Oświadczenie zbywcy dotyczące używanego

advertisement
Strona |1
ZAŁĄCZNIK NR 1
Do zapytania ofertowego nr 2/2014/AK na dostawę maszyny do koktajli mlecznych (shake’ów)
FORMULARZ OFERTOWY
na dostawę na dostawę maszyny do koktajli mlecznych (shake’ów), w ramach projektu
Wzrost konkurencyjności firmy „Zakapior” poprzez wprowadzenie markowych produktów i
usług, realizowanego w ramach programu ALPY KARPATOM - program na rzecz uwolnienia
potencjału ekonomicznego górskich obszarów Podkarpacia poprzez transfer praktyk
szwajcarskich implementowanego przez Fundację Karpacką–Polska wraz z partnerami,
przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami
członkowskimi Unii Europejskiej, priorytet: Bezpieczeństwo, stabilność wparcie reform,
obszar tematyczny: Inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego regionów peryferyjnych i
słabo rozwiniętych.
Imię i nazwisko/
nazwa firmy
Adres
Dane kontaktowe
(tel., e-mail)
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 2/2014/AK na dostawę maszyny do koktajli mlecznych
(shake’ów), wg. Specyfikacji zawartej w Zapytaniu ofertowym, proponuję dostawę urządzenia
będącego przedmiotem zamówienia na następujących warunkach cenowych:
kwota:
Cena netto:
słownie:
kwota:
Podatek VAT:
słownie
kwota:
Cena brutto:
słownie:
Strona |2
Urządzenie jest nowe/używane*
Składając niniejszą ofertę oświadczam, iż:
1. Zapoznałem/am się z treścią zapytania ofertowego. Nie wnoszę żadnych zastrzeżeń
oraz uzyskałem/am informację niezbędne do przygotowania oferty.
2. Wszystkie informacje zamieszczone w ofercie oraz załączonych materiałach są
aktualne i prawdziwe.
3. Oferta spełnia wszystkie kryteria wymagane Zapytaniem ofertowym.
4. Oferowane urządzenie jest w pełni sprawne, po kompleksowym przeglądzie i
wymianie zużytych części.
5. Gwarantuję utrzymanie ceny ofertowej przez okres niezbędny do finalizacji
zamówienia zgodnie z terminami określonymi w zapytaniu ofertowym.
6. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy
w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
7. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, a także potencjału techniczny,
umożliwiające nam realizację zamówienia.
8. Nie orzeczono wobec nas zakazu ubiegania się o zamówienie, nie wszczęto wobec
nas postępowanie upadłościowe,
9. Posiadamy co najmniej roczne doświadczenie w sprzedaży maszyn i urządzeń z
branży gastronomicznej,
10. Nie posiadamy zaległości wobec Urzędu Skarbowego i ZUS.
Do oferty, dołączamy opis techniczny urządzenia, potwierdzający spełnianie kryteriów
określonych w niniejszym zapytaniu, wraz z załącznikiem (załącznikami), pozwalającymi na
ocenę wyglądu przedmiotu zamówienia.
................................, dn. .......................................
..................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej do
składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)
*
Niepotrzebne skreślić
Strona |3
ZAŁĄCZNIK NR 2
Do zapytania ofertowego nr 2/2014/AK na dostawę maszyny koktajli mlecznych (shake’ów)
OŚWIADCZENIE ZBYWCY DOTYCZĄCE UŻYWANEGO ŚRODKA TRWAŁEGO
Niniejszym oświadczam, że środek trwały
………………………………………………………………..……………………………………………………………………………
(nazwa środka trwałego, typ, numer seryjny, inne oznaczenie jednoznacznie identyfikujące)
został zakupiony w dniu ………………….…….. w …………………………….…………………………………………
(data zakupu)
(miejsce zakupu)
od ………………………………………………………………………………………………………………………………………
(zbywca środka trwałego, adres )



Nie został nabyty z wykorzystaniem dotacji krajowej, unijnej lub środków SzwajcarskoPolskiego Programu Współpracy, a także innej pomocy finansowej z krajów wspólnotowych
np. Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy.
Cena sprzętu nie przekracza jego wartości rynkowej, zważywszy na jego zmniejszony
techniczny i ekonomiczny czas życia, i jest niższa od ceny podobnego nowego sprzętu.
Sprzęt posiada właściwości techniczne niezbędne dla realizacji przedsięwzięcia
i spełnia obowiązujące normy i standardy.
Oświadczam jednocześnie, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za przedłożenie
nierzetelnego, pisemnego oświadczenia, zgodnie z art. 297 Kodeksu karnego.
Niniejsze oświadczenie wydawane jest na rzecz:
OBERŻA „ZAKAPIOR” – MAŁGORZATA RADWAŃSKA, UL. ZDROJOWA 37, 38-610 POLAŃCZYK
dla celów realizacji umowy o dotację projektu nr :
KIK/07/GFP/II/93/GFP/NII/2014
Potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych powyżej.
________________________
(miejscowość, data)
____________________
(podpis)
Download