Przedwątrobowe nadciśnienie wrotne

advertisement
HEPATOLOGIA 2014; 14: 65–72
DOI: 10.5114/hepatologia.2014.42886
PRACA POGLĄDOWA
Przedwątrobowe nadciśnienie wrotne
Prehepatic portal hypertension
Andrzej Pawełas
Klinika Gastroenterologii i Hepatologii CMKP,
Centrum Onkologii – Instutut im. Marii Skłodowskiej-Curie,
Warszawa, Polska
ADRES DO KORESPONDENCJI: lek. med. Andrzej Pawełas, Klinika Gastroenterologii i Hepatologii CMKP, Centrum Onkologii –
Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa, tel.: +48 22 546 23 28, faks: +48 22 546 30 35,
e-mail: [email protected]
STRESZCZENIE
Przedwątrobowe nadciśnienie wrotne jest stanem klinicznym, w którym wskutek zwiększonego oporu dla przepływu krwi
wrotnej w odcinku przedwątrobowym lub zwiększonego napływu krwi do łożyska trzewnego dochodzi do podwyższenia
ciśnienia w krążeniu wrotnym i określonych konsekwencji klinicznych (krwotok z żylaków przełyku i żołądka, wodobrzusze,
splenomegalia, rzadziej encefalopatia wrotna). Jest to najczęstszy rodzaj nadciśnienia wrotnego u dzieci i drugi co do częstości występowania u dorosłych. Zazwyczaj jest wyrazem zakrzepicy lub zwężenia żyły wrotnej, do której prowadzą czynniki miejscowe (guzy i stany zapalne jamy brzusznej) i wrodzona lub nabyta trombofilia. Diagnostyka zakrzepicy żyły wrotnej
obejmuje badania obrazowe (USG metodą Dopplera, TK, RM) oceniające zasięg i miejscowe przyczyny zakrzepicy oraz
badania laboratoryjne pod kątem trombofilii. Podstawą terapii ostrej postaci zakrzepicy żyły wrotnej jest leczenie przeciwzakrzepowe, natomiast postaci przewlekłej – profilaktyka i leczenie powikłań (krwotok z żylaków przełyku, wodobrzusze).
Izolowana zakrzepica żyły śledzionowej, występująca najczęściej u osób z guzami i zapaleniami trzustki, jest przyczyną tzw.
lewostronnego nadciśnienia wrotnego (żylaki dna żołądka, splenomegalia) i nie wymaga swoistej terapii. Wrodzone lub
nabyte trzewne przetoki tętniczo-żylne oraz znaczna splenomegalia są rzadką przyczyną przedwątrobowego nadciśnienia wrotnego wskutek zwiększonego napływu krwi do łożyska trzewnego – postępowanie obejmuje odpowiednio embolizację przetoki technikami radiologii interwencyjnej lub leczenie choroby podstawowej.
SŁOWA KLUCZOWE: przedwątrobowe nadciśnienie wrotne, zakrzepica żyły wrotnej, przekształcenie jamiste żyły wrotnej, cholangiopatia wrotna, pozawątrobowa niedrożność żyły wrotnej.
ABSTRACT
Prehepatic portal hypertension is a clinical condition, where the site of block for portal flow is localized before blood
reaches the liver. It is the most frequent form of portal hypertension in children and the second in adults. Multiple local
and systemic prothrombotic conditions lead to occlusion of portal, mesenteric and splenic vein. Diagnosis is made clinically with support of cross-sectional imaging (Doppler US, CT and MRI). In acute non-cirrhotic portal vein thrombosis anticoagulation in most cases leads to recanalization of portal vein. The management of chronic forms of portal vein occlusion
(portal cavernoma) is focused on prevention and treatment of portal hypertension complications (variceal hemorrhage,
ascites). Congenital or acquired splanchnic arterio-venous fistula and massive splenomegaly can also lead do prehepatic
portal hypertension due to increased blood inflow. The former in treated by embolization of fistula during interventional
radiology procedures, the latter by treating underlying condition.
KEY WORDS: prehepatic portal hypertension, portal vein thrombosis, cavernoma, portal biliopathy, extrahepatic portal venous
obstruction.
WSTĘP
Nadciśnienie wrotne (NW) to stan kliniczny, w któ­
rym wskutek zwiększonego oporu dla przepływu krwi
wrotnej i/lub zwiększonego napływu krwi do łożyska
HEPATOLOGIA
2014
trzewnego dochodzi do podwyższenia ciśnienia w krą­
żeniu wrotnym, co może prowadzić do określonych
konsekwencji klinicznych, takich jak krwotok z żylaków
przełyku i żołądka, wodobrzusze, splenomegalia czy en­
cefalopatia wrotna [1].
65
Andrzej Pawełas
Klasyczny podział nadciśnienia wrotnego jest
oparty na anatomicznej lokalizacji bloku dla przepły­
wu krwi wrotnej i wyróżnia NW przedwątrobowe,
wątrobowe i pozawątrobowe; bardziej szczegółowy
podział NW wątrobowego obejmuje dodatkowo blok
przedzatokowy, zatokowy i pozazatokowy. Powyższa
klasyfikacja ma jednak charakter patofizjologiczny,
natomiast w określonych sytuacjach klinicznych me­
chanizm NW ma charakter złożony, np. alkoholowa
choroba wątroby może powodować NW wątrobowe
z trzema ww. rodzajami bloku, marskość wątroby po­
wikłana zakrzepicą żyły wrotnej powoduje NW o cha­
rakterze wątrobowym i przedwątrobowym.
W NW przedwątrobowym zaburzenia hemody­
namiczne dotyczą krążenia wrotnego na odcinku od
śledziony i jelit do rozgałęzień żyły wrotnej we wnęce
wątroby i w pomiarach inwazyjnych, niestosowanych ru­
tynowo w klinice, charakteryzują się podwyższonym ciś­
TABELA 1. Przyczyny przedwątrobowego nadciśnienia wrotnego [1]
– pozawątrobowa niedrożność żyły wrotnej (EHPVO)
– zakrzepica żyły wrotnej
– zakrzepica żyły śledzionowej
– przetoka tętniczo-żylna naczyń trzewnych
– znaczna splenomegalia
TABELA 2. Przyczyny i częstość występowania pozawątrobowej niedrożności
żyły wrotnej i zakrzepicy żyły wrotnej [4]
Przyczyna
66
Częstość [%]
trombofilia:
– pierwotne zespoły mieloproliferacyjne
– mutacja Leiden czynnika V
– mutacja genu protrombiny
– mutacja genu MTHFR
– hiperhomocysteinemia
– niedobór białka C
– niedobór białka S
– niedobór antytrombiny III
– zespół antyfosfolipidowy
– nocna napadowa hemoglobinuria
3–42
3–14
0–21
0–21
11–19
3–41
2–38
0–41
1–13
0–2
miejscowe stany zapalne:
– zapalenie trzustki
– zakażenie wewnątrzbrzuszne
– ropień wątroby
4–19
5–36
0–4
uszkodzenie żyły wrotnej:
– urazy i zabiegi wewnątrzbrzuszne
– cewnikowanie żyły pępkowej
– zakażenie żyły pępkowej
5–17
0–2
<1
pozostałe:
– ciąża
– doustne leki antykoncepcyjne
– stan po przeszczepieniu wątroby
– idiopatyczne
0–2
3–19
1,5
23–68
nieniem w żyle wrotnej (portal vein pressure – PVP) przy
prawidłowym gradiencie ciśnień żył wątrobowych (hepatic vein pressure gradient – HVPG). Najczęstsze przyczy­
ny NW przedwątrobowego przedstawiono w tabeli 1.
Głównymi przyczynami NW są marskość wątroby
i schistosomiaza, natomiast dane epidemiologiczne
wskazują, że NW przedwątrobowe jest podstawową
przyczyną NW u dzieci i drugą u dorosłych. Mimo to
większość badań dotyczących przedwątrobowego NW
stanowią prospektywne badania kohortowe, a nie ba­
dania kliniczne z randomizacją (poza zakrzepicą żyły
wrotnej o podłożu marskości wątroby).
Przedwątrobowe NW należy podejrzewać u dzieci
i dorosłych, jeśli stwierdza się cechy zakrzepicy w krą­
żeniu wrotnym i/lub powikłania NW (żylaki przełyku
i żołądka, splenomegalia, hipersplenizm), którym nie
towarzyszą nieprawidłowości laboratoryjne świadczą­
ce o miąższowej chorobie wątroby lub ograniczeniu
rezerwy czynnościowej narządu, a w badaniach ob­
razowych nie ma cech przebudowy marskiej wątro­
by. Ponadto, w przeciwieństwie do marskości wątro­
by, przebyte epizody dekompensacji, np. w przebiegu
krwotoku do górnego odcinka przewodu pokarmo­
wego, są dobrze tolerowane, choć w ich trakcie może
dochodzić do przejściowego wzrostu „prób wątrobo­
wych” lub pojawienia się wodobrzusza.
W niniejszym artykule omówiono najczęstsze przyczyny NW przedwątrobowego, ich obraz kliniczny,
zasady postępowania diagnostyczno-terapeutycznego
z uwzględnieniem dostępnych wytycznych, opubliko­
wanych przez Amerykańskie Towarzystwo Badań nad
Chorobami Wątroby (American Association for the
Study od Liver Diseases – AASLD) i grupę roboczą ds.
nadciśnienia wrotnego (tzw. konsensus Baveno) [2–5].
ZAKRZEPICA ŻYŁY WROTNEJ
Zakrzepica żyły wrotnej (portal vein thrombosis –
PVT) jest podstawową przyczyną przedwątrobowego
NW u dorosłych i dzieci; stwierdza się ją nawet u 1%
osób poddawanych autopsji. Postaci ostra i przewlekła
PVT są z klinicznego punktu widzenia tą samą choro­
bą, wywoływaną przez te same czynniki, jednak o róż­
nym obrazie klinicznym i odmiennym postępowaniu.
Pewne odmienności postępowania dotyczą także dzie­
ci z PVT w przebiegu marskości wątroby i po prze­
szczepieniu wątroby [6].
U 30% osób z PVT do rozwoju choroby dochodzi
wskutek obecności czynników lokalnych, takich jak
marskość wątroby powodująca zwolnienie przepły­
wu wrotnego, nowotwory wątroby i dróg żółciowych
oraz nowotwory pozostałych narządów naciekają­
ce lub uciskające żyłę wrotną, stany zapalne, urazy
i zabiegi operacyjne jamy brzusznej. U pozostałych
HEPATOLOGIA
2014
Przedwątrobowe nadciśnienie wrotne
osób stwierdza się trombofilię wrodzoną (polimorfi­
zmy genetyczne, niedobory naturalnych inhibitorów
krzepnięcia) lub nabytą (przewlekłe choroby mieloproliferacyjne, nowotwory, stany zapalne, ciąża, an­
tykoncepcja hormonalna). U 36% osób występuje
skojarzenie lokalnych i ogólnych czynników wywo­
łujących [7, 8]. Szczegółowe zestawienie czynników
wywołujących PVT i częstość ich występowania
u dorosłych przedstawiono w tabeli 2.
Objawy kliniczne
Ostra PVT będąca skutkiem nagłego powstania
zakrzepu w żyle wrotnej objawia się bólami brzucha
lub bólami okolicy lędźwiowej o nagłym początku
lub kilkudniowej dynamice, którym może towarzy­
szyć wzdęcie, wodobrzusze, gorączka i inne cechy tzw.
uogólnionej odpowiedzi zapalnej (systemic inflammatory response syndrome – SIRS). U niektórych osób
choroba przebiega bez objawów, ponieważ nasilenie
objawów zależy od dynamiki powstawania zakrze­
picy, stopnia niedrożności (całkowita lub częściowa)
i obecności wcześniej rozwiniętego krążenia oboczne­
go (w przypadku nałożenia ostrej PVT na przewlekłą
PVT). Objęcie procesem zakrzepowym żył krezko­
wych przy braku rekanalizacji lub wytworzenia krąże­
nia obocznego grozi niedokrwieniem i martwicą jelit,
czego wyrazem jest utrzymywanie się bólów brzucha
i niedrożności oraz pojawienie się kwasicy i niewydol­
ności wielonarządowej. Szczególną postacią PVT jest
ropne zapalenie żyły wrotnej (pylephlebitis) przebie­
gające z objawami posocznicy (bakteriemia, wysoka
gorączka, dreszcze) i mogące prowadzić do ropni wą­
troby i wstrząsu septycznego.
Odmienny przebieg ma postać przewlekła PVT,
której synonimem jest przekształcenie jamiste żyły
wrotnej (portal cavernoma). Stanowi odległą konse­
kwencję przebytej ostrej PVT w postaci sieci krążenia
obocznego wrotno-wrotnego omijającej niedrożny
odcinek żyły wrotnej we wnęce wątroby. Objawy tej
postaci choroby wynikają z NW i rozwoju krążenia
obocznego (krwawienie z żylaków przełyku, spleno­
megalia, hipersplenizm). Inne objawy, takie jak wo­
dobrzusze i encefalopatia wątrobowa, przy braku mar­
skości wątroby, występują rzadko i dotykają głównie
osób starszych, z niewydolnością nerek, po epizodzie
dekompensacji spowodowanym zakażeniem lub krwawieniem do przewodu pokarmowego [2–6].
Diagnostyka
Ultrasonografia (USG) wykonywana przez doświadczonego i zaznajomionego ze wskazaniami ultrasonografistę jest podstawowym badaniem służącym roz-
HEPATOLOGIA
2014
TABELA 3. Diagnostyka trobofilii w zakrzepicy żyły wrotnej [3]
Rodzaj trombofilii
Rozpoznanie
pierwotne zespoły
mieloproliferacyjne
– mutacja V617F genu JAK2 (granulocyty krwi
obwodowej)
– badanie szpiku
mutacja Leiden
czynnika V
– oporność na aktywowane białko C
– mutacja R605Q czynnika V
mutacja genu
protrombiny
– mutacja G20210A genu protrombiny
niedobór
antytrombiny III
– zwiększone stężenie antytrombiny III
i prawidłowe stężenie protrombiny
– wywiady rodzinne niedoboru ATIII
hiperhomocysteinemia
– zwiększone stężenie homocysteiny
niedobór białka S
– zmniejszone stężenie białka S i prawidłowe
stężenie protrombiny
– wywiady rodzinne niedoboru białka S
niedobór białka C
– zmniejszone stężenie białka C i prawidłowe
stężenie protrombiny
– wywiady rodzinne niedoboru białka C
zespół antyfosfolipidowy – kryteria diagnostyczne
choroba Behceta
– kryteria diagnostyczne
nocna napadowa
hemoglobinuria
– cytometria przepływowa krwi obwodowej
(brak CD55 i CD59 w rozroście klonalnym
komórek krwi obwodowej)
– test Hama
– test cukrozowy
ciąża
– wywiady
doustne leki
antykoncepcyjne
– wywiady
poznaniu lub wykluczeniu PVT. Cechami ostrej PVT
w USG są poszerzenie żyły wrotnej i uwidocznienie
w świetle naczynia hipoechogenicznego materiału,
a w badaniu metodą Dopplera brak przepływu w żyle
wrotnej. Przewlekła PVT w USG charakteryzuje się
brakiem światła żyły wrotnej. W miejscu odpowiada­
jącym jej lokalizacji we wnęce wątroby stwierdza się
krętą sieć krążenia obocznego (przekształcenie jamiste
żyły wrotnej); dodatkowo mogą być obecne inne cechy
nadciśnienia wrotnego, takie jak wodobrzusze, spleno­
megalia, krążenie oboczne w okolicy wnęki śledziony.
Przewaga wielofazowej tomografii komputerowej
(TK) i rezonansu magnetycznego (RM) nad USG wy­
nika z mniejszej zależności od umiejętności operato­
ra, możliwości oceny czasu trwania i zasięgu (zajęcie
żył krezkowych) zakrzepicy oraz oceny niedokrwienia
jelita cienkiego. Obraz ostrej i przewlekłej PVT przed­
stawiono na rycinach 1. i 2.
Diagnostyka PVT, oprócz powyższych badań obra­
zowych dokumentujących obecność i zasięg zakrzepicy,
jej następstwa oraz występowanie miejscowych czyn­
ników wywołujących, powinna równolegle obejmować
67
Andrzej Pawełas
68
RYCINA 1. Rezonans magnetyczny jamy brzusznej. Obraz T1-zależny. Badanie
dynamiczne po podaniu kontrastu dożylnego – faza żylna. Przekrój poprzeczny.
Zakrzepica pnia i lewej gałęzi żyły wrotnej u 61-letniego mężczyzny z rakiem
wątrobowokomórkowym lewego płata wątroby na podłożu marskości alkoholowej wątroby. Żylaki przełyku i dna żołądka (niewidoczne na zdjęciu)
RYCINA 2. Tomografia komputerowa jamy brzusznej. Badanie wielofazowe po
podaniu kontrastu dożylnego – faza żylna. Przekrój poprzeczny. Przekształcenie
jamiste żyły wrotnej, wodobrzusze i splenomegalia u 37-letniej kobiety po
resekcji okolicy krętniczo-kątniczej z powodu zwężenia w przebiegu choroby
Leśniowskiego-Crohna, stosującej antykoncepcję hormonalną. Żylaki przełyku
i dna żołądka (niewidoczne na zdjęciu)
ocenę pod kątem nabytej i wrodzonej trombofilii, także
u osób ze zidentyfikowanym czynnikiem miejscowym
(z wyjątkiem marskości wątroby i nowotworów jamy
brzusznej). W pierwszej kolejności u dorosłych nale­
ży wykluczyć przewlekłe zespoły mieloproliferacyjne
(25–30% przyczyn trombofilii) (czerwienica prawdzi­
wa, nadpłytkowość samoistna, przewlekła mielofibroza)
dotychczas utajone i manifestujące się po raz pierwszy
jako PVT. Obraz morfologiczny krwi obwodowej może
nie być typowy dla tych chorób ze względu na współist­
niejącą, związaną z NW, splenomegalię i pokrwotoczną
niedokrwistość z niedoboru żelaza, dlatego ocena po­
winna zawsze obejmować oznaczanie mutacji V617F
w genie kinazy JAK2, a w przypadku wyniku ujemne­
go – badanie histopatologiczne i cytogenetyczne szpiku
kostnego. Rozpoznanie pozostałych trombofilii uwa­
runkowanych wrodzonym niedoborem naturalnych
inhibitorów krzepnięcia (białko C, białko S, antytrom­
bina III) w przypadku cech niewydolności wątroby lub
SIRS bywa także utrudnione ze względu na wpływ tych
stanów na aktywność powyższych czynników. W wy­
branych przypadkach może być pomocne badanie
krewnych pierwszego stopnia ze względu na genetyczny
charakter niedoborów [2–6].
W diagnostyce przewlekłej PVT wykonuje się ba­
dania endoskopowe w celu wykrycia żylaków, oceny
ryzyka wystąpienia krwotoku i wdrożenia odpowied­
niego postępowania.
Leczenie
Cel terapii ostrej PVT, którym jest rekanalizacja
pnia i co najmniej jednej gałęzi żyły wrotnej, niedo­
puszczenie do rozwoju konsekwencji NW i martwicy
jelita, osiąga się za pomocą leczenia przeciwzakrzepo­
wego nawet u 90% osób po upływie 6 miesięcy; sponta­
niczna rekanalizacja żyły wrotnej należy do rzadkości.
Leczenie należy rozważyć także u osób z bezobjawową
ostrą postacią PVT. Terapię rozpoczyna się za pomocą
podawanych podskórnie heparyn drobnocząsteczko­
wych w dawce leczniczej (low molecular weight heparins – LMWH), a następnie przechodzi się na doustne
antykoagulanty z grupy antagonistów witaminy K (vitamin K antagonists – VKA), stosowane pod kontrolą
INR (docelowo: 2–3) przez okres 3–6 miesięcy. Wpro­
wadzenie VKA na ogół jest możliwe po ustabilizowa­
niu stanu ogólnego i oddaleniu możliwości interwencji
chirurgicznej. Część chorych z niepełną rekanalizacją
po zakończeniu powyższego leczenia może odnieść ko­
rzyść z jego przedłużenia o kolejne 6 miesięcy. Osoby
ze stałą trombofilią powinny być leczone beztermino­
wo. W przypadku wystąpienia objawów SIRS należy
rozważyć antybiotykoterapię dożylną o szerokim spek­
trum obejmującą bakterie Gram-ujemne i florę beztle­
nową, a w przypadku martwicy jelita konieczna jest pil­
na laparotomia z resekcją zmienionego fragmentu jelita
i ewentualnie trombektomią w żyle wrotnej [9–11].
HEPATOLOGIA
2014
Przedwątrobowe nadciśnienie wrotne
Głównymi celami leczenia przewlekłej PVT są
profilaktyka i terapia krwotoków z żylaków przełyku
i dna żołądka oraz leczenie innych następstw NW, ta­
kich jak wodobrzusze, hipersplenizm, encefalopatia
wrotna. Postępowanie to zasadniczo nie różni się od
zalecanego w przypadku NW w przebiegu marskości
wątroby i ujęte jest w opublikowanych odrębnie wy­
tycznych. Leczenie przeciwzakrzepowe w przewlekłej
lub ostrej PVT w przebiegu marskości wątroby nie jest
rutynowo stosowane za wyjątkiem stałej trombofilii,
zakrzepicy obejmującej dodatkowo żyły krezkowe,
przebytego niedokrwienia jelit i osób oczekujących
na przeszczepienie wątroby. Warunkiem stosowania
tej terapii jest jednak wdrożenie profilaktyki pierwot­
nej lub wtórnej krwotoku z żylaków przełyku, tzn. po
osiąg­nięciu odpowiedniej redukcji ciśnienia tętniczego
i tętna w trakcie terapii β-adrenolitykiem lub po około
2 tygodniach od zakończenia leczenia endoskopowe­
go żylaków przełyku lub żołądka, co wiąże się jednak
z kilku-, kilkunastotygodniowym opóźnieniem lecze­
nia i mniejszą szansą na rekanalizację [12, 13].
W związku z porównywalną z leczeniem przeciwza­krzepowym skutecznością, ale większym ryzykiem
wy­­stąpienia powikłań, w tym o charakterze krwotocz­­­
nym, w leczeniu ostrej postaci PVT (z wyjątkiem PVT
u osób po przeszczepieniu wątroby) nie stosuje się
rutynowo leków trombolitycznych podawanych ob­
wodowo i do żyły wrotnej, angioplastyki, przezszyj­
nych wewnątrzwątrobowych przetok wrotno-czczych
(transjugular intrahepatic portocaval shunt – TIPS).
ZAKRZEPICA ŻYŁY ŚLEDZIONOWEJ
Izolowana zakrzepica żyły śledzionowej jest po­
wodem tzw. lewostronnego lub regionalnego NW. Są­
siedztwo anatomiczne trzustki sprawia, że choroby tego
narządu (nowotwory, zapalenia) stanowią większość
przyczyn zakrzepicy żyły śledzionowej wskutek uci­
sku naczynia lub trombofilii. Częstość występowania
tego powikłania koreluje z ciężkością ostrego zapale­
nia trzustki (OZT) lub przewlekłego zapalenia trzustki
(PZT) i obecnością innych powikłań miejscowych, ta­
kich jak martwica, zbiorniki płynowe, pseudotorbiele.
Mieści się w zakresie 1–24% dla OZT i 5–37% dla PZT.
Jeśli nie dojdzie do zakrzepicy żył krezkowych i obja­
wów niedokrwienia jelit, obraz kliniczny (głównie bóle
brzucha) maskowany jest przez objawy choroby zasad­
niczej, a rozpoznanie ustalane przypadkowo podczas
badania obrazowego wykonywanego z powodu zapa­
lenia trzustki i jego powikłań (ryc. 3.). Odległą konse­
kwencją zakrzepicy żyły śledzionowej może być spleno­
megalia lub hipersplenizm oraz krwawienie z żylaków
dna żołądka (odpowiednio 52–71%, 53% i 12,3% przy­
padków). Żylaki przełyku występują rzadziej z powodu
HEPATOLOGIA
2014
RYCINA 3. Tomografia komputerowa jamy brzusznej. Badanie wielofazowe
po podaniu kontrastu dożylnego – faza żylna. Przekrój poprzeczny. Zakrzepica
żyły śledzionowej i rozwinięte krążenie oboczne w okolicy śledziony i żołądka
u 21-letniego mężczyzny po przebytym kilkukrotnie ostrym zapaleniu trzustki
powikłanym torbielami pozapalnymi i stenozą odźwiernika. Żylaki dna i trzonu
żołądka (niewidoczne na zdjęciu)
innej topografii krążenia obocznego niż w przypadku
zakrzepicy pnia żyły wrotnej czy marskości wątroby.
Wodobrzusze pojawia się rzadziej, głównie po epizodzie
krwotoku lub przy współistnieniu marskości wątroby.
Opinie dotyczące konieczności leczenia przeciwzakrze­
powego są niejednoznaczne. Ze względu na częsty bez­
objawowy przebieg i spontaniczną rekanalizację u 30%
chorych większość ośrodków nie stosuje antykoagulacji
w izolowanej zakrzepicy żyły śledzionowej [14].
PRZETOKI TĘTNICZO-ŻYLNE NACZYŃ
TRZEWNYCH
Przetoki tętniczo-żylne naczyń trzewnych (inaczej
przetoki tętniczo-wrotne), będące nieprawidłowymi
połączeniami między wysokociśnieniowymi tętnicami
trzewnymi (głównie tętnica wątrobowa lub śledzio­
nowa, rzadziej tętnica krezkowa górna i dolna oraz
ich gałęzie) a niskociśnieniowym układem wrotnym
(głównie żyła wrotna i żyła śledzionowa, rzadziej żyły
krezkowe górna i dolna), są rzadką przyczyną przed­
wątrobowego NW w mechanizmie zwiększonego na­
pływu trzewnego. Mogą mieć charakter wrodzony lub
nabyty i przebiegać przez wiele lat bezobjawowo lub
prowadzić do szybkiego rozwoju NW i jego powikłań,
takich jak żylaki przełyku, żołądka, żylaki ektopowe,
wodobrzusze, krwotok. U niektórych osób występu­
ją objawy niewydolności krążenia wskutek krążenia
hiperkinetycznego, a przy dłużej trwającej przeto­
ce – adaptacyjnego włóknienia wątroby wskutek tzw.
arterializacji krążenia wrotnego. Zmiany nabyte są
najczęściej skutkiem tępego urazu jamy brzusznej,
69
Andrzej Pawełas
zabiegów inwazyjnych (biopsja gruboigłowa wątroby,
cholangiografia przezskórna, operacje w obrębie jamy
brzusznej), nowotworów (głównie pierwotne nowo­
twory wątroby i trzustki) lub przebicia się tętniaka do
sąsiadującego naczynia żylnego (najczęściej tętniak
tętnicy śledzionowej) [15, 16].
Przetokę tętniczo-wrotną jako przyczynę przed­
wątrobowego NW należy podejrzewać u osób z wy­
żej wymienionymi czynnikami ryzyka i obecnością
szmeru naczyniowego w jamie brzusznej. Wstępne
podejrzenie przetoki może potwierdzić USG z obrazo­
waniem metodą Dopplera (spektrum przepływu tętni­
czego w krążeniu wrotnym), natomiast dokładne zo­
brazowanie układu naczyniowego umożliwia badanie
arteriograficzne pnia trzewnego i tętnic krezkowych
(arteriografia klasyczna lub z użyciem TK lub RM).
W leczeniu przetok tętniczo-wrotnych stosuje się metody radiologii interwencyjnej (embolizacja), a w przy­
padku ich nieskuteczności – chirurgiczne podwiązanie
naczyń zaopatrujących połączone z resekcją ektopowych
żylaków [17, 18].
SPLENOMEGALIA
W niektórych sytuacjach splenomegalia może być
przyczyną, a nie skutkiem przedwątrobowego NW.
W przypadku znacznej splenomegalii w przebiegu cho­
rób rozrostowych szpiku i układu chłonnego, chorób
spichrzeniowych lub nawrotowej malarii (tzw. izolowa­
na tropikalna splenomegalia w rejonach endemicznych
malarii) powiększony narząd zaopatrywany jest przez
zwiększoną ilość krwi tętniczej poprzez tętnicę śledzio­
nową, która nie może być efektywnie odprowadzona
przez żyłę śledzionową. W efekcie dochodzi do regio­
nalnego NW w obszarze żyły śledzionowej i powstania
krążenia obocznego z wykorzystaniem żył zaotrzewno­
wych i żył żołądkowych krótkich, objawiającego się ko­
laterami w okolicy wnęki śledziony, żylakami przełyku
i dna żołądka oraz gastropatią wrotną. Elementem ob­
razu klinicznego może być także hepatomegalia (w za­
leżności od choroby podstawowej) lub cytopenia (wyraz
hipersplenizmu lub choroby podstawowej). W bada­
niach obrazowych stwierdza się poszerzenie żyły wrot­
nej i śledzionowej z zachowaną drożnością tych naczyń.
Postępowanie obejmuje przede wszystkim leczenie cho­
roby podstawowej [19, 20].
SYTUACJE SZCZEGÓLNE
Pozawątrobowa niedrożność żyły wrotnej
Pozawątrobowa niedrożność żyły wrotnej (extrahepatic portal vein obstruction – EHPVO) zgodnie
z ustaloną definicją oznacza częściową lub całkowitą
70
niedrożność zewnątrzwątrobowej części żyły wrotnej,
której może towarzyszyć niedrożność wewnątrzwą­
trobowych gałęzi żyły wrotnej i żyły krezkowej górnej
i śledzionowej. Pojęcie to nie obejmuje izolowanej za­
krzepicy żyły śledzionowej i krezkowej górnej [21].
Zagadnienie to bywa omawiane odrębnie w wy­
tycznych ze względu na jego znaczenie oraz nieco od­
mienną etiologię i obraz kliniczny u pacjentów pedia­
trycznych w stosunku do omówionej wyżej zakrzepicy
układu wrotnego u osób dorosłych. Kolejnym powo­
dem jest potrzeba podkreślenia braku związku przy­
czynowego z marskością i nowotworami wątroby oraz
uwzględnienie w definicji konsekwencji przewlekłej
niedrożności w postaci przekształcenia jamistego żyły
wrotnej. Ze względu na powyższe uwagi należy stwier­
dzić, że określenia EHPVO i PVT w części przypad­
ków dotyczą tego samego problemu.
Pozawątrobowa niedrożność żyły wrotnej jest naj­
częstszą przyczyną NW u dzieci (70%) i ujawnia się
najczęściej w 3. i 8. roku życia (dwa szczyty zachoro­
wań) w postaci objawów NW, takich jak nawracające
krwotoki do przewodu pokarmowego, niedokrwistość,
splenomegalia. U niektórych osób EHPVO może mieć
charakter wrodzony (zwężenie, atrezja, agenezja żyły
wrotnej), czynnikiem ryzyka jest przebycie w okre­
sie okołoporodowym cewnikowania i/lub zakrzepicy
żyły pępkowej oraz ostre i nawracające zakażenia jamy
brzusznej (w krajach rozwijających się), urazy i zabiegi
chirurgiczne jamy brzusznej, ale najczęściej choroba
ma charakter idiopatyczny (50%). Wyniki nowszych
badań wskazują na częstą obecność współistniejącej
wrodzonej lub nabytej trombofilii (28–62% przypad­
ków). Epizod ostrej zakrzepicy żyły wrotnej bywa
niezauważony i rozpoznanie ustala się z opóźnieniem
w stadium odpowiadającym przewlekłej PVT (prze­
kształcenie jamiste żyły wrotnej). Rokowanie jest do­
bre (10-letnie przeżycie sięga 100%), a chorobowość
wynika z następstw NW. W związku z długo trwającym
NW mogą wystąpić specyficzne powikłania, takie jak
zahamowanie wzrostu (przyczyny: zmniejszona synte­
za czynników wzrostu i oporność na hormon wzrostu,
zespół złego wchłaniania wtórny do enteropatii wrot­
nej, niedokrwistość, hipersplenizm), biliopatia wrotna
i zaburzenia funkcji wątroby. U pacjentów wykazano
też cechy minimalnej encefalopatii wrotnej i obniżenie
jakości życia [22, 23].
Rozpoznanie ustala się na podstawie powyższego
obrazu klinicznego i wyników badań obrazowych (USG,
TK, RM) potwierdzających zakrzepicę lub przekształce­
nie jamiste żyły wrotnej. Biopsja wątroby nie jest po­
trzebna do rozpoznania, ale wykonuje się ją, gdy trzeba
wykluczyć marskość wątroby lub istnieją wątpliwości
diagnostyczne (nieprawidłowe „próby wątrobowe”).
HEPATOLOGIA
2014
Przedwątrobowe nadciśnienie wrotne
Postępowanie obejmuje przede wszystkim pro­
filaktykę i terapię krwawienia z żylaków przeły­
ku i dna żołądka (obecne odpowiednio u 85–90%
i 30–40% chorych). W przypadku niepowodzenia
leczenia endoskopowego lub powikłań nadciśnie­
nia wrotnego wytwarza się chirurgicznie shunt Rexa,
łączący żyłę krezkową górną z lewą gałęzią żyły
wrotnej z użyciem autologicznego przeszczepu na­
czyniowego z żyły szyjnej wewnętrznej. Połączenie
to zapobiega zaburzeniom funkcji wątroby, biliopa­
tii wrotnej oraz zaburzeniom wzrastania. Warunkiem jest obecność odpowiednio szerokich i drożnych
naczyń żylnych (ocena przedoperacyjna za pomocą
badań naczyniowych), w przypadku braku możliwości
technicznych wykonuje się inne shunty wrotno-syste­
mowe [24].
Biliopatia wrotna
Biliopatia lub cholangiopatia wrotna to nieprawi­
dłowy obraz wewnątrzwątrobowych i zewnątrzwątro­
bowych dróg żółciowych oraz pęcherzyka żółciowego
spowodowany uciskiem kolaterali wrotno-wrotnych
na drogi żółciowe u osoby z przewlekłym NW. W pa­
togenezie bierze także udział uszkodzenie niedo­
krwienne związane z zakrzepicą wrotną i utrudnio­
nym odpływem żylnym. Problem dotyczy głównie
osób z przedwątrobowym NW (80–100% osób), ale
zdarza się też w innych rodzajach NW (do 33% osób
z marskością wątroby). U większości osób przebiega
bezobjawowo; u osób z objawami choroby może wy­
stępować żółtaczka, kolka żółciowa, bóle brzucha, za­
palenia dróg żółciowych, hemobilia i wtórna marskość
żółciowa [25].
Biliopatię wrotną należy podejrzewać u osób z przedwątrobowym NW, jeśli towarzyszą mu powyższe obja­
wy kliniczne i/lub biochemiczne wykładniki cholestazy.
Badaniem diagnostycznym z wyboru jest cholangio­
grafia rezonansu magnetycznego (magnetic resonance
cholangiopancreatography – MRCP), obrazująca posze­
rzenia i zwężenia dróg żółciowych, ucisk przez kolate­
rale wrotno-wrotne, kamicę żółciową. Zmiany dotyczą
głównie przewodu żółciowego wspólnego i lewego prze­
wodu wątrobowego; w niektórych przypadkach wyma­
gają różnicowania z pierwotnym stwardniającym zapa­
leniem dróg żółciowych, rakiem zewnątrzwątrobowych
dróg żółciowych i rakiem głowy trzustki.
W leczeniu przypadków objawowych znajdują zastosowanie techniki endoskopowe (sfinkterotomia
z rewizją dróg żółciowych w przypadku kamicy, roz­
szerzanie i protezowanie zwężeń). W przypadku nie­
powodzenia leczenia endoskopowego wykonuje się
shunt wrotno-systemowy, a w dalszej kolejności hepa­
tikojejunostomię.
HEPATOLOGIA
2014
PODSUMOWANIE
Przedwątrobowe nadciśnienie wrotne jest stanem
klinicznym, w którym wskutek zwiększonego oporu
dla przepływu krwi wrotnej w odcinku przedwątro­
bowym lub zwiększonego napływu krwi do łoży­
ska trzewnego dochodzi do podwyższenia ciśnienia
w krążeniu wrotnym i określonych konsekwencji
klinicznych (krwotok z żylaków przełyku i żołądka,
wodobrzusze, splenomegalia, rzadziej encefalopatia
wrotna). Jest to najczęstszy rodzaj nadciśnienia wrot­
nego u dzieci i drugi co do częstości występowania
u dorosłych. Zazwyczaj jest wyrazem zakrzepicy lub
zwężenia żyły wrotnej, do której prowadzą czynniki
miejscowe (guzy i stany zapalne jamy brzusznej) i wro­
dzona lub nabyta trombofilia. Diagnostyka zakrzepicy
żyły wrotnej obejmuje badania obrazowe (USG meto­
dą Dopplera, TK, RM) oceniające zasięg i miejscowe
przyczyny zakrzepicy oraz badania laboratoryjne pod
kątem trombofilii. Podstawą terapii ostrej postaci za­
krzepicy żyły wrotnej jest leczenie przeciwzakrzepowe,
natomiast postaci przewlekłej – profilaktyka i leczenie
powikłań (krwotok z żylaków przełyku, wodobrzusze).
Izolowana zakrzepica żyły śledzionowej, występująca
najczęściej u osób z guzami i zapaleniami trzustki, jest
przyczyną tzw. lewostronnego nadciśnienia wrotne­
go (żylaki dna żołądka, splenomegalia) i nie wymaga
swoistej terapii. Wrodzone lub nabyte trzewne przeto­
ki tętniczo-żylne oraz znaczna splenomegalia są rzad­
ką przyczyną przedwątrobowego nadciśnienia wrot­
nego wskutek zwiększonego napływu krwi do łożyska
trzewnego – postępowanie obejmuje odpowiednio embolizację przetoki technikami radiologii interwencyj­
nej lub leczenie choroby podstawowej.
PODZIĘKOWANIA
Autor pracy pragnie wyrazić podziękowanie dr. Ja­
kubowi Pałuckiemu z Zakładu Diagnostyki Obrazowej
Centrum Onkologii w Warszawie za udostępnienie dokumentacji radiologicznej.
PIŚMIENNICTWO
1.Bosch J, Berzigotti A, Seijo S, Reverter E. Assessing portal hy­
pertension in liver diseases. Expert Rev Gastroenterol Hepatol
2013; 7: 1-15.
2.de Franchis R. Revising consensus in portal hypertension: re­
port of the Baveno V consensus workshop on methodology of
diagnosis and therapy in portal hypertension. J Hepatol 2010;
53: 762-8.
3.DeLeve LD, Valla DC, Garcia-Tsao G. AASLD Practice Guidelines:
vascular disorders of the liver. Hepatology 2009; 49: 1729-64.
4.Khanna R, Sarin SK. Non-cirrhotic portal hypertension – diag­
nosis and management. J Hepatol 2014; 60: 421-41.
5.Plessier A, Rautou PE, Valla DC. Management of hepatic vascu­
lar diseases. J Hepatol 2012; 56 Suppl 1: S25-38.
71
Andrzej Pawełas
6.Parikh S, Shah R, Kapoor P. Portal vein thrombosis. Am J Med
2010; 123: 111-9.
7.Leebeek LW, Smalberg JH, Janssen HL. Prothrombotic disorders
in abdominal vein thrombosis. Neth J Med 2010; 70: 400-5.
8.Smalberg JH, Arends LR, Valla DC, et al. Myeloproliferative
neoplasms in Budd-Chiari syndrome and portal vein thrombo­
sis: a meta-analysis. Blood 2012; 120: 4921-8.
9.Spaander VM, Van Buuren HR, Janssen HL. The management of
non-cirrhotic non-malignant portal vein thrombosis and con­
current portal hypertension in adults. Aliment Pharmacol Ther
2007; 26: S203-9.
10.Delgado MG, Seijo S, Yepes I, et al. Efficacy and safety of antico­
agulation on patients with cirrhosis and portal vein thrombosis.
Clin Gastroenterol Hepatol 2012; 10: 776-83.
11.Huard G, Bilodeau M. Management of anticoagulation for por­
tal vein thrombosis in individuals with cirrhosis: a systematic
review. Int J Hepatol 2012; ID 672986: 1-6.
12.Vashishtha C, Sarin SK. Anticoagulant therapy for portal vein
thrombosis in liver: is it worth a buy? Gastroenterology 2012;
144: 848-51.
13.Confer BD, Hanouneh I, Gomes M, Alraies MC. Is anticoagu­
lation appropriate for all patients with portal vein thrombosis?
Cleveland Clin J Med 2013; 80: 611-3.
14.Nadkarni NA, Khanna S, Vege SS. Splanchnic venous thrombo­
sis and pancreatitis. Pancreas 2013; 42: 924-31.
15.Siablis D, Papathanassiou ZG, Karnabatidis D, et al. Splenic ar­
teriovenous fistula and sudden onset of portal hypertension as
complications of a ruptured splenic artery aneurysm: successful
treatment with transcatheter arterial embolization. A case study
and review of the literature. World J Gastroenterol 2006; 26:
4264-6.
16.Baranda J, Pontes JM, Portela F, et al. Mesenteric arteriovenous
fistula causing portal hypertension and bleeding duodenal vari­
ces. Eur J Gastroenterol Hepatol 1996; 8: 1223-5.
17.Bakoń L, Kwaśniewska-Rutczyńska A, Żmigrodzka A i wsp.
Leczenie nadciśnienia wrotnego przedwątrobowego metoda­
mi radiologii interwencyjnej – opis przypadków. Videosurgery
Miniinv 2006; 4: 163-74.
18.Kumar A, Ahuja CK, Vyas S, et al. Hepatic arteriovenous fistulae:
role of interventional radiology. Dig Dis Sci 2012; 57: 2703-12.
19.Voros D, Mallas E, Antoniou A, et al. Splenomegaly and left sid­
ed portal hypertension. Ann Gastroenterol 2005; 18: 341-5.
20.Acharya S, Shukla S, Mahajan SN, et al. Hyperreactive malari­
al syndrome with noncirrhotic portal hypertension. Ann Trop
Med Public Health 2010; 3: 75-7.
21.Sarin SK, Sollano JD, Chawla YK, et al. Consensus on extra-he­
patic portal vein obstruction. Liver Int 2006; 26: 512-9.
22.El-Hamid NA, Taylor RM, Marinello D, et al. Aetiology and
management of extrahepatic portal vein obstruction in chil­
dren: King’s College Hospital experience. J Ped Gastroenterol
Nutr 2008; 47: 630-4.
23.Weiss B, Shteyer E, Vivante A, et al. Etiology and long-term out­
come of extrahepatic portal vein obstruction in children. World
J Gastroenterol 2010; 39: 4968-72.
24.di Francesco F, Grimaldi C, de Ville de Goyet J. Meso-Rex By­
pass – a procedure to cure prehepatic portal hypertension: the
insight and the inside. J Am Coll Surg 2014; 218: e23-36.
25.Dhiman RK, Behera A, Chawla YK, et al. Portal hypertensive
biliopathy. Gut 2007; 56: 1001-8.
72
HEPATOLOGIA
2014
Download