Trudności w przeżywaniu żałoby przez osoby uzależnione od alkoholu

advertisement
Trudności w przeżywaniu żałoby przez osoby uzależnione od alkoholu
przez osoby uzależnione od alkoholu Beata Boćwińska-Kiluk
Rok:
Wydawnictwo:
Miejsce wydania:
Uzależnienie od alkoholu jest złożonym zespołem chorobowym, charakteryzującym się utratą
kontroli nad zachowaniem i szeregiem zaburzeń emocjonalnych. Podejmowanie leczenia wiąże
się z koniecznością utrzymywania abstynencji, zmianą wielu dotychczasowych zachowań oraz
zaburzeniami nastroju, reakcjami depresyjnymi i somatycznymi. Mogą one mieć związek z
przeżywaniem procesu żałoby, który niekiedy komplikuje postawa osoby uzależnionej, postawa
społeczeństwa oraz równoległa terapia lekowa.
Uzależnienie od alkoholu jest przewlekłym i nawracającym zespołem obejmującym zaburzenia
natury psychicznej i somatycznej o złożonej etiologii i zróżnicowanym obrazie klinicznym
(Altman i in., 1996; Gossop, 1997), w którym dominuje utrata kontroli nad zachowaniem
obligująca do kompulsywnego poszukiwania kontaktu z etanolem oraz jego spożywania
(Woronowicz, 1994). Utrzymywanie abstynencji jest zarówno najmniej ważnym, jak i najbardziej
ważnym zadaniem leczenia (Keso i Salaspuro, 1990; Laskowski, 1995). Chorzy podejmujący
decyzję o trzeźwieniu doświadczają wielu problemów natury emocjonalnej (Hauser,
Szczepańska i Strzyżewski, 1991; Helzer i Pryzbeck, 1998; Loo, 1996). Pomimo złożoności
rozciągniętego w czasie procesu trzeźwienia można uchwycić "ruch" pacjenta wzdłuż tego
wieloosiowego kontinuum. Jednym z wymiarów angażujących uwagę zespołu terapeutycznego
zajmującego się leczeniem osób uzależnionych od alkoholu jest reakcja na stratę i - w
konsekwencji - neutralizowanie bolesnych uczuć związanych z jej przeżywaniem.
Zaburzenie nastroju - reakcja na stratę
Żałoba to emocjonalna ekspresja smutku jako reakcja na stratę. Może mieć charakter straty
realnej (osoba, przedmiot) lub symbolicznej (utrata idei, wiary, możliwości) (Kokoszka, 1999).
Zgodnie z teorią psychodynamiczną z żałobą mamy do czynienia wtedy, gdy indywidualne
zachowania jednostki sugerują wystąpienie określonej sytuacji związanej z separacją od
obiektu bądź jego utratą. Za objawy takiego stanu uznaje się: utratę zainteresowania światem
zewnętrznym, głębokie przygnębienie, zahamowanie aktywności, zaprzeczanie stracie,
wzmożenie aktywności związanej ze wspominaniem utraconego obiektu, irytację, niepokój, lęk,
płaczliwość, poczucie wyczerpania (Freud, 1992).
Spłycenie lub wzmocnienie afektu oraz manifestowanie wymienionych zachowań
towarzyszących procesowi żałoby jest wspólne dla wszystkich osób, również dla osób
uzależnionych od alkoholu. Badania empiryczne potwierdzają, że dolegliwości psychiczne (złe
ogólne samopoczucie, obniżony nastrój i samoocena, spadek aktywności i zainteresowań,
zaburzenia emocjonalne - niepokój, drażliwość, konfliktowość, zaburzenia uwagi, snu, pamięci,
1/6
Trudności w przeżywaniu żałoby przez osoby uzależnione od alkoholu
natrętne myślenie o alkoholu) i somatyczne (bóle i zawroty głowy, męczliwość i osłabienie,
zaburzenia funkcjonowania przewodu pokarmowego i krążenia) są obecne w początkowym,
środkowym i końcowym okresie abstynencji (Kulka, Świątkiewicz i Zieliński, 1998).
Rozstania z innymi osobami, przedmiotami i wyobrażeniami odznaczają się doświadczaniem
bolesnych uczuć. Najlepszą metodą pogodzenia się ze stratą jest żałoba, która przebiega
fazami (Bowlby, 1969, 1973, 1980). Negowanie aspektów utraty (faktów i znaczenia) komplikuje
i wydłuża cierpienie.
Przejawy straty u osób uzależnionych od alkoholu
U podejmujących abstynencję osób uzależnionych od alkoholu strata ma charakter realny i
symboliczny. Za aspekt pierwszy można uznać rozstanie z kolegami preferującymi alkoholowe
zachowania oraz utratę alkoholu jako regulatora nastroju. Do drugiego aspektu należy zaliczyć
utratę możliwości kontrolowanego picia - rozczarowanie co do stanu swoich możliwości i
zdolności, która została nabyta. Należy podkreślić, że ten brak, upośledzenie kontroli picia
uznaje się za podstawowy objaw choroby alkoholowej (Woronowicz, 1994).
Spektrum reakcji składających się na żałobę
Proces przeżywania żałoby zawiera kilka faz następujących kolejno po sobie. Faza
zaprzeczania objawia się protestem, odrętwieniem, nieprzyjmowaniem bolesnych informacji i
może mieć charakter zaprzeczania rzeczywistości lub zaprzeczania wartości. U alkoholików
przejawia się to w zaprzeczaniu utraty kontroli i jakiegokolwiek powiązania zachowań
alkoholowych z powrotami do picia, przyjmowaniu pewnych rytuałów picia dających złudzenie
kontroli oraz zaprzeczaniu wartości tych zachowań dla funkcjonowania.
Faza buntu, złości jest rezultatem dopuszczenia do świadomości wcześniej wypieranych silnych
reakcji agresywnych. Manifestuje się poszukiwaniem winnych i chęcią ukarania winnego,
następnie obwinianiem samego siebie - silne reakcje autoagresywne związane z poczuciem
winy. Zauważalna jest silna idealizacja traconego obiektu - w tym wypadku alkoholu - której
towarzyszy uczucie tęsknoty.
W fazie stanów depresyjnych widoczna staje się dezorganizacja psychicznego funkcjonowania,
pojawienie się zaburzeń somatycznych (bezsenność, brak łaknienia, obniżenie zdolności do
działania, poczucie, że życie nie ma sensu).
Faza targowania charakteryzuje się szukaniem obejść, dziur oraz oscylowaniem pomiędzy
dostrzeganiem pozytywnych i negatywnych aspektów spożywania alkoholu, czemu towarzyszą
lęk i nadzieja.
Faza akceptacji jest stanem pogodzenia się z nieuchronnością tego, co się stało. W tym
wypadku - z faktem uzależnienia od alkoholu, konsekwencjami wynikającymi z choroby i decyzji
o podjęciu leczenia.
Przejawy trudności w przeżywaniu żałoby u alkoholików
Trzeźwiejący alkoholicy mogą napotykać problemy w przemieszczaniu się po kontinuum żałoby
2/6
Trudności w przeżywaniu żałoby przez osoby uzależnione od alkoholu
z kilku powodów. Jednym z nich jest reakcja środowiska społecznego, które często nie
dostrzega w utrzymywaniu abstynencji przez osobę uzależnioną od alkoholu jakiejkolwiek
straty, a wręcz przeciwnie - same zyski. Fakt ten można tłumaczyć percepcją pijącego w
sposób nałogowy przez pryzmat jego zachowań alkoholowych i ich konsekwencji. To skłania do
patrzenia na rozstanie jak na korzyść, a nie stratę. Taka walencja jest jednak słabo obecna w
świadomości osób trzeźwiejących w początkowej fazie trzeźwienia.
Przejawy reakcji środowiska to hamowanie, ignorowanie depresyjnego stanu towarzyszącego
poznawczej i behawioralnej zmianie przy podejmowaniu procesu trzeźwienia. Rodzina, a
czasem nawet profesjonaliści - w swoiście pojętym dobrym interesie alkoholika - w sytuacji
pogorszenia jego nastroju w momencie podjęcia abstynencji próbują powstrzymać go przed
przeżywaniem cierpienia, smutku, rozdrażnienia. W związku z tym osoby te zazwyczaj
przejawiają trudności w dzieleniu się stanem ducha z rodziną, psychologiem, terapeutą,
lekarzem oraz przyjaciółmi. Taka postawa blokuje dopuszczenie form aktywności związanych
ze stratą, czyli przeżycie żałoby.
Innym powodem jest postawa samego alkoholika, jeśli dominuje w niej brak świadomości straty
bądź upośledzona zdolność przeżywania jej. W tym wypadku widoczna jest zgodność między
świadomością osoby rozpoczynającej proces trzeźwienia ze sposobem percepcji społecznej
osób nadużywających alkoholu, które w momencie podejmowania prób abstynencji nie są
spostrzegane jako osoby tracące coś ważnego i stąd oczekiwania pozytywnego bilansu
emocjonalnego. Alkoholicy podejmujący leczenie nieświadomie mogą ulegać presji
społecznego myślenia, odbioru i tym bardziej hamować reakcje żałoby, utykając w fazie
zaprzeczania, złości lub depresji.
Badania i obserwacje kliniczne, nie potwierdzają w tym aspekcie euforycznych oczekiwań i
opinii. Osoby z uzależnieniem alkoholowym manifestują szerokie spektrum zachowań
afektywnych o znaku ujemnym (Kulka i in., 1998), co jest jednoznaczne ze stratą obiektu, jakim
jest alkohol, oczywiście, przy pominięciu chemicznego działania alkoholu oraz nałogu
stanowiącego niekiedy tzw. maskę depresji endogennej (Woronowicz, 1994).
Kolejnym poważnym problemem u trzeźwiejących alkoholików, zakłócającym przeżywanie
straty alkoholu, jest znaczący odsetek reakcji depresyjnych (Chynoweth i in., 1980;
Woronowicz, 1994). Trudno jest stwierdzić, kiedy kończy się funkcjonowanie depresyjne
związane z procesem żałoby, a kiedy rozpoczyna się prawdziwa depresja w ujęciu klinicznym
lub stany dysforyczne (klasyfikacja Akiskala) (Płużyński, 1988). Istotnym symptomem
różnicującym żałobę wraz z reakcjami depresyjnymi od klinicznej depresji jest zaburzony
stosunek do samego siebie, z obniżeniem poczucia własnej wartości. Wystąpienie zaburzeń
afektywnych, głównie depresyjnych, może być wywołane działaniem etanolu.
W literaturze dotyczącej poruszanej problematyki wskazuje się na to, iż osoby uzależnione od
alkoholu narażone są w trakcie leczenia na emocjonalną podatność na dodatkowe zaburzenia
emocjonalne (Helzer i Pryzbeck, 1988; Sidorowicz, 1992; Woronowicz, 1994). Populacja ta
traktowana jest jako grupa wysokiego ryzyka dla pojawienia się dodatkowych problemów
emocjonalnych ze względu na wystąpienie reakcji żałoby oraz farmakologiczne działanie
alkoholu.
3/6
Trudności w przeżywaniu żałoby przez osoby uzależnione od alkoholu
W wielu przypadkach adekwatne reagowanie na doświadczenie straty (bez głębokiej depresji)
stanowi funkcję społecznego uczenia się i wcześniejszych epizodów związanych ze stratą
(osoby lub rzeczy), a pochodzących z wcześniejszych okresów życia jednostki, jeszcze przed
pojawieniem się uzależnienia. Reakcje depresyjne występujące jako reakcja na stratę znacznie
mniej osłabiają funkcjonowanie niż prawdziwa depresja.
Podstawowym zagadnieniem z punktu przeżywania straty w sensie poznawczym i
emocjonalnym są czynniki warunkujące stany depresyjne i/lub prawdziwą depresję. Można do
nich zaliczyć: wiek, fazę uzależnienia, płeć, poziom lęku oraz wcześniejsze doświadczenia
życiowe dotyczące straty lub śmierci ważnych osób. Charakter zaburzeń depresyjnych jako
reakcja na stratę może być wyuczonym zachowaniem, będącym wynikiem obserwacji i
naśladownictwa znaczących modeli lub odzwierciedlać charakter wczesnych doświadczeń
relacji z matką.
Pierwszy model nawiązuje do teorii społecznego uczenia się, drugi zaś do psychodynamicznej
teorii relacji z obiektem - prototyp żałoby powstaje we wczesnym okresie życia człowieka jako
uwewnętrzniona reakcja na separację od matki, a więc powtarzające się doświadczenia
przywiązania i rozłąki są nieuniknionym elementem rozwojowym (Bowlby, 1973). Trauma
separacyjna związana z wydarzeniami we wczesnych stadiach rozwoju lub też aktywizowanie
skryptu "strata" mogą wywierać wpływ na pojawienie się analogicznych zachowań przy
rozstawaniu się z alkoholem.
Zaprzeczanie i odbieranie prawa do przykrych stanów emocjonalnych w próbach trzeźwienia zarówno przez samych alkoholików, jak i środowisko - oraz wymuszanie szybkiej adaptacji do
wymagań zewnętrznej rzeczywistości mogą wywoływać komplikacje w procesie żłoby.
Badanie reakcji na stratę u osób uzależnionych od alkoholu jest jednym z elementów
profesjonalnej pomocy. Przeżywana żałoba, czy pojawienie się głębszej depresji, stanowi
czynnik ryzyka nawrotu incydentów picia jako rezultat trudności radzenia sobie ze stratą i/lub
funkcji chemicznego działania etanolu. Stąd kolejna trudność związana z zakresem pomocy
oferowywanej trzeźwiejącym alkoholikom przy stosowaniu terapii lekowej. Należy wziąć pod
uwagę, iż rezultatem oddziaływania farmakologicznego jest niemożność nauczenia się przez te
osoby strategii radzenia sobie ze stratą oraz niemożność przeżycia smutku po stracie - żałoby,
która prowadzi do akceptacji rzeczywistości. Ponadto leczenie farmakologiczne, będące
leczeniem objawowym, nie daje gwarancji, że nasilone reakcje behawioralne i somatyczne nie
powtórzą się po odstawieniu leków. W USA przeważa przekonanie, że terapia alkoholowa nie
wymaga stosowania leków, oprócz wstępnej detoksykacji. Na plan pierwszy natomiast
wysuwają się psychoterapeutyczne formy leczenia, głównie techniki oddziaływania
behawioralnego: terapia wzmacniania motywacyjnego, terapia poznawczo-behawioralna i
dwunastostopniowy program Anonimowych Alkoholików (Fuller i Hiller-Sturmhofel, 1999).
Autorka jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu w Białymstoku. Pracuje także w Przychodni
Leczenia Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Białymstoku.
4/6
Trudności w przeżywaniu żałoby przez osoby uzależnione od alkoholu
Bibliografia
- Altman, J., Everitt, B. J., Glautier, S., Markou, A., Nutt, D., Oretti, R., Philips, G. D.,
Robbins, T. (1996). The biologocal, social and clinical bases of drug addiction: Commen- tary
and debate. Psychopharmacology, 125, 285-345.
- Bowlby, J. (1969). Attachment and loss: Volume 1. New York: Basic Books.
- Bowlby, J. (1973). Attachment and loss: Volume 2. New York: Basic Books.
- Bowlby, J. (1980). Attachment and loss: Volume 3. New York: Basic Book.
- Chynoweth, R. i in. (1980). Suicide in Brisbane. A retrospective psychosocial study.
Australian and New Zeland Journal of Psychiatry, 14,37.
- Freud, Z. (1992). Żałoba i melancholia. W: K. Walewska, J. Pawlik (red.), Depresja. Ujęcie
psychoanalityczne (28–42). Warszawa PWN.
- Fuller, R. K., Hiller-Sturmhofel, S. (1999). Alcoholism treatment in the United States. An
overview. Alcohol Research Health, 23, 69–77.
- Gossop, M. (1997). Nawroty w uzależnieniach. Warszawa: PARPA.
- Hauser, J., Szczepańska, W., Strzyżewski, W. (1991). Kompleksowa ocena czynników
klinicznych, psychospołecznych oraz dynamiki przebiegu choroby alkoholowej. Alkoholizm i
Narkomania, Lato, 109–120.
- Helzer, L. R., Pryzbeck, T. R. (1998). The co-occurence of alcoholism with other
psychiatric disorder in the general population and its impact on treatment. Journal of Studies on
Alcoholism, 49, 219-224.
- Keso, L., Salaspuro, M. (1990). Inpatient treatment of employed alcoholics: A randomized
clinical trial on Hazelden-type and traditional treatment. Alcoholical, Clinical Experimental
Research, 14, 584-589.
- Kokoszka, A. (1999). Psychoanalityczne ABC. Kraków: Universitas.
- Kulka, Z., Owiątkiewicz, G., Zieliński, A. (1998). Psychiczne i somatyczne predyktory
nawrotów picia alkoholu. Alkoholizm i Narkomania, 3(32), 321–328.
- Laskowski, W. (1995). Analiza wybranych czynników warunkujących nawroty picia
pacjentów uzależnionych od alkoholu – doniesienie wstępne. Alkoholizm i Narkomania, 4,
55–64.
- Loo, H. (1996). Tianeptyna w leczeniu zespołów depresyjnych u osób nadużywających
5/6
Trudności w przeżywaniu żałoby przez osoby uzależnione od alkoholu
alkoholu lub uzależnionych od alkoholu. Alkoholizm i Narkomania, 4(25), 499–509.
- Płużyński, S. (1988). Depresje. Warszawa: PZWL.
- Sidorowicz, S. (1992). Mózgowie w zespołach zależności od alkoholu - badania
tomokomputerowe i neuropsychologiczne. Alkoholizm i Narkomania, 11/12, 7–107.
- Woronowicz, B. T. (1994). Alkoholizm jako choroba. Warszawa: PARPA.
6/6
Download