Nazwa Wydziału: Wydział Nauk o Zdrowiu

advertisement
Opis przedmiotu – wersja pełna
Wydział Nauk o Zdrowiu
Nazwa Wydziału
Nazwa kierunku/specjalności Fizjoterapia
Studia (odpowiednie podkreślić)
I stopnia - stacjonarne
I stopnia - niestacjonarne
I stopnia - pomostowe: poziom A / B / C/ D/ E
I stopnia - stacjonarne
I stopnia - niestacjonarne
Kliniczne podstawy i fizjoterapia w reumatologii
NAZWA PRZEDMIOTU
(zgodnie z obowiązującym
standardem kształcenia i/lub
programem nauczania
zatwierdzonym przez Radę
WNoZ)
Kinezyterapia.
Przedmioty wprowadzające
Fizykoterapia
Wymagania wstępne
Propedeutyka fizjoterapii
Student powinien posiadać umiejętność oceny narządu ruchu przy pomocy fachowych
przyrządów i testów funkcjonalnych. Powinien znać mechanizm działania poszczególnych
zabiegów fizykalnych oraz zasady stosowania metod kinezyterapeutycznych.
Liczba godzin
Warunki zaliczenia przedmiotu
Forma zaliczenia
Forma zajęć
dydaktycznych
1) Zaliczenie wejściówki po
przedmiotu (odpowiednie
seminariach (warunek przystąpienia
podkreślić)
do ćwiczeń)
2) Zaliczenie ustne po ćwiczeniach
(praktyka)
3) Egzamin (test)
1. Ogółem
45
Egzamin
Zaliczenie z oceną
2. Wykłady
15
Zaliczenie
3. Seminaria
10
4. Ćwiczenia
20
5. Zajęcia praktyczne
6. Praktyki zawodowe
7. Samokształcenie
Zależne od
studenta
3
Punkty ETC
Katedra i Klinika Fizjoterapii, Reumatologii i Rehabilitacji
Jednostka organizacyjna
prowadząca zajęcia
Osoba odpowiedzialna za przedmiot
Wykaz osób prowadzących zajęcia
Stopień/tytuł/nazwisko i imię
Lek med. Magdalena Atarowska
osób realizujących przedmiot Prof. dr hab. n med. Włodzimierz Samborski
Mgr Elżbieta Kuncewicz
Cele przedmiotu (wynikowe dotyczące wiedzy,
umiejętności i postaw)
Metody dydaktyczne (sposób
pracy nauczyciela,
umożliwiający osiągnięcie
celów kształcenia)
Środki dydaktyczne
usprawniające proces
nauczania
Główne treści programowe z
przedmiotu – forma zajęć
uwzględniająca kolejność,
liczbę godzin, temat i treści
nauczania
Umiejętność zaplanowania i przeprowadzenia rehabilitacji pacjentów reumatologicznych.
Podstawowa wiedza za zakresu postępowania lekarskiego z tą grupą chorych
Seminaria jako forma wprowadzenia teoretycznego do prowadzenia terapii w konkretnych
jednostkach chorobowych; Ćwiczenia- jako forma pracy samodzielnej początkowo na
członkach grupy studenckiej, w dalszej części obserwacja pracy na oddziale, w efekcie
końcowym praca samodzielna; opracowanie przez studentów medycznych artykułów
poglądowych i przygotowanie na tej podstawie pokazu multimedialnego (praca w grupach trzy
osobowych);
Pokaz multimedialny, kozetki, maty
Wykłady
Numer
kolejny
1
Liczba
godzin
5
Temat i treści nauczania
Temat i treści nauczania Podział chorób reumatycznych
1.
Reumatoidalne zapalenie stawów
2.
Seronegatywne zapalenia stawów
Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa
Łuszczycowe zapalenie stawów
Zespół Reitera
Zapalenia stawów w przebiegu chorób jelit
2
5
3
5
Numer
kolejny
1
Liczba
godzin
5
2
5
1.
Choroba zwyrodnieniowa stawów
2.
3.
Choroba zwyrodnieniowa stawów rąk
Choroba zwyrodnieniowa stawów biodrowych
Choroba zwyrodnieniowa stawów kolanowych
Choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa
Fibromialgia
Zapalenia tkanek miękkich okołostawowych
Układowe choroby tkanki łącznej
- toczeń układowy
- twardzina układowe
- zapalenie wielo- i skórno-mięśniowe
- młodzieńcze przewlekłe zapalenie stawów
Reaktywne zapalenia stawów
- gorączka reumatyczna
- choroba Lyme
- reaktywne zapalenia stawów w przebiegu zakażeń układu pokarmowego
i moczowego
Choroby stawów wywołane przez kryształy
- dna moczanowa
Seminarium
Temat i treści nauczania
1. Choroba zwyrodnieniowa stawów [omówienie procesu starzenia
się narządu ruchu w warunkach przeciążeń statycznych i
dynamicznych
a) Zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa (zespól szyjnoramienny i przeciążeniowy zespól bólowy odc. Szyjnego;
ból korzeniowy i pseudokorzeniowy odcinka L-S, choroba
krążka międzykręgowego- postępowanie
fizjoterapeutyczne)
b) Zmiany zwyrodnieniowe stawu biodrowego – postępowanie
fizjoterapeutyczne
c) Zmiany zwyrodnieniowe stawu kolanowego –
postępowanie fizjoterapeutyczne
2. Reumatyzm tkanek miękkich (zespól bolesnego barku, łokieć
tenisisty, łokieć golfisty, zespól cieśni nadgarstka).
SEMINARIUM 2
1. Układowe choroby tkanki łącznej – omówienie postępowania
fizjoterapeutycznego na przykładzie reumatoidalnego zapalenia
stawów
2. Spondyloartropatie– omówienie postępowania
fizjoterapeutycznego na przykładzie zesztywniającego zapalenia
stawów
3. Fibromialgia- postępowanie fizjoterapeutyczne
Numer
kolejny
1
Liczba
godzin
5
2
5
Ćwiczenia
Temat i treści nauczania
Temat: Postępowanie fizjoterapeutyczne w chorobie zwyrodnieniowej
odcinka szyjnego kręgosłupa oraz zespołach bólowych z grupy
reumatyzmu tkanek miękkich
- mobilizacje czynne odcinka szyjnego kręgosłupa
- PIR mięśni szyi i obręczy barkowej
- diagnostyka i postępowanie fizjoterapeutycznym w zespole bolesnego
barku
- diagnostyka i postępowanie fizjoterapeutycznym u chorych z łokciem
tenisisty i golfisty.
Temat: Postępowanie fizjoterapeutyczne w chorobie zwyrodnieniowej
3
5
odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa.
- testy funkcjonalne dla bólu korzeniowego i pseudokorzeniowego oraz
stawu SI
- terapia przy konflikcie korzeniowo-dyskowym w odcinku lędźwiowokrzyżowym kręgosłupa
- terapia w chorobie zwyrodnieniowej stawów
Temat: Badanie pacjenta reumatologicznego
Reumatoidalne zapalenie stawów:
- Definicja
- Epidemiologia
- Etiologia (czynniki zakaźne, czynnik genetyczny)
- Patogeneza (rola czynnika reumatoidalnego - autoimmunizacja)
- Morfologia (zmiany w stawach i naczyniach krwionośnych, ziarnina
reumatoidalna, guzki reumatoidalne)
- Objawy kliniczne (początek, przebieg choroby, obraz zajętych stawów,
dolegliwości subiektywne; zmiany skórne; zmiany w pozostałych
narządach – płuca, serce, nerki, układ nerwowy, narząd wzroku, układ
krwiotwórczy; zespół Felty’ego; zmiany w stawach drobnych rąk, w
stawach nadgarstkowych, barkowych, biodrowych, kolanowych - torbiele
Bakera, stopach, zmiany w stawach kręgosłupa)
- Charakterystyczne objawy radiologiczne – obraz tkanek miękkich,
osteoporoza, zwężenie szpar stawowych, geody, nadżerki; podział RZS na
okresy
- Badania laboratoryjne – odchylenia w morfologii (przyczyny
niedokrwistości), zmiany w moczu, metody wykrywania czynnika
reumatoidalnego, p/ciała p/jądrowe, obraz płynu stawowego, oligobiopsja
– błona maziowa, guzki reumatoidalne
- Kryteria diagnostyczne RZS
- Różnicowanie
- Leczenie - Farmakologia (NLPZ, sole złota, leki przeciwzimnicze, D –
penicylamina, sulfasalazyna, leflunomid, metotreksat,
glikokortykosteroidy, leki immunosupresyjne, leki biologiczne) – drogi
podania leków
Leczenie operacyjne. Kinezyterapia. Zabiegi fizjoterapeutyczne.
Psychoterapia
Seronegatywne zapalenia stawów
Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa – definicja,
etiologia, epidemiologia, objawy kliniczne, badania laboratoryjne i
obrazowe, kryteria diagnostyczne, różnicowanie, leczenie
Łuszczycowe zapalenie stawów - definicja, etiologia,
epidemiologia, objawy kliniczne, badania laboratoryjne i obrazowe,
kryteria diagnostyczne, różnicowanie, leczenie
Zespół Reitera - definicja, etiologia, epidemiologia, objawy
kliniczne, badania laboratoryjne i obrazowe, różnicowanie, leczenie
Zapalenia stawów w przebiegu chorób jelit (choroba Crohna,
wrzodziejące zapalenie jelita grubego)
4
5
Choroba zwyrodnieniowa stawów
- Definicja
- Epidemiologia
- Etiologia (podział ChZS, rola czynników genetycznych, czynniki
fizyczne, choroby towarzyszące)
- Patogeneza (zaburzenia metabolizmu chrząstki stawowej)
- Patomorfologia – obraz zmian zachodzących w obrębie stawu w
przebiegu procesu zwyrodnieniowego
- Objawy kliniczne
Choroba zwyrodnieniowa stawów rąk (stawy predysponowane,
wygląd stawów, dolegliwości, guzki Heberdena, guzki Boucharda,
leczenie)
Choroba zwyrodnieniowa stawów biodrowych (czynniki
predysponujące, dolegliwości bólowe, ograniczenie ruchomości, zmiany
rtg, laboratoryjne, leczenie)
Choroba zwyrodnieniowa stawów kolanowych (czynniki
predysponujące, postacie zmian, dolegliwości bólowe, ograniczenie
ruchomości, zmiany rtg, laboratoryjne, leczenie)
Choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa (czynniki predysponujące,
objawy kliniczne, zmiany rtg, laboratoryjne, leczenie)
Fibromialgia – definicja, główne objawy
Zapalenia tkanek miękkich okołostawowych – definicja, główne objawy
Układowe choroby tkanki łącznej – definicja, główne objawy
- toczeń układowy
- twardzina układowe
- zapalenie wielo- i skórno-mięśniowe
- młodzieńcze przewlekłe zapalenie stawów
Reaktywne zapalenia stawów – definicja, główne objawy
- gorączka reumatyczna
- choroba Lyme
- reaktywne zapalenia stawów w przebiegu zakażeń układu pokarmowego
i moczowego
Choroby stawów wywołane przez kryształy
- dna moczanowa– definicja, główne objawy
Zajęcia praktyczne
Temat i treści nauczania: Badanie pacjentów. Omawianie przypadków.
Numer
kolejny
Liczba
godzin
Liczba
godzin
Temat i treści nauczania
Liczba
godzin
Temat i treści nauczania
Praktyki zawodowe
Samokształcenie
Wykaz literatury
podstawowej dostępnej dla
studenta (do 4 pozycji).
Wykaz literatury
uzupełniającej (do 4 pozycji).
Opracowanie artykułów poglądowych z zakresu fizjoterapii w określonej jednostce
Zależna reumatologicznej
od
studenta
•
Dziak A. „ Bóle krzyża.” wyd. III, PZWL, Warszawa 1994
•
Rosławski A. „Ćwiczenia lecznicze w chorobach reumatycznych.” Warszawa :
Wydaw. Lekarskie PZWL, cop. 1998.
•
Rosławski A. „Ćwiczenia lecznicze w chorobach reumatycznych.” Warszawa :
Wydaw. Lekarskie PZWL, cop. 2002
•
Zimmermann – Górska I. „Choroby reumatyczne.” Warszawa PZWL . 2004
•
•
•
─
─
Rosławski A., Sroczyńska K., Dąbrowska G. „Rehabilitacja lecznicza w
reumatoidalnym zapalenie stawów.” Warszawa : Wydaw. Spółdzielcze, 1981.
Rosławski A. „Podstawy fizjoterapii w chorobach reumatycznych.” Wrocław :
Wydaw. AWF, 1996.
Dziak A., Tayara S. „ Bolesny bark”. Kasper, Kraków 2000
Należy stosować czcionkę Time New Roman, nr 9, pojedynczy odstęp między wierszami.
Adres strony internetowej dla standardów kształcenia:
http://www.bip.nauka.gov.pl/bipmein/index.jsp?place=Lead07&news_cat_id=117&news_id=982&layout=1&page=te
xt
Download