Kodeks etyki doktoranta - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

advertisement
Kodeks Etyki Doktoranta
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
§ 1 – Przepisy ogólne
1. Kodeks Etyki Doktoranta Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, zwany
dalej Kodeksem, jest zbiorem wartości etycznych i wynikających z nich zasad
postępowania, zgodnie z którymi doktorant, jako student, badacz naukowy oraz
dydaktyk, powinien postępować.
2. Ilekroć w Kodeksie jest mowa o doktorancie, należy przez to rozumieć każdą
osobę będącą uczestnikiem studiów III stopnia, studiującą w trybie
stacjonarnym i niestacjonarnym, na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie.
3. Ilekroć w Kodeksie jest mowa o Uniwersytecie, należy przez to rozumieć
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.
4. Obowiązkiem doktoranta jest zapoznanie się z Kodeksem, stosowanie się do
jego zapisów oraz rozpowszechnianie w środowisku akademickim.
§ 2 – Sylwetka doktoranta
1. Postawa doktoranta charakteryzuje się poszanowaniem obowiązującego prawa
a także uznanych wartości i zasad moralnych oraz etycznych.
2. Doktorant we wszystkich przejawach swojej działalności zawodowej odznacza
się rzetelnością wobec faktów, metod i teorii naukowych oraz wobec
współpracowników i środowiska akademickiego i naukowego.
3. Doktoranta w działalności badawczej i dydaktycznej cechuje samodzielność i
niezależność od pozanaukowych uwarunkowań ideologicznych, politycznych
lub ekonomicznych.
4. Doktoranta
charakteryzuje
uczciwość
w
badaniach
naukowych,
popularyzowaniu nauki, dydaktyce i w relacjach międzyludzkich.
5. Doktorant odznacza się cnotą tolerancji rozumianej – w szczególności – jako
przeciwieństwo dyskryminacji ludzi różnych narodów, wyznań, ras, płci,
wieku, czy orientacji seksualnej oraz jako poszanowanie innych punktów
widzenia, postaw badawczych, światopoglądów i tradycji kulturowej.
6. Cechą doktoranta jest sprawiedliwość wyrażana w ocenie wartości dorobku
naukowego oraz postaw i poglądów innych osób.
7. Doktorant odznacza się poczuciem moralnej i prawnej odpowiedzialności za
głoszone poglądy, interpretacje prowadzonych badań oraz za swoje
postępowanie jako pracownika Uniwersytetu, badacza, dydaktyka, czy osoby
publicznej.
8. Doktorant powinien przeciwstawiać się – w sposób zgodny z prawem i
obyczajami akademickimi – nierzetelności, nieuczciwości, nietolerancji,
niesprawiedliwości i innym przejawom zachowań nieetycznych studentów,
doktorantów lub pracowników Uniwersytetu.
§ 3 – Doktorant jako student studiów III stopnia
1. Doktorant jest zobowiązany do rzetelnej i sumiennej pracy oraz ciągłego
pogłębiania swojej wiedzy i zdobywania nowych umiejętności w trakcie całego
okresu trwania studiów.
2. Doktorant powinien dążyć do rozwoju naukowego poprzez uczestnictwo w
zajęciach nadprogramowych, konferencjach i seminariach naukowych.
3. Doktorant powinien sumiennie przygotowywać się do kolokwiów, egzaminów i
innych form weryfikacji wiedzy. Wszelkie nieuczciwe działanie, mogące mieć
wpływ na nieobiektywną lub błędną ocenę wiedzy doktoranta, jest
niedozwolone.
4. Niedozwolone jest przedstawianie przez doktoranta fałszywych sprawozdań z
postępów w nauce i osiągnięć naukowych, w tym publikacji, w celu osiągnięcia
korzyści materialnych lub niematerialnych.
§ 4 – Stosunek doktoranta do środowiska naukowego
1. Doktorant powinien z należytym szacunkiem odnośić się do nauczycieli
akademickich, a także innych pracowników uczelni, przestrzegając zasad
dobrego wychowania i norm współżycia w społeczności akademickiej.
2. Doktorant nie powinien być obojętny wobec wszelkich negatywnych działań,
które są nieetyczne, mogą godzić w dobry wizerunek Uniwersytetu lub są
sprzeczne z przepisami obowiązującego prawa.
3. Doktorant nie wykorzystuje powiązań rodzinnych oraz relacji koleżeńskich z
pracownikami naukowymi w celu osiągnięcia jakichkolwiek korzyści.
4. Doktorant nie podejmuje działań mających na celu skrzywdzenie lub poniżenie
innych członków społeczności akademickiej.
§ 5 – Doktorant jako badacz naukowy
1. Doktorant, prowadząc prace badawcze, powinien opierać się na dążeniu do
poznania prawdy i prowadzić je w taki sposób, aby nie zagrażały społeczeństwu
i środowisku.
2. Doktorant podczas prowadzenia badań naukowych przestrzega zasad
uczciwości naukowej i nie dopuszcza do plagiatorstwa, fałszowania wyników
badań naukowych, nierzetelności w ich upowszechnianiu, w aplikowaniu o
fundusze badawcze oraz w prowadzeniu i recenzowaniu badań naukowych.
3. Doktorant, korzystając z cudzych wyników badań, publikacji, dorobku
naukowego, respektuje prawa autorskie. W przypadku wykorzystania cudzych
efektów pracy, w tym wszelkich publikacji, zawsze podaje źródło, z którego
zaczerpnął dane z uwzględnieniem nazwiska autora pracy.
4. Doktorant cechuje się postawą życzliwego krytycyzmu wobec prac i koncepcji
innych autorów, połączoną z krytycyzmem wobec siebie i swojego dorobku
naukowego.
5. Doktorant przestrzega i stoi na straży rzetelnych zasad ustalania
współautorstwa publikacji.
§ 6 – Doktorant jako dydaktyk
1. Doktorant jest zobowiązany do odbycia praktyk dydaktycznych w wymiarze
godzin określonym w Regulaminie Studiów Doktoranckich.
2. Doktorant powinien rzetelnie i solidnie przygotowywać się do prowadzonych
zajęć. Swoją wiedzę powinien oprzeć na publikacjach naukowych i dbać o
przekazywanie jak najaktualniejszych danych.
3. Doktorant odnosi się do studentów z szacunkiem, powagą i życzliwością. Jego
zachowanie powinien cechować obiektywizm, takt oraz wysoki poziom kultury
osobistej.
4. Doktorant rzetelnie i obiektywnie ocenia wiedzę studentów stosując jednakowe,
jawne i zrozumiałe kryteria oceny.
5. Doktorant nie powinien spóźniać się na zajęcia, ani ich opuszczać.
§ 7 – Doktorant jako reprezentant Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
1. Doktorant szanuje i akceptuje tradycje Uczelni.
2. Doktorant, zarówno na Uniwersytecie jak i poza nim, dba o dobry wizerunek,
prestiż i zawsze godnie reprezentuje Uczelnię.
3. Doktorant czynnie angażuje się w działalność uniwersytecką poprzez
współorganizowanie, a także uczestnictwo w ważnych wydarzeniach
Uniwersytetu, a także wspiera inne przedsięwzięcia, które służą rozwojowi
Uniwersytetu.
4. Doktorant wspiera rozwój samorządu doktorantów jako organu
przedstawicielskiego w stosunku do środowiska doktoranckiego. Doktorant
zwraca się o pomoc do samorządu w każdej sprawie, która wiąże się z jego
kompetencjami.
5. Doktorant szanuje mienie Uniwersytetu, nie niszczy go, nie wykorzystuje do
osobistych celów ani nie czerpie z niego korzyści materialnych.
§ 8 – Przepisy końcowe
W sprawach nieobjętych treścią Kodeksu obowiązują przepisy Polskiego prawa.
Download