Dzialania prewencyjne ZUS konferencja 7.12.2016r

advertisement
Warszawa, 7 grudnia 2016 r.
Działania realizowane przez ZUS
w ramach prewencji wypadkowej
Departament Prewencji i Rehabilitacji
Prewencja wypadkowa ZUS
Zasady ogólne
Dofinansowanie
płatników składek
Inne działania
Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizuje zadanie
dotyczące prewencji wypadkowej, które są
uregulowane na poziomie ustawowym
Ustawa budżetowa określa corocznie kwotę wydatków na
prewencję wypadkową.
W 2016 roku kwota ta wynosi 56 028 000 zł.
Prewencja wypadkowa ZUS
Zasady ogólne
Dofinansowanie
płatników składek
Inne działania
Dofinansowanie działań skierowanych na utrzymanie zdolności do pracy
przez cały okres aktywności zawodowej, prowadzone przez płatników
składek.
Zamawianie:
• materiałów analitycznych, dotyczących przyczyn i skutków wypadków przy pracy,
a zwłaszcza wypadków śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych oraz chorób
zawodowych,
• prac naukowo-badawczych, mających na celu eliminację i ograniczenie przyczyn
powodujących wypadki przy pracy i choroby zawodowe.
Upowszechnianie wiedzy o zagrożeniach powodujących wypadki przy
pracy i chorobach zawodowych oraz sposobach przeciwdziałania tym
zagrożeniom.
W ramach prewencji wypadkowej ZUS podejmuje różne działania i dostosowuje
je do wybranych odbiorców.
ZUS oferuje pomoc w tworzeniu bezpiecznych
warunków pracy poprzez:
Prewencja wypadkowa ZUS
Zasady ogólne
Dofinansowanie
płatników składek
Inne działania
W 2013 r. ZUS wprowadził Program dofinansowania działań płatników składek
Program ten ma na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa w miejscu pracy, tj.
bezpieczeństwa technicznego – projekty inwestycyjne
(zabezpieczenie maszyn, urządzeń, stanowisk pracy),
bezpieczeństwa systemowego – projekty doradcze
(ocena ryzyka zawodowego, procedury bezpiecznej
pracy, instrukcje bhp dla poszczególnych stanowisk
pracy).
Zasady ogólne
Dofinansowanie
płatników składek
Inne działania
Cel ten jest realizowany m.in. poprzez
Wyeliminowanie lub
ograniczenie
zagrożeń
zawodowych
powodujących
wypadki i choroby
zawodowe m.in.
poprzez
zredukowanie
niekorzystnego
oddziaływania
czynników
• hałas, wibracje, zapylenie, mikroklimat
• czynniki chemiczne i czynniki
biologiczne
• bezpieczeństwo techniczne
• obciążenie wysiłkiem
• promieniowanie jonizujące i
niejonizujące
• oświetlenie
Zasady ogólne
Dofinansowanie
płatników składek
Inne działania
Kto może wziąć udział w Programie dofinansowania działań płatników składek?
Pracodawca, który spełnia warunki:
Opłaca składki na ubezpieczenia
społeczne
Posiada środki finansowe na
realizację projektu
Zasady ogólne
Dofinansowanie
płatników składek
Inne działania
Kwoty dofinansowania projektów
Rodzaj
przedsiębiorstwa
Liczba
zatrudnionych
pracowników
Procent budżetu
projektu
podlegający
dofinansowaniu
Maksymalna kwota dofinansowania dla
projektów
kwoty w PLN brutto
doradcze
inwestycyjne
inwestycyjnodoradcze
Mikro
1-9
90%
40 000
100 000
140 000
Małe
10 - 49
80%
60 000
150 000
210 000
Średnie
50 - 249
60%
80 000
260 000
340 000
250 i więcej
20%
100 000
400 000
500 000
Duże
Zasady ogólne
Dofinansowanie
płatników składek
Inne działania
Etapy obsługi wniosków
Etap pierwszy
Złożenie do ZUS wniosku przez płatnika składek o przyznanie dofinansowania
projektu
Etap drugi
Ocena formalna wniosku przez pracownika Zakładu, a następnie merytoryczna
przez eksperta z dziedziny będącej przedmiotem działań naprawczych i
prewencyjnych
Etap trzeci
Podpisanie umowy na realizacje projektu
Etap czwarty
Przekazanie środków: I transza w ciągu 14 dni od podpisania umowy
Etap piąty
Odbiór projektu przez eksperta. Wypłata II transzy dofinansowania w ciągu 30
dni od podpisania protokołu odbioru projektu.
Zasady ogólne
Dofinansowanie
płatników składek
Inne działania
Wnioski przyjmowane są w trybie ciągłym w wyznaczonych
Centrach Dofinansowania Płatników (CDP), gdzie podlegają
ocenie pod względem formalnym
Prewencja wypadkowa ZUS
Zasady ogólne
Dofinansowanie
płatników składek
Inne działania
CDP obsługują następujące Oddziały
Bydgoszcz
Jasło
Opole
Olsztyn
Ostrów
Wielkopolski
Bydgoszcz
Gdańsk
Koszalin
I Łódź
II Łódź
Słupsk Szczecin
Tomaszów
Mazowiecki
Toruń
Biłgoraj
Chrzanów
Jasło
Kielce
Kraków
Lublin
Nowy Sącz
Rzeszów
Tarnów
Bielsko-Biała
Chorzów
Częstochowa
Legnica
Opole
Rybnik
Sosnowiec
Wałbrzych,
Wrocław
Zabrze
Białystok
Elbląg
Olsztyn
Płock
Radom
Siedlce
I Warszawa
II Warszawa
III Warszawa
Gorzów
Wielkopolski
Ostrów
Wielkopolski
Piła
I Poznań
II Poznań
Zielona Góra
Województwa:
kujawsko-pom,
łódzkie,
pomorskie,
zachodnio-pom.
Województwa:
lubelskie,
małopolskie,
podkarpackie,
świętokrzyskie,
Województwa:
dolnośląskie,
opolskie,
śląskie,
Województwa:
mazowieckie,
podlaskie,
warmińskomazurskie
Województwa:
lubuskie,
wielkopolskie
Prewencja wypadkowa ZUS
Zasady ogólne
Dofinansowanie
płatników składek
Inne działania
Od 2013 r. do października 2016 r. wpłynęło 9 368
wniosków o dofinansowanie
Stan na dzień 30.10.2016 r.
Źródło: dane ZUS
Prewencja wypadkowa ZUS
Zasady ogólne
Dofinansowanie
płatników składek
Inne działania
Od 2013 r. podpisano 955 umów o dofinansowanie
Stan na dzień 30.10.2016 r.
Źródło: dane ZUS
Prewencja wypadkowa ZUS
Zasady ogólne
Dofinansowanie
płatników składek
Inne działania
Od 2013 r. udzielono dofinansowania na kwotę ok. 74 mln
Kwoty w zaokrągleniu w milionach
Kwota podawana w mln
Stan na dzień 30.10.2016 r.
Źródło: dane ZUS
Prewencja wypadkowa ZUS
Zasady ogólne
Dofinansowanie
płatników składek
Inne działania
Od 2013 r. objęto dofinansowaniem blisko 14 tys. pracowników
dla których poprawiły się warunki bezpieczeństwa i higieny pracy
Kwota podawana w mln
Stan na dzień 30.10.2016 r.
Źródło: dane ZUS
Prewencja wypadkowa ZUS
Zasady ogólne
Dofinansowanie
płatników składek
Liczba wniosków o dofinansowanie projektów złożonych
przez przedsiębiorców z branż związanych z budownictwem
431
• Roboty budowlane związane ze
wznoszeniem budynków
Inne działania
Wielkość
przedsiębiorstwa
mikro
małe
212
746
1389
• Roboty związane z budową obiektów
inżynierii lądowej i wodnej
• Roboty budowlane specjalistyczne
•Razem
średnie
duże
794 mikro
498 małe
92 średnie
5 duże
Działania prewencyjne
Zasady ogólne
Dofinansowanie
płatników składek
Inne działania
Wnioski, które otrzymały pozytywną ocenę eksperta w zakresie
zasadności realizacji projektu
Przykład I
Tytuł projektu
Główny cel
Obecne stanowisko
pracy
• Zminimalizowanie ryzyka zawodowego przy
pracy na wysokości na stanowisku
dekarz/blacharz
• Zmniejszenie obciążenia układu mięśniowoszkieletowego przy pracach dekarskich,
ograniczenie ryzyka przy pracach na wysokości
Całkowity koszt
• 85 363 zł
przedsięwzięcia
Wysokość
• 76 827 zł
dofinansowania
Planowany
rezultat
• odciążenie układu
mięśniowo
szkieletowego
pracowników poprzez
zakup windy dekarskiej
Działania prewencyjne
Zasady ogólne
Dofinansowanie
płatników składek
Inne działania
Wnioski, które otrzymały pozytywną ocenę eksperta w zakresie
zasadności realizacji projektu
Przykład II
Tytuł projektu
Główny cel
Obecne stanowisko
pracy
• Poprawa warunków pracy pracowników firmy
Ingot
• Ograniczenie ryzyka zawodowego w pracach
na wysokości przy pracach budowlanych
poprzez zakup podnośnika
Całkowity koszt
• 80 651 zł
przedsięwzięcia
Wysokość
• 49 995 zł
dofinansowania
Planowany
rezultat
• ograniczenie ryzyka
zawodowego w
pracach na
wysokości
Działania prewencyjne
Zasady ogólne
Dofinansowanie
płatników składek
Inne działania
Wnioski, które otrzymały pozytywną ocenę eksperta w zakresie
zasadności realizacji projektu
Przykład III
Tytuł projektu
Główny cel
Obecne stanowisko
pracy
• Zakup urządzeń służących ograniczeniu
obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego
• Zmniejszenie obciążenia układu mięśniowoszkieletowego przy ręcznym przesypywaniu
soli
Całkowity koszt
• 59 040 zł
przedsięwzięcia
Wysokość
• 49 947 zł
dofinansowania
Planowany rezultat
• odciążenie układu
mięśniowo
szkieletowego
pracowników
poprzez zakup
wózka widłowego
Działania prewencyjne
Zasady ogólne
Dofinansowanie
płatników składek
Inne działania
Wnioski, które otrzymały pozytywną ocenę eksperta w zakresie zasadności realizacji projektu
Przykład II
Tytuł projektu
Główny cel
Obecne stanowisko
pracy
• Znacząca poprawa warunków BHP w spółce
PKN poprzez zakup specjalistycznych
urządzeń
• Redukcja przeciążenia układu mięśniowoszkieletowego na stanowisku operatora
urządzeń do obróbki kamienia
Planowany rezultat
Całkowity koszt
• 97 897 zł
przedsięwzięcia
Wysokość
• 78 318 zł
dofinansowania
• odciążenie układu
mięśniowo
szkieletowego
pracowników poprzez
zakup chwytaka
samozaciskowego,
chwytaka
podciśnieniowego oraz
żurawia halowego
Działania prewencyjne
Zasady ogólne
Dofinansowanie
płatników składek
Inne działania
Wnioski, które otrzymały pozytywną ocenę eksperta w zakresie zasadności realizacji projektu
Przykład III
Tytuł projektu
Główny cel
Obecne stanowisko
pracy
• Poprawa wentylacji i podniesienie poziomu
bezpieczeństwa dla pracowników firmy
Herkules
• Obniżenie hałasu oraz stężenia substancji
chemicznych na spawalni.
Planowany rezultat
Całkowity koszt
• 78 870 zł
przedsięwzięcia
Wysokość
• 63 096 zł
dofinansowania
• Zastosowanie instalacji
odciągowych zapewni
zmniejszenie poziomu
substancji chemicznych
w miejscu pracy
spawaczy. Nowa
wentylacja wpłynie
również na obniżenie
hałasu na
stanowiskach pracy.
Prewencja wypadkowa ZUS
Dofinansowanie
płatników składek
Zasady ogólne
Realizując prewencję wypadkową ZUS
promuje zaangażowanie pracodawców
i pracowników na rzecz poprawy
warunków w miejscu pracy.
Inne działania
Współpracujemy z instytucjami rządowymi
i organizacjami pozarządowymi działającymi
w obszarze bezpieczeństwa pracy,
w szczególności:



Wyższym Urzędem Górniczym,


Instytutem Medycyny Pracy w Łodzi,
Państwową Inspekcją Pracy,
Centralnym Instytutem Ochrony Pracy –
Państwowym Instytutem Badawczym,
Porozumieniem dla Bezpieczeństwa
w Budownictwie.
Prewencja wypadkowa ZUS
Zasady ogólne
Dofinansowanie
płatników składek
Inne działania
Organizujemy szkolenia okresowe
dla pracowników z branży budowlanej
160 szkoleń dla 3 200 osób
W przygotowaniu szkoleń od strony merytorycznej współpracuje z nami
Szkolenia odbywają się
w wymienionych miastach
lub miejscowościach oddalonych
od 20 km od granic
administracyjnych tych miast
Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Gorzów Wielkopolski,
Katowice, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn,
Opole, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Warszawa,
Wrocław,
lub w miejscowościach oddalonych do 20 km
od granic administracyjnych wskazanych miast
Program szkoleń określa rozporządzenie Ministra Gospodarki i pracy z dnia 27 lipca 2004 r.
w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
(Dz. U. z 2004 r., Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.).
Prewencja wypadkowa ZUS
Zasady ogólne
Dofinansowanie
płatników składek
 Zamawianie analiz i prac naukowo-badawczych
 Szkolenia dla pracodawców z zakresu bhp
 Nieodpłatne przekazywanie środków ochrony
indywidualnej dla laureatów programów prewencyjnych
dotyczących poprawy bezpieczeństwa pracy,
organizowanych corocznie przez Okręgowe Inspektoraty
Pracy
 Upowszechnianie materiałów informacyjnych: broszur,
ulotek, plakatów, aplikacji, płyt DVD
 Dofinansowanie konferencji i sympozjów naukowych
 Udział w społecznych kampaniach informacyjnych
Inne działania
Prewencja wypadkowa ZUS
Zasady ogólne
Dofinansowanie
płatników składek
Inne działania
Kampanie
Kampanie społeczne to forma upowszechniania wiedzy o zagrożeniach powodujących
wypadki przy pracy i choroby zawodowe oraz kształtowania postaw zwiększających
kulturę bezpieczeństwa w środowisku pracy Dzięki kampaniom docieramy do szerokiej
grupy pracodawców i pracowników poprzez m.in. Internet, telewizję, radio, prasę.
Na mocy Porozumienia z Państwową Inspekcją Pracy ZUS prowadził kampanie
informacyjne na rzecz przeciwdziałania wypadkom przy pracy:

„Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie” – skierowana do pracowników zakładów
przetwórstwa przemysłowego,

„Zanim podejmiesz pracę” – skierowana do osób rozpoczynających pracę.
Dziękuję za uwagę
Download