Konstrukcja genetycznie modyfikowanych roślin i zwierząt GMO

advertisement
Konstrukcja genetycznie
modyfikowanych roślin
Kroki milowe w badaniach molekularnych
i bioinżynierii roślin
• 1953 - Odkrycie struktury DNA
• 1958 - Wyizolowanie polimerazy DNA z E. coli
(można syntetyzować DNA in vitro) - Kornberg
• 1963 - Odkrycie kodu genetycznego (poznanie
zasad trójkowego kodowania informacji
genetycznej) – Crick
Kroki milowe w badaniach molekularnych
i bioinżynierii roślin
• 1967 - Wyizolowanie ligazy DNA (możliwość
łączenia między sobą fragmentów DNA) Olivera & Lehman
• 1970 - Izolacja nowego rodzaju enzymówenzymów restrykcyjnych (można ciąć fragmenty
DNA w miejscach rozpoznawanych przez dany
enzym) - Smith & Wilcox
Kroki milowe w badaniach molekularnych
i bioinżynierii roślin
• 1972 - Otrzymanie pierwszego rekombinowanego
DNA - połączono między sobą fragmenty DNA po
ich przecięciu przez ER - Jackson i zespół
• 1973 - Wprowadzenie obcego DNA do komórek E.
coli przez zrekombinowany plazmid (możliwość
namnażania biologicznego zrekombinowanego DNA
w kom. bakterii) - Cohen i zespół
• 1975 - Praktyczna metoda sekwencjonowania
fragmentów DNA (rozpoczął się szybki rozwój
metod sekwencjonowania DNA) - Sanger
Kroki milowe w badaniach molekularnych
i bioinżynierii roślin
• 1984 - Otrzymanie pierwszej transgenicznej
petunii z wykorzystaniem agroinekcji do jej
transformacji (pracowanie powszechnie
obecnie używanej metody transformacji roślin
dwuliściennych) - De Block i in., Horsch i in.
• 1984 - Otrzymanie transgenicznego tytoniu
metodą PEG (opracowanie metody
transformacji poprzez bezpośrednie
wprowadzenie DNA do protoplastów) Paszkowski i in.
Kroki milowe w badaniach molekularnych
i bioinżynierii roślin
• 1986 - Odkrycie łańcuchowej reakcji polimerazy
(PCR)
• 1990 - Otrzymanie kukurydzy transgenicznej z
zastosowaniem strzelby genowej (opracowanie
metody transformacji roślin jednoliściennych) Gordon- Kamm i in.
• 1994 - Pomidor transgeniczny Flavr- Savr na
rynku USA (pierwsza roślina transgeniczna w
uprawie) - Monsanto
Zakres, cel i przykłady modyfikacji
genetycznej roślin uprawnych
• Pożądane zmiany w wegetatywnych
częściach roślin bez znaczących zmian
składu chemicznego generatywnych części
– zwiększenie tolerancji na działanie
herbicydów, choroby wirusowe i grzybowe
– zmiany architektury roślin oraz terminu
kwitnienia i dojrzewania
– zwiększenie tolerancji na stres środowiskowy
Zakres, cel i przykłady modyfikacji
genetycznej roślin uprawnych
• Zmiany w składzie chemicznym i wartości
użytkowej jadalnych części roślin
- zwiększenie zawartości niedoborowych
aminokwasów
- „projektowanie olejów roślinnych”
- poprawa cech sensorycznych produktu
Zakres, cel i przykłady modyfikacji
genetycznej roślin uprawnych
• Synteza specyficznych, zazwyczaj gatunkowo
obcych, substancji chemicznych
–produkcja farmaceutyków i szczepionek roślinnych
–zmiany kompleksu celulozowo-ligninowego oraz
właściwości skrobi przydatnych w produkcji naturalnych
biodegradowalnych opakowań
– zwiększenie zdolności wybranych roślin
do kumulowania w glebie składników
niepożądanych
Produkcja białek
SYSTEMY ROŚLINNE
• Powstanie biomasy wymaga jedynie
– energii słonecznej
– podłoża mineralnego
Transformacja organizmów
wielokomórkowych
• Transformacja wszystkich
komórek dorosłej rośliny nie
jest możliwa.
• Transformacji ulegają
pojedyncze komórki, z
których roślina jest
regenerowana
SYSTEMY ROŚLINNE
• Z 1 ha można otrzymać do 20 kg czystego
białka
• W przypadkach, gdy preparat białkowy
dostarczany jest drogą pokarmową – brak
konieczności oczyszczania białka
METODY WYTWARZANIA OBCYCH BIAŁEK
W KOMÓRKACH ROŚLINNYCH
• Ekspresja przejściowa – wymaga
wprowadzenia genu do ukształtowanego
organizmu
• Ekspresja konstytutywna – transformacja
komórek roślinnych
Ekspresja przejściowa – problemy do
rozwiązania
• Jak równocześnie dostarczyć obcy gen do
wielu komórek czy tkanek?
– Wirusy roślinne
Wirusy roślinne
• 99% wszystkich wirusowych patogenów
roślinnych stanowią wirusy RNA
• niewielki genom (zwykle 6-10 tysięcy
nukleotydów) występuje najczęściej w formie
pojedynczej nici (u niektórych wirusów składa
się z dwóch, trzech lub nawet czterech
jednoniciowych RNA)
Wirusy roślinne - zalety
• Najprostsze wirusy kodują zaledwie kilka
białek:
– niezbędną do replikacji genomu zależną od
RNA polimerazę RNA (RdRp – ang. RNAdependent RNA polymerase),
– białko umożliwiające systemiczną infekcję
(MP – ang. movement protein)
– strukturalne białko
płaszcza (CP - ang.
Coat protein)
Wirusy roślinne
• Dotychczasowe badania sugerują, że najlepszym
materiałem do konstrukcji wektorów są wirusy o
jednoniciowym genomie
• Wysoki poziom ich akumulacji w zainfekowanej
tkance (do 8,6 mg wirionu / g świeżej masy)
• Naturalna zdolność do rozprzestrzeniania się i
przełączania metabolizmu rośliny na wydajną
syntezę (synteza miligramowych ilości białka/ g
tkanki roślinnej)
• Synteza produktu w ilości 0.4-2% rozpuszczalnych
białek rośliny
Wirusy roślinne – zalety ułatwiające
konstrukcję układów
• Możliwość manipulowania klonami cDNA
genomów wirusowych
• Niewielkie wymiary wirusów
The structure of cowpea chlorotic mottle virus, a plant virus,
in its open and closed forms, with a section of the capsid
removed from the closed form to illustrate the interior cavity.
This virus serves as a biotemplate for viral-based
nanomaterials applications.
Wirusy roślinne – zalety
• Możliwość wyboru momentu infekcji
(podczas dowolnego etapu rozwoju
rośliny) – znaczenie przy produkcji białek
toksycznych dla gospodarza
• Możliwość produkcji białek w roślinach
jedno- i dwuliściennych
Wektory wirusowe (np. wius mozaiki
stokłosy BMV)
Genom wirusa mozaiki stokłosy BMV składa się z
trzech jednoniciowych cząsteczek RNA (zwanych
RNA1, RNA2 i RNA3) o polarności mRNA.
Wektory wirusowe (np. wirus mozaiki
stokłosy BMV)
• RNA1 i RNA2 kodują białka replikazowe
odpowiedzialne za namnażanie
genomowych RNA
• odpowiednie modyfikacje umożliwiające
ekspresję obcych genów wprowadzone
zostały w RNA3
Brome mosaic virus
Wektory wirusowe
Wektory wirusowe
Photo credit: Ping Xu
Drought-stressed rice plants after six days without water.
The plant on the right is infected with Brome mosaic virus;
the one on the left is "healthy" (i.e., virus free).
Ekspresja stała obcych genów
w komórkach roślinnych
Ekspresja stała obcych genów
w komórkach roślinnych
• Najbardziej rozpowszechniony sposób
wytwarzania białek heterologicznych w
roślinach
Ekspresja stała obcych genów w komórkach
roślinnych
• sklonowany wcześniej gen wprowadzony
zostaje do specjalnego plazmidu
posiadającego zdolność do rekombinacji z
genomem roślinnym (Ti-plazmid – ang.
Tumor inducing plasmid).
Agrobacterium tumefaciens – naturalna
transformacja roślin
Metoda z wykorzystaniem wektora
plazmidowego
• Wykorzystanie do
wprowadzenia materiału
genetycznego do
komórek roślinnych
bakterii z rodzaju
Rhizobium:
Agrobacterium
tumefaciens i
Agrobacterium
rhizogenes, które
posiadają naturalną
zdolność do
wprowadzania swojego
DNA do roślin.
Agrobacterium tumefaciens
Metoda z wykorzystaniem wektora
plazmidowego
• Mikroorganizmy posiadają w swojej
komórce plazmid, który zawiera
zakodowaną informację o białkach
niezbędnych do zaatakowania rośliny. To
właśnie on wnika do komórki roślinnej, a
jeden z jego fragmentów, nazwany
odcinkiem T (T-DNA), integruje się z
materiałem genetycznym komórki
gospodarza.
Metoda z wykorzystaniem
wektora plazmidowego
Metoda z wykorzystaniem
wektora plazmidowego
• Usuwając geny znajdujące się wewnątrz
fragmentu T, można na ich miejsce
wstawić dowolny inny fragment DNA, który
może zawierać geny pochodzące z innego
organizmu. Obecnie do transformacji
roślin używa się plazmidów pochodzących
z Agrobacterium tumefaciens.
Agrobacterium tumefaciens
• Plazmid Ti
• 120 kB
Plazmidy pochodne plazmidu Ti
Agrobacterium tumefaciens
Struktura odcinka T-DNA
Transfer T-DNA do komórek
roślinnych
Proces przekazywania T-DNA jest aktywowany, kiedy dochodzi do kontaktu A.
tumefaciens z uszkodzoną tkanką roślinną
T-DNA jest nacinane w miejscu RB, zachodzi replikacja jednoniciowego DNA
do miejsca RB, a następnie powstałe fragmenty wnikają do komórek rośliny
(vir)
Transfer T-DNA do komórek
roślinnych
Transfer T-DNA do komórek
roślinnych
• T-DNA integruje z genomem w
przypadkowych miejscach
• Komórki, które uległy transformacji
zaczynają dzielić się tworząc guzy
Comparison of A. tumefaciens-induced
crown galls on wild-type tomato (A and C)
and the Never ripe (ethylene insensitive)
mutant (B and D) stems.
Agrobacterium tumefaciens
Geny vir i T-DNA mogą być dostarczane w dwóch
oddzielnych plazmidach
Agrobacterium tumefaciens
• Zainfekowane komóki umieszcza się na
pożywce zawierającej antybiotyk lub
herbicyd
• Następnie z pojedynczych
transformowanych komórek odtworzone
zostają cale rośliny w procesie zwanym
regeneracją
Badania roślin
• Czy gen ulega wydajnej ekspresji?
• Czy obecność genu/białka nie wpływa
negatywnie na funkcjonowanie roślin (np.
Uniemozliwi kwitnienie roślin czy
owocowanie?
Transformacja roślin
• T-DNA integruje się w każdej komórce w
innym miejscu genomu
• Insercja zachodzi w obrębie tylko jednej
części chromosomu (insercja nie jest
letalna – rośliny - organizmy diploidalne)
W laboratorium Instytutu Chemii Bioorganicznej
PAN w Poznaniu:
• Otrzymano szereg roślin transgenicznych, w
których syntetyzowane są
– białka wirusowe (białko powierzchniowe wirusa
zapalenia wątroby typu B (HBV)
– białko otoczki wirusa klasycznego pomoru świń
(CSFV)
– białka pasożytnicze (proteinaza kodowana przez
motylicę wątrobową)
W laboratorium Instytutu Chemii Bioorganicznej
PAN w Poznaniu:
• Wykazano, iż spożycie rośliny transgenicznej
zawierającej antygen powierzchniowy HBV
indukuje specyficzną odpowiedź
immunologiczną mogącą chronić ludzi przed
zakażeniem wirusowym.
• Obecnie prowadzone są analogiczne
eksperymenty dotyczące immunogenności
białka pochodzącego z CSFV i z motylicy.
Transformacja roślin
• Metoda ta ma poważne ograniczenie można ja stosować wyłącznie do roślin
dwuliściennych, ponieważ tylko one
ulegają zarażeniu przez Agrobacterium.
Rośliny jednoliścienne, do których należą
zboża, nie mogą być transformowane tym
sposobem.
Metody bez wykorzystania
wektora
Metody bez wykorzystania wektora
1. Są to metody polegające na bezpośrednim
wprowadzeniu DNA do komórek
roślinnych. Niezbędnym etapem jest
poddanie komórek roślinnych działaniu
enzymu usuwającego ścianę komórkową.
2. Otrzymuje się w ten sposób tzw. protoplast,
którego błona komórkowa stanowi koleją
barierę dla transgenu, wprowadzanego do
komórek z wykorzystaniem jednej z metod,
ogólnie podzielonych na fizyczne i
chemiczne.
Metody wprowadzania DNA do
protoplastów komórek roślinnych
• Elektroporacja, fizyczna polega na wykorzystaniu serii
impulsów elektrycznych, które
naruszają strukturę błony,
powodując powstanie w niej
porów, przez które DNA może
przeniknąć do wnętrza
komórki. Podejście to może
być stosowane też przy
wprowadzaniu genów do
innych komórek - zwierzęcych,
bakteryjnych.
Metody wprowadzania DNA do
protoplastów komórek roślinnych
•
Mikrowstrzeliwanie, fizyczna wykorzystuje mikroskopijne kulki z
złota lub wolframu o średnicy 0,5 5 mikrometra (0,00000050,000005 metra). Fragmenty DNA
które pragnie się wprowadzić do
komórek są opłaszczane na tych
kulkach, a następnie wstrzeliwane
do komórek roślinnych. Używana
jest do tego tzw. "armatka
genowa" (ang. particle gun). Wadą
metody jest niska wydajność oraz
mogące wystąpić uszkodzenia
komórek. Zaletą jest to iż komórki
nie muszą być pozbawiane ściany
komórkowej, można wprowadzać
do np. do fragmentu liścia, jak i
DNA może zostać wprowadzona
także do chloroplastów i
mitochondriów.
http://www.biotechnolog.pll
Metody wprowadzania DNA do
protoplastów komórek roślinnych
Metody wprowadzania DNA do
protoplastów komórek roślinnych
• Fuzja liposomów - tworzone są liposomy, wewnątrz których są
cząsteczki DNA. Tworzy się je poprzez utworzenie podwójnej
błony lipidowej na roztworze z cząsteczkami DNA i wstrząsanie nie
- powstają wtedy "kuleczki" błonowe z DNA w środku. Liposomy
łączą się z protoplastami komórek wprowadzając do środka DNA
• Z użyciem PEG, chemiczna - polega na wykorzystaniu glikolu
polietylenowego (PEG od ang. polyethylene glycol), który
powoduje zwiększenie przepuszczalności błony komórkowej,
poprzez prowadzenia do niej chwilowej, odwracalnej
dezorganizacji. To pozwala na wniknięcie transgenu do komórek,
wraz z DNA nośnikowym
• Mikroiniekcja - polega na wprowadzeniu DNA za pomocą igły
mikromanipulatora, doświadczenie wykonywanie jest przez ręcznie
człowieka. Metoda praco- i czasochłonna.
http://www.biotechnolog.pll
WPROWADZANIE OBCEGO DNA
DO CHLOROPLASTÓW
icongenetics.com/html/download.php?ityp=3&id=5913
Informacja genetyczna w roślinach
• Jądro komórkowe N
• Mitochondria M
• Plastydy (w zielonych częściach roślin –
chloroplasty) P
Genom chloroplastów
• Koduje ok. 120 genów
• 10000 kopii genomów chloroplastów
(komórki liścia – 100 chloroplastów, każdy
zawiera 100 kopii)
Zalety produkcji białek w
plastydach
• Nie zachodzi zjawisko wyciszania obcych
genów
• Możliwość ekspresji kilku białek poprzez
konstrukcję sztucznych operonów
• Brak możliwości niekontrolowanego
przekazywania wprowadzonych genów
przez pyłek
Transformacja chloroplastowego DNA
użyciem systemu Genegun
Transformation of the chloroplast genome by bombarding tobacco leaves with
microprojectiles coated with DNA. Following bombardment, leaf discs are placed
onto antibiotic-containing medium (panel A). Transgenic plants are regenerated from
the transformed tissue that is able to develop green chloroplasts (panel B)
Transgeniczny ryż
Czy r-białka otrzymywane w
roślinach są bezpieczne?
Transgeniczny bawełna
http://129.186.108.103/2005CONF/Conference/ui.pdf
Rośliny transgeniczne, GMO przykłady modyfikacji
• Modyfikowana sałata
produkująca szczepionkę na
zapalenie wątroby typu B –
została opracowana przez
naukowców z Instytutu Chemii
Bioorganicznej PAN w
Poznaniu pod kierownictwem
prof. Legockiego - jest to
przykład wykorzystania rośliny
jako bioreaktora. W ten
sposób można uzyskiwać
także inne białka, enzymy,
antybiotyki.
Aprotinin
• Inhibitor proteaz “bovine pancreatic
trypsin inhibitor”
• Zastosowanie: redukcja ryzyka utraty krwi
podczas operacji chirurgicznych
• Sposób podania: dożylnie
AproliZeanTM – (ProdiGene – maize);
ApronexinTM – (produced by Large Scale Biology Corp.
for Sigma Aldrich)
http://129.186.108.103/2005CONF/Conference/ui.pdf
E.coli Heat-labile Enterotoxin B
Subunit (LT-B)
• Enterotoxigenic E. coli (ETEC)
• B podjednostka (LT-B) nie jest toksyczna.
Wywołuje odpowiedź immunologiczną
(szczepionka)
• LT-B produkowane w kukurydzy ma takie
same cechy, jak oczyszczane z E. coli
– eksperymenty na zwierzętach – szczepionka
LT-B wydajna i bezpieczna
– badania kliniczne – dobrze tolerowana
http://129.186.108.103/2005CONF/Conference/ui.pdf
Charakterystyka potencjalnej
możliwości wywoływania alergii
http://129.186.108.103/2005CONF/Conference/ui.pdf
Laktoferryna
• wiąże żelazo, pierwiastek niezbędny do
przetrwania dla wielu bakterii
• antyutleniacz
• aktywność anty-nowotworowa
• Ventria Bioscience – ExpressTecTM production system for human
LF (using crops of rice and barley);
• Meristem® Therapeutics – LF production from maize
Tatura from New Zealand construct a new
Lactoferrin plant for the manufacture of
15 000 0000 tons Lactoferrin per annum.
Trypsyna
• produkcja insuliny
• hodowla tkankowa
TrypZeanTM – bovine trypsin from transgenic maize (ProdiGene)
Ocena ewentualnych skutków
ubocznych
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Układ krwionośny
Układ oddechowy
Układ trawienny
Układ moczowy
Układ nerwowy
Wątroba
Immunotoksyczność (w tym alergie)
Kancerogenność i mutagenność
Toksyczność dla poszczególnych organów
Skóra
Wpływ na zdolności rozrodcze
Rośliny transgeniczne –przykłady
Soja
•Odporność na wirusy, herbicydy, szkodniki
•Obniżenie zawartości kw. palmitynowego
Rzepak
•Odporność na herbicydy,
•Zmniejszona zawartość nienasyconych kw.
tłuszczowych
•Większa zawartość kw. laurynowego
Kukurydza
•Odporność na owady
•„źródło żelaza”
Pomidory
•Spowolnienie dojrzewania, większa trwałość
•Większa zawartość suchej masy,
•Intensywniejsza barwa, cieńsza skórka
Ziemniaki
•Wzrost zawartości skrobi
•Odporność na wirusy, herbicydy, stonkę
ziemniaczaną
•Odporność na ciemnienie pouderzeniowe, większa
trwałość
Rośliny transgeniczne –przykłady
Truskawki
• Wyższa słodkość owoców,
• Spowolnienie dojrzewania
• Odporność na mróz
Buraki cukrowe
• Odporność na herbicydy, szkodniki
• Dłuższy okres przechowywania bez strat w
zawartości cukru
Ryż
• Zwiększona produkcja β-karotenu
Sałata
• Produkująca szczepionkę na zapalenie wątroby
typu B
Pszenica
• Zwiększenie zawartości glutenu
Dynia
• Odporność na grzyby
Banany
• Odporność na wirusy i grzyby
Winogrona
• Odmiany bezpestkowe
Seler, marchew
•Zachowanie kruchości
Download