PSYCHOLOGIA - Studium Praktyk

advertisement
UNIWERSYTET KAZIEMIERZA WIELKIEGO
PROGRAM
PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ
kierunek: Psychologia
w ramach dodatkowego modułu- przygotowania pedagogicznego
(150 godzin)
(Projekt Instytutu Psychologii z dnia 10.06.2014 r.)
BYDGOSZCZ
I. Założenia ogólne.
1. Wymiar praktyki:
Praktykę pedagogiczną należy zrealizować w wybranej placówce – przedszkolu lub szkole (podstawowej, gimnazjum,
ponadgimnazjalnej, również specjalnych) i innej placówce oświatowej (poradni pedagogiczno-psychologicznej, poradni
specjalistycznej, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym
ośrodku socjoterapii, zakładzie poprawczym, schronisku dla nieletnich) na V roku studiów w wymiarze 150 godzin
(dydaktycznych) -75 godzin w semestrze zimowym i 75 godzin w semestrze letnim
2.Cele praktyki:
Praktyka pedagogiczna, organizowana przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego jest integralną częścią procesu
kształcenia związanego z uzyskaniem przygotowania pedagogicznego. Odbywa się w szkołach i palcówkach oświatowych
zgodnie z przepisami zawartymi w rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie
szczegółowych kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela-psychologa w szkołach i placówkach oświatowych.
Zgodnie z rozporządzeniem określa się następujące placówki, w których wymagane jest posiadanie uprawnień
pedagogicznych przez psychologa
* Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w zakładach kształcenia nauczycieli, placówkach doskonalenia
nauczycieli, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradniach specjalistycznych, bibliotekach pedagogicznych,
kolegiach pracowników służb społecznych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, technikach, uzupełniających
liceach ogólnokształcących, technikach uzupełniających i szkołach policealnych, z zastrzeżeniem § 11 ust. 1 i 2, § 12-14, 16-22
i 24, posiada osoba, która ukończyła:
1) studia magisterskie na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami
oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub
2) studia magisterskie na kierunku, którego zakres określony w standardzie kształcenia dla tego kierunku studiów w
grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmuje treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, oraz
posiada przygotowanie pedagogiczne, lub
3) studia magisterskie na kierunku (specjalności) innym niż wymieniony w pkt 1 i 2 i studia podyplomowe w zakresie
nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.
* Kwalifikacje do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka posiada osoba, która ukończyła:
1) studia magisterskie na kierunku psychologia albo studia wyższe na kierunku pedagogika lub pedagogika specjalna,
w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub
2) studia magisterskie na kierunku psychologia albo studia wyższe na kierunku pedagogika lub pedagogika specjalna,
a ponadto ukończyła studia podyplomowe w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, oraz posiada
przygotowanie pedagogiczne. (§ 4.)
* Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela-psychologa w szkołach i placówkach, o których mowa w § 2-4, 14, 15,
17 i 18, posiada osoba, która ukończyła studia magisterskie na kierunku psychologia w specjalności odpowiadającej
prowadzonym zajęciom lub posiada dyplom magistra filozofii chrześcijańskiej, o którym mowa w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 8
czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. Nr 73, poz. 763 i Nr 154, poz. 1798
oraz z 2009 r. Nr 22, poz. 120), oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.( §19.
* Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela-pedagoga i psychologa w rodzinnych ośrodkach diagnostycznokonsultacyjnych posiada osoba, która spełnia wymagania kwalifikacyjne określone w przepisach w sprawie organizacji i
zakresu działania rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych. (§ 23).
Praktyka pedagogiczna umożliwia studentom zdobycie umiejętności skutecznego działania niezbędnego do podjęcia
i prowadzenia pracy wychowawczej w szkołach i placówkach oświatowych. W toku praktyki studenci zapoznają się z
wzorcowymi przykładami pracy wychowawczej w szkołach i placówkach oświatowych.
Praktyka pedagogiczna jest również ważnym czynnikiem kształtowania osobowości przyszłych pedagogów, wiązania
ich z zawodem oraz rozwijania w nich pożądanych cech umysłu i charakteru.
Celem praktyki jest konfrontacja i uogólnienie zdobytej wiedzy teoretycznej, dotychczasowych pracy wychowawczej
w szkołach i placówkach oświatowych z możliwością podejmowania przez studentów prób samodzielnej pracy w szkołach i
placówkach oświatowych. Stąd też studenci na praktyce winni hospitować wzorcowe przykłady pracy, jak również wdrażanie
do praktyki nowoczesnych i zmodernizowanych rozwiązań pedagogicznych.
3. Zadania praktyki pedagogicznej.
Do głównych zadań praktyki pedagogicznej należy:
a) zapoznanie studentów ze strukturą organizacyjną placówki,
b) zapoznanie z podstawową dokumentacja placówki,
c) zaznajomienie studentów z miejscem pracy wychowawczej w placówkach oświatowo-wychowawczych w systemie edukacji
narodowej oraz prawami i obowiązkami nauczyciela –psychologa w szkołach i placówkach oświatowych.
d) wdrażanie studentów do stosowania wiedzy merytorycznej i metodycznej w praktyce,
e) przygotowanie studentów do właściwego wykonywania czynności wychowawczych w szkołach i placówkach oświatowych.
f) dostarczenie studentom odpowiedniego zasobu doświadczeń,
g) kształcenie u studentów twórczej postawy pedagogicznej oraz wyrabianie poczucia odpowiedzialności za określone
poczynania profilaktyczne lub resocjalizacyjne.
3. Organizacja i treści praktyki pedagogicznej:
Semestr zimowy- 75 godzin
I- V tydzień – 30h:
1. zapoznanie studentów ze strukturą organizacyjną i działalnością placówki, w której odbywają praktykę;
2. zapoznanie się z dokumentacja placówki;
3. hospitowanie różnych form pracy w placówce;
4. zapoznanie się z pracą dyrektora (kierownika) placówki;
5. sporządzenie dokumentacji z przebiegu praktyki.
VI-XV tydzień – 45h:
1. hospitowanie czynności zawodowych opiekuna specyficznych dla danego typu palcówki
2. podejmowanie próbnych czynności zawodowych specyficznych dla danego typu palcówki j, wskazanych przez
opiekuna;
3. towarzyszenie opiekunowi podczas wykonywania jego czynności zawodowych;
4. sporządzenie dokumentacji z przebiegu praktyki.
Semestr letni- 75 godzin
I – XV tydzień – 75h:
1. podejmowanie próbnych czynności zawodowych specyficznych dla danego typu palcówki oświatowej
2. samodzielne wykonywanie czynności zawodowych specyficznych dla danego typu palcówki oświatowej,
wskazanych przez opiekuna
3. sporządzenie dokumentacji z przebiegu praktyki.
4. Obowiązki dyrektora placówki:
Dyrektor placówki, w której odbywa się praktyka sprawuje opiekę nad studentami odbywającymi praktykę w danej
placówce. W szczególności dyrektor:
1. Wyznacza opiekuna – instruktora praktyki.
2. Opracowuje harmonogram ogólny praktyki zgodnie z wytycznymi UKW.
3. Zapoznaje studentów z całokształtem działalności placówki oraz z prawami i obowiązkami pracownika placówki.
4. Czuwa nad prawidłowym przebiegiem praktyki.
5. Kontroluje na bieżąco realizację ustalonego harmonogramu zajęć, informuje kierownika Studium Praktyk
Zawodowych o trudnościach w realizacji tego harmonogramu.
6. Na zakończenie organizuje naradę pracowników i studentów celem omówienia wyników praktyki studenckiej.
7. Ustala wspólnie z instruktorem ocenę praktyki poszczególnych studentów.
8. Potwierdza odbycie praktyki.
9. Wręcza kartę ocen praktykantowi w ostatnim dniu praktyki (w wyjątkowych przypadkach kartę należy przesłać na
adres UKW).
5. Obowiązki opiekuna – instruktora:
1. Opiekun – instruktor wspólnie ze studentami opracowuje szczegółowy plan praktyki (wg Załącznika nr 1).
2. Kontroluje prawidłowość zapisów w dzienniku studenta.
3. Prowadzi zajęcia pokazowe i omawia je ze studentem.
4. Zaznajamia studenta ze swoim warsztatem pracy.
5. Sprawdza i zatwierdza konspekty zajęć próbnych prowadzonych przez studenta.
6. Hospituje, omawia i ocenia zajęcia prowadzone przez studenta. Ocenę zajęć oraz uwagi dotyczące ich realizacji
wpisuje na konspekcie.
7. Podpisem w dzienniku praktyki studenta stwierdza odbycie zaplanowanych zadań w każdym dniu praktyki.
8. Sporządza opinię studenta i przedkłada ją do zatwierdzenia dyrektorowi placówki.
6. Obowiązki studenta:
Studenci są zobowiązani do:
1. Zapoznania się z planem praktyki.
2. Zgłoszenia się do dyrektora placówki w terminie wyznaczonym przez uczelnię.
3. Przebywania na terenie placówki od chwili rozpoczęcia zajęć do ich zakończenia.
4. Sumiennego wykonywania zadań wynikających z programu praktyki i bezpośrednich zleceń zwierzchników w miejscu
pracy.
5. Uczestniczenia w zebraniach, uroczystościach danej placówki
6. Pełnienia funkcji opiekuna powierzonej grupy lub organizacji młodzieżowej.
7. Przygotowania niezbędnych pomocy.
8. Zapoznania się z różnymi formami pracy w placówce.
9. Prowadzenia dziennika praktyki wg podanego wzoru (Załącznik nr 2).
10. Bezpośrednio po zakończeniu praktyki student składa dziennik praktyk wraz z opinią u opiekuna praktyki w
Instytucie Pedagogiki.
11. Student wpisuje do indeksu na str. 82 „Praktyki” praktyka pedagogiczna w......... w czasie od ........ do ........,
(łącznie…………. godzin) a indeks składa w Studium Praktyk Zawodowych do zaliczenia.
12. Student zobowiązany jest do zrealizowania 150 godzin
13. W czasie praktyki studenta obowiązuje dyscyplina pracy, jak wszystkich pozostałych pracowników.
14. Uwagi własne, student wpisuje na bieżąco w dzienniku praktyk, w ciągu całego okresu trwania praktyki w dzienniku
praktyk.
15. Okres adaptacji studenta w miejscu praktyki trwa 30 godzin, w którym praktykanci:
- zapoznają się z całokształtem pracy placówki,
- hospitują zajęcia,
- przygotowują konspekty zajęć,
16. W pozostałym okresie praktyki studenci prowadza zajęcia próbne i samodzielne oraz realizują zadania praktyki
wynikające z przygotowanego w placówce planu.
7. Uwagi końcowe:
1. Student rozlicza się w dzienniku praktyki z przewidzianych planem liczby godzin, co powinno znaleźć swoje
odzwierciedlenie w planie praktyki jak i w notatkach.
2. Sprawozdanie z hospitacji zajęć, konspekty itp. należy pisać (lub zamieścić) w dzienniku praktyki.
3. Plan praktyki powinien być tak opracowany, aby student realizował poszczególne części programu równolegle.
4. W ostatnim dniu praktyki następuje jej podsumowanie przez dyrektora placówki.
5. Dzienniki praktyk oraz opinie studenci składają w Instytucie Pedagogiki w pierwszym tygodniu po zakończeniu
praktyki.
6. Studenci zapoznają się z wytycznymi przed rozpoczęciem praktyki.
Załącznik nr 1
Plan praktyki
Data Godz.
Rodzaj zajęcia Grupa lub
od....do....
zagadnienie
Podpis opiekuna i
inne uwagi
Załącznik nr 2
Skorowidz dziennika praktyki
Wielkość dziennika A-4 lub system kartkowy – arkusz A-4
1. Strona tytułowa „Dziennik praktyki pedagogicznej”
imię i nazwisko studenta
kierunek studiów
nazwa i adres placówki
nazwisko i imię opiekuna z placówki
2. Spis treści.
3. Szczegółowy plan praktyki.
4. Sprawozdania z obserwowanych zajęć.
5. Notatki o pracy i obowiązkach Dyrektora/Kierownika placówki.
6. Notatki o organizacji i funkcjonowaniu placówki.
7. Spostrzeżenia, uwagi, wnioski praktykanta o organizacji, programie i warunkach praktyki.
Download