Pompa AHP jest przeznaczona do instalacji na

advertisement
Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)
rewersyjnej pomy ciepła AHP_35_Ti
v.1.3
Zakład Produkcji Automatyki Sieciowej S.A.
Przygórze grudzień 2016
Strona 1 z 29
Spis treści
1. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa .............................................................................................. 3
2. Opis urządzenia................................................................................................................................... 4
3. Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem ............................................................................................ 5
4. Przegląd typów wykonania ................................................................................................................ 6
5. Zakres dostawy ................................................................................................................................... 6
6. Tabliczka znamionowa i parametry urządzenia ................................................................................ 7
7. Obieg czynnika chłodniczego.............................................................................................................. 9
8. Transport i magazynowanie ............................................................................................................. 10
9. Instalacja i podłączenie..................................................................................................................... 10
9.1. Ustawienie urządzenia ..................................................................................................... 10
9.2. Montaż ............................................................................................................................ 11
9.3. Wyposażenie elektryczne ................................................................................................. 15
9.4. Podłączenie elektryczne ................................................................................................... 18
9.5. Konserwacja i eksploatacja ............................................................................................... 19
9.6. Podłączenie infrastruktury teleinformatycznej .................................................................. 20
10. Obsługa urządzenia......................................................................................................................... 21
10.1. Zdalny dostęp za pomocą protokołu http (WWW) ........................................................... 21
10.2. Zdalne monitorowanie poprzez protokół SNMP v2 i komunikaty Trap ............................. 26
10.3. Dostęp przez WWW i ekran PDG sterownika (rozwiązanie opcjonalne) ............................ 27
11. Ochrona środowiska i utylizacja..................................................................................................... 28
12. Dane producenta ............................................................................................................................ 29
Strona 2 z 29
1. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Instalacja i pierwsze uruchomienie
Montaż urządzenia i pierwsze uruchomienie mogą być wykonane tylko przez uprawnionego
instalatora. Odpowiednie uprawnienie nadawane jest przez producenta urządzenia.
Możliwość zastosowania urządzenia do określonych warunków powinna poprzedzać konsultacja
z producentem lub przedstawicielem handlowym producenta.
Urządzenia bezwzględnie nie można instalować w zamkniętych pomieszczeniach, miejscach
o bardzo dużej wilgotności, wysokiej temperaturze, agresywnej atmosferze, obszarach przybrzeżnych
lub oddalonych od brzegu w głąb morza, o dużym zasoleniu lub zagrożonych wybuchem
(dopuszczalna kategoria korozyjności wg PN-EN ISO 12944-2 od C1 do C4).
Okresowe przeglądy dokonywane prze użytkownika
Użytkownik powinien przeprowadzać okresowe oględziny stanu technicznego urządzenia w celu
zachowania bezpieczeństwa i sprawności działania urządzenia.
Szczególnie sprawdzeniu przez oględziny powinien podlegać stan przewodów podłączenia
elektrycznego i sieci telekomunikacyjnej, przewodu odprowadzenia skroplin oraz drożność kanałów
wentylacyjnych.
Wymogiem zachowania praw gwarancyjnych jest utrzymywanie własnego lub zewnętrznego systemu
monitoringu do stałego archiwizowania pomiarów parametrów pracy oraz odbierania alarmów
z informacjami o działaniu urządzenia. Użytkownik powinien okresowo przeglądać zebrane dane
w celu właściwego doboru nastaw oraz, w razie potrzeby, planowania przeprowadzenia działań
serwisowych.
Okresowe przeglądy certyfikowanego serwisanta
Z uwagi na zastosowany gaz chłodniczy urządzenie powinno podlegać okresowemu przeglądowi
w celu wykluczenia ryzyka rozszczelnienia.
Do okresowych przeglądów obligują użytkownika dyrektywy i przepisy prawne używania gazów
cieplarnianych.
Przeglądy certyfikowanego serwisanta, działającego z wiedzą i narzędziami producenta, pozwalają na
przeprowadzenie szczegółowej analizy pracy urządzenia i sprawdzenia wnętrza urządzenia, do
którego wgląd jest możliwy jedynie po zerwaniu plomb gwarancyjnych.
Naprawy urządzenia
W przypadku ciągłego powtarzania się wystąpienia alarmów z urządzenia oraz zauważenia
nieprawidłowości w działaniu urządzenia, użytkownik zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu
producentowi lub certyfikowanemu podmiotowi prowadzącemu opiekę serwisową.
Naprawę może wykonać tylko uprawniona przez producenta firma. Nieprawidłowo przeprowadzona
naprawa może być powodem stworzenia zagrożenia dla ludzi i środowiska naturalnego.
Do naprawy powinny zostać użyte tylko oryginalne części zamienne.
Strona 3 z 29
Uwaga!
Dostęp do urządzenia, zarówno bezpośredni jak i zdalny za pomocą sieci
teleinformatycznej, mogą mieć jedynie osoby umiejące właściwie je obsługiwać.
O wyborze osób mających dostęp do urządzenia decyduje wyłącznie jego właściciel.
2. Opis urządzenia
Urządzenie zostało zaprojektowane w celu stałego utrzymywania optymalnych warunków pracy
urządzeń teleinformatycznych i elektrycznych wewnątrz zewnętrznej szafy dostępowej.
Rozwiązanie bazuje na przemianach termodynamicznych zachodzących w zamkniętym obiegu
zwanym obiegiem Lindego. Urządzenie doposażone jest w elementy elektronicznego nadzorowania
w celu uzyskania wysokiej wydajności chłodniczej i cieplnej przy ciągłej nadążnej regulacji
współczynników pracy dla minimalizacji kosztów zużycia energii elektrycznej.
Krytycznymi dla pracy urządzenia są pomiary temperatury i wilgotności wewnątrz szafy
teleinformatycznej. Wydajność urządzenia zapewnia utrzymanie temperatury zadanej na poziomie
od 10°C do 35°C i wilgotności względnej od 35% do 72%. Dzięki zastosowaniu zaworu rewersyjnego
praca chłodnicza dla sezonu letniego może być swobodnie przełączana na pracę grzewczą dla sezonu
zimowego.
Przełączanie trybu pracy dla sezonu zimowego i letniego następuje w sposób płynny na podstawie
dokonywanych pomiarów i wartości zadanych.
Urządzenie prowadzi cykliczne wymuszanie obiegu powietrza w celu zminimalizowania ryzyka
występowania obszarów o wysokiej temperaturze, spowodowanych zróżnicowaniem gęstości
„upakowania” obudów teleinformatycznych.
Istotnym wymogiem konstrukcyjnym urządzenia było zapewnienie bezwzględnej szczelności
obudowy na poziomie IP55, co wymagało zaprojektowania specjalnego rozwiązania dostosowanego
do warunków panujących wewnątrz pracującej szafy. Konstrukcja zapewnia prawidłową pracę
urządzeń wewnątrz szafy przy temperaturze zewnętrznej od -33°C do +55°C. Jest także dostosowane
do krótkoterminowych przekroczeń podstawowych warunków pracy poprzez odpowiednie
zapewnienie rezerwy mocy.
Rys. 1. Obieg chłodzenia szafy
Strona 4 z 29
Rys. 2. Obieg grzania szafy
3. Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
Urządzenie zaprojektowane zostało do utrzymywania warunków klimatycznych w szafie zewnętrznej
dostępowej z uwzględnieniem następujących parametrów pracy:
Warunki obudowy
- objętość wewnętrzna szafy objętej utrzymaniem klimatu: 1 m3
- czynna zewnętrzna powierzchnia wymiany: 4,5 m2
- współczynnik k (aluminiowy profil komórkowy ze szczeliną powietrzną 10 mm) 35 W / 1m2 * K
- maksymalna absorbcja energii przez ściany obudowy (lato): 1,2 kW
- maksymalna emisja energii przez ściany obudowy dla Δt = 15-20 K (100-150 W / 1 m2) (zima):
675 W
- utrzymywanie wilgotności wewnątrz obudowy na poziomie: od 32% do 72%
Warunki zewnętrzne pracy urządzenia
- temperatura: od -33°C do +55°C
- wilgotność: od 20% do 90%
Parametry elektryczne
- Un = 230 V AC, 50 Hz
- In = 10 A (230 V AC), In = 16 A (48 V DC)
Emisja urządzeń zabudowanych wewnątrz obudowy
1,5-2 kW mocy ciągłej generowanej przez urządzenia teleinformatyczne.
Strona 5 z 29
Uwaga!
Urządzenie przeznaczone jest do zastosowania przemysłowego w szafach
teleinformatycznych i elektrycznych zewnętrznych. Inne zastosowania nie są zgodne
z przeznaczeniem i producent nie ponosi za nie odpowiedzialności.
Uwaga!
Urządzenie nie nadaje się do zastosowania w gospodarstwie domowym.
4. Przegląd typów wykonania
Zgodnie z zapotrzebowaniem rynku zaprojektowane zostały dwa rozwiązania:
AHP_35_Ti_UPS48 - rozwiązanie przeznaczone do podłączenia zasilania awaryjnego z siłowni
zainstalowanej w szafie (siłownia nie jest standardowo dostarczana przez producenta pompy ciepła).
AHP_35_Ti_BAT24 - rozwiązanie zabezpieczone zasilaniem awaryjnym akumulatorów w celu
umożliwiania wysłania komunikatów alarmowych o zaniku zasilania (akumulatory dostarczane są
z urządzeniem przez producenta urządzenia).
5. Zakres dostawy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Rewersyjna pompa ciepła AHP_35_Ti wraz z paletą i opakowaniem - 1 szt.
Komplet dokumentacji urządzenia (DTR + gwarancja) - 1 kpl.
Uszczelka neoprenowa otworów wentylacyjnych (samoprzylepna) - 2 szt.
Wibroizolator gumowy M8 - 6 szt.
Podkładka poziomująca 1x16,6x26 - 6 szt.
Podkładka okrągła Ø 8,4 - 6 szt.
Podkładka sprężysta Ø 8,2 - 6 szt.
Śruba imbusowa M8x35 - 6 szt.
Szablon montażowy - 1 szt.
Rys. 3. Zakres dostawy
Strona 6 z 29
6. Tabliczka znamionowa i parametry urządzenia
Temperatura zewnętrzna pracy od -33 °C do +50 °C
Wilgotność zewnętrzna pracy od 20 % do 90 %
Moc grzewcza 6,6 kW (tryb grzania)
Moc chłodnicza 3,5 kW (tryb chłodzenia)
Pobór mocy 800-1000 W
Współczynnik COP 3-5 (zależny od warunków pracy)
Minimalny przepływ powietrza 600m3/h
Rys. 4. Wygląd tabliczki znamionowej
Strona 7 z 29
Rys. 5 Wymiary urządzenia
Strona 8 z 29
7. Obieg czynnika chłodniczego
Układ obiegu czynnika chłodniczego jest obiegiem zamkniętym pozwalającym na zachodzenie
przemian izochorycznych. Czynnik R410a cyrkuluje jako nośnik energii pomiędzy obiegami niskiego
i wysokiego ciśnienia, których odpowiednio parowanie i skraplanie następuje w wymiennikach
lamelowych dostosowanych swoją powierzchnią wymiany do ilości przepływającego powietrza,
którego ilość jest zdeterminowana sprężem zainstalowanych na wymiennikach wentylatorów.
Różnica ciśnień w układzie uzyskana jest dzięki pracy sprężarki oraz ograniczeniu wyrównania ciśnień
na zaworach rozprężnych. Dzięki zastosowaniu zaworu czterodrogowego istnieje możliwość
rewersyjnego przełączenia kierunku pracy pomiędzy wyprowadzeniami ssania i tłoczenia.
Rys. 6 Schemat obiegu czynnika chłodniczego
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Wymiennik (parownik dla obiegu chłodzenia szafy)
Zawór rozprężny pracujący w obiegu chłodzenia szafy
Wziernik
Filtr
Zawór rozprężny pracujący w obiegu grzania szafy
Wymiennik (skraplacz dla obiegu chłodzenia szafy)
Zawór czterodrogowy
Sprężarka
Strona 9 z 29
8. Transport i magazynowanie
Pompa ciepła AHP dostarczana jest na palecie o wymiarach 800 x 1300 mm [Rys. 7.1] i zabezpieczona
jest przed uszkodzeniem specjalnym opakowaniem. Masa pompy wynosi 60 kg, a masa palety wraz
z opakowaniem to 25±5 kg. Waga całkowita pompy wraz z kompletnym opakowaniem wynosi zatem
85±5 kg. Urządzenie należy magazynować i transportować na palecie w oryginalnym opakowaniu
w położeniu poziomym [Rys. 7.1]. Należy unikać przechylenia pompy większego niż 15˚, które może
spowodować uszkodzenia elementów wewnętrznych. Do transportu na miejsce instalacji należy
stosować odpowiednie środki transportowe (wózki paletowe, elektryczne itp.). Opakowanie należy
zdjąć z palety dopiero na miejscu instalacji, aby uniknąć uszkodzeń transportowych. Urządzenie jest
zabezpieczone na palecie przed zsunięciem i przemieszczeniem za pomocą wkrętów i kątowników
transportowych przykręcanych do palety [Rys. 7.3], które należy zdemontować dopiero na miejscu
instalacji. Po odkręceniu kątowników transportowych pompa jest gotowa do umieszczenia na
docelowym miejscu (szafie lub obudowie). Służą do tego specjalne uchwyty zagłębione w obudowie
[Rys. 7.2]. Czynność ta powinna być wykonana przez co najmniej dwie osoby. W trakcie przenoszenia
pompy należy obchodzić się z nią ostrożnie i unikać jej przechylania większego niż 15˚.
Rys. 7 Transport urządzenia
9. Instalacja i podłączenie
9.1. Ustawienie urządzenia
Pompa AHP jest przeznaczona do instalacji na szafach teleinformatycznych i elektroenergetycznych.
Instalacja powinna być wykonana przez wyszkolony i certyfikowany personel. Przy instalacji należy
zwrócić szczególną uwagę na:
- wypoziomowanie szafy (nachylenie zainstalowanej pompy nie może przekraczać 1˚ w kierunku
odpływu kondensatu),
- zapewnienie prawidłowego wypływu kondensatu,
- umożliwienie swobodnego wylotu i wlotu powietrza (otwory wlotowe i wylotowe nie mogą być
zasłonięte).
Strona 10 z 29
9.2. Montaż
Przed przystąpieniem do montażu pompy należy prawidłowo przygotować szafę, na której ma być
ona posadowiona. Bezwzględnie należy wypoziomować szafę [Rys. 8], aby zapewnić prawidłowe
funkcjonowanie pompy. Posadowienie pompy na niewypoziomowanej szafie może doprowadzić do
jej uszkodzenia!
Rys. 8 Poziomowanie szafy
Następny krok to przygotowanie powierzchni płyty górnej szafy pod montaż pompy [Rys. 9]. Należy
wywiercić otwory montażowe Ø 9 mm (6 otworów) i wyciąć otwory wentylacyjne 90 x 330 mm (2
otwory) wg szablonu montażowego i rysunku. Szablon należy przykleić taśmą klejącą tak, aby nie miał
możliwości przesunięcia się w trakcie wykonywania otworów. Należy uwzględnić kierunek odpływu
kondensatu (opis „skropliny” na szablonie) oraz miejsce wyjścia dławików z pompy (opis „dławiki” na
szablonie).
Rys. 9. Wiercenie i wycinanie otworów pod pompę w szafie
Strona 11 z 29
Po wykonaniu otworów w szafie należy zabezpieczyć dokładnie dwa otwory wentylacyjne 90 x 330
mm uszczelką neoprenową samoprzylepną w celu zapewnienia stopnia ochrony IP 55 wewnątrz szafy
[Rys. 10]. Brak uszczelki może doprowadzić do uszkodzenia aparatów i urządzeń wewnątrz szafy.
Rys. 10. Montaż uszczelek
Po przyklejeniu uszczelek można przystąpić do montażu gumowych wibroizolatorów M8, na których
będzie posadowiona bezpośrednio pompa [Rys. 11]. Mają one za zadanie przenoszenie i tłumienie
drgań, jakie w trakcie pracy wywołuje praca pompy. Wibroizolator należy umieścić na otworze Ø
9mm i przykręcić od środka szafy śrubą M8x35 z podkładkami zgodnie z rysunkiem.
Rys. 11. Montaż wibroizolatorów
Należy pamiętać, że śruby wstępnie dokręcamy mniejszą siłą, niepowodującą spęczenie
wibroizolatorów, które utrudniłoby lub uniemożliwiło montaż pompy. Dopiero po nałożeniu pompy
na wibroizolatory można dokręcić śruby.
Strona 12 z 29
Rys. 12. Montaż pompy i poziomowanie
Po nałożeniu pompy na wibroizolatory i dokręceniu śrub od środka szafy należy bezwzględnie
sprawdzić poziomicą lub innym przyrządem mierniczym położenie pompy [Rys. 12]. Dla zapewnienia
prawidłowego funkcjonowania urządzenie powinno być równo ustawione. Dopuszcza się pochylenie
pompy o kąt 1˚ w kierunku odpływu kondensatu.
Uwaga!
Każde inne położenie może doprowadzić do uszkodzeń.
Odprowadzenie kondensatu odbywa się wężem igielitowym o średnicy wewnętrznej Ø 10 mm.
Pompa dostarczana jest razem z wężem długości około 2 m. Sposób odprowadzenia kondensatu
zależy od miejsca posadowienia szafy i leży po stronie klienta. Wąż igielitowy powinien być ułożony w
ten sposób, aby odpływ kondensatu nie był utrudniony.
Uwaga!
Należy utrzymywać drożność przewodu odprowadzenia skroplin. Jeżeli kondensat nie
będzie swobodnie wypływał z pompy, ulegnie ona uszkodzeniu, a kondensat
przedostanie się do wnętrza szafy i może doprowadzić do uszkodzenia znajdujących się
tam urządzeń i aparatów.
Po sprawdzeniu przyrządem mierniczym położenia pompy na szafie można korygować jej kąt
pochylenia w niewielkim zakresie za pomocą podkładek poziomujących [Rys. 13].
Strona 13 z 29
Rys. 13 Podkładki poziomujące
Przy zastosowaniu podkładek poziomujących należy koniecznie uwzględnić kierunek odpływu
kondensatu. Na powyższym rysunku [Rys. 13] pokazano zasadę stosowania podkładek i dopuszczalną
ich liczbę w danym miejscu. Zastosowanie większej liczby podkładek może spowodować
nieszczelności na uszczelkach neoprenowych, znajdujących się na krawędziach otworów
wentylacyjnych. Może to doprowadzić do uszkodzeń aparatów i urządzeń wewnątrz szafy; stopień
ochrony IP 55 nie będzie zachowany. Aby założyć podkładki na wibroizolatory, należy najpierw
poluzować śruby montażowe M8 od środka szafy i zdjąć pompę. Po założeniu podkładek można
ponownie zamontować i sprawdzić położenie pompy na szafie zgodnie ze wcześniejszym opisem.
Integralną częścią pompy ciepła jest dach zewnętrzny [Rys. 14], niezbędny do zabezpieczenia jej
przed działaniem zewnętrznych warunków atmosferycznych. Dach projektowany jest osobno przez
Dział Konstrukcyjny ZPAS SA w zależności od indywidualnych potrzeb klienta i warunków w miejscu
instalacji. Zależy on również od typu szafy, jaką klient posiada, i jej wymiarów zewnętrznych. Na dach
zewnętrzny należy składać osobne zamówienie w Działach Handlowych ZPAS SA.
Strona 14 z 29
Rys. 14. Dach zewnętrzny szafy
9.3. Wyposażenie elektryczne
Rewersyjna pompa ciepła AHP_35_Ti wyposażona jest w szereg aparatów elektrycznych,
zabudowanych na płycie montażowej oraz w przedziale hydraulicznym urządzenia. Głównym
elementem wyposażenia elektrycznego jest przemysłowy sterownik PLC firmy Carel, który
odpowiada za prawidłową i bezpieczną prace urządzenia. Pompa wyposażona jest w zabezpieczenie
główne o charakterystyce C10 (F1) i pomocnicze 4A (F2 – zabezpieczenie obwodów wyjściowych
sterownika Carel). Rewersyjna pompa ciepła występuje w dwóch wersjach: AHP_35_Ti_UPS48
(rozwiązanie przeznaczone do podłączenia awaryjnego zasilania z siłowni zainstalowanej w szafie)
oraz AHP_35_Ti_BAT24 (rozwiązanie zabezpieczone zasilaniem awaryjnym z akumulatorów w celu
umożliwiania wysłania komunikatów alarmowych o zaniku zasilania). Wersja AHP_35_Ti_UPS48
wyposażona jest w przetwornice 48 V DC / 230 V AC oraz układ SZR (systemu załączania rezerwy).
Czas wykonania pełnego cyklu zadziałania SZR, liczonego od chwili zaniku napięcia 230 V do chwili
załączenia się sterownika Carel, wynosi ok. 5 s. W celu prawidłowego zadziałania układu SZR należy
do zacisków listwy X4 pompy ciepła (zacisk nr 2(+), zacisk nr 4(-) [Rys. 15]) doprowadzić napięcie 4260 V DC (In = 16 A) – po stronie klienta leży zabezpieczenie obwodu bezpiecznikiem o prądzie
znamionowym 16 A (charakterystyka zwłoczna). Podczas pracy na zasilaniu gwarantowanym 48 V
z siłowni szafy, pompa może dalej pełnić funkcję chłodniczą, przełączając się na tryb wydmuchu
ciepła bez udziału sprężarki. Rozwiązanie takie eliminuje zastosowanie zewnętrznych zaworów, klap
lub żaluzji powodujących rozszczelnienie szafy.
Strona 15 z 29
Rys. 15. Listwa X4
Wersja AHP_35_Ti_BAT24 wyposażona jest w zestaw dwóch akumulatorów 1,3 Ah, 12 V
połączonych szeregowo, które przed pierwszym uruchomieniem należy podłączyć odpowiednio do
przewodów BAT+ i BAT- wyprowadzonych w pobliżu akumulatorów.
Obie wersje pomp ciepła wyposażone są w zintegrowany czujnik temperatury i wilgotności,
który należy zamontować wewnątrz szafy w bezpiecznej odległości od otworu wylotowego
powietrza, aby uniknąć zafałszowania pomiaru.
Rys. 16. Schemat elektryczny blokowy
1 - Sterownik
2 - Czujnik temperatury powietrza zasysanego
3 - Czujnik Temperatury LIQID
4 - Czujnik temperatury DEFROST
Strona 16 z 29
5 - Zasilacz 230 V AC / 24 V DC
6 - Baterie 2x1,3 Ah, 12 V
7 - Zabezpieczenie S301 C10
8 - Przetwornica 48 V DC / 230 V AC
9 - Kabel zasilający OMYżo 3x1,5 mm²
10 - Listwa przyłączeniowa X4: 48 V DC (zasilanie po stronie klienta)
11 - SZR
12 - Zabezpieczenie obwodu sterowania SZR - 5x20, 1 A
13 - Czujnik temperatury i wilgotności (zewnętrzny)
14 - Zabezpieczenie wyjść DO sterownika 4 A
15 - Wentylator skraplacza/parownika
16 - Wentylator parownika/skraplacza
17 - Regulator obrotów wentylatora
18 - Zawór czterodrogowy
19 - Zawór obejściowy
20 - Przekaźnik kompresora
21 - Kompresor
22 - Grzałka parownika
23 - Presostat wysokiego ciśnienia
24 - Presostat niskiego ciśnienia
25 - Przetwornik wysokiego ciśnienia
26 - Przetwornik niskiego ciśnienia
Rys. 17. Przepusty kablowe
Strona 17 z 29
9.4. Podłączenie elektryczne
Montaż urządzenia, podłączenie do sieci elektrycznej oraz uruchomienie może być wykonane
tylko przez instalatora z odpowiednimi uprawnieniami i certyfikatami.
Uwaga!
Urządzenie jest fabrycznie ustawione na zasilanie sieciowe 230 V AC, 50 Hz (układ pracy
sieci TN-S) i fabrycznie wyposażone w kabel do podłączenia sieciowego o długości 3 m.
Podłączenie elektryczne musi spełniać wymagania przepisów krajowych dotyczących instalacji
elektrycznych. Po zainstalowaniu pompy ciepła należy upewnić się, czy przewód ochronny jest
prawidłowo podłączony, następnie należy wykonać pomiary skuteczności ochrony przeciw
porażeniowej połączeń ochronnych.
Strona 18 z 29
Uwaga!
Przed rozruchem pompy należy sprawdzić i dokręcić wszystkie mocowania
urządzeń i zaciski przewodów (w czasie transportu mogły ulec odkręceniu bądź
poluzowaniu). Czynność tę należy ponowić po upływie 12 miesięcy. Nie
wykonanie ww. czynności może prowadzić do uszkodzenia i utraty gwarancji.
9.5. Konserwacja i eksploatacja









Wszystkie zabiegi konserwacyjne wewnątrz pompy ciepła należy wykonywać po
odłączeniu napięcia zasilającego 230 V AC, akumulatorów 12 V i napięcia
gwarantowanego 48 V. Niedopuszczalne jest wykonywanie jakichkolwiek czynności
konserwacyjnych przy włączonym napięciu. Grozi to śmiercią lub trwałym kalectwem.
W rewersyjnych pompach ciepła wyposażonych przez ZPAS w podstawową instalację
elektryczną użytkownik powinien co 12 miesięcy sprawdzać prawidłowość działania
zainstalowanego osprzętu oraz wykonywać pomiar ciągłości obwodów ochronnych.
Czynności te powinny być wykonywane przez serwisanta z odpowiednimi
uprawnieniami.
Podczas oględzin należy zwracać uwagę na czystość kratek wentylacyjnych
w urządzeniach elektrycznych posiadających wentylacje pasywną i aktywną (zasilacz,
przetwornica, wentylatory). W przypadku ich zabrudzenia należy bezzwłocznie
usunąć kurz i inne zabrudzenia.
Sprawdzić i ewentualnie korygować stan zacisków prądowych.
Pozostałe czynności konserwacyjno-eksploatacyjne z zakresu elektryki wykonywać
zgodnie z DTR zainstalowanych w szafie urządzeń.
Raz na 30 dni należy sprawdzić drożność króćca odwodnienia.
Czynnik chłodniczy: przy użyciu i ponownym użyciu czynnika chłodniczego
przestrzegać odpowiednich przepisów ochrony środowiska. Nie dopuszczać, by
czynnik chłodniczy uchodził do atmosfery. Jako czynnik chłodniczy używać R410A.
Aby zapewnić bezpieczeństwo, przed pracą na elementach obiegu chłodniczego
spuścić czynnik chłodniczy z obiegu.
Do celów konserwacyjnych układu chłodniczego używać R410A i ESTER OIL VG74.
Fluorowy czynnik chłodniczy posiada w protokole z Kyoto potencjał GWP równy
2087,5.
Każda instalacja chłodnicza i klimatyzacyjna podlega konserwacji i regularnym
przeglądom zgodnie z instrukcją wg PN-EN 378-4. Operacje z tym związane mogą
wykonywać wyłącznie przeszkoleni i wykwalifikowani pracownicy posiadający
certyfikat zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach
zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach
cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r. poz. 881).
Uwaga!
Uwaga!
Częstotliwość przeglądów zależy od rodzaju wielkości i okresu eksploatacji
instalacji. W wielu przypadkach należy częściej niż raz do roku dokonywać
okresowych przeglądów serwisowych, zgodnie z wymogami prawnymi.
Osobiste środki ochrony związane z posługiwaniem się czynnikiem
chłodniczym są ujęte w normie EN 378-3.
Strona 19 z 29


Zabronione jest napełnianie instalacji innym czynnikiem chłodniczym niż ten, który
jest ujęty w dokumentacji producenta i nie jest kompatybilny z podzespołami układu
chłodniczego i klimatyzacyjnego. W przypadku wymiany czynnika, należy zadbać, aby
nowy czynnik chłodniczy miał wydajność chłodniczą zgodną z tabelą wydajności
poprzedniego czynnika i nie wpływał negatywnie na komponenty instalacji oraz
zastosowany w układzie olej.
W przypadku wycieku czynnika chłodniczego i oleju nieszczelność powinna być jak
najszybciej usunięta, a w przeciągu 30 dni po naprawie powinna być wykonana
ponowna kontrola szczelności.
9.6. Podłączenie infrastruktury teleinformatycznej
W urządzeniu zabudowany został sterownik umożliwiający ciągłe monitorowanie warunków
panujących wewnątrz szafy oraz parametrów pracy urządzenia poprzez mierzenie temperatury,
wilgotności oraz ciśnienia.
Ciągłe nadążne sterowanie następuje poprzez załączanie sprężarki, regulowanie szybkością pracy
wentylatora oraz przełączanie stanów zaworów elektrostatycznych. Takie sterowanie pozwala na
optymalne wykorzystanie energii w celu chłodzenia lub grzania wnętrza szafy, a przez to zmianę
również parametru wilgotności.
Sterownik pozwala na zdalną komunikację poprzez protokół SNMP i HTTP, dzięki czemu pozwala na
ciągłe monitorowanie poprawności pracy i w razie potrzeby pozwala na zmianę nastaw parametrów
pracy.
Zastosowany sterownik, oprócz zdalnego monitoringu poprawności pracy, prowadzi pełną
archiwizację zadanych parametrów i trendów pomiarów do roku czasu, co w rezultacie pozwala na
przewidzenie rezerw umożliwiających zwiększenie zapełnienia szaf.
Zdalne monitorowanie odbywa się z wykorzystaniem sieci Ethernet oraz GSM/GPRS. W przypadku
zdarzeń alarmowych może wysyłać alarmy do zbiorczych systemów monitoringu klienta lub
bezpośrednio do służb serwisowych za pomocą wiadomości SMS lub email.
Uwaga!
Urządzenie standardowo jest wyposażone w komunikację Ethernet z wyprowadzeniem
za pomocą złącza RJ45. Komunikacja GSM/GPRS jak i wysyłanie komunikatów SMS
wymaga osobnego zakupu modemu komunikacyjnego.
Podłączenie sieci Ethernet należy dokonać przez port RJ45 znajdujący się w dolnej części obudowy od
strony wylotu powietrza [Rys.18].
Strona 20 z 29
Rys. 18. Gniazdo podłączenia sieci Ethernet przez port RJ45
10. Obsługa urządzenia
Obsługa urządzenia sprowadza się do wprowadzenia nastaw dla pracy automatycznej
i monitorowania parametrów pracy.
10.1. Zdalny dostęp za pomocą protokołu http (WWW)
Okno główne.
Po wpisaniu adresu IP sterownika do przeglądarki internetowej pojawia się strona główna
z wizualizacją pracy pompy AHP. Po prawej stronie znajdują się ustawienia zadanych temperatur,
zadanej temperatury chłodzenia (Setpoint cooling) i zadanej temperatury grzania (Setpoint heating).
Temperaturę chłodzenia można zadać w zakresie od 27°C do 50°C, a temperaturę grzania w zakresie
od 0°C do 15°C.
W centralnej części strony znajduje się rysunek pompy AHP. Na jego lewej stronie widoczna jest
praca wentylatora oraz temperatury powietrza wtłaczanego do szafy z komory IP55. Po prawej
stronie widoczna jest praca wentylatora skraplacza i procent jego mocy oraz temperatura skraplacza.
Poniżej rysunku znajdują się pomiary temperatury oraz wilgotności wewnątrz szafy.
W prawym górnym rogu znajdują się kontrolki wskazujące, w którym trybie aktualnie pracuje pompa:
- podświetlona na zielono kontrolka „Cooling” oznacza, że pompa obecnie chłodzi szafę,
- podświetlona na zielono kontrolka „Bypass” oznacza, że pompa obecnie chłodzi szafę w trybie
bypass,
- podświetlona na zielono kontrolka „Heating” oznacza, że pompa obecnie grzeje szafę,
Strona 21 z 29
- jeżeli żadna z kontrolek nie jest podświetlona, oznacza to, że pompa obecnie jest bezczynna.
Rys. 19. Wizualizacja pracy pompy AHP
W prawym dolnym rogu znajduje się tabela z pomiarami temperatury, wilgotności i ciśnień:
- T IP 55 – temperatura w komorze IP55,
- T box – temperatura wewnątrz szafy,
- H box – wilgotność wewnątrz szafy,
- T defrost – temperatura skraplacza (dla procesu grzania),
- T lq –temperatura cieczy pomiędzy wymiennikami,
- SPKT_HP – analogowy czujnik wysokiego ciśnienia,
- SPKT_LP – analogowy czujnik niskiego ciśnienia.
Boczny pasek menu
Na pasku bocznym, po kliknięciu ikony folderu, pojawią się odnośniki do:
- Trend – wykresy z wartościami historycznymi wartości mierzonych,
- TrendLive – wykresy z aktualnymi wartościami wartości mierzonych,
- Force – zakładka, w której można wymusić działanie poszczególnych elementów pompy,
- PDG – zakładka z podglądem wyświetlacza sterownika.
Strona 22 z 29
Rys. 20. Menu boczne programu
Okno Trend
Rys. 21. Okno wykresów archiwalnych – okno Trend
Klikając na menu rozwijane z napisem „Daily”, możemy wybrać, z jakiego zakresu chcemy pobrać
dane:
Strona 23 z 29
- Daily – z jednego dnia,
-Weekly – z jednego tygodnia,
-Monthly – z jednego miesiąca.
Po wybraniu daty i kliknięciu na przycisk
pojawi się wykres:
Rys. 22. Przykład wykresu wartości archiwalnych
Kliknięcie na wybraną zmienną powoduje pojawienie się skali dla tej zmiennej.
Okno TrendLive.
W oknie tym prezentowane są aktualne wartości temperatury i wilgotności w szafie:
Rys. 23. Przykład wykresu wartości bieżących
Strona 24 z 29
Okno Force.
Rys. 24. Okno załączenia „siłowego” wyjść
Wybranie „Force values” powoduje przejście w tryb wymuszania pracy poszczególnych elementów.
Rys. 25. Przełącznik praca automatyczna/siłowe zadawanie parametrów
Poszczególne przełączniki powodują włączenie lub wyłączenie:
- Compressor – kompresora,
- Bypass – zaworu bypass,
- 4 way valve – zaworu czterodrogowego,
- Heating cable – przewodu grzewczego,
- FAN1 – wentylatora i komorze IP55,
- FAN2 – wentylatora na skraplaczu.
Suwak przy FAN2 odpowiada za regulację obrotów wentylatora skraplacza – regulacja w zakresie od
0% do 100%.
Strona 25 z 29
10.2. Zdalne monitorowanie poprzez protokół SNMP v2 i komunikaty Trap
Z uwagi na potrzebę stałego monitorowania pracy urządzenia przygotowana została w sterowniku
urządzenia mapa pomiarów udostępniona do odczytu za pomocą protokołu SNMP (Simple Network
Management Protocol) w wersji 2.
Zdalny odczyt pozwala na dostęp do następujących zmiennych:
OID
1.3.6.1.4.1.9839.1.2.1
1.3.6.1.4.1.9839.1.2.2
1.3.6.1.4.1.9839.1.2.3
1.3.6.1.4.1.9839.1.2.4
1.3.6.1.4.1.9839.1.2.5
1.3.6.1.4.1.9839.1.2.6
1.3.6.1.4.1.9839.1.2.7
1.3.6.1.4.1.9839.1.2.8
1.3.6.1.4.1.9839.1.2.9
1.3.6.1.4.1.9839.1.2.10
1.3.6.1.4.1.9839.1.2.11
1.3.6.1.4.1.9839.1.2.12
1.3.6.1.4.1.9839.1.2.13
1.3.6.1.4.1.9839.1.2.14
1.3.6.1.4.1.9839.1.2.15
1.3.6.1.4.1.9839.1.2.16
1.3.6.1.4.1.9839.1.2.17
1.3.6.1.4.1.9839.1.2.18
1.3.6.1.4.1.9839.1.2.19
1.3.6.1.4.1.9839.1.2.20
1.3.6.1.4.1.9839.1.2.21
1.3.6.1.4.1.9839.1.2.22
1.3.6.1.4.1.9839.1.2.23
1.3.6.1.4.1.9839.1.2.24
1.3.6.1.4.1.9839.1.2.25
1.3.6.1.4.1.9839.1.2.26
1.3.6.1.4.1.9839.1.2.27
1.3.6.1.4.1.9839.1.2.28
1.3.6.1.4.1.9839.1.2.29
1.3.6.1.4.1.9839.1.2.30
1.3.6.1.4.1.9839.1.2.31
SNMPv2
aHP-35-TI-1-0-AI1-SPKT-HP
aHP-35-TI-1-0-AI2-SPKT-LP
aHP-35-TI-1-0-AI3-Defrost
aHP-35-TI-1-0-AI4-Lqcon
aHP-35-TI-1-0-AI5-Hbox
aHP-35-TI-1-0-AI6-Tbox
aHP-35-TI-1-0-AI7-Tip55
aHP-35-TI-1-0-DI1-TMP
aHP-35-TI-1-0-LowPressureAlarm
aHP-35-TI-1-0-HighPressureAlarm
aHP-35-TI-1-0-DI4-Power230V
aHP-35-TI-1-0-Compressor-ON
aHP-35-TI-1-0-FAN1
aHP-35-TI-1-0-FAN2
aHP-35-TI-1-0-FourWayValve
aHP-35-TI-1-0-BEV-BypassValve
aHP-35-TI-1-0-HeatingCable
aHP-35-TI-1-0-FAN2-ANALOG
aHP-35-TI-1-0-Cooling
aHP-35-TI-1-0-CoolingBypass
aHP-35-TI-1-0-Heating
aHP-35-TI-1-0-SetPointCooling
aHP-35-TI-1-0-SetPointCoolingDif
aHP-35-TI-1-0-SetPointHeating
aHP-35-TI-1-0-SetPointHeatingDif
aHP-35-TI-1-0-SuctionTemp
aHP-35-TI-1-0-DischargeTemp
aHP-35-TI-1-0-SetPoint-SPKTL
aHP-35-TI-1-0-SetPoint-SPKTH
aHP-35-TI-1-0-DefrostON
aHP-35-TI-1-0-NightMode
Opis
Wartość ciśnienia tłoczenia
Wartość ciśnienia ssania
Temperatura skraplacza
Temperatura powrotu cieczy
Wilgotność wewnątrz szafy
Temperatura wewnątrz szafy
Temperatura wewnątrz komory IP55
Stycznik kontroli otwarcia obudowy
Alarm wystąpienia zbyt niskiego ciśnienia
Alarm wystąpienia zbyt wysokiego ciśnienia
Kontrola zasilania podstawowego 230 V
Praca kompresora (sprężarki)
Prac wentylatora 1 (parownik)
Praca wentylatora 2 (skraplacz)
Przełączenie zaworu czterodrogowego
Przełączenie zaworu obejściowego
Włączenie grzania tacy skraplacza
Regulacja prędkości pracy wentylatora 2
Praca - chłodzenie
Praca - chłodzenie z obejściem bypass
Praca - grzanie
Próg załączenia procesu chłodzenia
Wartość histerezy dla procesu chłodzenia
Próg załączenia dla procesu grzania
Wartość histerezy dla procesu grzania
Temperatura ssania
Temperatura tłoczenia
Próg alarmowy na czujniku niskiego ciśnienia
Próg alarmowy na czujniku wysokiego ciśnienia
Włączenie procesu rozmrażania
Włączenie trybu nocnego
Określenia „skraplacz” i „parownik”, dotyczące wymienników, zależne są od procesu chłodzenia
i ulegają zamianie w procesie grzania.
Ze względu na przyśpieszenie możliwości odebrania komunikatów alarmowych i obniżeniu obciążenia
sieci zostały przygotowane cztery komunikaty alarmowe trap. Adres IP serwera, na którym
Strona 26 z 29
zainstalowana została pułapka na komunikaty, ustawiany jest w interfejsie komunikacyjnym poprzez
protokół http.
OID
1.3.6.1.4.1.9839.1000.1
1.3.6.1.4.1.9839.1000.2
1.3.6.1.4.1.9839.1000.3
1.3.6.1.4.1.9839.1000.4
Trap
aHP-35-TI-1-0-LowPressureAlarm
aHP-35-TI-1-0-HighPressureAlarm
aHP-35-TI-1-0-DI1-TMP
aHP-35-TI-1-0-DI4-Power230V
Opis
Alarm zbyt niskiego ciśnienia
Alarm zbyt wysokiego ciśnienia
Alarm otwarcia obudowy
Alarm zaniku zasilania 230V
Przykład odebrania komunikatu trap:
13:28:53 2016/11/29 ZBXTRAP 192.168.1.100 PDU INFO:
notificationtype
TRAP
requestid
1905
transactionid
4
community
public
errorindex
0
version
1
receivedfrom
UDP:
[192.168.1.100]:161->[192.168.1.107]:162
messageid
0
errorstatus
0
VARBINDS:
DISMAN-EVENT-MIB::sysUpTimeInstance type=67 value=Timeticks:
(69374932)
8 days, 0:42:29.32
SNMPv2-MIB::snmpTrapOID.0
type=6 value=OID:
SNMPv2-SMI::enterprises.9839.1.2.1000.2
SNMPv2-SMI::enterprises.9839.1.2.10 type=2 value=INTEGER: 1
10.3. Dostęp przez WWW i ekran PDG sterownika (rozwiązanie opcjonalne)
Przez stronę WWW sterownika oraz na jego wyświetlaczu mogą być prezentowane informacje
o dokonywanych pomiarach i pracy urządzenia. Wygląd ekranu sterownika przez stronę WWW jest
tożsamy z urządzeniem. Również w przypadku zastosowania sterownika w wersji bez wyświetlacza
możliwe jest przeglądanie przygotowanych formatek przez stronę WWW. Można także zdalnie
zasymulować wciśnięcie przycisków w celu przejścia do dalszych opcji. Przy użyciu przycisków pod
wizualizacją ekranu można zasymulować przyciskanie pojedyncze i podwójne wybranych przycisków.
Można także wybrać długość czasu ich załączenia.
Strona 27 z 29
a) przycisk symulujący krótkie wciśnięcie dwóch przycisków – po jego wciśnięciu należy kolejno
wcisnąć dwa przyciski, które mają być wciśnięte jednocześnie,
b) przycisk symulujący długie wciśnięcie dwóch przycisków – po jego wciśnięciu należy kolejno
wcisnąć dwa przyciski, które mają być wciśnięte jednocześnie,
11. Ochrona środowiska i utylizacja
Producent zadbał o wykorzystanie do budowy urządzenia surowców wtórnych, które należy
przekazać do przetworzenia.
Podzespoły należy posortować i przekazać do recyclingu lub utylizacji.
Strona 28 z 29
12. Dane producenta
ZAKŁAD PRODUKCJI AUTOMATYKI SIECIOWEJ S.A.
Przygórze 209
57-431 Wolibórz
Tel: 74 872 01 00, 800 777 777
Fax: 74 872 4074
http://www.zpas.pl
e-mail: [email protected]
Strona 29 z 29
Download