
III i IV
Osoba/y zaliczająca/e
Rodzaj zajęć
i liczba godzin
wykłady
-
dr n. hum. Małgorzata
Posłuszna - Lamperska
ćwiczenia
seminaria
15 h
Obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej (studia jednolite
magisterskie)
Poznanie anatomiczo-fizjologicznych podstaw mowy, poznanie faz rozwoju mowy oraz czynników
warunkujących prawidłowy rozwój mowy dziecka, poznanie istoty i etiologii zaburzeń mowy oraz
klasyfikacji zaburzeń mowy, poznanie znaczenia profilaktyki logopedycznej i współpracy
logopedy z rodzicami i różnymi specjalistami w celu programowania terapii. Wskazanie
studentom możliwości spożytkowania nabytych wiadomości w przyszłej pracy zawodowej.
Wykłady
Ćwiczenia
Seminaria
Treści
programowe
Formy
i metody
dydaktyczne
1.Anatomiczno – fizjologiczne podstawy mowy: układ oddechowy, aparat fonacyjny, aparat
artykulacyjny, aparat odbiorczy – narząd słuchu i ich funkcje w procesie mowy
2. Kształtowanie się i etapy rozwoju mowy dziecka
3. Biologiczne i społeczno-wychowawcze determinanty rozwoju mowy u dziecka
4. Istota i etiologia zaburzeń mowy
5. Klasyfikacja zaburzeń mowy
6. Najczęściej występujące zaburzenia mowy u dzieci – profilaktyka logopedyczna i
interdyscyplinarne programowanie terapii
Inne
Wykład informacyjny, seminarium z aktywnym uczestnictwem studentów, dyskusja dydaktyczna
Forma
i warunki
zaliczenia
Literatura
podstawowa
Literatura
uzupełniająca
Numer efektu
kształcenia
E_W01
E_W02
Obecność na wszystkich zajęciach. Udział w dyskusjach i ocena pracy studentów podczas zajęć.
1. Stecko E., ZABURZENIA MOWY U DZIECI. WCZESNE ROZPOZNAWANIE I
POSTEPOWANIE LOGOPEDYCZNE. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego,
Warszawa 2002.
2. Błachnio K., VADEMECUM LOGOPEDYCZNE. Wydawnictwo Naukowe UAM w
Poznaniu, Poznań 2015
3. Gałkowski T., Jastrzębowska G. (red.), LOGOPEDIA – PYTANIA I ODPOWIEDZI:
PODRĘCZNIK AKADEMICKI. INTERDYSCYPLINARNE PODSTAWY LOGOPEDII. T.
1, Uniwersytet Opolski, Opole 2003.
1. Rodak H., TERAPIA DZIECKA Z WADĄ WYMOWY. Wydawnictwo Uniwersytetu
Warszawskiego, Warszawa 2002.
2. Cieszyńska J., Korendo M., WCZESNA INTERWENCJA TERAPEUTYCZNA.
STYMULACJA ROZWOJU DZIECKA. OD NOWORODKA DO 6 ROKU ZYCIA.
Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków 2008.
3. Minczakiewicz E. M., MOWA – ROZWÓJ, ZABURZENIA, TERAPIA. Wydawnictwo
Naukowe WSP, Kraków 1997
Efekty kształcenia
Zna budowę anatomiczną i funkcje narządów uczestniczących w
wytwarzaniu dźwięków mowy
Zna fazy rozwoju mowy i czynniki warunkujące prawidłowy rozwój
mowy dziecka
Odniesienie do
kierunkowych
efektów kształcenia
A.W3 A.W4
D.W3 D.W4 D.W7
E_W03
Zna etiologię i klasyfikację zaburzeń mowy
D.W4 D.W9
E_W04
Rozumie zasadność posiadania podstawowej wiedzy logopedycznej i
znaczenie interdyscyplinarnej współpracy w celu prawidłowej
diagnostyki i skutecznej terapii oraz nowoczesnej profilaktyki zaburzeń
mowy
Potrafi syntetycznie omówić znaczenie czynnościowe poszczególnych
narządów uczestniczących w wytwarzaniu dźwięków mowy
Potrafi zaprezentować fazy rozwoju mowy i wyjaśnić czynniki
zaburzające jej prawidłowy rozwój
Potrafi ocenić i opisać stan zaburzenia mowy oraz prowadzić
interdyscyplinarną współpracę w zakresie profilaktyki i skutecznej
terapii najczęściej występujących zaburzeń mowy u dzieci
Rozpoznaje ograniczenia diagnostyczne i lecznicze oraz potrzebę
ciągłego aktualizowania wiedzy z zakresu zaburzeń mowy
D.W11 D.W 13
Posiada umiejętność współpracy z przedstawicielami różnych zawodów
w zakresie ochrony zdrowia
D.U10
E_U01
E_U02
E_U03
E_K01
E_K02
Bilans nakładu
pracy studenta
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim
udział w wykładach
udział w ćwiczeniach
udział w seminariach
Samodzielna praca studenta
przygotowanie do ćwiczeń
przygotowanie do seminariów
A.U1
D.U1 D.U2
D.U4 D.U5
D.U14
Liczba godzin
15h
9h
przygotowanie do kolokwiów
przygotowanie do egzaminu
Inne
6h
30h
1
Łącznie
Punkty ECTS za przedmiot
Wskaźniki
ilościowe
Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi
bezpośredniego udziału nauczyciela
Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym
godziny
15
ECTS
0,5
Metody weryfikacji efektu kształcenia
Numer efektu
kształcenia
E_W01- E_W04
E_U01 – E_U03
E_K01 – E_K02
Data
opracowania
sylabusa
Formujące
Dyskusja i obserwacja pracy studenta podczas
zajęć
Dyskusja i obserwacja pracy studenta podczas
zajęć
Dyskusja i obserwacja pracy studenta podczas
zajęć
22.03.2017r
Osoba
przygotowująca
sylabus
Podsumowujące
Ocena poziomu aktywnego uczestnictwa w
zajęciach
Ocena poziomu aktywnego uczestnictwa w
zajęciach
Ocena poziomu aktywnego uczestnictwa w
zajęciach
dr n. hum. Małgorzata Posłuszna – Lamperska
(61)8546900
[email protected]
Download