koncepcja pracy szkoły - Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie

advertisement
KONCEPCJA ROZWOJU
Centrum Edukacji Ogrodniczej
w Szczecinie
UZASADNIENIE KONCEPCJI
Współczesna szkoła - na miarę XXI wieku – powinna być
placówką, w której:
1. działania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze
powinny być zgodne z oczekiwaniami jej odbiorców i
klientów,
2. musi posiadać:

wysokokwalifikowaną kadrę pedagogiczną,
doskonalącą swoje umiejętności,

dobrze przygotowany zespołu administracji i obsługi,

nowoczesną bazę dydaktyczną,
3. dąży się do przygotowania jej absolwentów do
pełnienia dojrzałych ról społecznych dorosłym życiu.
UZASADNIENIE KONCEPCJI
W KONCEPCJI NALEŻY UWZGLĘDNIĆ:

przestrzeganie obowiązujących przepisów prawnych;

współpracę ze wszystkimi organami szkoły w wypełnianiu jej
statutowych zadań;

doskonalenie jakości pracy szkoły we wszystkich obszarach jej
funkcjonowania;

inspirowanie nauczycieli do wprowadzania innowacji
pedagogicznych;

promowanie pracowników otwartych na wszelkiego rodzaju
nowatorstwo;

służenie pomocą i wsparciem nauczycielom szczególnie
młodym i niedoświadczonym, rozpoczynającym pracę;
UZASADNIENIE KONCEPCJI




unowocześnianie i wzbogacanie bazy materialnej szkoły;
dążenie do pozyskiwania wsparcia merytorycznego
i finansowego fundacji i organizacji pozarządowych;
zwiększanie roli członków organów szkoły w realizacji zadań
określonych w planach programach szkoły;
systematyczne prowadzenie badań wyników nauczania
umiejętności kluczowych zawartych
w standardach egzaminacyjnych z jednoczesnym
diagnozowaniem poziomu wiedzy i umiejętności uczniów;
UZASADNIENIE KONCEPCJI





analizowanie i monitorowanie wyników zewnętrznych
egzaminów – egzaminu maturalnego i egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe;
budowanie wizerunku szkoły nastawionej na ucznia,
dążącej do wyrównywania szans edukacyjnych;
stwarzanie dobrych warunków do nauki dla uczniów
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
dążenie do zwiększenia oferty edukacyjnej w zakresie
kształcenia integracyjnego;
przestrzeganie kształtowania postaw tolerancji,
poszanowania godności innych ludzi równości szans;
UZASADNIENIE KONCEPCJI





dbanie o odpowiednią atmosferę pracy;
polepszanie warunków bezpieczeństwa uczniów
i nauczycieli;
stwarzanie - w miarę możliwości finansowych
i organizacyjnych szkoły – uczniom okazję do udziału
w zajęciach pozalekcyjnych;
reagowanie i przeciwdziałanie wszelkim przejawom
agresji, przemocy i wandalizmu;
prowadzenie skutecznej promocji szkoły.
KONCEPCJA PRACY SZKOŁY
ROZWIJANIE SAMORZĄDNIOŚCI UCZNIÓW,
STWARZANIE WARUNKÓW
DO PREZENTACJI UMIEJĘTNOŚCI
I ZDOBYWANIA NOWYCH
ORAZ DOSKOANLENIA POSIADANYCH
UMIEJĘTNOŚCI
KONCEPCJA PRACY SZKOŁY
Uczniowie mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań w ramach:

działalności kółka teatralnego,

funkcjonowania Szkolnego Koła Turystyczno-Krajoznawczego „Na
szlaku”,

działalności szkolnego koła Ligi Ochrony Przyrody,

realizacji zadań koła ekonomicznego „Moja firma”,

funkcjonowania koła florystycznego,

redagowania gazetki szkolnej pt. „Pomidorówka”, nominowanej do
Szkolnego Pulitzera,

działalności sekcji piłki siatkowej Szkolnego Koła Sportowego,

zadań realizowanych przez Samorząd Uczniowski:

akcje charytatywne, m.in. „Iskierka Radości”, „Góra Grosza”,

różnego rodzaju zbiórki, np.: zbiórka żywności dla zwierząt ze
szczecińskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt czy też
akcja „Bateriobranie”.
KONCEPCJA PRACY SZKOŁY
Zmieniająca się sytuacja społeczno - ekonomiczna naszego
społeczeństwa stawia przed placówkami oświatowymi wciąż nowe
wyzwania. Przede wszystkim należy dążyć do:






właściwego przygotowania absolwentów do dorosłego życia,
przygotowania absolwentów potrafiących poszukiwać zatrudnienia na
rynku pracy bądź prowadzących własną działalność gospodarczą,
wyposażenia ich w te umiejętności i wiedzę, na które istnieje największe
zapotrzebowanie na rynku pracy,
tworzenia nowych, atrakcyjnych i potrzebnych kierunków kształcenia
i przygotowania zawodowego,
umożliwienia dalszej edukacji w zakresie podnoszenia poziomu
zdobytych wcześniej umiejętności i kwalifikacji,
zapewnienia możliwości kształcenia ustawicznego w zgodzie
z zapotrzebowaniem rynku pracy i oczekiwaniami zwłaszcza środowiska
lokalnego.
KONCEPCJA PRACY SZKOŁY
Cel ten można osiągnąć przede wszystkim poprzez:








postawienie na samodzielność i samorządność uczniów,
wspieranie rodziców w ich aktywnym uczestnictwie w życiu szkoły,
zaangażowanie w rozwój szkoły instytucji wspierających działalność
placówki,
współpracę z innymi placówkami kształcenia zawodowego,
w szczególności w zakresie ogrodnictwa,
rozszerzenie działalności edukacyjnej poza placówkę poprzez
nawiązanie szerszych kontaktów z pracodawcami,
wspieranie nauczycieli w ich dążeniu do „doskonałości” zawodowej,
doskonaleniu i dokształcaniu zawodowym,
motywowanie nauczycieli, uczniów, ich rodziców i pracowników szkoły
w zakresie realizacji zadań szkoły – dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych,
zdobywanie sojuszników i zwolenników koncepcji rozwoju szkoły.
KONCEPCJA PRACY SZKOŁY
By sprostać tym wyzwaniom należy w Centrum Edukacji Ogrodniczej:








rozwinąć działalność Ośrodka Doskonalenia
i Dokształcania Zawodowego,
wzbogacić zakres działalności Ośrodka Egzaminacyjnego o wszystkie
zawody znajdujące się w obecnej ofercie edukacyjnej oraz o możliwość
przeprowadzania egzaminów w zakresie specjalizacji zawodowych,
utworzyć Ośrodek Doradztwa Psychologiczno-Pedagogicznego,
zorganizować Ośrodek Doradztwa Zawodowego,
modernizować i unowocześniać bazę szkoły:
przygotować i zapewnić całą infrastrukturę noclegowo - żywieniową,
dodatkowo zbudować nową salę gimnastyczną z całym zapleczem
odnowy biologicznej,
wybudować przystań, która mogłaby być stanicą lub mini-portem.
SZCZEGÓŁOWA KONCEPCJA PRACY
Współczesna edukacja, konieczność ciągłego dostosowywania do
oczekiwań środowiska lokalnego i rynku pracy, stawia przed
każdą placówką - zarówno kształcenia ogólnego, jak
i kształcenia zawodowego – szereg wyzwań. Wyzwania te należy
realizować w sferze organizacyjnej, dydaktycznej, wychowawczej
i opiekuńczej, a w szczególności
w następujących dziedzinach i obszarach funkcjonowania
szkoły:







kształcenie zgodne z potrzebami lokalnego i europejskiego rynku
pracy,
rozwijanie kompetencji kluczowych zgodnie z programem „Edukacja
i szkolenie 2010” opracowanym przez Komisję Europejska,
wysoka jakość świadczonej edukacji,
rozszerzenie form opiekuńczo-wychowawczych,
rozwój zawodowy nauczycieli i pracowników,
rozwój bazy dydaktycznej szkoły,
promocja szkoły.
SZCZEGÓŁOWA KONCEPCJA PRACY
Kształcenie zgodne z potrzebami lokalnego
i europejskiego rynku pracy
Zadania do wykonania:

Wprowadzanie nowych zawodów.

Organizowanie kursów, które będą potwierdzane egzaminem
zewnętrznym.

Wzbogacenie zajęć z przedmiotów zawodowych poprzez
prowadzenie większej ilości ćwiczeń praktycznych.

Prowadzenie próbnych egzaminów zewnętrznych.

Realizacja różnorodnych projektów współfinansowanych ze
środków EFS.

Wzbogacenie oferty praktyk zawodowych w kraju i za granicą.

Organizowanie wymiany młodzieży zarówno pomiędzy
placówkami krajowymi, jak również zagranicznymi.
SZCZEGÓŁOWA KONCEPCJA PRACY
Rozwijanie kompetencji kluczowych zgodnie
z programem „Edukacja i szkolenie 2010”
opracowanym przez Komisję Europejską
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Porozumiewanie się w języku ojczystym.
Porozumiewanie się w językach obcych.
Kompetencje matematyczne .
Kompetencje informatyczne.
Umiejętność uczenia się.
Kompetencje społeczne i obywatelskie.
Inicjatywność i przedsiębiorczość.
Świadomość i ekspresja kulturalna.
SZCZEGÓŁOWA KONCEPCJA PRACY
Wysoka jakość świadczonej edukacji
Zadania do wykonania:

Przygotowanie do egzaminu maturalnego
z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych na
poziomie podstawowym i rozszerzonym.

Stworzenie warunków do kształcenia ustawicznego.

Opracowanie - po wprowadzeniu kolejnego etapu
reformy oświaty – szkolnych planów nauczania
zgodnie ze standardami egzaminacyjnymi.
SZCZEGÓŁOWA KONCEPCJA PRACY
Rozszerzenie form opiekuńczo - wychowawczych
Zadania do wykonania:

Utworzenie Ośrodka Wsparcia PsychologicznoPedagogicznego.

Zorganizowanie Ośrodka Doradztwa Zawodowego
oraz stworzenie internetowego systemu informacji
edukacyjno – zawodowej.

Współpraca z rodzicami w wychowaniu dziecka.

Stworzenie zdrowego alternatywnego środowiska
wychowawczego.

Kształtowanie pożądanych postaw i zachowań.
SZCZEGÓŁOWA KONCEPCJA PRACY
Rozwój zawodowy nauczycieli i pracowników
Zadania do wykonania:

Stworzenie klimatu sprzyjającego awansom zawodowym
nauczycieli.

Opracowanie planu wewnątrzszkolnego doskonalenia
nauczycieli, w ramach którego każdy nauczyciel będzie
miał możliwość pogłębienia umiejętności
informatycznych i znajomości języków obcych.

Rozwinięcie działalności Ośrodka Egzaminacyjnego.

Wzbogacenie oferty Ośrodka Doskonalenia
i Dokształcania Zawodowego.

Nawiązanie i kontynuowanie współpracy z ośrodkami
prowadzącymi szkolenia dla pracowników oświaty i dla
nauczycieli.
SZCZEGÓŁOWA KONCEPCJA PRACY
Rozwój bazy dydaktycznej szkoły
Zadania do wykonania:
 Pozyskiwanie środków finansowych.
 Stworzenie pracowni i modernizacja
istniejących.
 Sukcesywne remontowanie budynków
szkolnych.
SZCZEGÓŁOWA KONCEPCJA PRACY
Promocja szkoły
Zadania do wykonania:
 Udział w różnego rodzaju targach.
 Współpraca ze środkami masowego przekazu.
 Prezentacja osiągnięć szkoły.
 Nawiązywanie współpracy z instytucjami
działającymi na rzecz oświaty, wychowania
i opieki.
EFEKTY REALIZACJI KONCEPCJI
W przyszłości
w CENTRUM EDUKACJI OGRODNICZEJ,
powinny funkcjonować:

Ośrodek Doskonalenia i Dokształcania Zawodowego,

Ośrodek Egzaminacyjny,

Ośrodek Wsparcia Psychologiczno-Pedagogicznego,

Ośrodek Doradztwa Zawodowego,
wraz z odpowiednią infrastrukturą rekreacyjną (kompleks sportowy, miniprzystań), infrastrukturą noclegowo-żywieniową (mini-hotelik i minirestauracja) i infrastrukturą kształcenia zawodowego (nowoczesne
warsztaty szkolne – szklarnie, laboratoria, pracownie zawodowe),
a którego regionalny charakter będzie realizowany poprzez współpracę z
innymi Centrami (np. Centrum Kształcenia Sportowego, Centrum
Żeglarskie)
i innymi placówkami kształcenia ogrodniczego w kraju i zagranicą.
PODSUMOWANIE
Centrum Edukacji Ogrodniczej to placówka, w której
możliwość zdobycia zawodu i wykształcenia posiadają
uczniowie nie tylko zdolni i sprawni, ale także
posiadający dysfunkcje i zaburzenia w zachowaniu.
Placówka, przy zachowaniu swojego dotychczasowego
charakteru, stanie się szkołą, której program oraz
sposób realizacji umożliwi absolwentom osiągnięcie
sukcesu w zmieniającej się sytuacji polityczno gospodarczej i społecznej kraju
i integrującej się Europy.
Download