Harmonogram organizacji kursów

advertisement
SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE
PT. „MOJA WIEDZA = MÓJ SUKCES-KURSY PODNOSZĄCE KWALIFIKACJE
ZAWODOWE OSÓB DOROSŁYCH Z TERENU POWIATU WĄGROWIECKIEGO”
NR RPWP.08.03.02-30-0112/16,
realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 –
2020, Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i
szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.2. Kształcenie zawodowe
dorosłych
Zarówno zajęcia teoretyczne jak również praktyczne w ramach dwóch kursów
organizowanych w ramach projektu odbywać się będą na terenie Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy, ul. Walki Młodych 35, 62-130 Gołańcz
I. Realizacja kursu z zakresu eksploatacji kombajnów zbożowych
1.Tematy kursu
a) Typy i użytkowanie kombajnów zbożowych
b) Wybrane zagadnienia w zakresie obowiązujących przepisów prawnych
c) Dokumentacja techniczno-ruchowa. Budowa kombajnów zbożowych
d) Wyposażenie i ochrony, układy informacyjno-sterujące i elektroniczne
e) Czynniki szkodliwe i niebezpieczne dla zdrowia- wypadki przy pracy
f) Przepisy ruchu drogowego
g) Praktyczna nauka uruchamiania jazdy i użytkowania kombajnów zbożowych
2.Organizacja zajęć


zajęcia teoretyczne odbywać się będą zgodnie z przedstawionym poniżej
szczegółowym harmonogramem, w dwóch grupach szkoleniowych (19 osobowa i 18
osobowa) - 3 spotkania dla każdej grupy po 8 godzin;
praktyka grupowa – 3 spotkania 8 godzinne dla 4 grup 4-5 osobowych + 2 godziny
praktyki indywidualnej
Zajęcia odbywać się będą od poniedziałku do soboty; poniedziałek – piątek od
godziny 12:00, w soboty od godziny 8:00, tym dwie przerwa kawowa oraz przerwa
obiadowa – (catering).
„Moja wiedza = mój sukces-kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe osób dorosłych z terenu
Powiatu Wągrowieckiego” ,nr RPWP.08.03.02-30-0112/16,
Biuro Projektu: Starostwo Powiatowe w Wągrowcu
Wydział Rozwoju, Inwestycji i Transportu Publicznego
ul. Kościuszki 15, 62-100 Wągrowiec
tel. 67 2680509,529 fax. 67 2627888
Szczegółowy harmonogram zajęć w ramach kursu z zakresu eksploatacji
kombajnów zbożowych
A. Zajęcia dla I grupy (19 osób):
a) Zajęcia teoretyczne I grupa ( 19 osób) 24 godziny
19.06.2017 r. od godz. 12.00 do 20.00
Realizowane tematy:
- Typy i użytkowanie kombajnów zbożowych
- Wybrane zagadnienia w zakresie obowiązujących przepisów prawnych
20.06.2017 r. od godz. 12.00 do 20.00
Realizowane tematy:
- Dokumentacja techniczno-ruchowa. Budowa kombajnów zbożowych
- Wyposażenie i ochrony, układy informacyjno-sterujące i elektroniczne
22.06.2017 r. od godz.12.00 do 20.00
Realizowane tematy:
- Czynniki szkodliwe i niebezpieczne dla zdrowia- wypadki przy pracy
- Przepisy ruchu drogowego
b)Zajęcia praktyczne
W zajęciach praktycznych mogą brać udział grupy( 4-5 osobowe) przy czym dla każdej grupy
przydziela się odrębnego instruktora. Zajęcia mogą odbywać się w tym samym miejscu pod
warunkiem, że organizator kursu zapewni odpowiednią ilość sprzętu. 2 godziny indywidualne
na uczestnika zostaną ustalone przed zajęciami praktycznymi.
21.06.2017 r.
4 grupy ( 4-5 osób) od godziny 12.00 do 20.00
23.06.2017 r.
4 grupy ( 4-5 osó) od godziny 12.00 do 20.00
24.06.2017 r.
4 grupy ( 4-5 osób) od godziny 8.00 do 16.00
„Moja wiedza = mój sukces-kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe osób dorosłych z terenu
Powiatu Wągrowieckiego” ,nr RPWP.08.03.02-30-0112/16,
Biuro Projektu: Starostwo Powiatowe w Wągrowcu
Wydział Rozwoju, Inwestycji i Transportu Publicznego
ul. Kościuszki 15, 62-100 Wągrowiec
tel. 67 2680509,529 fax. 67 2627888
B. Zajęcia dla II grupy (18 osób):
a)Zajęcia teoretyczne II grupa ( 18 osób) 24 godziny
26.06.2017 r. od godz. 12.00 do 20.00
Realizowane tematy:
- Typy i użytkowanie kombajnów zbożowych
- Wybrane zagadnienia w zakresie obowiązujących przepisów prawnych
27.06.2017 r. od godz. 12.00 do 20.00
Realizowane tematy:
- Dokumentacja techniczno-ruchowa. Budowa kombajnów zbożowych
- Wyposażenie i ochrony, układy informacyjno-sterujące i elektroniczne
29.06.2017 r. od godz.12.00 do 20.00
Realizowane tematy:
- Czynniki szkodliwe i niebezpieczne dla zdrowia- wypadki przy pracy
- Przepisy ruchu drogowego
b) Zajęcia praktyczne
W zajęciach praktycznych mogą brać udział grupy( 4-5 osobowe) przy czym dla każdej grupy
przydziela się odrębnego instruktora. Zajęcia mogą odbywać się w tym samym miejscu pod
warunkiem, że organizator kursu zapewni odpowiednią ilość sprzętu. 2 godziny indywidualne
na uczestnika zostaną ustalone przed zajęciami praktycznymi.
28.06.2017 r.
3 grupy ( 6 osobowe) od godziny 12.00 do 20.00
30.06.2017 r.
3 grupy ( 6 osobowe) od godziny 12.00 do 20.00
01.07.2017 r.
3 grupy ( 6 osobowe) od godziny 8.00 do 16.00
„Moja wiedza = mój sukces-kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe osób dorosłych z terenu
Powiatu Wągrowieckiego” ,nr RPWP.08.03.02-30-0112/16,
Biuro Projektu: Starostwo Powiatowe w Wągrowcu
Wydział Rozwoju, Inwestycji i Transportu Publicznego
ul. Kościuszki 15, 62-100 Wągrowiec
tel. 67 2680509,529 fax. 67 2627888
II. Realizacja kursu chemizacyjnego (kurs operatorów opryskiwaczy rolniczych
w tym opryskiwaczy samojezdnych)
1. Tematy kursu
1. kurs chemizacyjny: Kurs operatorów opryskiwaczy rolniczych w tym opryskiwaczy
samojezdnych
a)Typy i użytkowanie opryskiwaczy rolniczych. Technika pracy przy ochronie roślin
b) Dokumentacja techniczno-ruchowa i instrukcje bezpieczeństwa
c) Wyposażenie i ochrony części ruchomych i wirujących- bezpieczeństwo i higiena pracy
d) Czynniki szkodliwe i niebezpieczne dla zdrowia, charakterystyka wybranych środków
ochrony roślin
e) Przepisy ruchu drogowego w świetle obowiązujących przepisów prawnych
f) Budowa opryskiwaczy rolniczych
g) Praktyczna nauka uruchamiania jazdy i użytkowania opryskiwaczy
2.Organizacja zajęć

Zajęcia teoretyczne odbywać się będą zgodnie z przedstawionym poniżej
szczegółowym harmonogramem, w trzech grupach szkoleniowych (po 20 osób
każda)– 3 spotkania po 6 godzin,
 zajęcia praktyczne – po 4 godziny dla każdej z 3 grup (20 osobowych), łącznie 12
godzin szkolenia praktycznego dla 3 grup.
Zajęcia odbywać się będą od poniedziałku do soboty; poniedziałek – piątek od
godziny 12:00, w soboty od godziny 8:00, tym przerwa kawowa oraz przerwa
obiadowa – (catering).
3. Szczegółowy harmonogram zajęć w ramach kursu chemizacyjnego (kurs
operatorów opryskiwaczy rolniczych w tym opryskiwaczy samojezdnych)
A. Zajęcia dla I grupy (20 osób):
a) Zajęcia teoretyczne I grupa ( 20 osób)
03.07.2017 r. od godz. 12.00 do 18.00
Realizowane tematy:
a)Typy i użytkowanie opryskiwaczy rolniczych. Technika pracy przy ochronie roślin
„Moja wiedza = mój sukces-kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe osób dorosłych z terenu
Powiatu Wągrowieckiego” ,nr RPWP.08.03.02-30-0112/16,
Biuro Projektu: Starostwo Powiatowe w Wągrowcu
Wydział Rozwoju, Inwestycji i Transportu Publicznego
ul. Kościuszki 15, 62-100 Wągrowiec
tel. 67 2680509,529 fax. 67 2627888
b) Dokumentacja techniczno-ruchowa i instrukcje bezpieczeństwa
c) Wyposażenie i ochrony części ruchomych i wirujących- bezpieczeństwo i higiena pracy
04.07.2017 r. od godz. 12.00 do 18.00
Realizowane tematy:
d) Czynniki szkodliwe i niebezpieczne dla zdrowia, charakterystyka wybranych środków ochrony
roślin
e) Przepisy ruchu drogowego w świetle obowiązujących przepisów prawnych
05.07.2017 r. od godz.10.00 do 16.00
Realizowane tematy:
f) Budowa opryskiwaczy rolniczych
g) Praktyczna nauka uruchamiania jazdy i użytkowania opryskiwaczy
b)Zajęcia praktyczne
W zajęciach praktycznych mogą brać udział grupy( 4-7 osobowe) przy czym dla każdej grupy
przydziela się odrębnego instruktora. Zajęcia mogą odbywać się w tym samym miejscu pod
warunkiem, że organizator kursu zapewni odpowiednią ilość sprzętu.
05.07.2017 r.
1 grupa (7 osób) od godziny 16.00 do 20.00
05.07.2017 r.
2 grupa (7 osób) od godziny 16.00 do 20.00
05.07.2017 r.
3 grupa (6 osób) od godziny 16.00 do 20.00
B. Zajęcia dla II grupy (20 osób):
a).Zajęcia teoretyczne I grupa ( 20 osób)
21.08.2017 r. od godz. 12.00 do 18.00
Realizowane tematy:
a)Typy i użytkowanie opryskiwaczy rolniczych. Technika pracy przy ochronie roślin
b) Dokumentacja techniczno-ruchowa i instrukcje bezpieczeństwa
c) Wyposażenie i ochrony części ruchomych i wirujących- bezpieczeństwo i higiena pracy
22.08.2017 r. od godz. 12.00 do 18.00
Realizowane tematy:
d) Czynniki szkodliwe i niebezpieczne dla zdrowia, charakterystyka wybranych środków ochrony
roślin
e) Przepisy ruchu drogowego w świetle obowiązujących przepisów prawnych
„Moja wiedza = mój sukces-kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe osób dorosłych z terenu
Powiatu Wągrowieckiego” ,nr RPWP.08.03.02-30-0112/16,
Biuro Projektu: Starostwo Powiatowe w Wągrowcu
Wydział Rozwoju, Inwestycji i Transportu Publicznego
ul. Kościuszki 15, 62-100 Wągrowiec
tel. 67 2680509,529 fax. 67 2627888
23.08.2017 r. od godz.10.00 do 16.00
Realizowane tematy:
f) Budowa opryskiwaczy rolniczych
g) Praktyczna nauka uruchamiania jazdy i użytkowania opryskiwaczy
b) Zajęcia praktyczne
W zajęciach praktycznych mogą brać udział grupy( 4-7 osobowe) przy czym dla każdej grupy
przydziela się odrębnego instruktora. Zajęcia mogą odbywać się w tym samym miejscu pod
warunkiem, że organizator kursu zapewni odpowiednią ilość sprzętu.
23.08.2017 r.
1 grupa (7 osób) od godziny 16.00 do 20.00
23.08.2017 r.
2 grupa (7 osób) od godziny 16.00 do 20.00
23.08.2017 r.
3 grupa (6 osób) od godziny 16.00 do 20.00
B. Zajęcia dla III grupy (20 osób):
a)Zajęcia teoretyczne I grupa ( 20 osób) 18 godziny
24.08.2017 r. od godz. 12.00 do 18.00
Realizowane tematy:
a)Typy i użytkowanie opryskiwaczy rolniczych. Technika pracy przy ochronie roślin
b) Dokumentacja techniczno-ruchowa i instrukcje bezpieczeństwa
c) Wyposażenie i ochrony części ruchomych i wirujących- bezpieczeństwo i higiena pracy
25.08.2017 r. od godz. 12.00 do 18.00
Realizowane tematy:
d) Czynniki szkodliwe i niebezpieczne dla zdrowia, charakterystyka wybranych środków ochrony
roślin
e) Przepisy ruchu drogowego w świetle obowiązujących przepisów prawnych
26.08.2017 r. od godz. 08.00 do 14.00
Realizowane tematy:
f) Budowa opryskiwaczy rolniczych
g) Praktyczna nauka uruchamiania jazdy i użytkowania opryskiwaczy
b)Zajęcia praktyczne
„Moja wiedza = mój sukces-kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe osób dorosłych z terenu
Powiatu Wągrowieckiego” ,nr RPWP.08.03.02-30-0112/16,
Biuro Projektu: Starostwo Powiatowe w Wągrowcu
Wydział Rozwoju, Inwestycji i Transportu Publicznego
ul. Kościuszki 15, 62-100 Wągrowiec
tel. 67 2680509,529 fax. 67 2627888
W zajęciach praktycznych mogą brać udział grupy( 4-7 osobowe) przy czym dla każdej grupy
przydziela się odrębnego instruktora. Zajęcia mogą odbywać się w tym samym miejscu pod
warunkiem, że organizator kursu zapewni odpowiednią ilość sprzętu.
26.08.2017 r.
1 grupa ( 7 osób) od godziny 14.00 do 18.00
26.08.2017 r.
2 grupa ( 7 osób) od godziny 14.00 do 18.00
26.08.2017 r.
3 grupa ( 6 osób) od godziny 14.00 do 18.00.
„Moja wiedza = mój sukces-kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe osób dorosłych z terenu
Powiatu Wągrowieckiego” ,nr RPWP.08.03.02-30-0112/16,
Biuro Projektu: Starostwo Powiatowe w Wągrowcu
Wydział Rozwoju, Inwestycji i Transportu Publicznego
ul. Kościuszki 15, 62-100 Wągrowiec
tel. 67 2680509,529 fax. 67 2627888
Download