Ocena wpływu działań. Partnerstwa na Rzecz Rozwoju na sytuację

advertisement
Przedsiębiorczość w sieci – Internet szansą na wzrost konkurencyjności
______________________________________________________________
Ocena wpływu działań.
Partnerstwa na Rzecz Rozwoju
na sytuację grupy docelowej
(mikroprzedsiębiorstwa)
Ekspertyza
Opracował zespół:
dr hab. Sławomir Bukowski, prof. nadzw.
dr hab. Eliza Frejtag-Mika, prof. nadzw.
dr Maria Gagacka
prof. zw. dr hab. Jerzy Żuchowski
mgr Iwona Bednarczyk
Radom marzec 2008
WYDZIAŁ EKONOMICZNY
Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego
Przedsiębiorczość w sieci – Internet szansą na wzrost konkurencyjności
Spis treści
Wprowadzenie – Eliza Frejtag-Mika 4
1.
Makroekonomiczne uwarunkowania wzrostu konkurecyjności
mikroprzedsiębiorczości w latach 2003-2007 – Sławomir Bukowski 5
1.1. Przedsiębiorczość 5
1.2. Międzynarodowa konkurencyjność i innowacyjność gospodarki 6
1.3. Konkurencyjność przedsiębiorstwa 9
1.4. Systemowe determinanty konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw
i gospodarki 10
1.5. Konkurencyjność mikroprzedsiębiorstw i jej determinanty 13
1.6. Wnioski 15
2.
Sektor małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) w gospodarce
polskiej – Eliza Frejtag-Mika 16
2.1. Sytuacja makroekonomiczna 16
2.2. Stan sektora MSP 17
2.3. Wnioski 23
3.
Mikroprzedsiębiorstwa obuwnicze i odzieżowe – Iwona Bednarczyk 25
3.1. Dlaczego mikroprzedsiębiorstwa obuwnicze i odzieżowe? 25
3.2. Przemysł obuwniczy i odzieżowy w okresie transformacji 26
3.3. Problemy konkurencyjności w Unii Europejskiej. Import z Chin, Indii,
Ameryki Południowej i Afryki 28
3.4. Mikroprzedsiębiorstwa obuwnicze i odzieżowe 29
3.5. Bariery prawne i ekonomiczne działalności gospodarczej 31
3.6. Wpływ projektu na aktywność mikroprzedsiębiorstw 33
3.7. Rozwój projektu w nowych programach operacyjnych 34
3.8. Rozwój zasobów ludzkich. Innowacyjne kształcenie specjalistów produkcji obuwia
i odzieży 37
3.9. Wnioski 38
4. Towaroznawcze aspekty jakości mikroprzedsiębiorstw obuwniczych i odzieżowych
– Jerzy Żuchowski 39
4.1. Współczesne towaroznawstwo 39
4.2. Podejście do doskonalenia jakości 41
4.3. TQM jako strategia projakościowa 42
4.4. Zintegrowany System Zarządzania a zrównoważony Rozwój 45
4.6. Innowacyjne rozwiązania projakościowe dla branży obuwniczej
(aspekty towaroznawcze) 46
4.6. Wnioski 50
5.
Organizacja partnerstwa i jego osiągnięcia – Maria Gagacka 52
5.1. Założenia Inicjatywy wspólnotowej EQUAL 52
5.2. Przedsiębiorczość w sieci – Internet szansą na wzrost konkurencyjności – założenia
projektu 55
5.3. Potrzeby beneficjentów jako podstawa modelu transferu wiedzy 60
5.4. Pomnażanie i rozwój kapitału ludzkiego beneficjentów 63
__ 2 __
Przedsiębiorczość w sieci – Internet szansą na wzrost konkurencyjności
5.5. Zmiany w zarządzaniu przedsiębiorstwami 68
5.6. Pomnażanie kapitału społecznego 68
5.7. Wnioski 69
6.
Podsumowanie– wybrane nowatorskie rozwiązania,
przyszłość projektu – Eliza Frejtag-Mika, Maria Gagacka, Iwona Bednarczyk 71
7.
Literatura 74
8.
Załączniki 78
8.1
Raporty z badań i ewaluacji projektu 78
8.2
Publikacje projektu i artykuły 78
8.3
Opisy indywidualnych przypadków 83
8.4
Opinie mikroprzedsiębiorstw o projekcie 84
8.5
Spis tabel i rysunków 84
__ 3 __
Przedsiębiorczość w sieci – Internet szansą na wzrost konkurencyjności
Wprowadzenie
Celem prezentowanego opracowania jest wskazanie wpływu oferowanych form wsparcia
na sposób funkcjonowania i kondycję mikroprzedsiębiorstw. Głównie na przykładzie sektora
obuwniczego i odzieżowego. Autorzy przedstawiają sześcioczęściowa ekspertyzę – diagnozę
funkcjonowania mikroprzedsiębiorstw wskazując na:
 makroekonomiczny – europejski kontekst działalności firm,
 diagnozę pozycji konkurencyjnej sektora, w tym dynamiki przemian w okresie trwania
projektu,
 roli polityki jakości w umacnianiu pozycji konkurencyjnej firm,
 zmiany w zakresie wzorców uczenia się i rozwoju pracowników (kapitału ludzkiego),
 budowę sieci współpracy (pomnażanie kapitału społecznego).
Autorzy ekspertyzy podjęli próbę odpowiedzi na następujące pytania badawcze:
1. Jakie jest uzasadnienie wyboru grupy beneficjentów ostatecznych?
2. Jakie działania partnerstwa wpłynęły na aktywność, sytuację mikroprzedsiębiorstw?
3. Jak partnerstwo, partnerstwa międzynarodowe wpłynęły na przełamywanie barier?
4. Jak zostały zrealizowane zadania partnerstwa?
5. Jakie są perspektywy kontynuacji, rozwoju projektu?
Podstawą analiz są zarówno dane makroekonomiczne (GUS, Eurostat) oraz literatura
przedmiotu, jak i opracowania naukowe wypracowane (jako wartość dodana) w trakcie
realizacji projektu Partnerstwo na rzecz rozwoju. Przedsiębiorczość w sieci – Internet szansą
na wzrost konkurencyjności:
 analizy, raporty, modele, publikacje, Wortal mikroprzedsiębiorczość –administratora
projektu Instytut Technologii Eksploatacji – PIB w Radomiu (H. Bednarczyk,
D. Koprowska, J. Kacak, T. Sułkowski), załącznik 1–4,
 opracowane raporty koordynatorów – branż, grup i zadań (J. Żuchowski, M. Pawłowa,
E. Wiśnios, N. Pruszanowski, M. Wierzbiński, M, Frączek, P Śleboda, J. Kraśny),
 sprawozdanie Partnerstwo Ponadnarodowych:
 ENTERPRISE, Przedsiębiorczość dla Europy (A. Mitchan, J. Religa, M. Kacprzak),
 TENKO, Międzynarodowa sieć wiedzy, doświadczenia i organizacji (D. Oborne, K.
Machnicka, K. Skoczylas),
 badania potrzeb i barier mikroprzedsiębiorstw (Politechnika Radomska – M. Gagacka,
I. Bednarczyk),
 raport z badań ewaluacyjnych pracy doradców (Altum – W. Kąkol),
 raport z badań konkurencyjności beneficjentów (Altum – A. Brodowicz).
Ostateczna wersja ekspertyzy uwzględnia dopełnienia i rozwinięcia wprowadzone w wyniku
wewnętrznej ewaluacji Komisji Odbioru Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB w Radomiu,
administratora projektu.
Eliza Frejtag-Mika
__ 4 __
Przedsiębiorczość w sieci – Internet szansą na wzrost konkurencyjności
Dr hab. Sławomir Bukowski – prof. nadz. P. Rad.
1
Makroekonomiczne uwarunkowania wzrostu konkurencyjności
mikroprzedsiębiorczości w latach 2003-2007
W latach 90. ubiegłego stulecia powstało nowe zjawisko zwane „nową gospodarką”, lub
też gospodarka opartą na wiedzy. Kształtowaniu się gospodarki opartej na wiedzy
towarzyszyły i towarzyszą procesy globalizacji i internacjonalizacji życia gospodarczego.
Globalizacja i postęp naukowo-techniczny zmienia pozycję dotychczasowych centrów
gospodarczych świata. Niektóre kraje, które do początku lat 90. ub. wieku były słabiej
rozwinięte, zaczęły się gwałtownie rozwijać w latach 90. i na początku nowego stulecia.
Kolejne raporty Międzynarodowego Forum Ekonomicznego w Davos – International
Competitiveness Reports- pokazują zmiany jakie zachodzą w konkurencyjności
poszczególnych gospodarek ich zdolności konkurencyjnej.
Na tym tle powstają liczne pytania, a między innymi: Dlaczego jedne kraje rozwijają się
szybciej i są bardziej konkurencyjne niż inne? Dlaczego wiele krajów nowo
uprzemysłowionych jest bardziej konkurencyjnych w porównaniu z niektórymi krajami
rozwiniętymi?
Na tym tle istotne jest również pytanie, czy szanse dalszego rozwoju mają małe i średnie
przedsiębiorstwa, a w szczególności mikroprzedsiębiorstwa? Te ostatnie są przedsiębiorstwami
zatrudniającymi do 10 osób, w większości rodzinnymi. Większość z nich działa zazwyczaj
w drobnych usługach, handlu. Należą do nich również małe przedsiębiorstwa rzemieślnicze.
Na działalność tych przedsiębiorstw oddziałują te same czynniki makroekonomiczne, co
w przypadku przedsiębiorstw dużych i średnich. Różnica polega jednakże na tym, że
mikroprzedsiębiorstwa są bardziej wrażliwe na wszelkie wahania koniunktury, mają
ograniczony dostęp do kapitału obcego, nowych technologii z uwagi na niewielkie rozmiary,
słabsza kondycję finansową i mniejsze możliwości zwiększania kapitału własnego. One też
bardziej niż duże firmy odczuwają wszelkie niekorzystne zmiany i zaostrzenia przepisów
w sferze polityki podatkowej państwa.
Prezentowane opracowanie podejmuje następujące zagadnienia:
 makroekonomiczne
uwarunkowania
przedsiębiorczości,
konkurencyjności
i innowacyjności gospodarki, determinujące funkcjonowanie przedsiębiorstw,
 szczególne aspekty funkcjonowania mikroprzedsiębiorstw w warunkach gospodarki
opartej na wiedzy.
1.1. Przedsiębiorczość
Przedsiębiorczość jest różnie definiowana w literaturze przedmiotu. Autorzy znanego
podręcznika do ekonomii1, w ten oto sposób definiują przedsiębiorcę: „Przedsiębiorca jest
osobą zajmującą się działalnością gospodarczą, która odkrywa potencjalnie zyskowne
możliwości, organizuje przedsięwzięcia mające produktywny charakter i kieruje nimi”.
J. Schumpeter twierdził, że przedsiębiorcy są wielkimi twórcami, innowatorami, a nawet
przypisywał im cechę „kreatywnych destruktorów”, zaangażowanych w proces „twórczego
niszczenia”, po którym następował proces tworzenia nowych lepszych struktur gospodarczych.
Według niego, przedsiębiorca jest przede wszystkim innowatorem, który zaburza równowagę
1
D.R., Kamerschen R.B McKenzie., C. Nardinelli, Ekonomia, Fundacja Gospodarcza NSZZ „Solidarność”, Gdańsk 1991, s. 5
__ 5 __
Przedsiębiorczość w sieci – Internet szansą na wzrost konkurencyjności
ekonomiczną, tworząc warunki dla rozwoju gospodarczego 2. Rozwój gospodarczy zostaje
zapoczątkowany według J. Schumpetera dopiero w momencie, gdy ktoś nieoczekiwanie
zastosuje w praktyce nową kombinację środków produkcji (innowacja). Może to nastąpić
w następujących przypadkach:
 wprowadzenie na rynek nowego produktu lub nowego gatunku znanego produktu,
 zastosowanie nowych metod produkcji lub sprzedaży,
 otwarcie nowego rynku zbytu
 zdobycie nowego źródła surowców lub materiałów,
 nowy sposób organizacji jakiejś dziedziny wytwarzania.
Tego typu działalność określa J. Schumpeter jako formy przejawiania się
przedsiębiorczości3.
J. Schumpeter jest twórcą zarówno podstaw teorii przedsiębiorczości, jak również
związanej z nią teorii innowacji. Według niego innowacje są zawsze związane z narodzinami
przywództwa nowych ludzi. „Funkcja przedsiębiorcy polega na reformowaniu lub
rewolucjonizowaniu wzorca produkcji poprzez wykorzystanie nowych pomysłów czy –
ogólnie mówiąc, nierozpoznanej dotąd technicznej możliwości produkcji nowego towaru lub
wytwarzanego znanego towaru za pomocą nowych metod, poprzez udostępnienie nowych
źródeł podaży surowców lub nowych rynków zbytu dla wytwarzanej produkcji, poprzez
zmiany organizacyjne w przemyśle”4. Istotną jest również rzeczą, że przedsiębiorca potrafi
podejmować i akceptować ryzyko związane z podejmowanymi przedsięwzięciami
gospodarczymi.
1.2. Międzynarodowa konkurencyjność i innowacyjność gospodarki
W literaturze przedmiotu wyróżnia się pojęcie konkurencyjności międzynarodowej,
rozumianej jako długookresowa zdolność konkurencyjna gospodarki narodowej oraz pojęcie
pozycji konkurencyjnej (ujęcie statyczne). W. Bieńkowski pisze, że problemem jest „co tak
naprawdę oznacza termin konkurencyjności lub (...) pojęcie zdolności konkurencyjnej. Prawdę
powiedziawszy, trudność w precyzyjnym posługiwaniu się tymi terminami wynika już z faktu,
że nawet etymologicznie zdolność konkurencyjna oznacza zarówno zdolność do uczestnictwa
w walce, jak i ocenę ex post rezultatu tej walki. Zawiera więc w sobie zarówno element
dynamiczny (ujęcie diachroniczne), obejmujący analizę czynników decydujących
o długookresowej zdolności do konkurowania, jak i element statyczny (ujęcie synchroniczne),
ocenę tej zdolności w określonym momencie”5.
Pozycja konkurencyjna (zwana inaczej konkurencyjnością wynikową) dotyczy przede
wszystkim udziału gospodarki danego kraju w wymianie międzynarodowej. Jest to pojęcie
węższe niż pojęcie międzynarodowej zdolności konkurencyjnej. Pozycja konkurencyjna, czyli
międzynarodowa konkurencyjność gospodarki narodowej kraju w danym momencie, jest
niczym innym, jak tylko sumą międzynarodowej konkurencyjności funkcjonujących na terenie
tego kraju podstawowych podmiotów gospodarczych6.
Międzynarodowa zdolność konkurencyjna jest pojęciem szerokim i oznacza długofalową
zdolność gospodarki narodowej do sprostania konkurencji międzynarodowej. W taki też
sposób rozumie pojęcie międzynarodowej zdolności konkurencyjnej J. Bossak. Według niego,
2
3
4
5
6
J. Schumpeter, Kapitalizm, socjalizm i demokracja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
J. Schumpeter, Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960, s. 60-65.
J. Schumpeter, Kapitalizm, socjalizm i demokracja, s. 162.
W. Bieńkowski, Reaganomika i jej wpływ na konkurencyjność gospodarki amerykańskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
1995, s. 21.
Tamże, s. 32.
__ 6 __
Przedsiębiorczość w sieci – Internet szansą na wzrost konkurencyjności
gospodarka konkurencyjna w układzie międzynarodowym „to taka gospodarka, która –
z jednej strony – dostosowuje swoje cele społeczno-ekonomiczne oraz mechanizm
funkcjonowania nie tylko do wewnętrznych warunków, ale również do uwarunkowań
międzynarodowych, z drugiej zaś jest zdolna podjąć skuteczne działania, które nie tylko
w sposób twórczy wykorzystują zmiany zachodzące w strukturze gospodarki światowej dla
pobudzenia własnego rozwoju, ale także będą oddziaływać na zmiany warunków konkurencji
w sposób zapewniający zwiększenie korzyści z udziału w międzynarodowym podziale pracy”7
O tak pojętej międzynarodowej zdolności konkurencyjnej decydują następujące czynniki:
 zasoby czynników produkcji i efektywność ich wykorzystania (ziemia i surowce naturalne,
praca, kapitał),
 zasoby, poziom rozwoju i efektywność wykorzystania wiedzy technicznej, wiedzy
w zakresie organizacji, zarządzania, marketingu,
 sprawność systemu społeczno-ekonomicznego oraz polityki ekonomicznej wraz
z możliwościami jej oddziaływania na międzynarodowe otoczenie ekonomiczne.
Biorąc pod uwagę opisane czynniki determinujące międzynarodową zdolność
konkurencyjną gospodarki, można wymienić następujące jej miary:
 wskaźniki ogólnego tempa rozwoju gospodarczego danego kraju: tempo wzrostu PKB,
kształtowanie się stopy bezrobocia, stopa inflacji, stan budżetu państwa, saldo bilansu
obrotów bieżących, saldo bilansu płatniczego, poziom rezerw dewizowych, zadłużenie
wewnętrzne i zewnętrzne,
 wskaźniki informujące o zmianach strukturalnych i o zmianach efektywności
wykorzystywania poszczególnych czynników produkcji, a także o swobodzie
przemieszczania się czynników wytwórczych w kraju i w układzie międzynarodowym,
 wskaźniki informujące o stopniu zaangażowania w międzynarodowej wymianie
gospodarczej8.
Rozważając kwestię miar międzynarodowej zdolności konkurencyjnej warto przytoczyć
definicję W. Bieńkowskiego, która wskazuje na konieczność analizowania i mierzenia tej
zdolności w sposób dynamiczny. Według niego „miarą wzrostu zdolności konkurencyjnej jest
więc nie tylko, a często nie tyle poprawa pozycji konkurencyjnej, ile zachowanie przez daną
gospodarkę zdolności do długookresowego, zyskownego rozwoju (tj. z zachowaniem
odpowiedniego poziomu akumulacji), którego efektem jest taka struktura eksportu, która
koresponduje (jest w zgodzie) z długookresowymi zmianami w strukturze popytu
światowego”9.
Międzynarodowa zdolność konkurencyjna gospodarki jest pojęciem szerszym niż
innowacyjność. Ważnymi czynnikami zdolności konkurencyjnej gospodarki są zasoby
technologiczne, poziom rozwoju i efektywność wykorzystania wiedzy technicznej, wiedzy
w zakresie organizacji, zarządzania, marketingu. Są to obszary działań, które można szeroko
określić pojęciem innowacyjności gospodarki.
Związek między innowacyjnością a zdolnością konkurencyjną gospodarki prezentuje rys.
1.1.
7
8
9
W. Bossak, W. Bieńkowski W., Międzynarodowa zdolność konkurencyjna kraju i przedsiębiorstw. Wyzwania dla Polski na progu XXI
wieku, SGH, Warszawa 2004, s. 84.
J. Misala, Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki. Pojecie i sposób mierzenia, IRIS, Warszawa 1995, s. 14-15.
W. Bieńkowski, Reaganomika i jej wpływ na konkurencyjność…, s. 34.
__ 7 __
Przedsiębiorczość w sieci – Internet szansą na wzrost konkurencyjności
INNOWACYJNOŚĆ
Dynamika badań podstawowych
Dynamika B&R
Dynamika wykorzystania
nowych rozwiązań w
działalności gospodarczej
Tempo uczenia się i kreatywność
przedsiębiorstw
EFEKTYWNOŚĆ
Wzrost produktywności
czynników produkcji
Dostosowania strukturalne
w gospodarce do nowych
rozwiązań i zmian w popycie
Kreowanie popytu na nowe
produkty i usługi
Wzrost efektywności
Wzrost PKB
Rys. 1.1. Innowacyjność i zdolność konkurencyjna gospodarki
Źródło: opracowanie własne
WZROST
MIĘDZYNARODOWEJ
KONKURENCYJNOŚC
I
GOSPODARKI
Innowacyjność oznacza zespół działań nowatorskich, które mogą mieć miejsce
w przemyśle i usługach. Mogą one dotyczyć zarówno produktów (tworzenie nowych lub
znaczne zmodyfikowanych już istniejących wyrobów), jak również procesów produkcyjnych
(usprawnianie) oraz metod wytwarzania (tworzenie nowych technologii i technik produkcji).
Ponadto, innowacyjność obejmuje również zmiany podnoszące sprawność i skuteczność
działania przedsiębiorstw, a zatem dotyczy one również sfery organizacji i zarządzania,
marketingu, finansów.
Narodowa zdolność innowacyjna, charakterystyczna dla danej gospodarki jest to
długookresowa umiejętność tworzenia oraz komercjalizacji strumienia nowych innowacji.
Oznacza zatem długookresowy trend twórczej działalności w różnych dziedzinach
gospodarowania i praktycznego wykorzystania jej wyników. Jest ona funkcją zasobów
materialnych i intelektualnych, nakładów niezbędnych do wykorzystania tych zasobów
(nakłady na badania podstawowe, B&R), polityki innowacyjnej państwa, polityki
ekonomicznej państwa stwarzającej warunki dla rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności,
konkurencji rynkowej między przedsiębiorstwami10.
Zdolność do tworzenia innowacji stała się jednym z najważniejszych czynników
długookresowego wzrostu i rozwoju gospodarczego. Innowacyjność opiera się na działalności
badawczo-rozwojowej – tj. na odbywających się w laboratoriach pracach nad usprawnianiem
procesów produkcyjnych i ulepszaniem, rozwijaniem oraz tworzeniem nowych technologii
i produktów.
Gospodarki, w ramach których funkcjonują przedsiębiorstwa, mające największe
zdolności innowacyjne osiągnęły w końcu XX i na początku XXI wieku najwyższe stopy
wzrostu (Japonia, Singapur, Korea Południowa, Hongkong, Stany Zjednoczone, Irlandia).
Związki między międzynarodową konkurencyjnością gospodarki i innowacyjnością
ujawniły się wyraźnie wraz z pojawieniem się tzw. „nowej gospodarki”, lub też inaczej
„gospodarki opartej na wiedzy”.
Gospodarka oparta na wiedzy, inaczej „nowa gospodarka” („new economy”) to pojęcie,
które pojawiło się na początku lat 90. w Stanach Zjednoczonych. Przyjęto je dla określenia
nowego typu gospodarki rynkowej, której wzrost gospodarczy oraz zmiany strukturalne są
wynikiem postępu technologicznego przede wszystkim w sferze technologii informatycznych
(information and communication technology, ICT) i telekomunikacyjnych oraz jego dyfuzji
w innych dziedzinach gospodarowania. „Nową gospodarkę” definiuje się również jako taką
10
S. Ster, M. Porter, J.L. Furman, The Determinants of National Innovative Capacity, NBER, Working Paper 2000, No 78776, September, s.
1-10; M.A Weresa., Zdolność innowacyjna polskiej gospodarki; pozycja w świecie i regionie, [w:] H. Brdulak, T. Gołębiowski (red.),
Wspólna Europa. Innowacyjność w działalności przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2003, s. 97.
__ 8 __
Przedsiębiorczość w sieci – Internet szansą na wzrost konkurencyjności
gospodarkę, w której główni aktorzy ekonomiczni (podmioty gospodarcze) mogą uzyskać
informację i zastosować wiedzę zmieniając swoje zdolności strategiczne. Mała liczba dużych
zmian strukturalnych i instytucjonalnych umożliwia te nowe zdolności, pozwalając na osiąganie
przez podmioty gospodarcze pozytywnych korzyści zewnętrznych. Poszczególni aktorzy gry
ekonomicznej mają raczej nierówną pozycję, jeśli chodzi o osiąganie korzyści z nowych
uwarunkowań działalności11. Oznacza to wzrost znaczenia konkurencji między podmiotami
gospodarczymi.
Gospodarka tego typu, charakteryzuje się również dominującą rolą sektora usług
w wytwarzaniu PKB oraz zatrudnieniu. Wiodącą rolę w rozwoju gospodarczym odgrywa
sektor high-tech (nowoczesnych technologii) i nowe technologie. Kolejną cechą, niezwykle
istotną, jest wzrost konkurencyjności. To zaś jest związane w znacznej mierze z deregulacją
gospodarki.
U podstaw rozwoju „ nowej gospodarki” leżą następujące przesłanki:
 wzrost poziomu edukacji społeczeństwa w krajach wysoko rozwiniętych, przede
wszystkim w Stanach Zjednoczonych;
 internacjonalizacja gospodarek, charakteryzująca się w szczególności szybkim rozwojem
międzynarodowego handlu usługami;
 rozwój i dyfuzja technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych;
Rewolucja elektroniczna w latach 80. i 90. (kolejna zresztą w okresie po drugiej wojnie
światowej) stworzyła warunki dla niezwykle szybkiego wzrostu produktywności czynników
produkcji, w szczególności produktywności pracy. Zmianom technologicznym towarzyszyły
zmiany instytucjonalne. W skali mikroekonomicznej dotyczyły one innowacji w organizacji
i zarządzaniu przedsiębiorstwami. Upowszechnieniu uległy takie metody stosowane
w zarządzaniu jak re-engeneering, benchmarking, outsourcing, TQM, GMP, ISO itd. 12.
Procesy rozwoju w sferze technologii informatycznych informatycznych
telekomunikacyjnych (ICT) dały rezultat we wzroście produktywności czynników produkcji
(w tym pracy), wzroście tempa wzrostu gospodarczego oraz wzroście poziomu PKB głównie
w krajach wysoko rozwiniętych. Efekty te pojawiły się najpierw w Stanach Zjednoczonych,
a później w Europie Zachodniej i innych częściach świata.
1.3. Konkurencyjność przedsiębiorstwa
Międzynarodowa
konkurencyjność
i
innowacyjność
gospodarki
wynika
z konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw. Na rynkach międzynarodowych
konkurują nie państwa, a przedsiębiorstwa tworzące wraz z ich otoczeniem biznesowym
gospodarkę danego kraju. Na zdolność konkurencyjną przedsiębiorstwa składają się
następujące elementy13:
 produktywność nakładów,
 sprawność mechanizmów organizacji,
 efektywność i skuteczność działania,
 przedsiębiorczość i elastyczność,
 innowacyjność.
Przedsiębiorstwo jest konkurencyjne, gdy jest w stanie powiększać wartość, a zatem
realizować w długim okresie cel główny, jakim jest pomnażanie korzyści majątkowych
11
12
13
P. Petit P., The Roots of the New Economy: An Institutional Perspecive, CEPREMAP/CNRS, Universite de Paris Sud (XI), 2002, May 1718, s. 2.
Tamże.
W. Bossak, W. Bieńkowski, Międzynarodowa zdolność konkurencyjna kraju, s. 38.
__ 9 __
Przedsiębiorczość w sieci – Internet szansą na wzrost konkurencyjności
właściciela (właścicieli). Wzrost wartości przedsiębiorstwa jest przy tym rozumiany, jako
zdolność do zwiększania dochodu pieniężnego. Jego miarą jest saldo przepływów pieniężnych
netto. Aby to nastąpiło, przedsiębiorstwo, musi osiągać wzrost sprzedaży i zysku operacyjnego
oraz dochodów pieniężnych oraz osiągać rentowność kapitałów własnych wyższą od
granicznej stopy zwrotu (suma stopy wolnej od ryzyka oraz premii za ryzyko operacyjne lub
też średnioważony koszt kapitału).
Osiągniecie sukcesu rynkowego i powiększanie wartości przedsiębiorstwa wymaga
przyjęcia odpowiedniej strategii dostosowanej do uwarunkowań na rynku krajowym i/lub
międzynarodowym. Wymaga to osiągania przewag konkurencyjnych poprzez:
 zwiększanie stopnia przetwórstwa,
 wprowadzanie innowacji produktowych
 indywidualizację produktu,
 rozwój usług,
 podnoszenie jakości produktu,
 zdobywanie i utrwalanie lojalności klientów,
 doskonalenie działań marketingowych
Ponadto należy podkreślić konieczność elastycznego stałego dostosowywania się do
zmieniających się warunków zewnętrznych i okresowej restrukturyzacji.
Istotnym czynnikiem pozwalającym przedsiębiorstwom na rozwój jest pozyskiwanie
kapitału oraz nowych technologii. W przypadku mniejszych przedsiębiorstw jedną z dróg jest
łączenie się (fuzje) lub też pozyskiwanie inwestorów strategicznych lub branżowych.
1.4. Systemowe determinanty konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw
i gospodarki
Wzrost produktywności czynników produkcji we współczesnej gospodarce jest głównie
konsekwencją przyspieszenia postępu naukowo - technicznego (nakłady na rozwój nauki
i techniki, B&R) oraz jakości kapitału ludzkiego, a także przedsiębiorczości i innowacyjności.
Same nakłady na badania naukowe, mierzone udziałem w PKB, nie przesądzają jeszcze
o przyszłych efektach. Niezbędny jest mechanizm stymulujący przetwarzanie rozwiązań
naukowych na aplikacje znajdujące zastosowanie w praktyce w postaci nowych metod
wytwarzania, nowych produktów.
O ile wielkość nakładów na badania naukowe w znacznej mierze jest w stanie
zagwarantować państwo, o tyle nie jest ono w stanie sprawić, aby ich efekty zostały
zastosowane w gospodarce. Niezbędny jest po temu mechanizm konkurencji rynkowej
wymuszający doskonalenie metod wytwarzania i wprowadzanie nowych produktów na rynek.
Państwo może stwarzać warunki dla sprawnego funkcjonowania rynku i konkurencji lub też
ograniczać jego działanie i wręcz w wielu obszarach gospodarki w części go zastępować.
Jednakże, jak pokazują doświadczenia wielu krajów, takie działania nie są skuteczne.
Przeregulowanie gospodarki (w tym rynku pracy), przejawiające się w nadmiernej ilości
biurokratycznych ograniczeń w postaci przepisów regulujących działalność w różnych
obszarach gospodarki, nakazach, zakazach, licencjonowaniu działalności gospodarczej,
prowadzi do ograniczenia bodźców do innowacyjności, przedsiębiorczości, obniżenia
produktywności czynników wytwórczych i wysokich kosztów produkcji. Te ostatnie są
również konsekwencją fiskalizmu w polityce ekonomicznej państwa, idącemu w parze
z przeregulowaniem gospodarki. Przejawia się on w skali makroekonomicznej w postaci
wysokiego udziału podatków i opłat parafiskalnych w PKB, a z drugiej strony również
wydatków państwa w PKB (tzw. wskaźnik fiskalizmu). W skali mikroekonomicznej fiskalizm
oznacza wysokie obciążenia przedsiębiorstw podatkami i różnego typu daninami o charakterze
__ 10 __
Przedsiębiorczość w sieci – Internet szansą na wzrost konkurencyjności
socjalnym, opłatami administracyjnymi. Wysokie obciążenia fiskalne obniżają stopę
oszczędności wewnętrznych w PKB, a tym samym oddziałują negatywnie na wzrost
gospodarczy. Z drugiej strony wysokie wydatki państwa uruchamiają efekt wypychania, co
oznacza spadek inwestycji i konsumpcji prywatnej.
Ingerencja administracyjna, przejawiająca się w nadmiernej ilości restrykcyjnych przepisów
prawnych regulujących w szczegółach działalność gospodarczą, powoduje obniżenie stopnia
elastyczności przedsiębiorstw w dostosowywaniu się do sygnałów rynkowych oraz zmian,
jakie zachodzą w gospodarce światowej.
Niekorzystnie również na stan konkurencyjności innowacyjności gospodarki wpływa
protekcjonizm w wymianie gospodarczej z zagranicą. Prowadzi on do zakłócenia rynkowych
mechanizmów alokacji zasobów czynników wytwórczych w gospodarce, do osłabienia
bodźców do efektywnego gospodarowania w przedsiębiorstwach oraz bodźców do postępu w
technice i technologii. Przedsiębiorstwa są pozbawione presji konkurencyjnej ze strony
zagranicy14.
Wymienione wyżej czynniki (przeregulowanie gospodarki, fiskalizm i protekcjonizm)
wywołują w konsekwencji petryfikację struktur gospodarczych, obniżenie przedsiębiorczości
i innowacyjności, obniżenie efektywności gospodarowania, co znajduje wyraz w obniżeniu
tempa produktywności czynników produkcji, niskim tempie wzrostu gospodarczego
i w efekcie niższej konkurencyjności gospodarki w stosunku do zagranicy.
Rys. 1.2 prezentuje systemowe uwarunkowania międzynarodowej zdolności
konkurencyjnej gospodarki.
PODSYSTEM FUNKCJONALNY
sprawność systemu finansowego
poziom fiskalizmu
elastyczność rynku pracy
system współpracy z zagranicą
SYSTEM
WŁASNOŚCI
otwartośc reżimu
przedsiębiorczości
stopień prywatyzacji
struktura gospodarcza
otwartość praw
własności
typy własności
kurs walutowy
SPRAWNOŚĆ MECHANIZMU
wolność gospodarcza
charakter i intensywność konkurencji
mechanizm koordynacji
mechanizm alokacji czynników
produkcji
MIĘDZYNARODOWA
ZDOLNOŚĆ
KONKURENCYJNA
KRAJU
dynamika wzrostu PKB
per capita
mobilizacja zasobów
efektywność
innowacyjność
charakter i jakość
prawa o podmiotach
gospodarczych
równowaga
ekonomiczna
POLITYKA MAKROEKONOMICZNA
polityka makroekonomiczna
stopień wykorzystania zasobów
polityka stabilizacyjna
Rys. 1.2. Systemowe determinanty międzynarodowej zdolności konkurencyjnej gospodarki
Źródło: W. Bossak, W. Bieńkowski, Międzynarodowa zdolność konkurencyjna kraju, s. 52
Szczególnie istotne jest zapewnienie otwartości praw własności. Otwarty system praw
własności oznacza, że nie stosuje się ograniczeń dla podejmowania, prowadzenia i czerpania
pożytków z działalności gospodarczej. System ten obejmuje różne formy własności, jako
równorzędne. Jednakże, należy pamiętać, że w warunkach wolności podejmowania
14
S. Bukowski S., Teoretyczne podstawy i realizacji unii monetarnej krajów członkowskich Wspólnot
Europejskich. Szanse i zagrożenia dla Polski, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 2003, s. 4547.
__ 11 __
Przedsiębiorczość w sieci – Internet szansą na wzrost konkurencyjności
działalności gospodarczej i konkurencji własność prywatna stanowi czynnik wzmacniający
rozwój sektora prywatnego, który jest bardziej efektywny i sprawny oraz innowacyjny niż
sektor publiczny oparty na własności niekapitalistycznej15.
Tabela 1.1. Efekty deregulacji gospodarki w krótkim, średnim i długim okresie (okres
krótki do 1 roku, średni 2-4 lat i długi powyżej 4 lat)
Rodzaj
mechanizmu
Działanie mechanizmu
Elastyczność
płac
Dostosowanie ceny pracy
do relacji między
podażą i popytem
Poprawa
konkurencyjności
przedsiębiorstw
poprzez obniżkę płac
Elastyczność cen
Dostosowanie popyt i
podaży, poprawa
konkurencyjności
mikroekonomicznej
Deregulacja
rynków
produktów
Przyspiesza dostosowania
popytowo-podażowo –
cenowe
Stymuluje wzrost
aktywności
gospodarczej
Deregulacja
rynku pracy
Zmniejszenie kosztów
pracy przez obniżenie
kosztów
administracyjnych
systemów ochrony
socjalnej związanych z
zatrudnieniem
elastyczność systemów
zatrudnienia i płac
Stymulowanie wzrostu
zatrudnienia
Efekty krótkookresowe
Efekty średnio i
długookresowe
Ograniczenia
Poprawa efektywności
mikroekonomicznej
Wzrost produkcji i
zatrudnienia
Zmniejszenie bezrobocia
Przyspieszenie procesów
dostosowawczych
Działalność związków
zawodowych
Restrykcyjne prawo pracy i
układy zbiorowe
Bariery społeczne i
możliwość strajków
Znikome
Efekty alokacyjne
Przyspieszenie procesów
dostosowawczych po
stronie popytu i podaży
Monopolizacja gospodarki
Sztywność rynków i
zachowań
przedsiębiorstw w
stanowieniu cen
Znikome
Wzrost konkurencji i
efektywności
mikroekonomicznej
Wzrost stopnia
elastyczności cen
Przyspieszenie procesów
dostosowawczych
Przeciwdziałanie ze strony
grup interesów
gospodarczych
Konserwatyzm polityków w
przypadku wycofywania
się państwa z regulacji
Znikome
Obniżenie kosztów
funkcjonowania
przedsiębiorstw
Wzrost skłonności do pracy
i wzrost zatrudnienia
Stymulowanie wzrostu
gospodarczego
Przyspieszenie procesów
dostosowawczych
Bariery społeczne i
polityczne
Silne związki zawodowe
Możliwość występowania
strajków
Obniżenie
podatków, w
tym
bezpośrednich i
uproszczenie
systemu
podatkowego
Stymulowanie
aktywności
gospodarczej,
akumulacji kapitału,
wzrostu gospodarczego
zatrudnienia
Przejściowy spadek
dochodów budżetowych i
wzrost deficytu
budżetowego
Obniżenie
deficytu
budżetowego
długu
publicznego
poprzez
zmniejszenie
wydatków
Zmniejszenie skutków
efektu wypychania
Stymulowanie wzrostu
gospodarczego w
długim okresie
Stworzenie możliwości do
reformy i obniżenia
podatków
Przejściowy spadek tempa
wzrostu gospodarczego
Wzrost oszczędności i
akumulacji kapitału
Wzrost inwestycji i
zatrudnienia
Przyspieszenie wzrostu
gospodarczego i wzrost
poziomu PKB
Wzrost konkurencyjności
przedsiębiorstw i
gospodarki
Wzrost dochodów
budżetowych
Zmniejszenie szarej strefy
Wzrost stabilności
gospodarki
Wzrost skłonności do pracy
w związku ze
zmniejszeniem ochrony
socjalnej
Obniżenie stóp
procentowych
Wzrost inwestycji
prywatnych w związku z
ograniczeniem efektu
wypychania
Bariery społeczne i
polityczne
Wysoki deficyt budżetowy i
dług publiczny w
momencie
zapoczątkowania
reformy podatkowej
Bariery społeczne i
polityczne
Źródło: Opracowanie własne
15
W. Bossak, W. Bieńkowski, Międzynarodowa zdolność konkurencyjna kraju, s. 64.
__ 12 __
Przedsiębiorczość w sieci – Internet szansą na wzrost konkurencyjności
Stąd też istotną rolę odgrywają procesy prywatyzacji w gospodarce. Procesy te prowadzą
do rozszerzania skali wolności gospodarczej. Jak pisze J. Bossak: „Prywatyzacja gospodarki
oznacza poszerzenie zakresu wolności gospodarczej i konkurencji i zmniejszenie regulacji
rynku, w tym praw własności, finansów, pracy i współpracy z zagranicą.
Poszerzenie zakresu i intensywności oddziaływania mechanizmów rynkowych zwiększa
selekcyjne i lokacyjne funkcje rynku, za tym samym mobilność zasobów (zwłaszcza pracy)
i sprzyja zwiększeniu efektywności gospodarczej”16.
Polityka makroekonomiczna oparta na deregulacji gospodarki i liberalizacji jej powiązań
gospodarczych z zagranicą oraz tworzenie warunków dla mechanizmów konkurencji między
przedsiębiorstwami może w większym stopniu sprzyjać długofalowemu wzrostowi
gospodarczemu opartemu na wykorzystaniu innowacyjności. Podstawowe znaczenie ma tutaj
stworzenie warunków instytucjonalnych dla elastycznego funkcjonowania rynków, w tym
rynku pracy, a także dla zapewnienia wysokiego stopnia wolności gospodarczej oraz
swobodnego działania mechanizmów konkurencji między przedsiębiorstwami krajowymi
i zagranicznymi. Polityka gospodarcza państwa może jedynie korygować skutki działania
mechanizmów rynkowych, ale nie zastępować ich. Istotne jest obniżenie poziomu fiskalizmu
w polityce ekonomicznej, mierzonego udziałem podatków, składek na ubezpieczenie społeczne
i innych opłat parafiskalnych w PKB. Efekty deregulacji prezentuje tabela 1.1.
Jak wynika z treści tabeli 1.1 istnieją liczne ograniczenia możliwości przeprowadzenia
reform opartych na deregulacji i liberalizacji życia gospodarczego, co nie oznacza, że nie
można ich przezwyciężyć. W końcu udało się to w niektórych krajach. Można tutaj podać
przykład Stanów Zjednoczonych, Irlandii, Wielkiej Brytanii, Słowacji (choć w tym ostatnim
przypadku przyszłość reform jest wyraźnie zagrożona przez zamierzenia nowego rządu).
Procesy tego typu zachodzą również w ostatnich latach w Japonii. W kierunku deregulacji
gospodarek zmierzała również Strategia Lizbońska.
Państwo może aktywnie wspierać procesy wzrostu gospodarczego poprzez
gwarantowanie otwartości i ochrony praw własności, szerokiego zakresu wolności
gospodarczej, wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności. W szczególności może
i powinno dbać o rozwój infrastruktury, edukacji społeczeństw, rozwój szkolnictwa na różnych
poziomach, finansowanie badań naukowych (przede wszystkim podstawowych, które stanowią
m.in. podstawę postępu w sferze technologii oraz w edukacji i dostosowywaniu społeczeństwa
oraz gospodarki do wyzwań ze strony otoczenia zagranicznego w długim okresie).
1.5. Konkurencyjność mikroprzedsiębiorstw i jej determinanty
Konkurencyjność mikroprzedsiębiorstw jest zdeterminowana przez czynniki wewnętrzne,
związane z ich specyfika, oraz czynniki zewnętrzne. Do czynników wewnętrznych należą:
 małe rozmiary działalności gospodarczej wynikające z jej lokalnego charakteru i rodzaju
działalności ograniczonego głównie do handlu i usług oraz produkcji na niewielką skalę,
o charakterze krótkoseryjnym,
 w znacznej mierze rodzinny charakter i wynikające stąd psychologiczne bariery
poszerzania działalności gospodarczej na drodze przekształcania w spółki prawa
handlowego,
 zaspokajanie głównie popytu w ramach społeczności lokalnej,
 relatywnie niewielkie możliwości powiększania kapitału własnego,
16
Tamże.
__ 13 __
Przedsiębiorczość w sieci – Internet szansą na wzrost konkurencyjności

średnio niższy poziom wykształcenia właścicieli i pracowników w porównaniu z dużymi
przedsiębiorstwami.
Do czynników zewnętrznych należą obok ogólnych uwarunkowań systemowych
omówionych w poprzednich częściach opracowania:
 relatywnie małe możliwości pozyskiwania kapitału obcego ze względu na niską zdolność
kredytową oraz związany z tym wyższy koszt kredytu bankowego,
 ograniczone możliwości pozyskiwania środków z programów UE z uwagi na ograniczenia
finansowe uniemożliwiające skorzystanie z profesjonalnego doradztwa w przygotowaniu
wniosków i biznes planów,
 ograniczenia w pozyskiwaniu nowych technologii ograniczony możliwościami
finansowymi oraz barierą wiedzy właścicieli i pracowników, a także skalą działalności
gospodarczej i rynku zbytu
 nieprzejrzysty, skomplikowany system podatkowy i ubezpieczeń społecznych,
 niestabilność prawa gospodarczego, w tym podatkowego,
 wysokie obciążenia fiskalne.
Wymienione wyżej czynniki wewnętrzne i zewnętrzne utrudniają uzyskiwanie przewag
konkurencyjnych mikroprzedsiębiorstw. Konkurencja sprowadza się w tym przypadku do
konkurowania między przedsiębiorstwami w ramach grupy mikroprzedsiębiorstw danej branży.
Oddziaływanie
wymienionych
wyżej
grup
czynników
utrudnia
rozwój
mikroprzedsiębiorstw, a tym samym wzrost ich konkurencyjności. Wskazuje na to szereg
opracowań17. Starczewska-Krzysztoszek (2007) w raporcie z badań nad kondycja małych
i średnich przedsiębiorstw w Polsce wskazuje na relatywnie niskie zainteresowanie
innowacyjnością w tych przedsiębiorstwach. Bojewska i Skowronek- Milczarek (2003)
wskazują, że taki stan rzeczy wynika w dużej mierze z bariery kwalifikacji pracowników
i samych właścicieli przedsiębiorstw, a także z bariery finansowania innowacji.
„Mimo potocznie wyrażanych opinii o większej innowacyjności firm małych i średnich
w porównaniu z firmami dużymi wyniki badań wskazują, iż innowacyjność w polskim
przemyśle rośnie wraz ze wzrostem wielkości firmy”18. I nic dziwnego, albowiem w świetle
wymienionych determinant rozwoju i konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw, mają one małe
szanse na wzrost innowacyjności, biorąc pod uwagę w szczególności brak wykwalifikowanych
pracowników, ograniczenia finansowe i tradycyjność branż, jakie w większości przypadków
reprezentują.
Czy możliwe są zmiany? Z pewnością tak, ale mogą one nastąpić w długim okresie.
Gospodarka polska wymaga gruntownych reform polegających na deregulacji i liberalizacji
życia gospodarczego, nakreślone w poprzednich fragmentach opracowania. W przypadku
mikroprzedsiębiorstw (i szerzej małych i średnich przedsiębiorstw), potrzebne jest wsparcie
państwa oraz instytucji pozarządowych. Owo wsparcie powinno dotyczyć głównie inwestycji
w kapitale ludzkim. To brak wykwalifikowanych pracowników, relatywnie niskie kwalifikacje
właścicielki mikroprzedsiębiorstw, brak dopływu informacji o innowacjach w technice,
zarządzaniu i marketingu oraz finansach stanowią jedną z głównych barier innowacyjności
i konkurencyjności. Tworzenie małych innowacyjnych firm lub przekształcanie w takie firmy
dotychczas funkcjonujących wymaga wiedzy, pomysłu, często zmiany dotychczasowego
17
18
B. Bojewska, A. Skowronek-Mielczarek,, Uwarunkowania i finansowanie działalności innowacyjnej małych i średnich przedsiębiorstw,
[w:] H. Brdulak, T. Gołębiowski (red.), Wspólna Europa. Innowacyjność w działalności przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2003, s. 117133; K. Poznańska., Instrumenty wzrostu innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] H. Brdulak, T. Gołębiowski (red.),
Wspólna Europa…, s. 203-212; M. Starczewska-Krzystoszek, Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw 2007, cz. I, Raport z
badań „ Monitoring kondycji sektora MSP 2007” PKPP Lewiatan, październik, http// www. kpplewiatan.com.pl
Barczak B., Finansowanie działalności innowacyjnej małych i średnich przedsiębiorstw, s.117-132
__ 14 __
Przedsiębiorczość w sieci – Internet szansą na wzrost konkurencyjności
profilu działalności (wyjście poza tradycyjne drobne usługi i drobny handel oraz tradycyjne
rzemiosło). Wsparcie państwa jest możliwe przede wszystkim poprzez wspieranie również
finansowe programów szkoleń, treningów w sferze nowoczesnego zarządzania, marketingu,
technologii, finansów. Istotna rolę odegrać powinny w tym zakresie programy finansowane
z funduszy UE. Warunkiem jest jednak również odbiurokratyzowanie ich realizacji. W Polsce
wiele prostych spraw jest bardzo komplikowana na szczeblu centralnym, co czyni możliwości
pozyskania środków z funduszy UE dość skomplikowanym, kosztownym i czasochłonnym
procesem.
1.6. Wnioski
W opracowaniu wskazano na istotny makroekonomiczne – systemowa uwarunkowania
konkurencyjności i innowacyjności zarówno gospodarki, jak tez przedsiębiorstw.
W warunkach globalizacji oraz gospodarki opartej na wiedzy, innowacyjność stanowi
kluczowy czynnik wzrostu gospodarczego. Do czynników sprzyjających wzrostowi
innowacyjności oraz konkurencyjności gospodarki i przedsiębiorstw, a w konsekwencji
wzrostowi gospodarczemu należą: nakłady na badania naukowe i edukację, deregulacja
procesów gospodarczych i liberalizacja życia gospodarczego, dominacja rynkowych
mechanizmów regulacji (opartych na elastyczności, cen, płac, rynków) i swoboda konkurencji
między przedsiębiorstwami, liberalizacja powiązań gospodarczych z zagranicą, otwartość
i ochrona praw własności, dominacja prywatnej własności i prywatyzacja, niskie podatki
i obciążenia parafiskalne.
Do czynników oddziałujących negatywnie należą z kolei: dominacja lub zbyt duży udział
sektora przedsiębiorstw państwowych w gospodarce, przeregulowanie gospodarki,
ograniczenia w systemie praw własności, fiskalizm i wysokie obciążenia fiskalne ludności
i przedsiębiorstw, protekcjonizm w wymianie z zagranicą.
Państwo może i powinno wspierać innowacyjność, poprzez finansowanie badań
naukowych – podstawowych, edukacji, tworzenie infrastruktury. Nie może natomiast
zastępować swoimi działaniami mechanizmu rynkowego (w tym konkurencji rynkowej), który
stymuluje przedsiębiorczość oraz innowacyjność.
Dodatkowe wsparcie wzrostu konkurencyjności i rozwoju mikroprzedsiębiorstw powinno
sprowadzać się przede wszystkim na wspomaganiu inwestycji w kapitale ludzkim oraz
ułatwianie dostępu do informacji o nowych technologiach, innowacjach w zarządzaniu,
marketingu, finansów oraz wspomaganiu procesu edukacyjnego w tym zakresie (szkolenia,
treningi). Oczywiście owo wsparcie będzie miało sens tylko wówczas, jeśli gospodarka
zostanie tak zreformowana, aby stwarzać możliwości nieskrępowanego rozwoju
przedsiębiorczości i innowacyjności.
__ 15 __
Przedsiębiorczość w sieci – Internet szansą na wzrost konkurencyjności
Dr hab. Eliza Frejtag-Mika – prof. nadz. Politechniki Radomskiej
2
Sektor małych i średnich przedsiębiorstw (msp) w gospodarce polskiej
Małe i średnie przedsiębiorstwa są w Polsce trwałym i bardzo ważnym elementem
struktury gospodarczej. Odegrały one doniosłą rolę w początkowej fazie transformacji
ustrojowej. Także obecnie, w fazie rozwiniętej gospodarki rynkowej, gdy poddane są stałej
presji konkurencyjnej ze strony rywali, organizacyjnie potężniejszych i silniejszych pod
względem wyposażenia kapitałowego, kształtują własne perspektywy rozwoju, oferując
jednocześnie miliony miejsc pracy.
2.1. Sytuacja makroekonomiczna
MSP działają w złożonej sytuacji makroekonomicznej, podlegającej nieustannych szokom
podaży i popytu, opisywanej zazwyczaj poprzez układ podstawowych parametrów: wzrostu
gospodarczego, inflacji i zatrudnienia.
Wzrost gospodarczy. Po kryzysie lat 2001-2002 wywołanym załamaniem się wysoko
technologicznych sektorów „Nowej gospodarki” w USA19 i innych rozwiniętych krajach, także
gospodarka polska powróciła na tory przyspieszonego wzrostu gospodarczego. W latach
2003-2006 Polska zanotowała średnie tempo wzrostu na poziomie ok. 5 % rocznie. Najlepsze
wyniki pod tym względem zostały osiągnięte w latach 2006 – 5,8% i w 2007 –-6,1%
(szacunek wstępny). Wzrost gospodarczy w 2006 r. uległ przyspieszeniu dzięki wzrostowi
spożycia, głównie indywidualnego – o 5,2% oraz wzrostowi nakładów na środki trwałe –
ponad 20%. Motorem wzrostu PKB jest sektor budownictwa, przemysłu i usług rynkowych.
W coraz mniejszym stopniu na wzrost gospodarczy wpływa wolumen eksportu netto
z powodu wyczerpywania się układu tradycyjnych przewag konkurencyjnych gospodarki
rodzimej oraz postępującej aprecjacji waluty narodowej. Na tle wysokich wskaźników
dynamiki produkcji sprzedanej, zwłaszcza w przemyśle przetwórczym należy odnotować
wskaźnik wzrostu wydajności pracy w przemyśle – 9,4% (2006 r.) oraz relatywnie wysoki
wzrost, w wyniku działań proinnowacyjnych, udziału produktów wysokiej techniki
w produkcji przemysłu.
Inflacja. W wyniku szybkiego wzrostu produktu krajowego w ostatnim okresie nastąpił
spadek bezrobocia, wzrosły dochody realne gospodarstw domowych i znacząco wzrosły
inwestycje krajowe. Polska zyskała także na atrakcyjności jako miejsce lokalizacji
bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Na tle tych pozytywnych zjawisk narasta jednak
zagrożenie z tytułu wzrostu presji inflacyjnej. Wprawdzie w 2006 r. odnotowano w Polsce
najniższą stopę inflacji w okresie przemian rynkowych – 1,0%, to jednak w kolejnym roku
dynamika inflacji znacznie przyspieszyła, do poziomu ok. 2,8% rocznie, z tendencją do
dalszego wzrostu w przyszłości. Podejmowane na przestrzeni 2007 r. zaostrzenie polityki
monetarnej w formie regularnego podnoszenia podstawowych stóp procentowych nie
zapobiegło narastaniu tempa deprecjacji pieniądza, wywołanego utrzymującą się presją na
wzrost płac, wzrostem światowych cen nośników energii oraz żywności. Istnieje obawa, że
w wyniku dotychczasowej wysokiej dynamiki wzrostu płac, zostanie uruchomiona jego „druga
19
E. Frejtag-Mika, Paradygmat „Nowej gospodarki” jako wyznacznik konkurencyjności gospodarki krajowej,
[w:] E. Frejtag-Mika (red.), Teoria i praktyka ekonomii a konkurencyjność gospodarowania,, Difin,
Warszawa 2006, s. 38.
__ 16 __
Przedsiębiorczość w sieci – Internet szansą na wzrost konkurencyjności
runda”. Według najnowszych ocen stopa inflacji w Polsce20 osiągnie w 2008 r. poziom – 3,9%,
tj. wyraźnie wyższy od kryterium przystąpienia do strefy euro.
Zatrudnienie. Wzrost gospodarczy przyczynia się do znacznej poprawy na rynku pracy. Na
koniec 2006 roku liczba zatrudnionych w gospodarce narodowej wyniosła 13,1 mln osób, tj. prawie
o 2% więcej niż w roku poprzednim. W sektorze przedsiębiorstw przeciętne zatrudnienie wyniosło
prawie 5 mln osób (w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób). Wzrost zatrudnienia
dotyczy głównie sektora handlu i napraw, obrotu nieruchomości oraz przetwórstwa
przemysłowego.
Liczba bezrobotnych na koniec 2006 r. wyniosła 2,3 mln osób, tj. 14,9 % ogółu zatrudnionych.
Spośród bezrobotnych ok. 86 % nie posiada prawa do zasiłku. W kolejnym roku liczba
bezrobotnych ponownie znacznie spadła, do poziomu 11,3% na koniec 2007 r. W przekroju
terytorialnym stopa bezrobocia jest znacznie zróżnicowana; najniższe bezrobocie występuje na
Mazowszu, w Małopolsce, Wielkopolsce i Śląsku. Najwyższa stopa bezrobocia utrzymuje się w na
Warmii i Mazurach, w Zachodnio-Pomorskiem i Świętokrzyskim.
Utrzymanie wysokiego tempa wzrostu jest wynikiem umiejętnego zastosowania tradycyjnych
czynników produkcji (pracy, aparatu wytwórczego, technologii21) oraz – zgodnie z endogeniczną
teorią wzrostu gospodarczego – w coraz większym zakresie czynników niematerialnych, do
których należą: kapitał wiedzy, sfera badań i rozwoju, edukacja (stopnia średniego i wyższego),
liberalizacja rynków produktów, kapitałów i pracy, nowoczesność instytucji otoczenia biznesu,
legislacji prawnej i egzekucji prawa oraz parametry makroekonomiczne: poziom wydatków i
deficytu finansów publicznych, zadłużenia, nakłady inwestycyjne, cena pieniądza i poziom inflacji.
Badania ekonometryczne nie dostarczają na ogół jednoznacznych wniosków dotyczących wpływu
poszczególnych czynników na wzrost wydajności pracy oraz produktu krajowego (PKB).
Wielkości te, na podstawie bieżącego stanu badań modelowych należy jednak wiązać z trzema
grupami czynników: dynamiką nakładów na środki trwałe, zwłaszcza wydatków na maszyny i
urządzenia, z wyjściowym poziomem PKB per capita oraz z poprawą warunków prowadzenia
działalności gospodarczej22.
2.2. Stan sektora MSP 23
Przedsiębiorstwem według kwalifikacji Głównego Urzędu Statystycznego są podmioty
gospodarcze: przedsiębiorstwa państwowe, zagraniczne oraz stanowiące własność organizacji
społecznych i fundacji, spółdzielnie, spółki (akcyjne, z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki
jawne, komandytowe, komandytowo - akcyjne, partnerskie i cywilne), a także zakłady osób
fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Sektor MSP obejmuje przedsiębiorstwa
zatrudniające do 249 osób, w tym mikroprzedsiębiorstwami są podmioty o zatrudnieniu do 9
osób, przedsiębiorstwa małe zatrudniają od 10 do 49 osób, a przedsiębiorstwa średnie
zatrudniają od 50 do 249 osób. Przedsiębiorstwami zatrudniające powyżej 249 osób są
20
21
22
23
Wypowiedź Prezesa NPB, S. Skrzypka, Bankier.pl, 10.04.2008.
E. Frejtag-Mika, Przesłanki efektywnego transferu technologii do gospodarki polskiej [w:] J. Misala (red.),
Perspektywy europejskiej współpracy gospodarczej. Teoria i praktyka, Politechnika Radomska, Radom
2005, s. 298.
L. Zienkowski, Determinanty i perspektywy wzrostu gospodarczego w nadchodzących latach – próba
syntezy, VIII Kongres Ekonomistów Polskich, Warszawa 2007. Autor prognozuje potencjalne spowolnienie
tempa rozwoju do poziomu 4-4,5% rocznie, zastrzegając jednak, że „istnieje ryzyko, że w wyniku
nierozważnej polityki gospodarczej i społecznej rządu oraz braku reform” pierwotne zwolnienie może
doprowadzić do spadku PKB nawet do poziomu 1-2% rocznie.
Opracowano na podstawie Stan sektora małych i średnich przedsiębiorstw w latach 2005-2006, GUS,
Warszawa 2007.
__ 17 __
Przedsiębiorczość w sieci – Internet szansą na wzrost konkurencyjności
przedsiębiorstwami dużymi. Liczba zatrudnionych w przedsiębiorstwie nie obejmuje właścicieli
i współwłaścicieli oraz członków ich rodzin, uwzględniając jedynie zatrudnionych na podstawie
stosunku pracy (umowa o pracę, powołanie, mianowanie lub wybór).
Rolę sektora MSP w gospodarce polskiej charakteryzuje układ wskaźników
przedstawiony w tabeli 2.1.
Tabela 2.1. Parametry stanu sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w 2005 r.
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Parametr
Wartość dodana
brutto
Struktura produktu
krajowego
Przedsiębiorstwa
aktywne
Liczba pracujących
Liczba
zatrudnionych
Wynagrodzenie
średnie
w relacji do
wynagrodzenia
średniego
Przychody przeds. z
działalności
Wskaźniki
rentowności brutto
Wskaźnik
rentowności II
stopnia %
Wskaźniki
rentowności III
stopnia
Nakłady
inwestycyjne
J.
miary
Przeds.
razem
Małe i średnie przedsiębiorstwa
10-49
50-249
Razem
0-9 ztr.
zatr.
zatr
Przeds.
duże> 259
zatrud.
mld zł
687,8
470,8
302,4
74,6
93,8
217,0
%
79,6
54,5
35,0
8,6
10,9
25,1
%
69,6
47,7
30,7
7,5
9,5
21,9
tys.
%
tys.
%
tys.
%
1666,7
100,0
8234,1
100,0
5778,6
100,0
1663,8
99,8
5842,7
71,0
3509,4
60,7
1605,3
96,3
3380,9
41,1
1206,3
20,9
44,3
2,7
968,4
11,8
881,9
15,3
14,2
0,9
1493,4
18,1
1421,2
24,6
2,8
0,2
2391,4
29,0
2269,2
39,3
zł
2397,0
2047,0
1486,0
2180,0
2441,0
2938,0
85,4
62,0
90,9
101,8
122,6
2257,2
100,0
1375,2
60,9
551,7
24,4
322,2
14,3
501,3
22,2
882,0
39,1
%
4,8
bd
bd
4,6
3,9
5,5
%
32,3
bd
bd
31,0
28,3
35,1
%
99,3
bd
bd
98,3
97,6
100,6
%
mld zł
%
mld zł
99,4
43,6
11,8
10,5
21,3
55, 8
%
100
43,9
11,9
10,5
21,5
56,1
mld zł
84,7
37, 1
10, 8
7, 9
18,4
47, 5
w tym środki trwałe
%
100
43,9
12,8
9,4
21,7
56,1
Nakłady inwestycyjne
– na
tys. zł
26,2
7,3
235,8
1501,2
19700,8
przedsiębiorstwo
– na pracującego
tys. zł
12,1
7,5
3,5
10,8
14,3
23,3
Wartość środków
mld zł
1058,9
441,9
107,8
108,5
225,6
617,0
trwałych
– na
tys. zł
635,3
265,6
67,2
2449,2
15887,3
220357,1
przedsiębiorstwo
– na pracującego
tys. zł
128,6
75,6
31,9
112,0
151,1
258,0
Źródło: Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2005-2006,
Załącznik. Tab. 3,4,6-9,10,12-14,17 i obliczenia własne
Udział MSP w tworzeniu PKB i wartości dodanej brutto ogółem. Wartość PKB
w 2005 r. z uwzględnieniem szarej strefy wyniosła 980,7 mld zł w cenach bieżących. W
__ 18 __
Przedsiębiorczość w sieci – Internet szansą na wzrost konkurencyjności
stosunku do roku poprzedniego wzrosła ona o 6,2%, a w cenach stałych o 3,5 %. Udział MSP
w tworzeniu PKB, obejmującym wartość dodaną brutto, kwotę podatków pośrednich (cła
i podatki) i pomniejszoną o dotacje, wyniósł w 2005 r. 47,7%24, w tym przedsiębiorstw mikro
– 30,7%, małych – 7,5% i średnich 9,5% i był o 0,6% mniejszy niż w roku poprzednim.
W strukturze PKB obserwuje się wolny wzrost udziału przedsiębiorstw dużych kosztem
podmiotów mikro i średnich. W tworzeniu wartości dodanej brutto ogółem udział MSP
wyniósł 54,2 %; zaznacza się jednak spadek udziału przedsiębiorstw mikro na rzecz
przedsiębiorstw średnich i dużych. W odniesieniu do wartości dodanej wytworzonej przez
przedsiębiorstwa (poza rolnictwem, leśnictwem i rybołówstwem) udział MSP wyniósł w 2005
r. – 68,5%. Tendencja spadku udziału MSP w tworzeniu wartości dodanej występuje w
podstawowych sekcjach gospodarki: Przetwórstwo przemysłowe, Handel i naprawy, Hotele
i restauracje oraz w sekcji Transport, gospodarka magazynowa i łączność. Tendencje te
świadczą o szybszym rozwoju przedsiębiorstw większych.
Struktura podmiotów zarejestrowanych i wykreślonych z rejestru. W rejestrze
REGON zarejestrowano na koniec 2005 r. ogółem 3.501,1 tys. podmiotów, tj. więcej o 1,0%
niż w roku poprzednim. Największy przyrost wystąpił w grupie podmiotów o zatrudnieniu 1049 osób – o 3,2 %, przy wzroście liczby przedsiębiorstw mikro o 0,9%, umiarkowanym
wzroście liczby podmiotów o zatrudnieniu 50-249 osób – 0,4% i spadku liczby
przedsiębiorstw dużych – o 4%. Podobne tendencje wystąpiły w 2006 r. Odnotowano wtedy
kolejny wzrost liczby zarejestrowanych podmiotów o 0,5%, przy takiej samej dynamice
wzrostu w grupie przedsiębiorstw mikro, szybszym wzroście przedsiębiorstw małych,
wolniejszych wzroście liczby przedsiębiorstw większych i kolejnym spadku liczby
przedsiębiorstw dużych. W strukturze zarejestrowanych przedsiębiorstw według liczby
zatrudnionych przedsiębiorstwa mikro stanowiły w 2006 r. – 95,2%, podmioty małe- 4,0%,
średnie – 0,7% i podmioty duże – 0,1%. W latach 2005 – 2006 odnotowano szybki wzrost
liczby przedsiębiorstw nowo zarejestrowanych, odpowiednio o 12,3% i 13,9%. Przyczyny tego
wzrostu należy upatrywać w znacznym wzroście tzw. samozatrudnienia, tj. rejestrowania
działalności gospodarczej na własny rachunek i wykonywania takiej pracy jak poprzednio
przez osoby zatrudnione dotąd w ramach stosunku pracy. Samozatrudnienie wynika z chęci
racjonalizacji kosztów przez dotychczasowych pracodawców, głównie w zakresie
ubezpieczenia społecznego. Największy wzrost nowo zarejestrowanych podmiotów
odnotowano w dziale Handel i naprawy, przy czym zwraca uwagę porównywalne tempo
wzrostu liczby spółek i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Wysoką
dynamikę wzrostu odnotowano także w sekcji Obsługa nieruchomości i firm oraz
w budownictwie. W strukturze nowo powstałych podmiotów dominują przedsiębiorstwa
handlowe i usługowe – 44,1%. Kolejne miejsca zajmują przedsiębiorstwa zajmujące się
obsługą nieruchomości i firm – 21,4%. Na budownictwo i przemysł i przypada odpowiednio
10,8 % i 10,7% (2004 r.). 93,1% nowo zarejestrowanych przedsiębiorstw stanowiły zakłady
osób fizycznych.
Przeżywalność podmiotów na rynku. Przedsiębiorstwa nowo powstałe podejmują
trudną walkę o przetrwanie na rynku. Zadanie to przekracza możliwości dużej części nowych
podmiotów. Badania GUS wykazują, że okres pierwszego roku od uruchomienia działalności
przeżywa ok. 62% przedsiębiorstw, a po trzech latach pozostaje na rynku około 32 %
24
Poza tym w strukturze PKB udział przedsiębiorstw dużych wynosi 21,9% (przedsiębiorstwa razem –
69,6%), cła i podatki – 11,9% oraz udział innych podmiotów (przedsiębiorstwa z sektora rolnictwa,
leśnictwa, rybołówstwa i rybactwa, indywidualne gospodarstwa rolne, jednostki i zakłady budżetowe, środki
specjalne i fundusze celowe oraz organizacje społeczne, społeczne i wyznaniowe – 18,2 %.
__ 19 __
Przedsiębiorczość w sieci – Internet szansą na wzrost konkurencyjności
przedsiębiorstw. Najlepiej radzą sobie przedsiębiorstwa przemysłowe, transportowe i obsługi
nieruchomości, a najgorzej firmy hotelarskie i usługowe. Współczynnik przeżycia
przedsiębiorstwa
wykazuje
wahania
spowodowane
cyklicznością
rozwoju
makroekonomicznego. Firmy nowo powstałe napotykają na bariery popytu (silna konkurencja
w branży i niska zdolność nabywcza klientów) oraz bariery podaży (niedostateczne własne
środki finansowe oraz trudności w pozyskaniu finansowania zewnętrznego). Z biegiem lat
obserwuje się łatwiejszy dostęp firm do kredytów i wraz ze zmniejszaniem się stopy
bezrobocia, rosną trudności z pozyskaniem wykwalifikowanej siły roboczej, zwłaszcza
w budownictwie. Finansowanie działalności przedsiębiorstw odbywa się głównie ze środków
własnych (86,5% przedsiębiorstw w roku 2005). Z kredytów bankowych korzysta jedynie
4,1% firm, co stanowi istotną barierę w ich działalności inwestycyjnej. Inwestycje są
realizowane przez 28,8% przedsiębiorstw (2004 r.). Firmy inwestujące charakteryzują się
znacznie większym współczynnikiem przeżywalności (84,2%). Przetrwaniu na rynku sprzyja
także prawna forma spółki, zatrudnianie pracowników najemnych oraz podejmowanie
działalności eksportowej.
Liczba przedsiębiorstw aktywnych w roku 2005 wyniosła 1,667 miliona i była mniejsza
o 2,2% w porównaniu do roku poprzedniego. Liczba przedsiębiorstw mikro spadła o ok. 38
tysięcy, tj. o 3,2%, podczas gdy w pozostałych grupach według kryterium zatrudnienia nastąpił
wzrost liczby podmiotów. W ujęciu procentowym skala tego wzrostu wyniosła 0,3% w grupie
przedsiębiorstw małych; 1,8% w grupie firm średnich i 2,9% w grupie przedsiębiorstw dużych.
Spadek ogólnej liczby przedsiębiorstw utrzymuje się od roku 2003, co zdaje się zapowiadać
utrwalenie się tendencji spadku liczby przedsiębiorstw mikro przy równoległym wzroście
liczby przedsiębiorstw większych. W strukturze aktywnych MSP w 2005 r. dominują
przedsiębiorstwa w sekcji Handel i naprawy – 35,4%, przed Obsługą nieruchomości i firm –
16%, Przemysłem – 11,6%, Budownictwem -9,6% oraz Transportem, gospodarką
magazynową i łącznością – 8,2%.
Liczba pracujących oraz przeciętne zatrudnienie. Na koniec 2005 r. liczba pracujących
w przedsiębiorstwach wyniosła ok. 8.234,1 tys. osób, tj. o 1,6% więcej niż w roku
poprzednim. W MSP pracowało łącznie 5.842,7 tys. osób. Największy wzrost liczby
zatrudnionych nastąpił w grupie przedsiębiorstw dużych – o 70,1 tys. osób, tj. o 3 %.
W grupie przedsiębiorstw MSP nastąpił przyrost łączny o 57,2 tys. osób, tj. o 1,0%, przy czym
największy przyrost nastąpił w grupie przedsiębiorstw średnich – o 32,4 tys. osób, tj. o 2,2%.
Przedsiębiorstwa mikro zwiększyły zatrudnienie o 19,9 tys. osób, tj. o 0,6%. Przyrost
zatrudnienia w przedsiębiorstwach mikro miał miejsce w sekcji Pośrednictwo finansowe –
o 15,8 %, W sekcji Hotele i restauracje – o 7,9% oraz w sekcji Budownictwo – o 7,6%, przy
znacznym spadku w sekcji Przemysł – o 9,8%. Pod względem struktury pracujących MSP
zatrudniały łącznie 71,0%, w tym przedsiębiorstwa mikro – 41,1 %. Podobnie jak w przypadku
liczby przedsiębiorstw aktywnych, udział zatrudnionych w przedsiębiorstwach średnich
i dużych zwiększyło się, a udział zatrudnionych w przedsiębiorstwach m mikro i małych
zmalał. Udział pracujących w MSP w podziale według sekcji gospodarki wynosi powyżej 85 %
w sekcjach Budownictwo, Handel i naprawy, Hotele i restauracje oraz Pozostała działalność
usługowa oraz jest najniższy w sekcji Transport i łączność – 48,55 oraz w sekcji Przemysł –
55,1%. W strukturze pracujących w MSP na koniec 2005 r. według sekcji gospodarki
dominują pracownicy zatrudnieni w sekcji Handel i usługi – 32,45 i Przemysł – 27,1%.
Przeciętne zatrudnienie w przedsiębiorstwach w 2005 r. wzrosło o 2,6% do poziomu 5 778,6
tys. osób25, w tym zatrudnienie w MSP – 3 509,4 tys. osób. Największy przyrost liczby
25
Liczba zatrudnionych jest mniejsza niż liczba pracujących, gdyż nie obejmuje właścicieli firm oraz pomagających członków ich rodzin.
__ 20 __
Przedsiębiorczość w sieci – Internet szansą na wzrost konkurencyjności
zatrudnionych nastąpił w grupie przedsiębiorstw mikro – o 4,9%, w tym głównie w dynamicznie się
rozwijających sekcjach: Pośrednictwo finansowe, Budownictwo oraz Hotele i restauracje.
Powyższe tendencje świadczą o wyższej dynamice wzrostu w sektorze usług, zarówno pod
względem liczby nowo rejestrowanych przedsiębiorstw, jak i liczby zatrudnionych.
Przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto zatrudnionych w przedsiębiorstwach wyniosło
w 2005 r. – 2 397 zł, tj. o 2,7% więcej niż w roku poprzednim. Wynagrodzenie przeciętne
w poszczególnych grupach przedsiębiorstw według liczby zatrudnionych było bardzo silnie
zróżnicowane. Wynagrodzenie to w przedsiębiorstwach mikro wyniosło 1 486 zł, w małych – 2 180
zł, średnich – 2 441 zł i w dużych – 2 930 zł. Wynagrodzenie w przedsiębiorstwach mikro stanowi
62,0% wynagrodzenia przeciętnego w przedsiębiorstwach ogółem i zaledwie 50,6% średniego
wynagrodzenia w przedsiębiorstwach dużych.
Największe dysproporcje pomiędzy przeciętnymi wynagrodzeniami miesięcznymi brutto
w MSP a przedsiębiorstwami dużymi występuje w sekcjach Pozostała działalność usługowa,
oraz w Budownictwie i w Przemyśle.
Przychody i sytuacja finansowa MSP. Przychody przedsiębiorstw ogółem wyniosły
w 2005 r. 2,257 biliona zł i były wyższe o 3,2% w porównaniu do roku poprzedniego.
Dynamika wzrostu przychodów przedsiębiorstw najmniejszych wyniosła 2,1% i była znacznie
mniejsza niż dla przedsiębiorstw dużych – 5,6%. Udział przedsiębiorstw mikro w przychodach
ogółem wyniósł 24,4%, a udział MSP – 60,9%. W strukturze przychodów MSP w 2005 r.
dominuje sekcja Handel i naprawy – 50,1% przed sekcją Przemysł – 22,8%.
Dochody przedsiębiorstw, tj. ich przychody pomniejszone o koszty prowadzenia
działalności, zatrudniających do 9 osób w przeliczeniu na jedno przedsiębiorstwo wzrosły w
2005 r. do 39,6 tys. zł, tj. o 15,6%. Ta znacząca poprawa dochodów przedsiębiorstw dokonała
się w dużej mierze dzięki zmniejszenia się liczby przedsiębiorstw.
Według dostępnych raportów GUS, liczba przedsiębiorstw prowadzących księgi
rachunkowe i zatrudniających powyżej 9 osób wyniosła na koniec 2005 r. – 42.954 podmioty,
tj. 2,6% ogółu przedsiębiorstw. Przychody tej grupy przedsiębiorstw wyniosły 72%
przychodów ogółem przedsiębiorstw. Rentowność obrotu brutto tych jednostek (wynik na
działalności gospodarczej skorygowany o saldo strat i zysków nadzwyczajnych) wyniosła
4,8%. Przedsiębiorstwa sektora prywatnego wykazały nieznacznie większą rentowność obrotu
brutto – 4,9%. MSP (bez przedsiębiorstw mikro) wykazują rentowność brutto wyraźnie niższą
niż przedsiębiorstwa duże; małe – 4,6%, średnie – 3,9% wobec 5,7% dla przedsiębiorstw
dużych. Zwraca uwagę wysoka stopa rentowności brutto przedsiębiorstw małych sektora
publicznego – 16,6%. Podobne prawidłowości dotyczą wskaźnika rentowności netto (wynik
finansowy pomniejszony o obowiązkowe obciążenia). Przeciętny wskaźnik rentowności netto
przedsiębiorstw (bez przedsiębiorstw mikro) wyniósł w 2005 r. – 3,9%. Przedsiębiorstwa duże
wykazały rentowność netto na poziomie 4,3%.
Wskaźniki płynności. Przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 9 osób posiadały w 2005
r. wskaźnik płynności I stopnia (relacja procentowa stanu gotówki i najbardziej płynnych
aktywów do zobowiązań krótkoterminowych) ogółem na poziomie 32,3%, z tego
przedsiębiorstwa małe – 31,0%, średnie – 28,3% i duże 35,1%. Wskaźniki te są zasadniczo
lepsze dla przedsiębiorstw sektora publicznego; odpowiednio – 51,4% i 28,7%. Wskaźnik
płynności II stopnia (relacja procentowa aktywów najbardziej mobilnych plus należności do
zobowiązań krótkoterminowych) wyniósł 99,3%, przy czym dla przedsiębiorstw sektora
publicznego – 119,3%, a dla sektora prywatnego – 95,5%. Wskaźniki płynności II stopnia rosną dla
grup przedsiębiorstw o wyższym poziomie zatrudnienia. Ogólnie należy stwierdzić, ze wskaźniki
płynności I i II stopnia uległy w 2005 r. znacznej poprawie, a stan płynności w przedsiębiorstwach
był relatywnie wysoki i stworzył bazę do finansowania inwestycji ze środków własnych.
__ 21 __
Przedsiębiorczość w sieci – Internet szansą na wzrost konkurencyjności
Nakłady inwestycyjne. Wskaźniki inwestycji po okresie załamania na początku bieżącej
dekady powróciły do poziomu wartości dodatnich w 2003 r., ustaliły się na relatywnie wysokim
poziomie w 2004 r., lecz tempo ich wzrostu w roku 2005 r. ponownie uległo osłabieniu. Nakłady
inwestycyjne w 2005 r. wyniosły ogółem 99,4 mld zł, a nakłady na nowe środki trwale – 84,7 mld
zł, tj. więcej odpowiednio o 10,4% i 6,1% w porównaniu do roku poprzedniego. Nakłady
inwestycyjne ogółem w 2005 r. były większe o 3,9% w przedsiębiorstwach mikro, niższe o 9,8% i
1,5% odpowiednio w przedsiębiorstwach małych i średnich oraz o 22,9% wyższe w podmiotach
dużych. Spadek absolutnych nakładów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach małych i średnich
dotyczył głównie sekcji Przemysł oraz Handel i naprawy. Podobna tendencja charakteryzowała
nakłady inwestycyjne na nowe środki trwałe, choć w przypadku przedsiębiorstw średnich nakłady te
wzrosły o 1,8%, mimo ogólnego spadku nakładów na inwestycje. Nakłady inwestycyjne
przedsiębiorstw mikro zmniejszyły się w sekcji Transport, gospodarka magazynowa i łączność (o
23,7%) i Pośrednictwo finansowe (o 72,2%) oraz wzrosły o 25,7% w firmach przemysłowych i o
30,6% w sekcji Handel i naprawy. Ogółem udział MSP w nakładach inwestycyjnych ogółem
wyniósł w 2005 r. – 43,9%. W strukturze nakładów inwestycyjnych MSP dominują inwestycje w
sekcji Przemysł- 37,7% oraz w sekcji Handel i naprawy – 22,8%.
Nakłady inwestycyjne w przeliczeniu na pracującego wynosiły w 2005 r. – 12,1 tys. zł, z tego
w przedsiębiorstwach mikro – 3,5 tys. zł, małych – 10,8 tys. zł, średnich – 14,3 zł – dużych – 23,3
tys. zł. Dynamika wzrostu nakładów inwestycyjnych na pracującego odpowiada dynamice wzrostu
nakładów ogółem.
W strukturze nakładów inwestycyjnych ogółem w 2005 r. w przedsiębiorstwach
zatrudniających powyżej 9 osób dominują środki własne – 76,8%, z tego w sektorze publicznym –
70,4%, a w sektorze prywatnym – 79,0 %. Innymi źródłami finansowania inwestycji są kolejno:
kredyty i pożyczki krajowe – 9,2%, środki z zagranicy – 4,7% i nakłady niesfinansowane – 5,1%.
Udział kredytów i pożyczek jest w przypadku sektora prywatnego prawie dwukrotnie większy niż
w sektorze publicznym: odpowiednio 10,5% i 5,5%. Finansowanie inwestycji ze źródeł
zagranicznych nie jest dramatycznie większe w sektorze prywatnym – 5,0% w porównaniu do 3,9%
w sektorze publicznym. Sektor publiczny wykazuje natomiast znacznie wyższy udział inwestycji
niesfinansowanych – 9,3% wobec 3,6% w sektorze prywatnym. W przedsiębiorstwach o wyższym
poziomie zatrudnienia rośnie udział środków własnych kosztem udziału środków z kredytów i
pożyczek. Przedsiębiorstwa małe finansują inwestycje w 71,9% ze środków własnych i w 20,9% z
kredytów, podczas gdy odpowiednie dane dla przedsiębiorstw dużych wynoszą 78,5% i 5,2%.
Środki trwałe. Na koniec 2005 r. wartość brutto środków trwałych wyniosła 1,059 bln zł i
była wyższa o 4,5% w porównaniu do roku poprzedniego. Największą dynamikę wzrostu wartości
środków trwałych odnotowano w firmach mikro – o 12,2%. Udział tych firm w ogólnej wartości
środków trwałych wyniósł – 10,2%, podobnie jak w przedsiębiorstwach małych, podczas gdy
udział firm średnich wyniósł – 21,3%, a dużych – 58,3%. Ogólny stopień zużycia środków trwałych
(relacja procentowa wartości umorzenia środków trwałych do ich wartości brutto) wyniósł –
44,2%, w tym był najniższy w przedsiębiorstwach mikro- 25,6%, a najwyższy w
przedsiębiorstwach dużych – 49,7%. Największy stopień zużycia wykazują maszyny, urządzenia
techniczne i narzędzia – 60,5%, w tym w przedsiębiorstwach mikro – 44,4%.
Innowacyjność przedsiębiorstw sektora MSP. Badania stanu innowacyjności i postaw
przedsiębiorców sektora MSP wobec innowacyjności26 wykazały, że deklarowane zrozumienie dla
ważności tego obszaru działalności dla perspektyw pozostania przedsiębiorstwa na rynku i jego
dalszego rozwoju nie zawsze nie transformuje się w ciąg działań praktycznych. Spośród
reprezentatywnej próby MSP objętych badaniem jedynie 60% respondentów deklarowało
26
Badanie innowacyjności MSP w Polsce, PARP, Warszawa 2007
__ 22 __
Przedsiębiorczość w sieci – Internet szansą na wzrost konkurencyjności
prowadzenie działalności innowacyjnej27, głównie w formie zakupu gotowych maszyn i urządzeń
oraz oprogramowania, a także zakupu gotowej technologii w postaci dokumentacji i praw28.
Forsowanie innowacji drogą zakupu technologii ucieleśnionej kosztem wzrostu nakładów na prace
badawczo- rozwojowe jest prawidłowością polskiej drogi transformacji ustroju gospodarczego,
spowodowanej koniecznością możliwie najszybszego nadrobienia luki technologicznej. Działalność
innowacyjną deklaruje jedynie 56 % przedsiębiorstw mikro, podczas gdy przedsiębiorstwa małe i
średnie – 80%. Jedynie 7% przedsiębiorstw prowadzi własną działalność badawczo - rozwojową, a
4% firm zleca takie prace na zewnątrz. Wskaźniki te dla firm większych są lepsze, np. działalność
B+R prowadzi 29% firm średnich. MSP współpracują głównie z własnymi dostawcami i
odbiorcami. Współpraca z instytucjami badawczymi, wyższymi uczelniami, centrami transferu
technologii i parkami przemysłowymi jest bardzo sporadyczna; prowadzi ją jedynie 8,9% MSP29.
Źródłami informacji w procesie innowacyjnym są głównie pracownicy firmy, odbiorcy, najbliżsi
konkurencji i dostawcy materiałów i wyposażenia. Nowości produktowe i procesowe są rzadkie i
zazwyczaj nie są chronione przed konkurencją w formie uzyskania praw autorskich, rejestracji
znaku towarowego lub użytkowego, zgłoszenia patentowego lub wzoru przemysłowego. Instytucje
infrastruktury otoczenia biznesu, powołane statutowo do wspierania procesów innowacyjnych w
MSP, takie jak ośrodki Krajowego Systemu Usług (KSU) i Krajowej Sieci Informacji (KSI) oferują
głównie proste usługi informacyjne i szkoleniowe.
Badania potencjału innowacyjnego MSP30 potwierdzają istnienie silnego związku między
poziomem innowacyjności a wykształceniem właściciela.
Finansowanie procesu innowacyjnego odbywa się głównie ze środków własnych (94%), ze
źródeł zewnętrznych w formie kredyty – 42 %, a ze środków publicznych – 7%. Przedsiębiorstwa
dysponują ograniczoną wiedzą na temat dostępnych form wsparcia. Ze wsparcia publicznego,
również w formie informacji na stronach internetowych instytucji wspomagających oraz w formie
szkoleń korzysta ok. 15 % przedsiębiorstw. Wiele spośród nich, które korzystały ze wsparcia
publicznego doświadczyło trudności w pozyskaniu i rozliczeniu pomocy.
2.3. Wnioski
Relatywnie niski poziom innowacyjności w Polsce, a także tradycyjna struktura finansowania
działalności innowacyjnej, dowodzi zachwiania rozumienia związku między koniecznością
rozwijania działalności badawczo-rozwojowej, stałego inwestowania w kapitał ludzki a
konkurencyjnością firmy. Zmiany postaw w tym zakresie należy oczekiwać w miarę postępu
procesu dopasowywania się przedsiębiorstw do ostrych wymogów konkurencji na rynkach, w tym
na rynku międzynarodowym, usprawniania działalności instytucji otoczenia biznesu pracujących na
rzecz wdrażania innowacji oraz racjonalizacji wydatków budżetowych na sferę B+R. Celowi temu
służą także działania publiczne w zakresie wypracowania i promocji dobrych praktyk, wspierania
powiązań kooperacyjnych w ramach klastrów MSP, wzmocnienia ochrony własności intelektualnej,
a także pozyskanie prywatnych źródeł finansowania, głównie w ramach funduszy wysokiego ryzyka
(venture capital) i obniżenia kosztów wdrożenia rozwiązań innowacyjnych.
27
28
29
30
Działalność innowacyjna obejmuje inwestycje produktowe, procesowe i organizacyjne i marketingowe.
Działalność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłowych w latach 2002-2004, GUS, Warszawa 2006
Badanie innowacyjności MSP w Polsce, PARP, Warszawa 2007.
Żołnierski A., Potencjał innowacyjny polskich małych i średnich przedsiębiorstw, PARP, Warszawa 2005.
__ 23 __
Przedsiębiorczość w sieci – Internet szansą na wzrost konkurencyjności
mgr Iwona Bednarczyk
3. Mikroprzedsiębiorstwa obuwnicze i odzieżowe
W opracowaniu przedstawię uzasadnienie głównie wyboru w ekspertyzie beneficjentów
ostatecznych, tj. mikroprzedsiębiorstw odzieżowych i obuwniczych. Na podstawie diagnozy
aktualnego stanu sektora obuwniczego i odzieżowego, głównie mikroprzedsiębiorstw
przedstawię bariery rozwoju działalności gospodarczej, wpływ projektu na aktywność
mikroprzedsiębiorstw, nowe możliwości programów wsparcia Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz innowacyjnego kształcenia modułowego w rozwój zasobów ludzkich.
3.1.
Dlaczego mikroprzedsiębiorstwa obuwnicze i odzieżowe?
Wśród dyskryminowanych na rynku mikroprzedsiębiorstw, wybranych pięciu branż
(drzewnej, fotograficznej, obuwniczej, odzieżowej, poligraficznej) uczestniczących w projekcie
Przedsiębiorczość w sieci – Internet szansą na wzrost konkurencyjności dla celów ekspertyzy
rekomenduję analizę mikroprzedsiębiorstw branż obuwniczej i odzieżowej jako znajdujących
się w szczególnie trudnej sytuacji rynkowej.
Trudna sytuacja rynkowa mikroprzedsiębiorstw obuwniczych i odzieżowych jest
uwarunkowana:
 dyskryminacja na rynku mikroprzedsiębiorstw z powodu ich potencjału i skali działalności,
braku współpracy lokalnej,
 nie równa konkurencyjność, a raczej brak ochrony własnego rynku powodowanej
zalewem tanich wyrobów chińskich i nie tylko, otwartością rynku europejskiego i trudna
konkurencją z silniejszymi mikroprzedsiębiorstwami z Unii Europejskiej,
 zmiennością mody i brakiem możliwości kreowania, promowania lokalnego, krajowego
i globalnego,
 brak skutecznych mechanizmów i instrumentów wsparcia,
 Radom jest jednym z ważnych centrów kształcenia kadr przemysłu obuwniczego
i odzieżowego a w regionie funkcjonuje ponad 2000 takich mikroprzedsiębiorstw.
W opracowaniu podejmę próbę rozwiązania następujących problemów:
1. Jakie są skutki transformacji oraz wejścia do struktur Unii Europejskiej dla polskiego
przemysłu obuwniczego i odzieżowego?
2. Jaki jest wpływ otwarcia rynku krajowego i konkurencji tanich towarów z Azji, Afryki
i Ameryki Łacińskiej?
3. Jaka jest aktualna kondycja ekonomiczna polskich mikroprzedsiębiorstw obuwniczych
i odzieżowych?
4. Jakie są bariery prawne i ekonomiczne w działalności mikroprzedsiębiorstw?
5. Jaki jest wpływ projektu na aktywizację mikroprzedsiębiorstw?
6. Jakie są szanse wspierania mikroprzedsiębiorstw w nowych programach operacyjnych
2007–2013?
7. Jak rozwijać zasoby ludzkie mikroprzedsiębiorstw obuwniczych i odzieżowych?
Podstawą moich analiz były:
 dokumentacja projektu i analizy wymienione we wprowadzeniu,
 raport F0320 (2007) Potrzeby i bariery w rozwoju mikroprzedsiębiorstw, IW EQUAL,
 serwis informacji gospodarczej przemysłu tekstylnego, Instytut Techniki i Technologii
Dziewiarstwa TRICITEXTIL, Łódź, 2006 i 2005,
 badania własne, analizy i wywiady w mikroprzedsiębiorstwach.
__ 24 __
Przedsiębiorczość w sieci – Internet szansą na wzrost konkurencyjności
3.2. Przemysł obuwniczy i odzieżowy w okresie transformacji
Profesor Janusz Szosland wskazywał na fakt, że po obu wojnach światowych przemysł
lekki „pomógł wyjść Polsce z upadku gospodarczego, ograniczyć bezrobocie, zminimalizować
pauperyzację społeczeństwa.” Jego zdaniem „III Rzeczpospolita nie skorzystała z tych
historycznych doświadczeń – stwarzając niekorzystne warunki dla przemysłu lekkiego.” Przy
czym „nie chodzi o odbudowywanie przeszłości, ale wykreowanie nowoczesnego przemysłu” 31
[23,24].
„W Polsce w latach 1985/86 produkowaliśmy przeciętnie 75,5 mln sztuk ubiorów i okryć
a w 2000 r. zaledwie 12,2 mln sztuk tj. ponad sześciokrotnie mniej. W Polsce w latach 1985/86
produkowaliśmy przeciętnie 162 mln par obuwia a w 2000 r. 48,7 mln par tj. ponad trzykrotnie
mniej”32.
Tabela 3.1. Produkcja sprzedana przemysłu, wg sektorów (w cenach bieżących)
Włókiennictwo
Produkcja odzieży i wyrobów Skóry wyprawione i wyroby
futrzarskich
z nich
Udział w PKB
Udział w PKB
Udział w PKB
Rok
Wartość,
Wartość,
Wartość,
przemysłu,%
przemysłu,%
przemysłu,%
mln zł
mln zł
mln zł
1995
6399
2,6
6330
2,6
2679
1,1
2000
8762
9492
3466
2002
9855
1,9
3651
0,7
2005
10124
8091
2984
2006
10580
1,3
8300
1,1
3302
0,4
Źródło: Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2007,Warszawa GUS, s. 492, tab.3(425)
Załączone zestawienie (tabela 3.1) pokazuje, że udział przemysłu lekkiego w ciągu tych lat
zmalał z 6,3% do 2,8% PKB, czyli ponad dwukrotnie. Wartość produkcji, podana w cenach
bieżących, w tym czasie dość poważnie wzrosła z około 15,4 mld zł do prawie
22,2 mld zł, czyli o 44%, ale przy inflacji prawie 106%, to jest rzeczywista wartość produkcji
w roku 2005 stanowiła tylko ok. 70% w porównaniu z rokiem 1995.
Tabela 3.2. Produkcja przemysłu i zatrudnienia w przemyśle w tym produkcja obuwia, maszyn do szycia
Rok
Produkcja
Zatrudnienie
Obuwie
Maszyny do szycia
ogółem
tys. osób
mln par
tys sztuk
(1992 = 100 %)
1980
162,0
409
1985
164,0
419
1990
105,0
343
1995
3357
62,8
179
2000
180,4
3223
48,7
57,4
2001
181,3
3100
50,0
50,9
2002
182,4
2939
52,5
24,4
2003
197,0
2902
48,9
36,0
2004
220,4
2925
46,6
12,6
2005
228,6
2919
45,5
3,3
2006
242,9
2955
45,0
–––
Źródło: Rocznik Statystyczny Przemysłu 2007, Warszawa GUS, s. 32, tabl. I
W latach 2000–2006 przyrost wartości produkcji, liczony w cenach stałych, wyniósł ok.
48,4% (tabela 3.2) przy inflacja 24,9%. Oznacza to, że mimo wszystkich trudności, przemysł
31
32
Szosland J.: Włókiennictwo w Polsce, Przegląd Włókienniczy 1 (2003), s.3-5
cyt. wg: www.samoobrona.org.pl/pages/05.Unia/index.php?document=86.html
__ 25 __
Przedsiębiorczość w sieci – Internet szansą na wzrost konkurencyjności
polski, jako całość rozwija się, rośnie również produkt krajowy brutto, którego wartość
w roku 2006 wyniosła 552,4 mld US$ – 23 pozycja na świecie. Dochód liczony na
1 mieszkańca wynosi 14880 US$, co zapewnia tylko 53 miejsce. Z całą pewnością to dochód
określa popyt na odzież i obuwie w aspekcie jakości i mody.
Największy spadek produkcji obuwia nastąpił na początku okresu transformacji pomiędzy
rokiem 1990 i 1995 (odpowiednio z 105,1 do 62,8 mln par) z kolei najkorzystniejszym
okresem dla produkcji obuwia były lata 1995–1997, kiedy odnotowano systematyczny wzrost
produkcji, który utrzymywał się do 2002 r. (tab. 3.2).
W 2004 roku nastąpił znów niewielki spadek. Udział produkcji skór i wyrobów
skórzanych zmniejszył się z 2,6% do 0,5%.Wahania wielkości produkcji były związane
z polityką celną. Import obuwia osiągnął największy wzrost w latach 1996 i 1998
(odpowiednio 113,8 i 103,8 mln par). Ograniczenie importu w latach 1999–2001 w wyniku
wprowadzenia dopłat skutkowało wzrostem produkcji i eksportu (tab. 3.3, 3.4).
Tabela. 3.3 Import i eksport towarów (mln/zł)
Sekcje
1995
Skóry
649
i wyroby
476
z nich
Materiały
6832
i wyroby
6883
włókiennicze
Obuwie,
439
nakrycia
662
głowy
Źródło: Rocznik Statystyczny GUS 2003.
2000
2002
2003
1851
2987
2792
1092
1668
173
13854
18453
16450
11926
13333
12913
1102
1666
1504
1280
1268
1301
Tabela. 3.4 Produkcja, eksport, import i podaż obuwia w Polsce w latach 1990–2004 (mln par)
Lp.
Wskaźnik
*/
1990
1995
1998
2000
2002
2004
2006
105,1
62,8
57,1
48,7
52,5
37,5
45,5
1.
Produkcja ogółem
2.
Eksport
22,0
17,2
28,3
29,5
31,1
16,7
3.
Import
4,2
78,4
103,8
54,1
94,6
86,3
4.
Podaż
87,3
124,0
132,6
73,3
116,0
107,1
–
rynek
krajowy
Źródło: Rocznik Statystyczny GUS 2003, 2004.
Spadek produkcji obuwia do 1 wytwarzanej w roku 1980 nie oznacza zmniejszenia
zakupów. Wręcz przeciwnie, bogactwo asortymentu na rynku roku 2008 jest nieporównanie
większe niż w roku 1980, jest to skutek ogromnego wzrostu importu (tab. 3.3, 3.4).
Likwidacja produkcji maszyn do szycia jest skutkiem zwiększonej podaży odzieży gotowej,
zmianą stylu życia oraz zmniejszonym zapotrzebowaniem rynków zagranicznych.
Na podstawie tych zestawień można wysnuć wniosek o głębokiej recesji w produkcji
odzieży i wyrobów futrzarskich oraz produkcji skór wyprawionych i wyrobów z tych skór.
Według badań innowacyjności branża produkująca skóry wyprawiane i wyroby ze skór
charakteryzuje się indeksem innowacyjności 1,27, a produkcja odzieży i wyrobów futrzarskich
__ 26 __
Przedsiębiorczość w sieci – Internet szansą na wzrost konkurencyjności
1,03 przy najbardziej innowacyjnych branżach tytoniowej i wyrobów chemicznych
charakteryzujących się odpowiednio indeksami 10,0 i 4,3333 [27].
W rankingu przewag komparatywnych przemysł wyrobów ze skóry charakteryzuje indeks
RCA/2005 0,3505, gdy na pierwszych miejscach znajdują się: przemysł tytoniowy (1,1176)
i papierniczy, wyroby poligraficzne 1,115834. Są to więc sektory mało innowacyjne o niskiej
konkurencyjności.
3.3. Problemy konkurencyjności w Unii Europejskiej. Import z Chin, Indii, Ameryki
Południowej i Afryki
Sytuacja na rynku obuwia i odzieży staje się niebezpieczna również w Polsce, a wzmacnia
ją wyjątkowo silna pozycja polskiej waluty w stosunku do Euro i USD. Powoduje to spadek
atrakcyjności eksportu, a rynek wewnętrzny nie jest w stanie wchłonąć dodatkowej podaży
wyrobów odzieżowych i obuwia. Producenci polscy stwierdzają, że często koszt zakupu
surowców często jest wyższy od kosztów zakupu gotowych wyrobów produkcji chińskiej.
W skali całej Unii Europejskiej problem jest niezwykle poważny, jeśli zauważyć, że
dotyczy on ok. 3 mln pracowników tego przemysłu, a w niektórych krajach, np. w Portugalii
i na Litwie pracuje w nim ok. 25% wszystkich zatrudnionych w przemyśle. Główny konkurent
na całym rynku europejskim, czyli Chiny, jest doskonale chroniony przed konkurencją
europejską na swoim terenie, o czym świadczy choćby fakt, że, np. w roku 2004 Unia
Europejska wyeksportowała tam wyroby tekstylne wartości nieco tylko ponad 510 mln €,
natomiast wartość chińskiego eksportu odzieży do Unii sięgnęła 16 mld €.
Na początku lat 90. główne niebezpieczeństwa zagrażały polskiej gospodarce z Zachodu
i wynikały one ze słabości polskiego rynku, który, nagle otwarty, był niezwykle chłonny na
wszelkie, dotąd mało dostępne towary i usługi. Nie wprowadzono wówczas ceł ochronnych
i innych środków pozostających w rękach Państwa które, mogły chociaż częściowo chronić
polskich producentów 35.
Trzeba przyznać, że w tym czasie, w wielu państwach, w tym w EWG, obowiązywały
liczne cła na importowane towary, tak więc żądania polskich przedsiębiorców miały swoje
merytoryczne uzasadnienie. Np. cło importowe w EWG na włókna wynosiło 7%, na tkaniny –
11,5%, a na odzież aż 22,5%36. Jeszcze większe cła, zwłaszcza na tkaniny i odzież
obowiązywały w Wielkiej Brytanii – 36%, w Kanadzie – 50–60%, w Pakistanie – 125%,
w Tajlandii i Indiach – 100%, czy w Indonezji – 60% 37.
Możliwości przemysłu chińskiego stały się również zagrożeniem dla potężnej gospodarki
amerykańskiej. Niektórzy działacze gospodarczy, jak np. James Chesnutt, wiceprzewodniczący
nowo utworzonej organizacji Narodowa Rada Organizacji Tekstylnych (National Council of
Textile Organizations – NCTO) sądzą, że przewaga handlowa Chin, zagraża 200-letniemu
przemysłowi tekstylnemu USA, będącego największym pracodawcą w tym kraju.
Pesymistyczne prognozy z początku 2005 roku sugerowały np., że ten przemysł zostanie
zlikwidowany w ciągu dwóch lat, jeśli rząd amerykański nie podejmie stosownych działań
w tym kierunku. [??]. Prognozy te okazały się wyolbrzymione. Po zniesieniu restrykcji, Chiny
zwiększyły z 9 do 65% udział w globalnym rynku przy równoczesnym spadku udziału np.
Tajlandii z 10 do 4%.
33
Weresa M.A.: Polska – Raport o konkurencyjności, IGŚ SGH, Warszawa 2006.
Tamże.
35
Marzec Z.: Wiadomości: Włókno-Odzież-Skóra 1993, nr 11
36
Verret R.: America’s Textiles International 1993, nr 10, s. 62
37
Textile Month 1993, nr 11, s. 7
34
__ 27 __
Przedsiębiorczość w sieci – Internet szansą na wzrost konkurencyjności
Zniesienie restrykcji w handlu z Chinami spowodowało zagrożenie utraty ok. 30 milionów
miejsc pracy na całym świecie. Od 1980 roku Chiny modernizowały swój przemysł tekstylny
i odzieżowy, osiągając pozycję największego światowego producenta odzieży. Według
Międzynarodowej Federacji Producentów Tekstylnych przemysł ten jest źródłem 10%
chińskiego PKB, posiada przewagę konkurencyjną w ogromnych zasobach ludzkich i bardzo
niskich kosztach pracy.
Od stycznia 2005 r. wraz zakończeniem uzgodnień dotyczących tekstyliów i odzieży
(ATC) i systemu kwotowego, sektor tekstylny i odzieżowy doświadczył kolejnej globalnej
rewolucji. Po 40 latach ograniczeń kwotowych sektor ten został włączony do „Głównych
Uzgodnień Dotyczących Taryf i Handlu”. Proces liberalizacji handlu wywołuje ogromną
niepewność w wielu krajach, przedsiębiorstwach, wśród pracowników38.
Sytuacja po wycofaniu porozumienia dotyczącego handlu odzieżą (MFA) stała się
bodźcem do prowadzenia rozlicznych badań na temat wpływu nowych regulacji handlowych,
które przyniosły sprzeczne wyniki, wywołujące wzrost obaw i nadziei zarówno wśród krajów
importujących, jak i eksportujących. W efekcie wzrostu międzynarodowej konkurencji niektóre
kraje zyskają na otwarciu rynków, podczas gdy w innych wzrosną trudności. Wynikiem zmiany
strategii globalnych klientów nastąpi znacząca konsolidacja produkcji zarówno pomiędzy
krajami, jak i wewnątrz krajów. Wywoła to dalsza modyfikację łańcucha zaopatrzenia
w sektorze tekstylno-odzieżowym i wpłynie na strukturę zatrudnienia.
Reakcja na tak zmieniona sytuację wymaga opracowania i wdrożenia zintegrowanej
strategii dla wszystkich poziomów, od globalnych do lokalnych, przez rządy państw
i partnerów społecznych.
Raport Międzynarodowej Organizacji Pracy: Zrównoważona globalizacja w przemyśle
odzieżowym (Promotion, 2005) przedstawia istniejąca sytuację, kilka miesięcy po abolicji kwot
analizuje doświadczenia prób rozwinięcia zintegrowanych strategii dla uczciwej globalizacji,
sugeruje kilka elementów, które mogą zostać włączone do Wspólnego Programu Działań39.
Z drugiej strony, Unia Europejska podpisała trzyletnią przejściową umowę z Chinami.
Umowa, która reguluje wzrost chińskiego eksportu w dziesięciu wrażliwych kategoriach
produktów. Jak przewidywano zatrudnienie w Stanach Zjednoczonych i Unii Europejskiej
w przemyśle tekstylnym i odzieżowym spadło obniżając się o 6,5 procent pomiędzy majem
2004 i majem 2005 r. w Stanach Zjednoczonych i o 5 procent pomiędzy lutym 2004 i lutym
2005 r. w Unii Europejskiej (Promotion, 2005).
Głównym kryterium konkurencyjności polskich producentów pozostaje więc nadal
osiągnięcie wysokiej jakości i jednak ciągła obniżka kosztów.
3.4. Mikroprzedsiębiorstwa obuwnicze i odzieżowe
W 2006 roku wśród 3456 tys. zarejestrowanych w systemie REGON
mikroprzedsiębiorstw aktywnych jest 1648 tys., w których pracuje 3448 tys. osób.
Mikroprzedsiębiorstwa wytwarzają około 30% PKB (tabela 3).
Co roku jest likwidowane i powstaje nowych około 100–200 tys. mikroprzedsiębiorstw.
Z badań GUS wynika, że po upływie roku aktywnie działa dwie trzecie nowo
zarejestrowanych firm, po dwóch latach już tylko około połowy, a czterech lat „dożywa”
ledwie co trzecie mikroprzedsiębiorstwo. Niska przeżywalność mikroprzedsiębiorstw
powoduje destabilizację lokalnego rynku pracy oraz erozję pewności zatrudnienia właścicieli
i pracowników mikroprzedsiębiorstw.
38
39
Pawłowa M.: New Materiale and Innovative Technologies of Manufacturing Clothing and Footwear. (PROMOTING THE FAIR
GLOBALIZATION IN TEXTILES AND CLOTHING – A PART OF ILO – RAPORT), 2005, s. 11.
Tamże.
__ 28 __
Przedsiębiorczość w sieci – Internet szansą na wzrost konkurencyjności
W wyniku procesów komercjalizacji i prywatyzacji po 1990 roku nastąpiło znaczne
rozdrobnienie przemysłu obuwniczego.
Tabela 3.5. Mikroprzedsiębiorstwa w Polsce w latach 1998–2006
Lata
Mikroprzedsiębiorstwa
Pracujący
w mikroprzedsiębiorstwach
Według
REGON
Aktywnych
(w tys.)
1 634
1999
2 707
2 896
1 773
2000
3 036
2001
Przyrost do
poprzednie
go roku
w mikroprzedsiębiorstwach
Udział
mikroprzedsiębiorstw
w tworzeniu
PKB w% do
w% do
ogółem
(w tys.)
ogółu
1998
2 660
16,7
24,7
+139
3 380
21,5
25,0
1 719
-54
3 432
22,2
30,6
3 165
1 605
-114
3 205
21,4
31,0
2002
3 302
1 692
+87
3 404
22,8
32,4
2003
3 410
1 661
-31
3 367
26,6
33,0
2004
3 402
1 651
-10
3 389
26,6
32,1
2005
3 437
1 610
-41
3 437
26,7
30,7
2006
3 456
1 648 *
+38*
3 448*
23,1
Źródło: Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarczych w 2006 r. GUS
Pod koniec 2004 r. produkcją obuwia w Polsce zajmowało się 6478 firm, w tym 48
produkcją obuwia sportowego. Zaledwie 22 to firmy duże, tylko 115 podmiotów to firmy średnie,
zatrudniające 50–249 pracowników. Tak więc firmy zajmujące się produkcją obuwia w Polsce to
najczęściej firmy małe – 1192, zatrudniające od 10 do 49 pracowników i mikro – 5111,
zatrudniające do 9 pracowników i firmy. Oprócz produkujących obuwie funkcjonuje również 4012
mikroprzedsiębiorstw prowadzących naprawę obuwia (Rocznik Statystyczny 2004).
Podobne zjawiska chociaż w mniejszej skali następowały również w przemyśle
odzieżowym. Udział przemysłu produkcji odzieży i wyrobów futrzarskich zmniejszył się
z 2,6% (1995) do 1,4% (2004). Produkcją odzieży zajmuje się aktualnie 18 318 jednostek,
w tym 505 średnich i dużych zatrudniających 76,7 tys. osób, 241 małych przedsiębiorstw,
zatrudniających 6,8 tys. osób i 17 572 mikroprzedsiębiorstw zatrudniających 47,99 tys.
pracowników. Wielkość produkcji jest ustabilizowana i w 2000 r. wynosiła 9492,1 mln zł,
a w 2004 r. – 9586 mln zł 40.
Tabela 3.6. Charakterystyka mikroprzedsiębiorstw odzieżowych
Wyszczególnienie
Jedn. miary
2000
2002
2003
Produkcja odzieży i wyrobów futrzarskich
Liczba jednostek
20935
20039
17643
Pracujący
osób
57630
51673
49657
Przychody
mln zł
1905,7
2127,5
1694,6
Koszty
mln zł
1612,5
1894,7
1444,2
Źródło: Serwis informacji gospodarczej przemysłu tekstylnego ITiTD, Łódź 2005.
2004
17572
47994
2479,1
2052,2
2004
(2000 = 100)
83,9
83,3
130,1
127,3
Mikroprzedsiębiorstwa odzieżowe i obuwnicze to półprzemysłowe i chałupnicze zakłady
wytwarzające gotowe wyroby, niekiedy tylko poszczególne elementy, a także w coraz
40
Serwis informacji gospodarczej przemysłu tekstylnego, ITiTD TRICOTEXTIL, Łódź 2005.
__ 29 __
Przedsiębiorczość w sieci – Internet szansą na wzrost konkurencyjności
mniejszym stopniu prowadzące naprawy. Przedstawione wyżej dane świadczą o dużym
rozdrobnieniu obu omawianych branż. Analiza danych tabeli 2 charakteryzujących zmiany
w mikroprzedsiębiorstwach odzieżowych, potwierdza spadek ich ogólnej liczby i spadek ilości
zatrudnionych. Te zmiany nie mają jednak tak kryzysowego charakteru jak w przypadku
branży obuwniczej. Wzrost wartości przychodów potwierdza wzrost wydajności pracy
i świadczy o umocnieniu firm.
Obserwujemy, że wprawdzie niewiele firm zwiększa jednak zatrudnienie
i z mikroprzedsiębiorstw stają się małymi i średnimi.
W
badaniach
przeprowadzonych
przez
Partnerstwo
uczestniczyły
23 mikroprzedsiębiorstwa odzieżowe i 21 obuwniczych. Opracowany kwestionariusz ankiety
był poddawany ewaluacji przez wszystkie grupy partnerstwa, które prowadziły badania
w poszczególnych branżach.
Badania
potwierdziły
występowanie
wyżej
przedstawionych
problemów
mikroprzedsiębiorstw, głównie ze zbytem produkcji i potrzebami modernizacji. Tylko 10%
właścicieli zainwestowało w 2004 roku ponad 50 tys. zł, głównie w modernizację
wyposażenia.
Mikroprzedsiębiorcy, podobnie jak cała branża, uważają, że interesy krajowych
producentów nie są właściwie zabezpieczane głównie przed nadmiernym importem. Jako pilne
i bardzo pilne mikroprzedsiębiorcy określają konieczność poprawy: marketingu, uzyskania
informacji, komunikacji z klientem i poprawę zarządzania. Około połowa firm nie korzysta
z komputera i sieci internetowej. Wzrost innowacji, stosowanie nowych materiałów
i technologii napotyka szereg barier, w tym jakości zasobów ludzkich.
Z naszych badań wynika, że warunkiem rozwoju mikroprzedsiębiorstw jest kompleksowe
stosowanie technologii informatycznych w projektowaniu, zarządzaniu i edukacji. Tymczasem
wiele mikroprzedsiębiorstw nie posiada nawet komputera, a więc nie może wspomóc swojej
działalności wykorzystaniem Internetu, nie mówiąc już o działalności gospodarczej. Stąd
założony główny kierunek działania w trakcie projektu na umożliwienie mikroprzedsiębiorcom
korzystania z Internetu i udzielenie wsparcia na odległość z pomocą wortalu poprzez elearning i doradztwo był uzasadniony.
3.5.
Bariery prawne i ekonomiczne działalności gospodarczej
„Podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej jest wolne dla
każdego na równych prawach” (ust. 1), a „organy administracji publicznej nie mogą żądać ani
uzależniać swojej decyzji w sprawie podjęcia, wykonywania lub zakończenia działalności
gospodarczej przez zainteresowaną osobę od spełnienia przez nią dodatkowych
warunków…”41.
Nie oznacza to, że kandydat na przedsiębiorcę nie musi spełniać „warunków”
wynikających z jego osobowości, wykształcenia, doświadczenia życiowego itp. Kandydat musi
mieć przedewszystkim pomysł i realnie ocenić własne możliwości i prowadzenie projektu
biznesowego. Najczęściej rozpoczyna się działalność gospodarczą jako indywidualny
przedsiębiorca (po wpisie do ewidencji w urzędzie gminy), ale również w formie spółki:
cywilnej, jawnej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej.
„Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą po uzyskaniu wpisu do rejestru
przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo w Ewidencji Działalności
Gospodarczej” art. 14 Ustawy ....
41
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r., o swobodzie działania gospodarczego. Dz. U. z 2007 r., Nr 155 z późniejszymi zmianami).
__ 30 __
Przedsiębiorczość w sieci – Internet szansą na wzrost konkurencyjności
Wpisowi do ewidencji poprzedza rejestr w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, Urzędzie
Skarbowym – nadanie NIP oraz w Wojewódzkim Urzędzie Statystycznym – REGON.
Przedsiębiorcy deklarują formę opodatkowania – stałą – 19% albo podatek na podstawie
skali z tabeli (tabela przewiduje kwotę wolną od podatku i trzy progi podatkowe 19%, 30%
i 40%), lub formę karty podatkowej – tzw. ryczałt. Przy zatrudnieniu chociażby jednego
pracownika przedsiębiorca winien na piśmie powiadomić, właściwego inspektora pracy
Państwowej Inspekcji Pracy i właściwego inspektora sanitarnego. Proces rejestracji firmy trwa
średnio 30 dni. Prowadzenie niektórych rodzajów działalności gospodarczej wymaga
uzyskania koncesji lub zezwolenia.
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej art. 17 stanowi: „przedsiębiorca wykonuje
działalność gospodarczą na zasadach uczciwej konkurencji i poszanowania dobrych obyczajów
oraz własnych interesów konsumentów”.
Podjęcie inwestycji to również złożony proces. Nabywanie nieruchomości w Polsce
wynosi 200 dni, podczas gdy w Austrii 32 dni, Bułgarii 18, w Estonii 65 dni (Zielona Księga
…, 2007). Problemy wynikają często z braku aktualnych planów zagospodarowania
przestrzennego oraz nieuregulowanego statusu prawnego.
Źródłem finansowania w 86% przypadków są środki własne, gdyż utrudnione jest
uzyskanie kredytów przez rozpoczynających działalność gospodarczą.
Stąd instytucje wsparcia Polskie Stowarzyszenie Funduszy Pożyczkowych, Poręczeń
Kredytowych i inne.
Przedsiębiorcy generalnie uskarżają się na wysokie pozapłacowe koszty pracy i koszty
biurokratycznej sprawozdawczości, możliwość kontroli (zbyt wielu instytucji), przedłużaniu
kontroli oraz brak spójności, ten sam problem w wielu regulacjach, niejasność i inna
interpretacja prawa. Duże nadzieje z porządkowaniem prawa związane są z działaniem
Nadzwyczajnej Komisji Sejmu RP „Przyjazne Państwo”.
W kierunkach pomocy publicznej w latach 2007–20013 Ministerstwa Gospodarki
przyjętych przez Radę Ministrów 23 maja br. Proponuje się koncentrację na:
 wspieraniu inwestycji, innowacyjnych przedsięwzięć i wyników badań,
 poprawie jakości i dostępności oferty edukacyjnej,
 ekologicznych modernizacjach zakładów,
 funduszach kapitałowych inwestujących w małe przedsiębiorstwa,
 Ministerstwo Gospodarki wystąpiło do organów UE o wydzielenie specjalnego
Instrumentarium dostosowanego do mikroprzedsiębiorstw.
 Niezbędny jest rozwój potencjału i mechanizmów rozwoju inkubatorów
przedsiębiorczości, parków przemysłowych, technologicznych wspierających głównie
mikroprzedsiębiorstwa.
W polityce lokalnej oprócz instrumentów ekonomicznych (ulgi w lokalnych opłat) oraz
ważne jest:
 tworzenie klimatu przedsiębiorczości, poważne traktowanie mikroprzedsiębiorców,
 tworzenie lokalnej infrastruktury i usług wsparcia, doradztwa, inkubatorów, parków
technologiczno-przemysłowych, itp.
3.6. Wpływ projektu na aktywność mikroprzedsiębiorstw
Największą barierą w realizacji projektu były problemy z rekrutacją i podpisaniem umów
na uczestnictwo w projekcie. Podkreśla to brak zaufania i jednak marginalizację
mikroprzedsiębiorstw. Świadczy to o konieczności kontynuacji projektów w których jednym z
__ 31 __
Przedsiębiorczość w sieci – Internet szansą na wzrost konkurencyjności
podstawowych elementów będą mechanizmy skutecznego zachęcenia do aktywności.
W naszym kraju nagromadziło się wiele doświadczeń programów wsparcia dla małych firm.
Europejski i rządowe programy wsparcia:
 Fundusz Pracy, Fundusze Pożyczkowe i Poręczeń Kredytowych,
 Kierunki działań wobec małych i średnich przedsiębiorstw (1998–2002),
 Pomoc przedakcesyjna: PHARE, SAPARD (1999 – 2005), Program Aktywizacji
Obszarów Wiejskich (2001 – 2004),
 Rządowy program zwiększenia innowacyjności gospodarki (2000 – 2006),
 Program Przedsiębiorczość Rozwój Praca (2003 – 2004),
 Ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej,
 SPO Rozwój Zasobów Ludzkich (2004 – 2006),
 SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (2004 – 2006),
 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (2004 – 2006),
 Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL (2005 – 2008),
 Program Pilotażowy Leader + (2005 – 2013).
Mimo to udział szczególnie mikrofirm w tych projektach w stosunku do ich liczebności
był i jest dalej znikomy.
W projekcie uczestniczyło w branży odzieżowej 33 firmy, w brnży obuwniczej 33 firmy,
dla których zarejestrowano 610 i 2876 logowań.
 w wizytach studyjnych w Hiszpanii, Portugalii, Walii i Niemczech uczestniczyło 14
osób,
 przeprowadzono 5 seminariów branżowych i 2 międzynarodowe konferencje
naukowe połączone z prezentacją produktów, programów komputerowych,
 wydano 3 specjalistyczne monografie:
1. Pawłowa M.: Innowacyjne technologie w mikroprzedsiębiorstwach obuwniczych
i odzieżowych. ITeE-PIB, Radom 2006.
2. Gawlik T., Bednarczyk I.: Europejskie idee i inspiracje rozwoju
mikroprzedsiębiorstw. ITeE-PIB, Radom 2008.
3. Jaszczyk T., Bednarczyk H.: Standardy kwalifikacji i modułowe programy
kształcenia zawodowego dla mikroprzedsiębiorstw.
 opublikowano 15 artykułów naukowych oraz 5 artykułów prasowych.
W trakcie trwania projektu aktywność mikroprzedsiębiorstw, uczestnictwo
w przedsięwzięciach, formułowanie oczekiwań, ilość składanych propozycji oraz obecność
i aktywność na wortalu internetowym wyraźnie wzrosła. Nastąpiło wyraźne zbliżenie ze
środowiskiem naukowym. Uświadomiono wyraźnie obustronne korzyści i możliwości
współpracy. Uczestnicy wyraźnie uświadomili sobie potrzebę wzrostu głównie kapitału
społecznego. Wewnątrz branży coraz bardziej dostrzeżono partnerów, a nie tylko
konsumentów. Ugruntowało się przekonanie o współpracy i wzajemnym wspomaniu.
To głównie udział w projekcie, jego skuteczność spowodowały udział
mikroprzedsiębiorstw branży obuwniczej i odzieżowej w Polskiej sieci innowacji i współpracy.
Jestem przekonana, że uczestnicy mikroprzedsiębiorstwa z całą pewnością będą poszukiwać
szans uczestnictwa w nowych projektach wsparcia nie tylko inwestycyjnego.
Jedną z podstawowych przyczyn dyskryminacji na rynku mikroprzedsiębiorstw jest ich
mały potencjał, skala działalności, oraz brak wiedzy i umiejętności informatycznych, słabe
więzi, niski kapitał społeczny. Projekt wykazał wysoką efektywność przygotowania –
szkolenia w technologiach informatycznych, opracowanie specjalnego narzędzia wortalu
Internetowy Doradca Przedsiębiorcy i udzielenie wsparcia mikroprzedsiębiorcom poprzez
__ 32 __
Przedsiębiorczość w sieci – Internet szansą na wzrost konkurencyjności
wyspecjalizowaną bazę danych, e-lerning i głównie szeroki zakres e-doradztwa. W ciągu roku
udzielono ponad 300 e-porad, odnotowano na wortalu, iż około 20 000 razy korzystały
z wortalu mikroprzedsiębiorstwa – beneficjenci projektu i około 100 000 inni zainteresowani.
3.7. Rozwój projektu w nowych programach operacyjnych
Programy operacyjne są integralną częścią Narodowej Strategii Spójności. Przedstawimy
tylko wybrane działania wskazujące na proste możliwości wsparcia mikro i małych
przedsiębiorstw.
Narodowa Strategia Spójności z programów operacyjnych przedstawia Program
Operacyjny – Innowacyjna Gospodarka42,
Działanie 3.3 – Tworzenie systemu
ułatwiającego inwestowanie w MSP. Wsparcie instytucji otoczenia biznesu (IOB), w tym
istniejące i nowotworzone sieci inwestorów oraz przedsiębiorstwa mikro, małe i średnie,
w zakresie przygotowania przedsiębiorców do pozyskania zewnętrznego źródła finansowania
(w tym o charakterze udziałowym), a także wsparcie sieci inwestorów (anioły biznesu,
fundusze venture capital) i zwiększenie świadomości przedsiębiorców o korzyściach i usługach
oferowanych przez te sieci. Projekty o charakterze edukacyjno-doradczym (szkolenia,
seminaria, konferencje dla MSP).
Działanie 4.2 – Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie
wzornictwa przemysłowego. Wzrost zaangażowania przedsiębiorstw w prowadzenie
działalności w zakresie B+R oraz wykorzystania wzornictwa przemysłowego i użytkowego.
Dofinansowane będą dwa typy projektów:
– polegające na rozwoju działalności B+R, w szczególności na prze-kształceniu
przedsiębiorcy w centrum badawczo-rozwojowe,
– polegające na opracowaniu wzoru przemysłowego lub użytkowego i wdrożeniu go do
produkcji (wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego)
Działanie 8.1 – Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki
elektronicznej. Dotacje na projekty polegające na świadczeniu usług mikro i małym
przedsiębiorcy (prowadzący działalność gospodarczą nie dłużej niż 1 rok) drogą elektroniczną
(e-usługi) i ewentualnym wytworzeniu produktów cyfrowych, niezbędnych do świadczenia
tych usług. Projekty dofinansowane przez okres 24 miesięcy.
Działanie 8.2 – Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B. Wsparcie
przedsięwzięć przedsiębiorców MŚP o charakterze zarówno technicznym (informatycznym),
jak i organizacyjnym, prowadzących do realizacji procesów biznesowych w formie
elektronicznej pomiędzy co najmniej dwoma współpracującymi przedsiębiorstwami. Typowy
projekt obejmuje wdrażanie nowych lub integrację istniejących systemów informatycznych,
a także wdrażanie nowych systemów. Projekt: 24 miesiące.
Instrumenty promocji eksportu. Programy promocji eksportu de minimis finansowane ze
środków budżetowych:
– certyfikaty wyrobów na rynki zagraniczne,
– branżowe projekty promocyjne,
– przedsięwzięcia wydawnicze promujące eksport lub sprzedaż na Jednolity Rynek
Europejski (JRE),
– przedsięwzięcia w zakresie promocji i wspierania eksportu lub sprzedaży na JRE.
Certyfikacja wyrobu. Dofinansowanie kosztów MŚP związanych z uzyskaniem przez
przedsiębiorcę certyfikatu zgodności wyrobów z wymaganiami określonymi w normach
danego rynku zagranicznego lub normach międzynarodowych, a także kosztów związanych
42
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007–2013. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Warszawa, 2007.
__ 33 __
Przedsiębiorczość w sieci – Internet szansą na wzrost konkurencyjności
z uzyskaniem świadectw lub atestów wymaganych w obrocie towarami na rynkach
zagranicznych lub przedłużeniem ważność wyżej wymienionych certyfikatów, świadectw czy
atestów. Limit kwotowy 50. tys. PLN, dofinansowanie 50% kosztów.
Branżowe projekty promocyjne. Dofinansowywanie kosztów realizacji działań
promocyjnych, tj.: pokazy, degustacje, wystawy, prezentacje, demonstracje, spotkania
branżowe, które odbywają się za granicą, a także szkolenia i warsztaty lub badania rynku
zagranicznego, mające na celu m.in. promocję produktów i usług grupy przedsiębiorstw,
nawiązanie nowych kontaktów handlowych. Projekt realizowany przez grupę co najmniej 4
przedsiębiorców lub grupę firm tej samej branży lub kilku pokrewnych branż lub grup
towarowych. Maksymalna kwota 8 tys. PLN. Dofinansowanie 50% kosztów43.
Pozytywnie będą wpływać na sytuację mikroprzedsiębiorstw zadania w Programie
Operacyjnym Kapitał Ludzki44:
 prognozowanie i efektywne zarządzanie zmianą gospodarczą,
 metody zwiększania zorganizowania partnerów społecznych, zwiększania potencjału
adaptacyjnego przedsiębiorstw,
 nowe skuteczne metody promowania idei flexibility idei uczenia się przez całe życie,
 nowoczesne systemy zarządzania, wdrażania rozwiązań informatycznych, rozwiązywania
problemów kulturowych,
 budowa sieci współpracy między przedsiębiorstwami i instytucjami nauki.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki składa się z 10 Priorytetów, realizowanych
równolegle na poziomie centralnym i regionalnym. Mikroprzedsiębiorstwa mogą uzyskać
wsparcie głównie w szkoleniach i doradztwie.
Priorytety realizowane centralnie w których mikro i makro przedsiębiorstwa mogą
uzyskać wsparcie:
Priorytet II – Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw:
 Rozwój i poprawa funkcjonowania adaptacyjności pracowników i przedsiębiorstw,
 Rozwój wykwalifikowanej i zdolnej do adaptacji siły roboczej,
 Poprawa funkcjonowania systemu przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą.
Priorytety realizowane Regionalnych Programach Operacyjnych: rynek pracy
otwarty dla wszystkich oraz promocja integracji społecznej, regionalne kadry gospodarki,
rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, aktywizacja obszarów wiejskich.
Regionalne programy operacyjne opracowane w każdym województwie różnią się
strukturą priorytetami i są zróżnicowane wielkością środków finansowych.
Przykładowe typy projektów dla przedsiębiorców:

bezpośrednie wsparcie inwestycyjne dla przedsiębiorstw (projekty do 2 MEUR)
z preferencją dla projektów innowacyjnych,

wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do wymogów ochrony środowiska
i innych wspólnotowych,

wsparcie B+R w przedsiębiorstwach (zwiększenie dostępności wyników prac B+R dla
MŚP, zakup i/lub wdrożenie wyników prac B+R lub praw własności intelektualnej),

inwestycje związane z inicjowaniem lub prowadzeniem działalności kooperacyjnej
przedsiębiorstw w regionie,

doradztwo i szkolenia w celu pobudzania badań i innowacji w MŚP.
Przykładowe typy projektów dla instytucji otoczenia biznesu (IOB):
43
44
na podstawie prezentacji dr Bronisławy Kowalak – Dyrektora Departamentu Instrumentów Wsparcia Ministerstwa Gospodarki.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Warszawa, 2007.
__ 34 __
Przedsiębiorczość w sieci – Internet szansą na wzrost konkurencyjności
Wspierające transfer technologii, np.: inkubatory technologiczne, parki naukowotechnologiczne, centra transferu technologii,

Tworzące warunki dla rozwoju przedsiębiorczości, np. fundusze pożyczkowe
i doręczeniowe,

Organizacje samorządu gospodarczego, np. izby gospodarcze, izby przemysłowohandlowe, izby rzemieślnicze, organizacje przedsiębiorców i pracodawców,

Świadczące usługi doradcze, szkoleniowe i informacyjne, np. punkty konsultacyjno-doradcze,

Agencje rozwoju regionalnego i lokalnego.
Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007–2013 (CIP)
Sieć europejska utworzona w ramach Programu CIP, zapewniająca dostęp do usług
w zakresie: współpracy podmiotów gospodarczych i umiędzynarodowienia, innowacji oraz
transferu technologii i wiedzy, zachęcania małych i średnich przedsiębiorstw do uczestnictwa
w Siódmym Programie Ramowym na Rzecz Badań, Rozwoju Technologicznego
i Demonstracji.
Celem Programu jest zwiększenie konkurencyjności, promowanie innowacji, w tym
ekologicznych, przyspieszenie tworzenia społeczeństwa informacyjnego, promowanie
efektywności energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii.
Komponenty programu:
– EIP na rzecz przedsiębiorstw i innowacji,
– ICT-PSP na rzecz wspierania polityki w zakresie technologii informacyjnych
i komunikacyjnych,
– IEE „Inteligentna Energia - Program dla Europy”.
Program Leonardo da Vinci – projekty mobilności. Jeden z programów UE „Uczenie
się przez całe życie” – LLL (Lifelong Learning Programme), (www.frse.org.pl). Wspieranie
międzynarodowej mobilności osób w trakcie szkolenia zawodowego oraz osób
odpowiedzialnych za prowadzenie takich szkoleń. Głównym założeniem projektów tego typu
jest połączenie teorii z praktyką, a co za tym idzie wzmocnienie więzi między światem edukacji
i pracy.
Priorytety: wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, współpraca z małymi i średnimi
przedsiębiorstwami w celu zwiększenia mobilności tych grup zawodowych.
Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo–Technicznych
(www.cost.esf.org). COST (European Cooperation in the field of Scientific and Technical
Research). Akcja IS0701 – Analiza porównawcza danych przedsiębiorstw: dynamika rozwoju
przedsiębiorstwa, wyniki działań formy, wyniki pracowników.
Głównym celem akcji jest wzmocnienie międzynarodowej współpracy w celu
umożliwienia przekrojowych badań porównawczych przy wykorzystaniu bardziej
szczegółowych danych przy studiach nad źródłami ekonomicznego wzrostu z poziomu firm
oraz konsekwencjami wynikającymi z tego wzrostu dla pracowników.
Grupy robocze: Jakość danych, Dynamika przemysłu, Wydajność przedsiębiorstw,
Wyniki/Rezultaty pracowników.
Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy (www.eog.pl)
Europejskiego Obszaru Gospodarczego to instrumenty finansowe przeznaczone dla nowych
państw członkowskich Unii Europejskiej.
Priorytety: Ochrona środowiska, w tym środowiska ludzkiego, poprzez między innymi
redukcję zanieczyszczeń i promowanie odnawialnych źródeł energii. Promowanie
zrównoważonego rozwoju poprzez lepsze wykorzystanie i zarządzanie zasobami. Ochrona
kulturowego dziedzictwa europejskiego, w tym transport publiczny i odnowa miast. Rozwój
zasobów ludzkich poprzez m.in. promowanie wykształcenia i szkoleń.

__ 35 __
Przedsiębiorczość w sieci – Internet szansą na wzrost konkurencyjności
Szwajcarski Mechanizm Finansowy (www.bierzdotacje.pl). Głównym celem wsparcia
ma być niwelowanie przepaści ekonomicznej i społecznej pomiędzy dotychczasowymi
i nowymi członkami UE. W ramach programu Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego
przewidziano m.in. dotacje dla sektora prywatnego czyli przedsiębiorców na finansowanie
projektów w następujących dziedzinach:
1. Bezpieczeństwo, stabilność i reformy.
2. Infrastruktura i środowisko.
3. Promocja sektora prywatnego m.in. działania na rzecz rozwoju sektora prywatnego
(głównie MSP).
4. Dostosowanie administracji publicznej (głównie chodzi o wydajność) do poziomu
europejskiego.
5. Programy wymiany akademickiej, stypendia, współpraca w naukach stosowanych.
6. Reformy systemu ubezpieczeń zdrowotnych, modernizacja szpitali.
Wkład własny min. 40%.
3.8.
Rozwój zasobów ludzkich – innowacyjne kształcenie specjalistów
Struktura wykształcenia zatrudnionych mimo systematycznej poprawy jest dalej słaba.
Wychodząc z opisów zawodów polskiej klasyfikacji zawodów i specjalności przedstawię
podstawowe zawody w przemyśle odzieżowym:
– Krawcy (robotnicy) wykonują samodzielnie, w punktach usługowych wzorcowniach
modelowych prace polegające na konstruowaniu i szyciu odzieży z różnych materiałów
włókienniczych.
– Technicy technologii odzieży organizują i kontrolują pracę zespołu pracowników
oddziałów, wytwarzających wyroby odzieżowe z materiałów włókienniczych i ze skóry,
nadzorują przebieg procesów produkcyjnych oraz eksploatacje maszyn i urządzeń
odzieżowych, uczestniczą w opracowaniu dokumentacji dotyczących struktury wyrobów,
ich wytwarzania, przeprowadzają badania materiałów i wyrobów gotowych
– Inżynierowie planują i organizują procesy wytwarzania wyrobów odzieżowych z płaskich
materiałów włókienniczych i ze skór, prowadzą prace badawcze i projektowe dotyczące
struktury i technologii odzieży oraz organizują i kontrolują pracę zespołów pracowników.
W zawodach obuwniczych i pokrewnych odbywa się kształcenie w zawodach: obuwnik,
technik obuwnik, inż. mgr specjalności technologia obuwia.
Stosunkowo niskie kwalifikacje stanowią jedną z głównych barier rozwoju. Właściciele
i pracownicy muszą więc podjąć masowe kształcenie ustawiczne i nauczyć się korzystać
z doradztwa. W mikroprzedsiębiorstwach pracodawcy i pracownicy wykonują prace na wielu
stanowiskach pracy często wymagających kwalifikacji w wielu zawodach.
Podstawowym kierunkiem poprawy jakości zasobów ludzkich jest modernizacja
kształcenia w wyniku opracowania standardów kwalifikacji zawodowych, standardów
wymagań egzaminacyjnych, wdrożenie innowacyjnych modułowych programów kształcenia
oraz systemów zarządzania jakością w procesie kształcenia, projektowania i produkcji.
W ramach projektów PHARE, EFS Rozwój Zasobów Ludzkich (Instytut Technologii
Eksploatacji – PIB w Radomiu wspólnie z konsorcjum Doradca Consultants) na zlecenie
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej opracował 253 standardy w tym dla zawodów: krawiec,
technik technologii odzieży i inżynier włókiennik, szewc naprawiacz, technik obuwnik.
Standardy kwalifikacji zawodowych są rodzajem normy opisującej kwalifikacje konieczne
do wykonania zadań zawodowych na typowych stanowisk pracy. Standardy są podstawą do
opracowania programów kształcenia zawodowego, ale mogą być przydatne do
przygotowywania umów, zakresów czynności, oceny i edukacji pracowników.
__ 36 __
Przedsiębiorczość w sieci – Internet szansą na wzrost konkurencyjności
W ostatnich latach znacznie zmniejszyła się ilość uczniów oraz szkół zasadniczych
i techników przygotowujących kadry dla przemysłu skórzanego i odzieżowego.
Intelektualizacja każdej pracy powoduje wzrost zapotrzebowania na kadry z wyższym
wykształceniem. Niestety zmniejsza się ilość studentów na kierunkach studiów związanych
z przemysłem odzieżowym i skórzanym. Podstawowe grupy specjalistów kształceni są
w następujących uczelniach:
– projektanci, kierunek wzornictwo – Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi, Politechnika
Radomska, Politechnika Łódzka,
– technolodzy – Politechnika Radomska (skóra, odzież, obuwie, wzornictwo), Politechnika
Łódzka (włókiennictwo, odzież, wzornictwo), Akademia Humanistyczno-Techniczna
w Bielsku-Białej (włókiennictwo, odzież).
Innowacyjnymi metodami kształcenia jest kształcenie modułowe. Kształcenie modułowe
to nowy model kształcenia zintegrowanego, ukierunkowanego na opanowanie umiejętności i
wiedzy, którego celem jest przygotowanie do wykonania zadań zawodowych, a więc
uzyskania umiejętności pożądanych na rynku pracy i czytelnych dla przedsiębiorcy. Dla
zawodów obuwniczych i odzieżowych opracowano modułowe programy kursów, a także
innowacyjne programy kształcenia w szkołach zasadniczych i technikach łącznie z poradnikami
dla nauczycieli i uczniów w wersji elektronicznej (krawiec, technik technologii odzieży,
obuwnik, technik technologii obuwia).
Opisane programy modułowe mogą być wykorzystane do samokształcenia i dokształcania
zawodowego pracowników. Rekomendowane programy i środki dydaktyczne mają postać
elektroniczną i są dostępne na stronach Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
www.standardyiszkolenia.praca.gov.pl
oraz
Ministerstwa
Edukacji
Narodowej
www.men.gov.pl/menis_plglowna/index.htm,
a
kursy
e-lerningowe
na
wortalu
mikroprzedsiębiorczość.pl i na stronach akademii przedsiębiorczości PARP.
Istotne znaczenie w prowadzeniu mikroprzedsiębiorstw mogą odegrać programy
komputerowe wspomagające zarządzanie, ewidencję i sprawozdawczość, a także
specjalistyczne programy informatyczne do projektowania. Ich stosowanie wymaga jednak
intensywnego i skutecznego dokształcania w mikroprzedsiębiorstwach.
3.9. Wnioski
Konkurencja zewnętrzna, zalew tanich towarów z Azji stanowi główną barierę popytu na
produkcję lokalną mikroprzedsiębiorstw obuwniczych i odzieżowych. Analizowane sektory
charakteryzują się niską innowacyjnością i konkurencyjnością.
Tej grupie rozproszonych mikroprzedsiębiorstw jest i będzie potrzebne wysokiej jakości
pomoc i wsparcie w nowych programach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Głównym problemem jest zachęcenie do uczestnictwa najmniejszych firm w projektach
europejskich. Indywidualizacja e-doradztwa i e-learningu, rozwój współpracy między
mikroprzedsiębiorstwami, przygotowanie do wykorzystania technologii informatycznych to główne
czynniki aktywizacji i wzrostu konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw w nowych programach
europejskich.
__ 37 __
Przedsiębiorczość w sieci – Internet szansą na wzrost konkurencyjności
prof. zw. dr hab. Jerzy Żuchowski
4.
Towaroznawcze aspekty jakości mikroprzedsiębiorstw obuwniczych
i odzieżowych
Od 1993 roku zwiększanie konkurencyjności jest jednym z celów polityki przemysłowej
polskich rządów. Wśród podstawowych czynników rozwoju, niezbędnych do osiągnięcia tego
celu, zawsze wymieniano wzrost innowacyjności. Tymczasem według rankingów
międzynarodowych, Polska jest krajem o niskiej innowacyjności, słabo przygotowanym do
rozwoju gospodarki opartej na wiedzy.
Jedną z przyczyn niskiej konkurencyjności i innowacyjności polskiej gospodarki jest brak
odpowiedniego otoczenia sprzyjającego przenoszeniu wiedzy z instytucji naukowych do
przedsiębiorstw.
Współczesne towaroznawstwo traktowane, jako nauka o jakości, może poprzez swoje
dokonania realizować cele i zadania zrównoważonego rozwoju. Towaroznawstwo kształtuje,
monitoruje i ocenia cykl życia produktu. Powinno dążyć do „zamykania” tego cyklu tak, aby
w większym stopniu wykorzystywać odpady, jako surowce wtórne, zachowując tym samym
surowce naturalne dla przyszłych pokoleń. Taka filozofia pozwoliłaby między innymi na
tworzenie bezpiecznego i przyjaznego środowiska naturalnego.
Towaroznawstwo, jako nauka o jakości, promująca ciągłe doskonalenie, powinno
uczestniczyć we wspieraniu takich zintegrowanych systemów zarządzania, które realizowałyby
cele zrównoważonego rozwoju.
W pierwszym teoretycznym fragmencie tej pracy pokazano towaroznawcze podejście do
jakości i innowacyjności w aspekcie realizacji celów zrównoważonego rozwoju.
Przedstawiono w tej części filozofię TQM w kreowaniu innowacyjności procesów i produktów
oraz zintegrowane zarządzanie w realizacji celów rozwoju zrównoważonego..
Zaprezentowano w niej również rolę towaroznawstwa jako nauki o jakości.
W części empirycznej zaproponowano projakościowe rozwiązania dla branży garbarskiej,
która tradycyjnie związana jest z przemysłem obuwniczym. Opracowania te dotyczą
procesowych i produktowych rozwiązań jakościowych, a także związanych z ochroną
środowiska naturalnego. Takie spojrzenie wydaje się być słusznym z punktu widzenia realizacji
celów zrównoważonego rozwoju, które powinny stanowić podstawowe założenia polityki
mikroprzedsiębiorstw obuwniczych i odzieżowych.
4.1. Współczesne towaroznawstwo
Rodowód towaroznawstwa, jako samodzielnej dziedziny wiedzy sięga średniowiecza.
W tamtym okresie i następnych wiekach nauka towaroznawstwa ewaluowała w różnych
kierunkach. Generalnie jej główny nurt wytyczany był z jednej strony przez stale rozwijające
się technologie wytwarzania prowadzące do ciągłego dynamizowania różnorodności
produktowej, z drugiej zaś poprzez wiedzę o właściwościach wyrobów z obszaru
przyrodniczo-technicznego. To właśnie ta wiedza umożliwiła towaroznawcom wspomagać
cele realizacyjne związane z techniką i praktyką handlową ważną dla konsumentów.
Utrata pozycji i znaczenia towaroznawstwa w ubiegłym wieku, wyrażająca się
wyprowadzeniem go w wielu krajach z niektórych uczelni i kierunków kształcenia
spowodowana była najprawdopodobniej mylnym wyobrażeniem o tej dyscyplinie naukowej
utożsamianej ze „znawstwem” „towarów”. „Znawstwo” takie było zbyt obszerne
__ 38 __
Przedsiębiorczość w sieci – Internet szansą na wzrost konkurencyjności
i niewyraziste dla precyzyjnego zdefiniowania i tak właśnie było odbierane przez postronnych
obserwatorów.
Słusznie zauważa J. Kozioł45, że współczesne towaroznawstwo właściwie interesuje się
„towarem” tylko marginalnie. Nazwa towar to inaczej wyrób gotowy ze skalkulowaną ceną,
wystawiony na sprzedaż. Jego istnienie jest efemerydalne, zawarte w czasie zaistnienia na
rynku do momentu zrealizowania zakupu. W tym krótkim czasie towary można jedynie
oceniać pod kątem jakości, przydatności użytkowej i eksploatacyjnej oraz ceny, a to wydawało
się nie stanowić głębokich podstaw do tworzenia dyscypliny naukowej. Tak mogli myśleć
jednak postronni obserwatorzy, którzy zupełnie nie wnikali w intencje twórców współczesnego
towaroznawstwa. Co ostatni mieli na celu osiągnięcie efektu polegającego na zachowaniu
historycznej nazwy „towaroznawstwo”, ale rozumianej jako nauka o jakości46[.
Współczesne towaroznawstwo związane jest z jakością przemian zachodzących w całym
cyklu życia produktu, poczynając od koncepcji projektowej, poprzez procesy wytwarzania,
logistyczne, eksploatacyjne i pokonsumpcyjne. Monitoring tych przemian z możliwością
szybkiego towaroznawczego reagowania bez wątpienia przynieść może korzyści wszystkim
organizacjom, klientom wewnętrznym, zewnętrznym oraz środowiskowe.
Zadaniem więc współczesnego towaroznawstwa jest procesowe kształtowanie, ochrona
i ocena jakości wyrobów oraz interakcja ze środowiskiem. Współczesne towaroznawstwo
traktuje wyrób jako konsekwencję procesów realizacyjnych we wszystkich sferach jego
powstawania, tj. przedprodukcyjnej, produkcyjnej i poprodukcyjnej.
Czy takie szerokie spojrzenie jest możliwe do zrealizowania? Odpowiedzi na „tak” można
udzielić, jeżeli towaroznawstwo wyjdzie zdecydowanie poza „znawstwo” towarów a swym
zasięgiem ogarnie specyfikę cyklu życia produktu, uwzględniając aspekty techniczne,
ekonomiczne i środowiskowe. W takim też kierunku przebiegać ma kształcenie
towaroznawców na różnych poziomach akademickich.
Czy takie wykształcenie nie będzie zbyt ‘płytkie” i niekonkurencyjne w stosunku do
wiedzy z zakresu: technologii żywności, chemii spożywczej, konkretnego materiałoznawstwa
czy kosmetologii. Na tych kierunkach również przecież poznaje się określone procesy i wyroby
i to znacznie dogłębniej.
Można z dużą dozą prawdopodobieństwa zakładać, że dyscyplina „towaroznawstwo”
w obrębie dziedziny nauk ekonomicznych jest wiedzą głęboką i użyteczną w teorii i praktyce.
Rdzeniem współczesnego towaroznawstwa pozostają jakościowe, procesowe i produktowe
relacje pomiędzy projektantem, wytwórcą dóbr, konsumentem i środowiskiem.
Towaroznawstwo umiejscowione jest w środku oddziaływań nauk przyrodniczych,
technicznych i ekonomicznych z równocennym ich traktowaniem (model Simpleksu
Zalewskiego)47.
Towaroznawstwo dzięki swoim metodom badań ma możliwość przenosić odczucia
konsumenckie do sfer projektowych, wykonawczych i logistycznych doskonaląc wyroby pod
kątem satysfakcji klientów i środowiska naturalnego. Takie rynkowe podejście dawać może
organizacjom przewagi konkurencyjne czynić ich działalność bardzie elastyczną a przede
wszystkim innowacyjną. Współczesne interdyscyplinarne towaroznawstwo poprzez
analizowanie potrzeb ekonomicznych, społecznych i środowiskowych znakomicie realizować
45
46
47
J. Kozioł, Rola towaroznawstwa w naukach o jakości, [w:] J. Żuchowski (red.), Rola towaroznawstwa w zarządzaniu jakością
w warunkach gospodarki opartej na wiedzy, Politechnika Radomska, Radom 2002, s. 105-113.
Tamże.
R. Zalewski, Miejsce i rola towaroznawstwa w naukach jakości, [w:] J. Żuchowski (red.), Rola towaroznawstwa w zarządzaniu jakością
w warunkach gospodarki opartej na wiedzy, Politechnika Radomska, Radom 2002, s. 113-123.
__ 39 __
Przedsiębiorczość w sieci – Internet szansą na wzrost konkurencyjności
może cele rozwoju zrównoważonego, które powinny stanowić również główne wskazania
mikroprzedsiębiorstw obuwniczych i odzieżowych.
4.2. Podejście do doskonalenia jakości
W naukach towaroznawczych doskonalenie określa się jako dążenie do optymalizacji
jakościowej wyrobów, procesów a w konsekwencji jakości życia. Polega ono na ciągłym
usprawnianiu wyrobów, z których korzystamy, procesów, w wyniku których te wyroby
otrzymujemy, a także nas samych, aby korzystanie z wyrobów materialnych i niematerialnych
dało nam pełną satysfakcję.
Ustawiczne zmiany w istniejących systemach jakości poprzez procesowe zarządzanie,
wymusza filozofia TQM. Określane jako „serce TQM” procesy usprawniające jakość, są
poszukiwaniem rozwiązań między niekończącym się ulepszaniem wzorca produktu lub usługi a
doskonaleniem procesów realizacyjnych. To podejście procesowe ma służyć sprawnemu
zarządzaniu organizacją i zachodzącymi w niej procesami. Nowelizacje norm serii ISO 9000
z 2000 r. i częściowo z 2005 r.48 spowodowały uproszczenie struktury standardów
zapewniania jakości.
W rozumieniu standardów ISO 9000:2005 wszystkie realizowane w organizacji działania
określane są jako procesy. Poprzez proces rozumie się „zestaw wzajemnych powiązań lub
wzajemnie oddziaływujących działań, które przekształcają wejścia w wyjścia”. Często wyjście
z jednego procesu może stanowić wejście do kolejnego.
Przez elementy wejścia do procesu można traktować uczestniczących w nim
pracowników, dokumentację (procedury, instrukcje, wymagania prawne, specyfikacje klienta),
materiały konieczne do jego przebiegu, wszelkiego typu urządzenia (technika) oraz
środowisko, w jakim proces przebiega. W wyniku procesów powstają różnego rodzaju wyroby
materialne i niematerialne. Istota zarządzania procesowego oparta jest o tzw. cykl procesowy
PDCA: planowania (PLAN), realizacji (DO), oceny (CHECK) i zadziałania (ACT)49.
To właśnie tylko poprzez zarządzanie procesowe możemy kształtować, oceniać
i doskonalić innowacyjność. Poprzez określenie celów strategicznych a następnie ich
przełożenie na sprecyzowane cele okresowe można przekazać je do realizacji procesowej.
Wszystkie procesy powinny być zaplanowane, zabezpieczone, realizowane i ciągle
doskonalone.
Wszystkie postanowienia (strategiczne, taktyczne, operacyjne) zapadające na różnych
szczeblach muszą w konsekwencji przekładać się na wykonywane procesy, najlepiej
uporządkowane według standardów ISO. W tym miejscu można postawić pytania: na czym
oparta jest filozofia TQM? a czym pozostaje zarządzanie jakością?
Rozpatrując te zagadnienia w kompleksie Globalnie Zintegrowanego Zarządzania przez
Jakość można stwierdzić, że to właśnie ten typ zarządzania oparty na trzeciej generacji TQM,
związany jest z filozofią postępowań projakościowych. Filozofia ta kształtuje pozytywne
relacje między produktywnością, konkurencyjnością i jakością wyrobów oraz usług, ochroną
środowiska, a także bezpieczeństwem i higieną pracy. Ta nowa filozofia społeczna swoją ideą
48
49

M. Urbaniak, Systemy zarządzania w praktyce gospodarczej, Difin, Warszawa 2006, s. 25.
J. Żuchowski, Zarządzanie jakością procesów, produktów i środowiska. Aspekty towaroznawcze PWN,
Warszawa 2001, s. 18.
Generacja trzecia TQM uznawana jest za najdojrzalszą generację jakości totalnej. W tej fazie rozwoju TQM
rozumiane jest jako jednoczesne zarządzanie przez priorytety i cele stawiane w polityce organizacji. Z tą
generacją związana jest przedsiębiorczość w biznesie, elastyczność reagowania na zmiany, szybkość
działania, a także mobilizacja pracowników do ich realizacji.
__ 40 __
Przedsiębiorczość w sieci – Internet szansą na wzrost konkurencyjności
obejmuje całą sferę zarządzania, w tym także relacje pomiędzy kierownictwem i pracownikami
oraz między organizacją a społeczeństwem. To właśnie ona w efekcie wspiera działalność
innowacyjną (zarządzanie wiedzą), wymusza elastyczne podejścia, wpływa na efektywność
oraz kształtuje jakość życia jednostki i grupy.
W kontekście tej filozofii zarządzanie jakością dotyczy rozwiązań systemowych, które
ustalają dla organizacji: politykę jakości, cele i odpowiedzialność, środki urzeczywistniające te
cele, planowanie jakości, sterowanie jakością, zapewnianie jakości i doskonalenie jakości.
4.3. TQM jako strategia projakościowa
Proces globalizacji spowodował wymieszanie się firm, metod zarządzania, przepływu ludzi
na wszystkich kontynentach itp. Dzisiaj trudno mówić o typowym modelu organizacji. Dlatego
też „stare” filozofie czy metody zarządzania tracą swój racjonalny charakter na rzecz nowych
filozofii opartych na sprawdzonych doświadczeniach. Do tych nowych filozofii można zaliczyć:
 TQM – Total Quality Management,
 Kaizen – „duch organizacji”,
 BPR – Business Process Reengineering,
 Sześć Sigma – 6.
Użyteczność tych strategii zależy od wielu czynników i przeróżnych konfiguracji.
Amerykanie, Japończycy czy Europejczycy tworzyli systemowe rozwiązania wynikające
głównie z ich specyficznych cech społecznych. To co było dobre dla Japonii – filozofia Kaizen,
polegająca na powolnym lecz stałym wprowadzaniu zmian, nie musiało być akceptowane przez
Amerykanów. Społeczeństwo japońskie to populacja ludzi skromnych, rzetelnych, cierpliwych,
dociekliwych i punktualnych. Dla nich Kaizen, jak pisze M. Imai, to „traktowanie błędu, jak
ziarenek ryżu, które powinny być zebrane a błąd wyeliminowany”50. Również odmienność
japońskiej kultury przemysłowej wymuszała inne podejście do filozofii zarządzania przez
jakości.
Amerykanie nie doskonalą procesów drobnymi kroczkami. Nie mieści się to w ich
naturalnym dynamizmie i przedsiębiorczości. Na „Dziki Zachód” pojechało wielu emigrantów,
jednak zostali najwytrwalsi i przedsiębiorczy. Tym cechami charakteryzuje się dzisiejsze
społeczeństwo amerykańskie. To społeczeństwo łatwiej akceptuje filozofię reengineeringu, tj.
porzucenia stosowanych procedur procesowych i świeże spojrzenie na pracę potrzebą firmie
do wytworzenia produktu mającego określoną wartość dla klienta.
To właśnie Reengineering (R-g) jest filozofią propagującą analizowanie procesów
organizacji i ich gruntowną rewolucyjną przebudowę tak, aby we współczesnych
uwarunkowaniach gospodarczych zapewniały konkurencyjność firmy. Wybór rozwiązania, czy
doskonalić procesy ewolucyjnie czy rewolucyjnie jest dla każdej organizacji wielkim
problemem. Mają na to wpływ koszty związane z nowymi inwestycjami, zarówno w zakresie
infrastruktury, szkolenia ludzi, ale również podejście mentalne do zmian kultury organizacji
pracy. Te zmiany mają swój wpływ na innowacyjne rozwiązania. Daje się jednak zauważyć, że
w obydwu przypadkach (Kaizen, R-g) są to zmiany korzystne.
W Unii Europejskiej, która chce likwidować lukę innowacyjną i realizować program
zrównoważonego rozwoju daje się zaobserwować pogląd, że żadna z najnowszych koncepcji
zarządzania nie może pretendować do miana uniwersalnej prawdy, ponieważ w zarządzaniu
takich prawd nie ma.
50
M. Imai, Kaizen. Tajemnica sukcesów Japonii, (tł. L. Wasilewski), ZETOM, Warszawa 1999.
__ 41 __
Przedsiębiorczość w sieci – Internet szansą na wzrost konkurencyjności
POZIOM JAKOŚCI
POZIOM JAKOŚCI
innowacja
założony
poziom jakości
kaizen
innowacja
założony
poziom jakoś ci
rzeczywisty
pozim jakości
CZAS
a) sama innowacja
CZAS
b) innowacja + kaizen
Rys. 4.1. Innowacja i kazein
Źródło:L. Wasilewski, Wartości Kazein, Problemy Jakości 1993 nr 2
W Unii Europejskiej przeważ w świadomości społecznej filozofia TQM – zarówno Kaizen
jak i R-g nie jest tak popularny. Różnice między reengineringiem a TQM przedstawiono
w tabeli 4.1.
Tabela 4.1. Różnice między reengineringiem a TQM
Elementy
Doskonalenie (TQM)
Innowacje (BPR)
Punkt wyjścia
Istniejące procesy
Czysta kartka
Cele
Inkrementalne (5-20%)
Duże (co najmniej 50%)
Powtarzalność
Akt ciągły
Proces skończony
Czas trwania
Długi
Krótki
Orientacja
Działania oddolne
Działania odgórne
Obszar
Funkcja
Proces
Ryzyko
Średnie
Wysokie
Narzędzia
Metody statystyczne
Systemy informatyczne
Rodzaj zmian
Kulturowy
Strukturalny i kulturowy
Charakter zmian
Ewolucyjny
Rewolucyjny
Źródło: J. Żuchowski, Zarządzanie jakością procesów produktów i środowiska. Aspekty towaroznawcze,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2001.
Z reengineringu wycofywać zaczął się także same jego twórca (M. Hammer), który pod
wpływem krytyki stwierdził jednoznacznie: „Obecnie doszedłem do wniosku, że nie miałem
racji i sądzę, że radykalny charakter reengineringu, mimo że ważny i ekscytujący nie jest
aspektem najważniejszym”51.
Unia Europejska tradycje jakościowe wyniosła z kultury greckiej, kontynuowanej przez
Imperium Rzymskie (Platon, Arystoteles). Duży wpływ na procesy doskonalenia w Środkowej
i Zachodniej Europie miał czynnik religijny. Wyznawcy religii protestanckiej w formie etyki
purytańskiej narzucili sobie założenie, że praca jest podstawowym powołaniem człowieka na
Ziemi, a Bóg oczekuje od niego stałego doskonalenia pracy52. Staranność w wykonaniu pracy
jest błogosławieństwem, które w postaci bogactwa będzie nagrodą na Ziemi.
Na początku lat osiemdziesiątych ubiegłego stulecia Zachód z przerażeniem stwierdził, że
jakość wyrobów japońskich oraz ich atrakcyjność cenowa przewyższa dotychczasowe wyroby
51
52
M. Hammer, Reinżynieria i jest następstwa, PWN, Warszawa 1999.
S. Nikomach, Epoka purytańska a duch kapitalizmu, Biuletyn Informacyjny nr 1/2000 Klub Polskie Forum ISO 9000, Warszawa 2000.
__ 42 __
Przedsiębiorczość w sieci – Internet szansą na wzrost konkurencyjności
europejskie. Systematyczna praca Japończyków nad poprawą jakości przyniosła skutek.
W latach 1985-1987 po analizie japońskich osiągnięć oraz amerykańskich doświadczeniach,
Europa nastawiła się na normy ISO serii 9000 oraz związaną z nimi filozofię Total Quality
Management. Kompleksowe zarządzanie przez jakość według EFQM (European Foundation
for Quality Management) jest koncepcją prowadzącą do uporządkowania procesów i struktur
kierowania organizacją w celu osiągnięcia najlepszych wyników.
Filozofia TQM jest wynikiem zaakceptowania nauk B. Crosby’ego, E. Deminga
i J. Jurana, którzy choć różnili się w szczegółach koncepcyjnych, to jednak ideę jakości mieli
wspólną (tabela 4.2).
Tabela 4.2. Podejście wybitnych przedstawicieli do kluczowych problemów zarządzania przez jakość
Zagadnienie
Crosby
Definicja jakości
Zgodność z
oczekiwaniami
Zero defektów
Wykonanie
standardu
(motywacja)
Deming
Juran
Spełnienie oczekiwań rynku
przy niskich kosztach
Różne skale badania jakości,
zalecane stosowanie metod
statystycznych; krytyczne
podejście do idei – zero błędów
Redukcja odchyleń w wyniku
ciągłego procesu zmian;
wstrzymanie masowej kontroli
Przydatność użytkowa
Unikać zmuszania pracowników do
wykonywania pracy z bezwzględną
precyzją
Ogólne zapatrywanie na zarządzanie
ze szczególnym uwzględnieniem
czynnika ludzkiego.
Ogólne podejście
Prewencja zamiast
kontroli
Struktura koncepcji
14 kroków ulepszania
jakości
14 punktów dla kierownictwa
10 kroków ulepszania jakości
Statystyczny proces
kontroli
Odrzucenie
statystycznej
akceptacji poziomu
jakości
Należy wykorzystywać
statystycznie metody kontroli
jakości
Zalecane zastosowanie statystycznych
metod kontroli jakości, lecz z
umiarkowaniem; statystyczny proces
kontroli jakości nie może być
głównym narzędziem TQM
Stopień
odpowiedzialności
kierownictwa
wyższych szczebli
Odpowiedzialność za
jakość
Odpowiedzialność za 94%
problemów związanych z
jakością
Mniej niż 20% problemów
związanych z jakością można
przyporządkować robotnikom
Podstawy
usprawniania
Proces nie program;
określone cele
usprawnień
Projekt po projekcie; podejście
zespołowe do problemu, ustalanie
celów
Praca zespołowa
Zespoły usprawniania
jakości; związki
jakości
Ciągła redukcja odchyleń; cele
bez metody realizacji należy
eliminować
Udział pracowników w
podejmowaniu decyzji;
przełamywanie barier między
działami organizacji
Brak poziomu optymalnego;
ciągłe usprawnienie
Koszty jakości
Zaopatrzenie i
dostawy towarów
Ocenianie
sprzedawców
Koszty niezgodności;
jakość nic nie kosztuje
Określone
zapotrzebowanie;
większość problemów
związana jest z
nabywcą
Tak, wskazane także
ocenianie nabywców;
audity jakościowe
bezużyteczne
Podejście promujące koła jakości oraz
pracę zespołową
Jakość nie jest za darmo; można
określić poziom optymalny
Wymagane prowadzenie
ewidencji statystycznych oraz
wykresów kontrolnych; zbyt
późno na kontrole
Problemy o charakterze
kompleksowym; wprowadzenie
formalnych badań dostaw
Krytyczne podejście do
większości aspektów
zagadnienia
Tak, ale należy pomagać dostawcom
w ulepszeniu ich funkcjonowania
Źródło: opracowanie własne
Filozofia TQM uważana jest za uniwersalną metodę podnoszenia sprawności ludzkich
działań. European Foundation for Quality Management uważa, że za sprawą TQM Unia
Europejska stanie się główną siłą na rynku globalnym. Jej celem jest stwarzanie warunków do
wzrostu roli europejskiego przemysłu poprzez umacnianie pozycji zarządzania w strategii
jakościowej i innowacyjnej. EFQM pretenduje do stania się pierwszoplanową organizacją
promującą i przybliżającą TQM w Unii Europejskiej. Dokonując charakterystyki TQM
__ 43 __
Przedsiębiorczość w sieci – Internet szansą na wzrost konkurencyjności
Europejska Fundacja Zarządzania Jakością wskazała na następujące jej elementy:
przywództwo, politykę i strategię, zarządzanie zasobami ludzkimi, zadowolenie klientów
i pracowników, wpływ na społeczeństwo i środowisko 53.
4.4. Zintegrowany System Zarządzania a Zrównoważony Rozwój
Przyjęcie zrównoważonego rozwoju za podstawowy paradygmat praktyki społecznoekonomicznej znalazło swoje odbicie w regulacjach prawnych wielu krajów.
Zrównoważony rozwój został po raz pierwszy zdefiniowany w 1987 r. w tzw. Raporcie
Brundtland, jako „spełnienie potrzeb ekonomicznych, socjalnych i środowiskowych obecnej
generacji bez zagrożenia zdolności spełnienie potrzeb generacji następnych54.
Przyglądając się konstrukcjom Zrównoważonego Rozwoju i wynikającego z filozofii
TQM Zintegrowanego Systemu Zarządzania można dostrzec, że obszary potrzeb i wymagań w
obydwu tych rozwiązaniach są praktycznie tożsame (rys. 2).
Można więc przypuszczać z dużą dozą prawdopodobieństwa, że organizacje, które
zbudowały Zintegrowany System Zarządzania doskonale mogą realizować założenia
Zrównoważonego Rozwoju. W celu zrealizowania takiego rozwoju, organizacje coraz częściej
wprowadzają integrację systemową dążąc do certyfikacji zgodnej z wymaganiami norm
ISO 9001, ISO 14001, PN-N/OHSAS 18001. Krótko ujmując, dążą do zarządzania jakością
w warunkach bezpiecznych dla zdrowia, życia ludzkiego oraz dla środowiska naturalnego.
Budowa zintegrowanego systemu zarządzania, choć jest procesem pracochłonnym, ma
wiele zalet, tj.:
 kompleksowe spojrzenie na organizację i procesy w niej zachodzące,
 jedna wspólna dokumentacja zawierająca elementy wymagane zarówno przez normę
ISO 9001, jak i ISO 14001 czy PN-N/OHSAS 18001,
 możliwość jednoczesnego procesu certyfikacji i nadzoru systemu, co pozwala obniżyć
koszty nawet o 30%,
 otwartość i elastyczność w stosunku do wprowadzenia wymagań przyszłych norm,
 uzyskanie efektu synergii, która polega na doprowadzeniu do takiego współdziałania
różnych elementów systemu zarządzania, aby rezultat tego współdziałania był lepszy
i osiągany mniejszymi nakładami w stosunku do skuteczności uzyskiwanej w wyniku
niezależnego działania tych elementów55.
Z budowy ZSZ wynika, że integracja systemowa według filozofii TQM w bardzo istotnym
stopniu przysłużyć się może zrównoważonemu rozwojowi w Unii Europejskiej.
Reasumując można stwierdzić, że Unia Europejska przyjmując rozwiązania zawarte
w normach ISO (9001, 14001, 18001) pozyskuje cenne narzędzie realizacyjne w postaci ZSZ
wspierające zrównoważony rozwój.
53
54
55
E. Skrzypek, Jakość i efektywność, Wyd. UMCS, Lublin 2000.
Brundtland Report: Our Common Future 1987, Wydanie polskie: Nasza wspólna przyszłość: Raport Światowej Komisji ds. Środowiska i
Rozwoju, PWE, Warszawa 1991.
J. Łańcucki, Podstawy kompleksowego zarządzania jakością, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2006.
__ 44 __
Przedsiębiorczość w sieci – Internet szansą na wzrost konkurencyjności
DO
ISO 14001:2004
EMAS
ISO 9001:2000
CHECK
ZSZ
PLAN
PN-N 18001:2004
OHSAS 18000
SA 8000
ISO 22000:2005
HACCP
ACT
Rys. 4.2. Przykład Zintegrowanego Systemu Zarządzania Zrównoważonym Rozwojem
Źródło: opracowanie własne
Przyjęcie przez Unię Europejską filozofii TQM jako strategicznej filozofii zarządzania
organizacjami przyczynić się może do realizacji strategii lizbońskiej.
ZSZ może wskazywać na stopień zaawansowania rozwoju zrównoważonego, a także
określać poprawność kierunków działań na wszystkich szczeblach. ZSZ może w istotny
sposób przyczynić się do rozwoju innowacyjności procesowej, produktowej i organizacyjnej.
4.5. Innowacyjne rozwiązania projakościowe dla branży obuwniczej
(aspekty towaroznawcze)
Garbarstwo to tradycyjnie związany z regionem radomskim przemysł, który po kolejnych
wzlotach i upadkach znowu dynamicznie się rozwija. Ten przemysł to obecnie jeden
z najbardziej poszukujących nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań. Rozwiązania te
realizowane są głównie w obszarach poprawy jakości (asortymentowości), ekologii i bhp.
W zakładach garbarskich regionu radomskiego wdrażane są normy ISO i AQAP, które
wychodzą naprzeciw innowacyjnym przedsięwzięciom. Do osiągnięcia tych celów konieczne
są jednak innowacyjne narzędzia realizacyjne.
W Katedrze Nauk o Jakości Politechniki Radomskiej podjęto próbę opracowania takich
narzędzi, użytecznych do realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Narzędzia te zostały
sprawdzone w skali laboratoryjnej, jak i w praktyce gospodarczej.
Opracowano dwa typy narzędzi realizacyjnych:
 Technologiczny wyróżnik jakości (TWJ) – do oceny procesów i produktów garbarskich.
 Kolagenowy wskaźnik aminokwasowy (KWA) – do racjonalnego zagospodarowania
odpadów skórzanych.
Pierwszy wskaźnik kwantyfikuje jakość produktów i procesów, zaś drugi służy racjonalnej
gospodarce odpadami powstającymi w tym przemyśle. Widać więc, że obydwa te wskaźniki
mogą być użyteczne w realizacji celów zrównoważonego rozwoju.
W praktyce garbarskiej trudno jest jednoznacznie ocenić i porównać procesy wyprawy
i produkty będące ich wynikiem. Przydatność skór na wyroby garbarskie (skóry obuwiowe,
__ 45 __
Przedsiębiorczość w sieci – Internet szansą na wzrost konkurencyjności
galanteryjne, odzieżowe, itp.) determinuje szereg różnorodnych cech. Do najistotniejszych
należą:
 właściwości reologiczne takie jak: wydłużenie maksymalne, wytrzymałość na rozciąganie
i rozdzieranie,
 właściwości organoleptyczne tj.: ścisłość i gładkość lica, pełność skór itp.,
 wygląd warstwy licowej mający kluczowy wpływ na „estetyczny odbiór” skóry.
Wymienione wyżej cechy kształtowane są od chwili poczęcia zwierzęcia, od którego skóra
pochodzi, do czasu przekazania wyrobu finalnego do magazynu56. Garbarz przetwarzający
skóry surowe, nie ma wpływu na kształtowanie ich cech do momentu poddania skór działaniu
procesów wyprawy i uszlachetniania w zakładzie garbarskim. W wyniku tych procesów,
właściwości fizyko-chemiczne skóry ulegają znacznym zmianom. Szereg składników skóry
surowej zostaje usunięta – np.: włos, zrogowaciały naskórek, naczynia krwionośne, receptory
czuciowe, gruczoły łojowe i potowe, tłuszcze, białka globularne, a sam kolagen (podstawowy
składnik skóry) zostaje wypreparowany w postaci przestrzennej siatki włókien, która ulega
dalszej modyfikacji w kolejnych procesach wyprawy. Uzyskuje się dzięki temu produkt finalny
o odpowiednio zaprogramowanych właściwościach, tj. o odpowiedniej miękkości, ciągliwości,
pulchności i ścisłości lica, a także o określonych właściwościach reologicznych, właściwych dla
danego asortymentu skór57.
Przedstawiony poniżej technologiczny wyróżnik jakości pozwala jednoznacznie ocenić
proces wyprawy skór, jego poszczególne elementy, a także garbarski wyrób finalny.
Konstrukcja kompleksowego wyróżnika jakości skór (TWJ). Użyteczność
kompleksowego wyróżnika jakości przedstawiona została na przykładzie oceny skór
przeznaczonych na wierzchy obuwia. W tym przypadku ocenie jakościowej podlegały
wszystkie istotne dla skóry obuwiowej cechy, określane ogólnie mianem właściwości
reologicznych i organoleptycznych.
Właściwości reologiczne skóry – reologiczny wyróżnik jakości (Wr). Odpowiednie
właściwości reologiczne są niezwykle ważne przy produkcji obuwia i powinny być tak
ukształtowane, aby w procesie jego produkcji, gdzie okresowo skóra poddawana jest wysokim
naprężeniom, jej odporność na rozdzieranie, wydłużenie czy pękanie warstwy licowej
przewyższała wartość naprężeń występujących w czasie montażu obuwia lub podczas jego
użytkowania.
Każdy z wyróżników reologicznych jakości skóry, tj.:
 wydłużenie maksymalne,
 wytrzymałość na rozciąganie,
 wytrzymałość na rozdzieranie,
jest normowany tzn. ma określoną jednoznacznie wartość minimalną58.
W praktyce wyróżnik może wiec osiągnąć wartość równą lub większą od wymaganego
minimum, może też przyjąć wartość poniżej minimum.
Nowy, proponowany reologiczny wyróżnik jakości (Wr) jest iloczynem wyróżników
cząstkowych, takich jak:
 wyróżnika wydłużenia maksymalnego (W1),
 wyróżnika wytrzymałości na rozciąganie
(W2),
56
57
58
J. Golonka, Czynniki determinujące jakość skór na wierzchy obuwia, [w:] J. Żuchowski (red.), Towaroznawstwo wobec Integracji z Unią
Europejską, Politechnika Radomska, Radom 2004.
J. Żuchowski, J. Golonka, Badania nad wpływem procesów wyprawy na właściwości reologiczne i organoleptyczne skóry,
Towaroznawcze Problemy Jakości, 2004 1 s. 44-55.
PN-88/P-22131. Skóry wyprawione. Wyznaczenie wskaźników fizycznych przy rozciąganiu; PN-92/P-22134 Skóry wyprawione.
Wyznaczanie siły rozdzierającej.
__ 46 __
Przedsiębiorczość w sieci – Internet szansą na wzrost konkurencyjności

wyróżnika wytrzymałości na rozdzieranie
(W3).
Każdy wyróżnik przyjmuje następujące wartości:
 1 – dla wyniku zgodnego z normą (wartość wyróżnika równa lub wyższa od
normatywnej),
 0 – dla wyniku poniżej normy.
Reologiczny wyróżnik jakości przyjmuje wówczas postać: Wr = W1  W2  W3
Właściwości organoleptyczne – organoleptyczny wyróżnik jakości (Wo). Dla
obuwnika istotne są cechy skóry decydujące o estetyce obuwia. Dla wyglądu buta i jego
atrakcyjności ważne są pewne parametry spełniane przez skórę, a dostrzegalne na drodze
oględzin organoleptycznych. Są to następujące cechy:
 ścisłość warstwy licowej, która winna być równomierna na całej powierzchni skórzanej
części buta,
 gładkość lica cholewki (bez widocznych jarzm i ściągnięć),
 miękkość skóry, jej pełność i przyjemny chwyt,
 jakość błony licowej (bez zadrapań, blizn i uszkodzeń pochodzenia bakteryjnego itp.).
Tak więc z punktu widzenia przetwórcy skóry – obuwnika, istotne w ocenie crusta
przeznaczonego na wierzchy obuwia są następujące cechy:
a. ścisłość warstwy licowej (C1),
b. gładkość lica (C2),
c. pełność i pulchność skóry (C3),
d. jakość błony licowej (obraz lica).
W toku wyprawy skóry, od moczenia do tzw. dogarbowania, kształtowane są różne cechy
crusta, jednak przetwórca – garbarz nie ma żadnego wpływu na jakość błony licowej skóry,
gdyż została ona ukształtowana za życia zwierzęcia, a niektóre jej uszkodzenia powstały
w ubojni w wyniku złego wychłodzenia skór surowych59, błędów w procesie konserwacji itp.
Generalnie jednak przyjąć można, że procesy technologiczne prowadzące do uzyskania skóry
w stanie crust nie zmieniają „obrazu lica” w zakresie ciągłości jego błony (zadrapania, blizny,
uszkodzenia typu bakteryjnego itp.).
Z tej przyczyny w proponowanym kompleksowym wyróżniku jakości crusta, pominięto
jakość błony licowej, jako cechę „niesterowalną technologicznie”. W związku z tym
w organoleptycznym wyróżniku jakości (Wo) uwzględnione zostały trzy pierwsze
z wymienionych powyżej cech.
Nowy organoleptyczny wyróżnik jakości (Wo), jest więc sumą iloczynów oceny danej
cechy organoleptycznej, dokonanej w skali od 1-5 (C) i jednakowego współczynnika ważkości
dla każdej z tych cech (w) = 0,33.
Wyróżnik organoleptyczny zatem przyjmuje postać:
Wo = C1  w + C2  w + C3  w = 0,33  (C1 + C2 + C3)
Nowy kompleksowy wyróżnik jakości (TWJ) dla skór w stanie crust przeznaczonych
na wierzchy obuwia łączy w sobie wszystkie dotychczas wymienione wyróżniki, tj.:
 Wr – reologiczny wyróżnik jakości
 Wo – organoleptyczny wyróżnik jakości
i przyjmuje postać:
TWJ = Wr  Wo
Kompleksowy wyróżnik jakości (TWJ) w formie pełnej (rozwiniętej) przedstawia się
następująco:
59
J. Sikora, A. Stępień, M. Speranza, Główne aspekty wstępnych procesów garbowania skór, Przegląd Skórzany, 2001, 3.
__ 47 __
Przedsiębiorczość w sieci – Internet szansą na wzrost konkurencyjności
TWJ = W1  W2  W3(C1  0.33 + C2  0.33 + C3  0.33)
= 0.33  W1  W2  W3(C1+ C2+ C3)
Kolagenowy Wskaźnik Aminokwasowi został opracowany z myślą o prawidłowym
zaprojektowaniu procesu technologicznego utylizacji odpadów skór bydlęcych na
wysokobiałkowe mączki paszowe.
W przypadku mączek białkowych z odpadów skóry należałoby, kierując się
różnorodnością tych odpadów i ich różnorakim składem chemicznym, a tym samym
przydatnością do produkcji pasz, oczekiwać od wskaźnika aminokwasowego odpowiedzi nie
tylko – jaka jest jakość produktu finalnego, ale również – co jest niezmiernie istotne – czy
wykorzystano w procesie utylizacji odpowiedni rodzaj odpadów skórzanych.
Wychodząc naprzeciw tym problemom zaproponowano wprowadzenie metody tzw.
kolagenowego wskaźnika aminokwasowego.
W tej metodzie oparto się na tzw. minimalnym wzorcu białkowym, tj. wzorcu
kolagenowym. Preferuje ona przetwarzanie na mączki paszowe odpadów skórzanych
zawierających głównie białka sferoproteinowe ze względu na wartość pokarmową tych białek.
W metodzie kolagenowego wskaźnika aminokwasowego białkom strukturalnym (nie
posiadającym wartości odżywczej) przypisuje się minimalną liczbową wartość wskaźnika
aminokwasowego równą 1. Wzrastające od jedności wartości liczbowe określać będą udział
białek sferoproteinowych. Maksymalną – teoretycznie możliwą do osiągnięcia – wielkością jest
w tej metodzie liczba 10.
Metoda kolagenowego wskaźnika aminokwasowego oparta jest więc na 10-punktowej
skali ocen. Ilościowa zawartość poszczególnych aminokwasów w kolagenie zależy od rodzaju,
wieku jak również od gatunku, rasy i płci zwierzęcia.
Ponieważ najmniej zmienny jest skład aminokwasowy w organizmach zwierząt dorosłych
– zaproponowano oparcie wskaźnika kolagenowego na procentowej zawartości aminokwasów
egzogennych kolagenu w skórze bydlęcej. Z odpadów tego rodzaju skór przede wszystkim
produkowane powinny być mączki białkowe.
W celu wyliczenia wartości kolagenowego wskaźnika aminokwasowego należy obliczyć
wartości stosunków poszczególnych aminokwasów egzogennych zawartych w badanej mączce
utylizacyjnej w odniesieniu do aminokwasów wzorca kolagenowego. Następnie z tej
zbiorowości liczbowej należy obliczyć średnią geometryczną korzystając ze wzoru:
G  x1 x2 x3  xn
gdzie: G – średnia geometryczna stosunków aminokwasowych,
x1, x2, x3,..., xn – stosunki aminokwasów egzogennych.
W metodzie kolagenowego wskaźnika aminokwasowego zakłada się, że maksymalny
stosunek aminokwasów we wzorcu i badanej paszy nie może przekroczyć liczby 10. Obliczenia
wyników w tabeli 3 dokonuje się na podstawie zmodyfikowanego wzoru na średnią
geometryczną, tj.
1
log KWA  (log x1  log x2 log x3    log xn )
n
gdzie: KWA – kolagenowy wskaźnik aminokwasowy,
x1, x2, x3,..., xn – stosunki aminokwasów egzogennych,
n – liczba aminokwasów.
Proponowana metoda wskaźnika kolagenowego opracowana została przede wszystkim
z myślą o ocenie jakości białkowych mączek z odpadów skórzanych. Pozwala ona
__ 48 __
Przedsiębiorczość w sieci – Internet szansą na wzrost konkurencyjności
kwantyfikować jakość produktu finalnego informując jednocześnie o rodzaju przetwarzanych
odpadów skórzanych. Wzrost wartości kolagenowego wskaźnika aminokwasowego świadczy
o zmniejszeniu się w surowcu odpadowym elementów skóry właściwej (białka
skleroproteinowe) na rzecz tkanki przymięsnej (białka sferoproteinowe). Do oceny poziomu
jakości mączek utylizacyjnych pochodzenia zwierzęcego zaproponowany wskaźnik jest
znacznie czytelniejszy niż wskaźniki Osera czy Błocka i Mitchella.
W celu łatwiejszej interpretacji można przedstawić wartości kolagenowych wskaźników
aminokwasowych w procentach w odniesieniu do wzorca jaja kurzego, któremu
przyporządkowuje się maksymalną wartość – 100%.
W praktyce kolagenowe wskaźniki aminokowasowe służyć mogą do określenia
optymalnych parametrów technologicznych w procesach utylizacji.
Wyniki badań empirycznych zostały przedstawione w czterech referatach naukowych:
1) Żuchowski J., Golonka J., Usefulness of Technological Quality Discriminant (TWJ) in
Shaping the Quality of New Assortments of Leather for Shoe Uppers, 9th International
Commodity Science Conference, AE, Poznań 2007, s. 694-703.
2) Żuchowski J., Utilisation of hide wastes for the production of high-protein feed meals on
the basis of a “Collagen amino-acid index, Artykuł przyjęty do druku, 16th IGWT
Symposium, Seoul, Korea 2008.
3) Żuchowski J., Towaroznawstwo w realizacji strategii zrównoważonego rozwoju (na
przykładzie branży skórzanej), Artykuł przyjęty do druku w monografii pod redakcją
J. Żuchowskiego Towaroznawstwo w realizacji celów zrównoważonego rozwoju, Radom
2008
4) Żuchowski J., Golonka J., Zastosowanie technologicznego wyróżnika jakości do oceny
właściwości skór, Artykuł przyjęty do druku w monografii pod redakcją J. Żuchowskiego
Towaroznawstwo w realizacji celów zrównoważonego rozwoju, Radom 2008.
4.6. Wnioski
 Konkurencyjność i pozycja rynkowa mikroprzedsiębiorstw obuwniczych i odzieżowych
jest ściśle związania z realizacją strategii zrównoważonego rozwoju.
 Realizacja strategii zrównoważonego rozwoju powinna zostać przeniesiona z globalnych
poziomów na poziom podmiotów gospodarczych, w tym mikroprzedsiębiorstw.
 W branży obuwniczej i skórzanej realizacja zasad zrównoważonego rozwoju powinna
polegać na jakościowym doskonaleniu procesów produkcyjnych pod kątem wyrobów
finalnych i zmniejszenia destrukcyjnych skutków dla środowiska naturalnego i środowisk
pracy.
 W realizacji tej strategii niezwykle użyteczna staje się filozofia TQM oparta ma zasadach
PDCA.
 Dla realizacji tej strategii w mikroprzedsiębiorstwach obuwniczych i odzieżowych
użytecznymi mogą okazać się:
– Technologiczny Wyróżnik Jakości,
– Kolagenowy Wskaźnik Aminokwasowy.
 Te towaroznawcze narzędzia realizacji produkcyjnych celów jakościowych zostały
opracowane w Katedrze Nauk o Jakości Politechniki Radomskiej i sprawdzone w skali
laboratoryjnej i przemysłowej. Niektóre aspekty tych badań były przeprowadzane
w ramach programu Akcja COST 23 – Badanie wpływu projektów wsparcia na
konkurencyjność mikroprzedsiębiorstw.
__ 49 __
Przedsiębiorczość w sieci – Internet szansą na wzrost konkurencyjności



Technologiczny Wyróżnik Jakości służy do oceny właściwości mechanicznych
i organoleptycznych skór wyprawionych. Pozwala on kwantyfikować te cechy jakościowe
w procesie produkcji pod kątem przeznaczenia asortymentowego.
Kolagenowy Wyróżnik Aminokwasowy umożliwia analizowanie wartości użytkowej
odpadów garbarskich po procesie moczenia. Pozwala także analizować procesy utylizacji
pod kątem najkorzystniejszej wartości mączek białkowych.
Przedstawione towaroznawcze wskaźniki jakości mogą stanowić narzędzia przydatne do
oceny ekonomicznych aspektów procesów: produkcyjnego i środowiskowego
w mikroprzedsiębiorstwach branży obuwniczej i skórzanej.
__ 50 __
Przedsiębiorczość w sieci – Internet szansą na wzrost konkurencyjności
dr Maria Gagacka
5.
Organizacja partnerstwa i jego osiągnięcia
5. 1. Założenia Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL
Na szczeblu Unii Europejskiej realizacja Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL rozpoczęła się
w 2001 r.. Polska zdołała wziąć udział jedynie w drugiej rundzie, która rozpoczęła się w 2004
r. we wszystkich 25 krajach ówczesnej UE. Polska na realizację IW EQUAL w latach 20042008 uzyskała 133,99 mln euro, które pochodziły z Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz 44,64 min euro z budżetu krajowego.
IW EQUAL stanowi część strategii Unii Europejskiej na rzecz stworzenia większej liczby
lepszych miejsc pracy i zapewnienia szerokiego do nich dostępu. Jej nadrzędnym celem jest
inicjowanie zmian w sposobie udzielania pomocy grupom dyskryminowanym na rynku pracy.
W związku z tym inicjatywa ta wspiera tworzenie i testowanie – w drodze współpracy
międzynarodowej – „nowych sposobów zwalczania wszystkich form dyskryminacji
i nierówności na rynku pracy, które mogą mieć miejsce ze względu na płeć, pochodzenie
rasowe, etniczne, wyznanie, przekonania, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną,
wśród osób aktywnych zawodowo (zatrudnionych oraz poszukujących pracy).
IW EQUAL stwarza możliwości identyfikacji i przewidywania zmian na rynku pracy, jak
też wyposaża w nowe narzędzia monitorowania, zapobiegania i rozwiązywania wykrytych
problemów.
Funkcjonowanie IW EUQAL opiera się na sześciu zasadach:
1) podejście tematyczne (Thematic approach),
2) partnerstwo na rzecz rozwoju (Developmen tpartnership),
3) zaangażowanie grup dyskryminowanych (Empowerment),
4) współpraca ponadnarodowa (Transnational co-operation),
5) innowacyjność (Innovativeness),
6) adaptacja rezultatów do głównego nurtu polityki (Mainstreaming).
Zgodnie z zasadą drugą, działania podejmowanie w ramach IW EQUAL mogą być
realizowane jedynie przez instytucje, które zdecydują się połączyć swój potencjał, aby osiągnąć
określone cele i w tym celu stworzą Partnerstwo na Rzecz Rozwoju. Zawiązane Partnerstwo
musi określić, w jakim zakresie tematycznym będzie realizowało projekt, co jest zgodne
z zasadą pierwszą – podejściem tematycznym. Celem podejścia tematycznego jest
poszukiwanie nowych sposobów rozwiązywania problemów wspólnych dla różnych rodzajów
dyskryminacji i nierówności, zamiast skupiania się na poszczególnych grupach społecznych.
W ramach IW EQUAL określono dziewięć tematów priorytetowych, jednak w Polsce
zakres Inicjatywy został ograniczony do następujących pięciu tematów:
 Temat A: Ułatwianie wchodzenia i powrotu na rynek pracy osobom mającym trudności
z integracją lub reintegracją na rynku pracy, celem promowania rynku pracy otwartego dla
wszystkich - w tym temacie dąży się do wypracowania mechanizmów wyrównywania
szans zatrudnienia grup społecznych, doświadczających nierówności ze względu na brak
kwalifikacji i niski poziom wykształcenia, oraz zapewnienie ich udziału w rozwoju
społeczeństwa informacyjnego,
 Temat D: Wzmocnienie krajowej gospodarki społecznej (trzeciego sektora),
a w szczególności usług na rzecz społeczności lokalnych oraz poprawa jakości miejsc
pracy - w tym temacie wspiera się tworzenie polskiego modelu gospodarki społecznej,
a szczególną uwagę przywiązuje się do wypracowania metod zaangażowania społeczności
__ 51 __
Przedsiębiorczość w sieci – Internet szansą na wzrost konkurencyjności
lokalnych na rzecz wykorzystania instrumentów gospodarki społecznej w aktywizacji
zawodowej grup zagrożonych wykluczeniem z rynku pracy oraz na rzecz rewitalizacji
lokalnych rynków pracy,
 Temat F: Wspieranie zdolności przystosowawczych przedsiębiorstw i pracowników do
zmian strukturalnych w gospodarce oraz wykorzystania technologii informacyjnych
i innych nowych technologii - działania w tym temacie mają na celu ułatwianie
i wspomaganie wprowadzania nowych technologii i innowacyjnych rozwiązań
informacyjno-komunikacyjnych, które mają podnieść konkurencyjność przedsiębiorstw
oraz pobudzać świadomość pracodawców o konieczności dokształcania kadry
zarządzającej i pracowników, zwłaszcza osób starszych wiekiem i kobiet,
 Temat G: Godzenie życia rodzinnego i zawodowego oraz ponowna integracja kobiet
i mężczyzn, którzy opuścili rynek pracy, poprzez wdrażanie bardziej elastycznych
i efektywnych form organizacji pracy oraz działań towarzyszących - w ramach tego tematu
podejmowane są próby wypracowania modelowych rozwiązań sprzyjających godzeniu
życia zawodowego i rodzinnego (work-life balance) poprzez rozwój instytucji opieki nad
dziećmi i osobami zależnymi, ułatwienie podnoszenia kwalifikacji, promocję elastycznych
form zatrudnienia i organizacji pracy.
 Temat I: Pomoc w społecznej i zawodowej integracji osób ubiegających się o status
uchodźcy – działania realizowane w tym temacie mają na celu poprawę funkcjonowania
systemu opieki instytucjonalnej nad osobami ubiegającymi się o status uchodźcy, jak
również rozwój analiz i badań pożywiających na diagnozowanie i prognozowanie
przepływu uchodźców oraz edukację społeczną w zakresie współistnienia kultur.
Warunkiem uczestnictwa w Programie EQUAL była budowa Partnerstw. Wymagania
programu EQUAL dostarczyły dwóch podstawowych warunków powstawania kapitału
społecznego:
 podmiotom narzucono obowiązek zawiązania sieci współpracy w celu realizacji projektu,
 założono, że sieć współpracy będzie się opierać na całkowitej równości partnerów. Będą
oni mieli równy udział w procesie decyzyjnym i dostęp do informacji. Tym samym
podmioty zobowiązano do przestrzegania norm wzajemności.
Rys. 5.1. Tworzenie kapitału społecznego przez partnerstwa na rzecz rozwoju
Źródło; F. Piotrowski, R. Włoch, Idea partnerstwa w praktyce. Programu Inicjatywy Wspólnotowej
EQUAL, Wyd. Fundacja „Fundusz Współpracy”, Warszawa 2008, s. 8
__ 52 __
Przedsiębiorczość w sieci – Internet szansą na wzrost konkurencyjności
Partnerstwa EQUAL stanowią koalicje zawiązane w celu realizacji zadań konkretnego
projektu. Impuls do ich zawiązania nie powstał oddolnie, lecz został wyindukowany przez
instytucję działającą na poziomie reguł wyższego rzędu (powszechnych). Normy uogólnionej
wzajemności i sieci współpracy charakteryzują się jednak tym, że podlegają sprzężeniu
zwrotnemu – wzajemnie się wzmacniają, przyczyniając się przy tym do budowy uogólnionego
zaufania. Sztucznie wytworzone sieci powiązań skutkują powstaniem kontaktów między
instytucjami oraz, co równie ważne, kontaktów personalnych. Kapitał społeczny zostaje
wzmocniony. Udana współpraca w przypadku konkretnej inicjatywy buduje kapitał społeczny,
który może się przełożyć na dalsze współdziałanie na większą skalę. Można zatem założyć, że
Partnerstwa mają realną szansę na przyczynienie się do zbudowania kapitału społecznego
w Polsce (warunkiem jest tu jednak powodzenie ich przedsięwzięć)60.
Idea partnerstwa „narzucona” przez instytucję europejską może więc stać się owym
zewnętrznym bodźcem aktywizującym kapitał społeczny. Partnerstwo nie jest wartością samą
w sobie, choć niewątpliwie pomnaża kapitał społecznych, lecz jest skutecznym narzędziem
realizacji określonych zadań. Według T. Schimanka i M. Rymszy zadania związane
z partnerstwem można podzielić na dwie grupy:
 zadania projektowe,
 zadania kooperacyjne.
Zadania projektowe sprowadzają się do skutecznej i efektywnej realizacji projektu,
zgodnie z przyjętym planem, założonymi celami i spodziewanymi rezultatami projektu. Zadania
partnerstwa będą koncentrować się na dobrym rozpoznaniu potrzeb beneficjentów, rzetelnym
planowaniu działań, zarządzaniu ich realizacją oraz na ocenie osiągniętych rezultatów.
Szczególne znaczenie ma efektywne wykorzystanie mocnych stron partnerstwa: wartości
dodanej, uzupełniania się partnerów, przepływu wiedzy i doświadczeń między partnerami.
Ważnym zadaniem jest także dzielenie się doświadczeniami i wiedzą z innymi,
upowszechnianie dobrych praktyk i sprawdzonych w partnerstwie metod rozwiązywania
problemów społecznych.
W odniesieniu do współpracy zadania partnerstwa dotyczą przede wszystkim utrzymania
i rozwoju dobrych relacji między partnerami. Wśród tych zadań są te, które wiążą się
z zarządzaniem partnerstwem, ale także i te, które pozwalają partnerom osiągać indywidualne
korzyści z udziału w partnerstwie. Najważniejsze z nich to stałe ocenianie współpracy oraz
doskonalenie jej zasad i mechanizmów, wymiana informacji i doświadczeń między partnerami
(nie tylko w zakresie realizowanego wspólnie projektu), edukacja, budowanie wspólnych
wartości, podtrzymywanie zaangażowania, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów
indywidualnych partnerów i wreszcie podejmowanie kolejnych działań i projektów.
Rolę partnerstwa można także rozpatrywać na dwóch płaszczyznach: zewnętrznej
(otoczenie) i wewnętrznej (partnerzy).
Z punktu widzenia otoczenia partnerstwo to sposób na:
 lepsze postrzeganie potrzeb społecznych przez instytucje odpowiadające za ich
zaspokajanie,
 realizowanie działań pozwalających na osiąganie celów istotnych społecznie,
przyczyniających się do rozwiązywania problemów społecznych,
 pobudzanie aktywności społecznej,
60
F. Piotrowski, R. Włoch, Idea partnerstwa w praktyce. …, s. 9
__ 53 __
Przedsiębiorczość w sieci – Internet szansą na wzrost konkurencyjności

łączenie i uzupełnianie się kapitałów: materialnego, ludzkiego i społecznego oraz
wykorzystanie tych połączonych potencjałów do realizacji wspólnych, zintegrowanych
celów,
 podnoszenie jakości usług świadczonych przez partnerów, ale również przez mechanizmy
konkurencyjne i inne instytucje będące poza partnerstwem,
 wykorzystanie zewnętrznych szans rozwojowych i źródeł finansowania działań służących
istotnym celom społecznym,
 bycie liderem zmian, podejmowanie ryzyka wprowadzania nowych rozwiązań,
 promowanie idei współpracy, dialogu i konsensusu jako podstaw życia społecznego,
 odbudowywanie wzajemnego zaufania i budowanie sieci powiązań społecznych.
Z punktu widzenia wewnętrznego, czyli uczestników partnerstwa, jest ono dobrym
sposobem na:
 indywidualny rozwój ludzi i instytucji,
 poszerzenie zakresu działania każdego z partnerów,
 podniesienie jakości własnych działań,
 poprawę reputacji, poszerzenie indywidualnego kapitału społecznego zaufania,
 możliwość skorzystania z wiedzy i doświadczeń innych partnerów,
 dyskusję, ścieranie się poglądów, generowanie nowych pomysłów i projektów,
 bycie – wspólnie z innymi partnerami – liderem zmian,
 wykorzystywanie zewnętrznego wsparcia dla własnego rozwoju61.
Realizacja zasady empowerment ma na celu podniesienie rzeczywistej zdolności grup
dyskryminowanych do wpływania na działania Partnerstwa i zwiększenia w ten sposób
skuteczności tych działań.
Partnerstwa na Rzecz Rozwoju zobowiązane są również, zgodnie z czwartą zasadą, do
nawiązania współpracy z Partnerstwami realizującymi podobne projekty w ramach tego
samego tematu. Ta wymiana doświadczeń międzynarodowych i wspólnie wypracowane
produkty powodują, że możliwe jest osiągnięcie efektu synergii w skali międzynarodowej
(Partnerstwo międzynarodowe stanowi odpowiednik Partnerstwa na Rzecz Rozwoju
zawiązywanego na szczeblu krajowym). Wypracowane w ramach prac Partnerstwa rezultaty są
następnie włączane do głównego nurtu polityki na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym
w zakresie określania kierunków i sposobu wdrażania polityki zatrudnienia. Dzięki temu mogą
one być szeroko wykorzystywane dla poprawy sytuacji grup dyskryminowanych długo po
zakończeniu działań poszczególnych projektach, jak i całej Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.
5.2. Przedsiębiorczość w sieci – Internet szansą na wzrost konkurencyjności – założenia
projektu
Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL „Przedsiębiorczość w sieci – Internet
szansą na wzrost konkurencyjności” realizowany był w obszarze tematycznym: F –
Wspieranie zdolności przystosowawczych przedsiębiorstw i pracowników do zmian
strukturalnych w gospodarce oraz wykorzystania technologii informacyjnych i innych nowych
technologii.
Partnerstwo na Rzecz Rozwoju składało się z dwunastu partnerów/instytucji. Liderem
i administratorem projektu był Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut
Badawczy w Radomiu. Pozostali Partnerzy to: Szydłowieckie Forum Gospodarcze
w Szydłowce, Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, Towarzystwo ALTUM w Rzeszowie,
61
T. Schimanek, M. Rymsza, E jak EQUAL, P jak Partnerstwo, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2007, s. 22-23.
__ 54 __
Przedsiębiorczość w sieci – Internet szansą na wzrost konkurencyjności
Eduserwis spółka jawna w Poznaniu, Fundacja na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości
w Suwałkach, Związek Rzemiosła Polskiego w Warszawie, DEMOS Polska Sp. z o.o.,
Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Centralny Ośrodek BadawczoRozwojowy Przemysłu Poligraficznego w Radomiu, Gmina Miasta Radom, Fundacja Rozwoju
Regionów i Przedsiębiorczości w Mogilnie.
Poniżej przedstawiono schemat funkcjonowania Partnerstwa.
Rys.5.2.
Schemat organizacji i zarządzania Partnerstwa na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorczość w sieci –
Internet szansą na wzrost konkurencyjności
Źródło: H. Bednarczyk Wniosek ITeE-PIB – Działanie II 2005 r.



Przyjęty model Partnerstwa spełniał następujące zasady:
Motywacji angażowania się w projekt partnerski. Potencjalni uczestnicy powinni mieli
rzeczywistą chęć uczestniczenia w Partnerstwie, a nie tylko dążyli do realizacji
egoistycznych interesów. Ich decyzja była jednak świadoma i oparta na uprzednio
przeprowadzonym bilansie korzyści.
Struktury Partnerstwa. Cele i priorytety działań oraz podział zadań w ramach
Partnerstwa zostały ustalone wspólnie. Mechanizm zarządzania był przejrzysty,
demokratyczny, uwzględniał sposoby rozwiązywania konfliktów. Przestrzegano zasady
równości. Kluczem do sprawnego funkcjonowania Partnerstwa było wyłonienie
przywódcy – koordynatora. Tę rolę w projekcie spełniała dr Dorota Koprowska.
Formy Partnerstwa. Zawarcie umowy partnerskiej stworzył czytelną strukturę
partnerstwa. Zapisywani w niej tylko kwestie najważniejsze dla funkcjonowania
Partnerstwa, resztę zaś pozostawiono decyzjom podejmowanym przez partnerów w
trakcie realizacji wspólnych działań..
__ 55 __
Przedsiębiorczość w sieci – Internet szansą na wzrost konkurencyjności

Obiegu informacji w ramach Partnerstwa. Podstawowym warunkiem była jasność,
przejrzystość i sprawność przepływu informacji. Przeprowadzono także autoewaluację.
Duże znaczenie dla funkcjonowania Partnerstwa miały procesy samouczenia się.
Celem projektu jest wzrost konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw poprzez
implementację modelu zastosowania technologii informatycznych do podnoszenia jakości
i powszechnej dostępności usług wspierających. Punktem kluczowym jest stworzenie
możliwości zapewniających w szybki, prosty i nie wymagający dużych nakładów finansowych
dostęp do usług wspierających funkcjonowanie mikroprzedsiębiorstw. Spełnione są więc
warunki, zmierzające do działań na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Wspieranie
mikroprzedsiębiorstw nie pozostanie również bez pozytywnego wpływu na rozwój lokalny,
gdyż w wielu regionach kraju stanowią one ogromny odsetek wszystkich miejsc pracy,
generując zyski o charakterze zarówno ekonomicznym, jak i społecznym.
Partnerstwo na Rzecz Rozwoju polega na wspieraniu zdolności dostosowawczych
mikroprzedsiębiorstw i zatrudnionych w nich pracowników do zmian strukturalnych
w gospodarce poprzez wykorzystywanie technologii informatycznych i nowych technologii.
W ramach tak zdefiniowanego tematu Partnerstwa, jego celem głównym było opracowanie
i przetestowanie modelu transferu wiedzy rozmaitych usług wspomagających dla
mikroprzedsiębiorstw w oparciu o nowoczesne technologie informacyjne. Stworzyć to miało
możliwość dostosowania mikroprzedsiębiorstw do zasad społeczeństwa informacyjnego
i gospodarki rynkowej oraz rozwinąć pracodawców i pracobiorców zatrudnionych w tym
sektorze świadomość potrzeby ustawicznego kształcenia w celu zwiększenia konkurencyjności
firm różnych sektorów i branż.
Projekt realizowany w latach 2004-2007 składał się z trzech działań.
W ramach Działania l – realizowanego do maja 2005 roku zrealizowano następujące
zadania:
 identyfikacja kompetencji uczestników Partnerstwa w kontekście przyszłej współpracy,
 opracowanie struktury zarządzania finansami, systemu monitoringu, ewaluacji i promocji
projektu,
 określenie strategii i mechanizmów wprowadza zasad polityki horyzontalnej,
 diagnoza barier prowadzących do wykluczenia cyfrowego, dyskryminacji na rynku pracy
zarówno w zakresie dostępności do wiedzy, jak i w zakresie wykorzystywania nowych
technologii informatycznych;
 identyfikacja grupy docelowej dla opracowania i testowania rozwiązań oraz określenie roli
grupy docelowej w pracach i działaniach Partnerstwa,
 konsultacje środowiskowe,
 opracowanie założeń modelu zastosowania technologii informatycznych do podnoszenia
jakości i powszechnej dostępności usług wspierających mikroprzedsiębiorczość,
 podpisanie umowy o Partnerstwie na rzecz Rozwoju;
 zawarcie umowy o Partnerstwie Ponadnarodowym, w tym opracowywanie strategii
współpracy ponadnarodowej,
 przygotowanie międzyorganizacyjnej mobilnej struktury współpracy zdolnej do
opracowania modelu promującego kształcenie ustawiczne w zakresie wykorzystywania
nowych technologii informatycznych przez beneficjentów;
 określenie strategii i szczegółowego programu działań oraz budżetu do Działań 2 i 3.
__ 56 __
Przedsiębiorczość w sieci – Internet szansą na wzrost konkurencyjności
Działanie 2 realizowane w okresie czerwiec 2005 – czerwiec 2007 a w jego ramach
opracowano i przetestowano model.
Beneficjenci ostateczni
Podstawową grupą beneficjentów wskazanych przez Partnerstwo na Rzecz Rozwoju byli
mikroprzedsiębiorcy, których uznano tu za grupę dyskryminowaną na rynku pracy. Grupa ta,
charakteryzująca się wysoką w porównaniu z innymi aktywnością, zapewniająca zatrudnienie
sobie i innym, napotyka w swym funkcjonowaniu na wiele barier. Mikroprzedsiębiorstwa
dysponują zazwycząj niewielkimi środkami, skutecznie blokującymi możliwość inwestowania
i rozwoju. Te i inne trudności wynikają w dużym stopniu z ograniczonego dostępu do
profesjonalnych usług informacyjnych i doradczych, czego przyczynami są takie zjawiska jak:
 brak wystarczającej wiedzy na temat możliwości skorzystania z nich,
 niewielkie w porównaniu z dużymi firmami zasoby ludzkie i czasowe, umożliwiające
korzystanie z usług wspierających,
 bariera psychologiczna wywołana przekonaniem dużej części mikroprzedsiębiorców
o tym, że pewne usługi wymagają gruntowniejszego przygotowania merytorycznego niż
to, którym dysponują.
Sektor usługowy mikroprzedsiębiorców jest najbardziej dynamicznie rozwijającym się
rynkiem. Usługi wsparcia kierowane do tego sektora spowodują wzrost konkurencyjności
mikroprzedsiębiorstw i mogą wpłynąć na wzrost zatrudnienia Zastosowanie Internetu będzie
miało rewolucyjne znaczenie w kontaktach business to business i od każdego przedsiębiorstwa
będzie wymagać nowego zachowania się na rynku. Polskie przedsiębiorstwa, aby sprostać tym
wymogom, będą musiały nauczyć się funkcjonować w nowym środowisku i wprowadzić
szereg innowacji.
Rys. 5.3. Partnerzy i beneficjenci projektu
Źródło: ITeE–PIB. Dokumentacja projektu
__ 57 __
Przedsiębiorczość w sieci – Internet szansą na wzrost konkurencyjności
Jak wykazują wcześniejsze badania, potrzeby informacyjne MSP są w poważnym stopniu
niezaspokojone. Wśród wielu możliwości dostępu do informacji istotną rolę, również i w
Polsce zaczyna pełnić Internet, który umożliwia:

dostęp do rozproszonej po całym świecie informacji,

tanie przesyłanie danych,

prowadzenie handlu elektronicznego.
Firmy potrafią posługiwać się Internetem przy pozyskiwaniu informacji rynkowych,
natomiast część z nich ma później trudności w praktycznym zastosowaniu zdobytej wiedzy do
poprawy efektywności działania firmy.
Mikroprzedsiębiorstw odzieżowe i obuwnicze uczestniczące w programie mają utrudnione
funkcjonowanie i rozwój ze względu na brak wiedzy ogólnej i specjalistycznej oraz szczególnie
silną konkurencję ze strony podmiotów zagranicznych, zwłaszcza z Dalekiego Wschodu.
Badania pilotażowe prowadzone były w dwóch etapach. W pierwszym etapie
przeprowadzonym na grupie 60 mikroprzedsiębiorstw z województwa mazowieckiego
testowano wszelkie narzędzia, które wykorzystane zostały w ramach Działania 2.
Wykorzystana została także zasada empowermentu, wyrażająca się w bezpośrednim udziale
beneficjentów na etapie budowy i tworzenia narzędzi badawczych. Drugi etap przeprowadzony
został na grupie 400 przedsiębiorstw z 4 województw. Rezultatami działania 2 było:
 określenie potrzeb w zakresie wiedzy w mikroprzedsiębiorstwach niezbędnej do
podnoszenia konkurencyjności firmy,
 określenie barier w zakresie dostępu do wiedzy, wykorzystania technologii informatycznej
w dostępie do wiedzy, wykorzystania technologii informatycznej w zarządzaniu firmą,
które mogą zwiększać ryzyko wykluczenia cyfrowego,
 wdrożenie narzędzia umożliwiającego wykorzystanie technologii informatycznych do
podnoszenia jakości i powszechnej dostępności usług wspierających takich jak e-learning
na bazie modułów samokształceniowych, doradztwo biznesowe czy aktualny informator
oraz pasaż handlowy,
 opracowanie na bazie potrzeb pakietów do kształcenia modułowego z wykorzystaniem
Internetu,
 podniesienie aktywności w zakresie wykorzystania komputera i Internetu jako narzędzi
służących do rozwoju mikroprzedsiębiorstw,
 wzrost konkurencyjności w mikrofirmach uczestniczących w projekcie,
 podniesienie poziomu wiedzy ogólnej i branżowej wśród właścicieli i pracowników
mikroprzedsiębiorstw,
 wzrost znaczenia profesjonalnego doradztwa dla rozwoju firmy,
 udział mikroprzedsiębiorców w wizytach studyjnych w ramach Partnerstw
Ponadnarodowych.
 wypracowanie dobrych wzorców samodzielnego korzystania z platform informacyjnoszkoleniowych oferowanych przez inne ośrodki (centra podobne do tworzonego w ramach
projektu Wortalu dla Mikroprzedsiębiorstw. Zakładano, że uczestnicy szkoleń
realizowanych w ramach projektu, po jego zakończeniu będą przygotowani do
samodzielnego zdobywania wiedzy w ten sposób,
 wytworzenie Wortalu dla Mikroprzedsiębiorstw, który jest naturalnym narzędziem
upowszechniania i wdrażania najlepszych wzorców opracowanych w ramach projektu.
Wortal jestużywany do wymiany informacji zarówno pomiędzy instytucjami wchodzącymi
w skład partnerstwa, jak i grupą docelową. Ponadto uczestnicy szkolenia mogą poprzez
platformę logować się do systemu, w którym udostępniono kursy e-leamingowe.
__ 58 __
Przedsiębiorczość w sieci – Internet szansą na wzrost konkurencyjności
Działanie 3 to działania na rzecz upowszechniania modelu i promocji rozwiązań wśród
beneficjentów.
Osiągnięte rezultaty projektu
5.3 Potrzeby beneficjentów jako podstawa modelu transferu wiedzy
Celem przeprowadzonych badań stanowiących integralną część Działania 2 w ramach
programu „Przedsiębiorczość w sieci – Internet szansą na wzrost konkurencyjności” jest
diagnoza kondycji mikroprzedsiębiorstw, w wyniku której:
 określone zostały potrzeby niezbędne do podnoszenia konkurencyjności firmy,
 określone zostały bariery tkwiące w sferze kapitału ludzkiego, dotyczące dostępu do
wiedzy i wykorzystania technologii informatycznych w trzech zakresach:
 pozyskiwania wiedzy i informacji,
 zarządzania firmą,
 tworzenia nawyku uczenia się i samorozwoju poprzez technologię informatyczną.
Diagnoza potrzeb i barier stała się w dalszej kolejności podstawą do opracowania
programów doradczych i e-learningowych pozwalających zrealizować cele określone
w badaniu.
Do zasadniczej części badań zostało zaangażowanych 202 przedsiębiorstwa biorące udział
w programie z czterech województw: mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego,
kujawsko-pomorskiego z zachowaniem reprezentacji przeprowadzonych badań. Grupa ta
została poddana badaniom diagnozującym potrzeby i bariery a późniejszym okresie będzie
także przedmiotem procedur ewaluacyjnych całego programu.
Przedmiotem badania są mikroprzedsiębiorstwa (do 9 zatrudnionych) reprezentujące 5
branż: poligraficzną, obuwniczą, odzieżową, fotograficzną i drzewną oraz – jako grupa
kontrolna – przedsiębiorstwa z pozostałych branż. Udział wzięło 202 firm reprezentujących
wszystkie prezentowane branże (27 firm branży drzewnej, 24 poligraficznej, 23 odzieżowej, 21
obuwniczej, 20 fotograficznej i 87, firm jako grupa kontrolna spoza wymienionych branż).
Przeprowadzone badania stały się podstawą zbudowania adekwatnego dla tej grupy
przedsiębiorstw modelu transferu wiedzy. Ową adekwatność należy szczególnie mocno
podkreślić, bowiem wzorce transferu wiedzy stosowane przez instytucje w Polsce rzadko
uwzględniają specyfikę przedsiębiorstw, a jeżeli nawet uwzględniają to zupełnie ignorują
odrębność mikroprzedsiębiorstw wśród sektora MSP.
Struktura modelu przedstawiona na powyższym schemacie obejmuje następujące
elementy:
 potrzeby edukacyjne,
 Internetowy doradca przedsiębiorcy,
 e-doradztwo,
 e-learning,
 e-współpraca,
 lokalny i główny nurt polityki,
 monitoring i ewaluacja.
__ 59 __
Przedsiębiorczość w sieci – Internet szansą na wzrost konkurencyjności
GOSPODARKA
RYNEK PRACY
KIERUNKI ROZWOJU
Wzrost konkurencyjności
Wdrożenie
e-learning
POTRZEBY
MIKROPRZEDSIĘBIORSTW
SKŁADOWE REZULTATU
INNOWACYJNA USTAWICZNA
EDUKACJA ZAWODOWA
Klasyfikacja
zawodów
i specjalności
Standardy
kwalifikacji
zawodowych
Standardy
kształcenia
modułowego
MES MOP
Standardy
edukacyjne
Standardy
e-learningowe
1. Modułowe
programy
szkolenia
zawodowego
2. Pakiety
edukacyjne
– Poradnik
dla słuchacza
– Poradnik
dla wykładowcy
Procesy
Kształcenia
i doskonalenia
3. Doradztwo
e-learningowe
REZULTATY
BADAŃ
Raport
badań
barier
i potrzeb
Analiza
dostępnych
modułowych
programów
szkolenia
zawodowego
Analiza
technologii
e-learning
2. Biblioteka
artykułów,
publikacji
I
N
N
O
W
A
C
J
E
1. Biblioteka
modułowych
programów
szkolenia
zawodowego
(e-learning)
Wortal Internetowy
Doradca Przedsiębiorcy
Biblioteka modułowych
programów szkolenia
zawodowego
(klasyczna forma
kształcenia)
Seminaria
integracyjno-szkoleniowe
Opracowanie i modyfikacja rezultatu
TRANSFORMACJA
TRANSFER
Rys. 5.4. Model transferu wiedzy i usług wspomagających mikroprzedsiębiorstwa
Źródło: H. Bednarczyk, D. Koprowska, T. Sułkowski Dokumentacja projektu ITeE–PIB
Transfer wiedzy odbywa się poprzez specjalnie skonstruowany wortal Internetowy
Doradca Przedsiębiorcy, który jest zintegrowanym narzędziem wspierającym realizację celów
projektu. Zastosowano w nim nowoczesne technologie informatyczne, integrujące trzy nurty
wsparcia: doradztwo, informacje i szkolenie. Podstawowe zadania wortalu to:
 dostarczanie informacji z zakresu: zarządzania firmą, marketingu, promocji, logistyki,
nowych krajowych i unijnych aktów prawnych, systemów informatycznych oraz
specjalistycznej wiedzy (nowe technologie, materiały, urządzenia) dla wybranych branż,
 realizacja szkoleń e-learning i samokształcenia właścicieli i pracowników małych firm,
 prowadzenie profesjonalnego doradztwa w obszarach: określonych przez tematykę
szkoleń e-learning; inicjowanych przez Doradców, dotyczących nowoczesnych technologii
i rozwiązań, nowych produktów, nowych aktów prawnych, organizowanych targów,
wystaw itp.; inicjowanych przez mikroprzedsiębiorców uczestniczących w projekcie,
 e-współpraca
Rezultat projektu adresowany jest do 400 mikroprzedsiębiorstw prowadzących działalność
gospodarczą w branżach (drzewnej, obuwniczej, odzieżowej, poligraficznej, fotograficznej,
a także branżach różnych).
__ 60 __
Przedsiębiorczość w sieci – Internet szansą na wzrost konkurencyjności
Wortal umożliwia ponadto współpracę partnerską w branżowej, lokalnej, krajowej,
europejskiej sieci współpracy, promocje mikrofirm uczestniczących w projekcie na
organizowanych branżowych, specjalistycznych konferencjach, seminariach, wystawach62.
Zintegrowane środowisko informatyczne Wortalu
• e-doradztwo (doradcy on-line, 314 tematów konsultacji,
20 tys. logowań Beneficjentów, 120 tys. wejść na Wortal)
• e-learning (9 kursów: 25 jednostek modułowych,
66 jednostek szkoleniowych, 259 uczestników)
• e-współpraca mikroprzedsiębiorstw
Rys. 5.5. Projekt wortalu
Źródło: J. Marciniak, T. Sułkowski Dokumentacja projektu, Eduserwis, ITeE–PIB
Beneficjenci Projektu, którymi było 400 mikroprzedsiębiorstw z 4 województw –
mazowieckie, podkarpackie, podlaskie i kujawsko-pomorskie, reprezentujących 5 branż
specjalistycznych – poligraficzna, fotograficzna, odzieżowa, obuwnicza, drzewna) i inne
otrzymali wsparcie materialne i pozamaterialne w postaci:
• 60 komputerów i uzupełniony sprzęt towarzyszący,
• 180 specjalistycznych programów komputerowych,
62
www.equal.org.pl
__ 61 __
Przedsiębiorczość w sieci – Internet szansą na wzrost konkurencyjności
•
•
•
•
•
•
•
zwrot kosztów połączeń internetowych – wszystkich mikroprzedsiębiorstw w okresie
realizacji projektu,
e-doradztwo 314 tematów konsultacji, 20 000 wejść beneficjentów, około 100 000
innych,
e-learning opracowano i przeprowadzono 9 kursów (25 j. modułowych, 66 j. szkoleniowych),
wizyty studyjne w 6 krajach, 32 instytucjach, 88 uczestników,
wydawnictwa 8 monografii (5 400 egz.) 31 artykułów naukowych, 25 prasowych,
seminaria 17 branżowych i lokalnych (350 uczestników z mikroprzedsiębiorstw),
2 konferencje międzynarodowe,
zasoby wortalu mikroprzedsiębiorczość (143 artykuły, aktualności, komunikacja).
„Miękkie” efekty projektu
5.4. Pomnażanie i rozwój kapitału ludzkiego beneficjentów
Centralną kategorią wśród czynników rozwojowych współczesnej organizacji staje się
kapitał ludzki. Najważniejszą cechą kapitału ludzkiego jest jego nierozerwalny związek z osobą
ludzką. Nie jest możliwe oddzielenie człowieka od jego kapitału. Kapitał jest więc czynnikiem,
który w wymiarze jednostkowym stanowi źródło przewagi konkurencyjnej. Tomasz Kawka
zwraca w związku z tym uwagę na paradoks w nim tkwiący. Kapitał ten będący „mozaiką
kwalifikacji, talentu, doświadczenia poświęcenia, daje pełen obraz wartości firmy. Wartości te
tkwią w ludziach (pracownikach, kooperantach, konsultantach, klientach itp.) i generalnie
nigdy nie będą w dłuższym horyzoncie własnością firmy. (…) To, na czym aktualnie firmy
powinny budować swoją przewagę konkurencyjną nie jest ich własnością”63
Wzrost kapitału ludzkiego w organizacji może się odbywać trzema sposobami:
 jako zasób informacyjny, dzięki któremu ludzie dowiadują się o nowych szansach
rynkowych,
 jako aktywne wsparcie, pozwalające jednostkom osiągać cele życiowe,
 jako znaczący kanał transmisji wartości, postaw i umiejętności.
Osiągnięcia jednostki w zakresie kreowania własnego kapitału intelektualnego zależą od
stopnia jej dojrzałości – innowacyjnej i ekonomicznej, dzięki którym jednostka dysponuje:
 umiejętnością dostrzegania różnorodnych zjawisk, mogących mieć wpływ na jej sytuację,
 umiejętnością kojarzenia tych zjawisk z poznanymi wzorcami w oparciu o posiadany już
zasób wiedzy,
 umiejętnością dostrzegania możliwości i konieczności działania,
 umiejętnością zdobywania dostępu do zasobów i uruchamiania ich64.
To właśnie te wymienione wyżej czynniki stały się podstawą rozwoju kapitału
osobniczego beneficjentów projektu. Do pierwszej grupy korzyści wpływających na rezultat
tak rozumianego projektu należy uznać wzrost wiedzy i nabywanie nowych kompetencji. Już
oczekiwania beneficjentów projektu wobec własnego zaangażowania w to przedsięwzięcie
wskazywały na świadomość deficytu wiedzy i konieczność jej zdobywania i pogłębiania.
63
64
T. Kawka, Kapitał ludzki a przedsiębiorczość – aspekty teoretyczne, [w:] M. Juchnowicz (red.), Kapitał
ludzki a kształtowanie przedsiębiorczości, Poltext, Warszawa 2004, s. 70.
T. Bal-Woźniak, Kreowanie kapitału intelektualnego, [w:] M.G. Woźnik (red.), Nierówności społeczne a
wzrost gospodarczy, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2003, s. 147.
__ 62 __
Przedsiębiorczość w sieci – Internet szansą na wzrost konkurencyjności
inne
1%
nauka nowych programów komputerowych
5%
dostarczenie przez firmy doradcze nowego
sprzętu informatycznego
7%
dostarczenie pracownikom nowej wiedzy
7%
lepsze przygotowanie pracowników w zakresie
marketingu i tworzenia firmy nastwionej na
chęć zmiany zasad organziacji i zarządzania
firmą
sytuacja na rynku zmusza do efektywniejszego
działania
dostarczenie nowych technologii
informatycznych
dostarczenie nowej wiedzy, która umożliwi
zmiany
10%
16%
18%
26%
66%
.
2
Rys. 5.6. Oczekiwania związane z uczestnictwem w projekcie
Źródło: wyniki badań ankietowych
Jak pokazuje powyższe zestawienie sporządzone przez ewaluatora projektu Towarzystwo
Altum, brak wiedzy był jednym z dominujących wskazań beneficjentów. Jej brak uniemożliwia
także skorzystanie z istniejącej oferty wsparcia dla mikroprzedsiębiorstw, stając się
symptomem wykluczenia informatycznego. Potwierdzają to inne dane o projekcie, w którym
ewaluator pyta o źródła informacji o programie wśród beneficjentów. Tylko co dziesiąta firma
była w stanie sama odnaleźć ofertę do niej adresowaną. Zdecydowana większość
beneficjentów wcześniej takich możliwości sama nie dostrzegła. Potrzebna była pomoc
organizacji i osób z zewnętrznego otoczenia firmy.
Podniesienie poziomu wiedzy własnej i własnych pracowników jest najbardziej
wymiernym zdaniem badanych rezultatem projektu.
74%
11%
9%
3%
zwiększył się
zakres mojej
wiedzy
zmienił się
mój sposób
zarządzania
firmą
zwiększył się
zakres wiedzy
pracowników
firmy
poprawiły się
stosunki
międzyludzkie
w firmie
zwiększyło się
znaczenie
firmy na rynku
lokalnym
firma
funkcjonuje
zdecydoanie
efektywniej
4%
1%
inne
11%
Rys. 5.7. Realne efekty uczestnictwa w projekcie
Źródło: wyniki badań ankietowych
__ 63 __
Przedsiębiorczość w sieci – Internet szansą na wzrost konkurencyjności
Drugą wymierną korzyścią realizowanego projektu jest zmiana nawyków dotyczących
korzystania z narzędzi informatycznych i doradztwa. Ten czynnik wydaje się być
długookresowo jedną z najtrwalszych korzyści w zakresie pomnażania kapitału
intelektualnego. Beneficjenci nie tylko przełamali opory dotyczące korzystania z konsultacji,
ale także nauczyli się i zaakceptowali konsultacje przy użyciu nowoczesnych technologii
informatycznych.
zdecydowanie
negatywnie
1%
trudno powiedzieć
8%
zdecydowanie
pozytywnie
34%
raczej pozytywnie
56%
raczej negatywnie
1%
Rys. 5.8. Ocena formy współpracy drogą internetową
Źródło: wyniki badań ankietowych
Wśród plusów internetowych form konsultacji wymieniano nie tylko te, które wiążą się
z szybkością tej formy pomocy i brakiem konieczności wyjazdów z firmy, lecz także
wieloaspektowość tych konsultacji, możliwość pomocy wielu konsultantów, możliwość
konsultacji przez wszystkich pracowników firmy, czy też syntetyczny charakter
otrzymywanych materiałów. Pozytywną zmianą wydaje się także przekonanie
mikroprzedsiębiorców o trwałości tej formy wsparcia, co świadczy o ugruntowaniu nawyku
korzystania z internetowych form pomocy.
Korzystanie z nowych form doradztwa wskazuje jednak na brak spójności pomiędzy
deklarowanymi potrzebami, działaniami związanymi z ich zaspokajaniem. Pomimo
deklarowanych potrzeb wiedzy z zakresu funkcjonowania mikroprzedsiębiorstw, finansów
I pozyskiwania środków największe zainteresowanie budziło zwłaszcza doradztwo branżowe.
Ewaluator tej części projektu W. Kąkol, porównując ilość wejść i wypowiedzi doradców
z przestrzeni branżowych i ogólnych problemów mikroprzedsiębiorczości zwrócił uwagę, iż
przedsiębiorcy dużo lepiej radzą sobie z ogólnymi problemami niż specjalistycznymi. Łatwiej
jest im także znaleźć alternatywne wobec wortalu źródła wiedzy. Program pokazał, iż w dobie
specjalizacji istnieje coraz bardziej odczuwalny brak rzetelnej i sprawdzonej informacji
branżowej. Inne programy wsparcia powinny opierać się na doradztwie branżowym z
elementami doradztwa ogólnego.
__ 64 __
Przedsiębiorczość w sieci – Internet szansą na wzrost konkurencyjności
trudno powiedzieć
4%
raczej tak
38%
zdecydowanie tak
56%
raczej nie
2%
Rys. 5.9. Ocena możliwości rozwoju internetowego wsparcia (pomocy mikroprzedsiębiorstw)
Źródło: wyniki badań ankietowych
Pomimo udostępnienia na wortalu trzech kanałów komunikacji nie były one
wykorzystywane w równym stopniu. Najbardziej preferowaną formą konsultacji był kanał czat,
gdyż jest on najbliższym odpowiednikiem rozmowy na żywo. Pokazuje to, że zarówno
konsultanci, jak i przedsiębiorcy mają jeszcze trudności z dostosowaniem się do wymogów
nowoczesnych technologii. Trudności wynikłe z braku tych kompetencji zostały szczegółowo
omówione w raporcie W. Kąkola i powinny być przeanalizowane przez wszystkich
organizatorów internetowych form komunikacji. Ewaluator zwrócił także uwagę na trudności
wynikłe z wykorzystywania panelu konsultacji oraz kanału forum. Bariery z ich
wykorzystaniem związane są nie tylko z problemami natury technicznej, ale także z niskim
kapitałem zaufania typowych dla polskich stosunków społecznych i gospodarczych. Znacznie
trudniej jest kontaktować się z osobami, których się osobiście nie zna i do ich zaangażowania i
profesjonalizmu trzeba się stopniowo przekonać. O popularności tej formy komunikacji, mimo
wymienionych wcześniej zastrzeżeń świadczy 120 tys. wejść na wortal, 20 tys. logowań
beneficjentów i 314 tematów konsultacji.
Trzecim obszarem zwiększającym korzyści z projektu w sferze pomnażania kapitału
lidzkiego jest nawyk permanentnego uczenia i tym celom służyły programy e-learningowe.
Przygotowano w ramach systemu 9 kursów z 25 jednostkami modułowymi, 66 jednostkami
szkoleniowymi. Skorzystało z nich 259 uczestników.
Na podstawie przeprowadzonych badań dotyczących potrzeb i barier
mikroprzedsiębiorstw, opracowano programy do samokształcenia i doskonalenia
zawodowego, z których za pośrednictwem Internetu mogą korzystać pracodawcy
i pracownicy mikroprzedsiębiorstw. Przewidziano dwa kierunki szkoleń:
 ogólne – dotyczące zarządzania, marketingu i finansowania działalności gospodarczej a
także pozyskiwania środków unijnych. Szkolenia te są skierowane do szerokiej palety firm
we wszystkich wytypowanych branżach,
 szkolenia specjalistyczne – opracowane oddzielnie dla każdej branży. Ich zadaniem jest
przybliżenie wiedzy o nowych materiałach, technologiach, maszynach i urządzeniach
stosowanych w konkretnych branżach,
__ 65 __
Przedsiębiorczość w sieci – Internet szansą na wzrost konkurencyjności
Dla potrzeb beneficjentów opracowano model transferu modułowego programu nauczania
do systemu zdalnego nauczania, opartego na technologii e-learning (rys. 9).
Na system e-learning składają się cztery podsystemy (komponenty)65:
 treści uczenia się (w formie np. tekstu, grafiki, dźwięku, wideo, animacji), które
umożliwiają przekazywanie wiedzy i przyciągnięcie uwagi uczącego się,
 sprawdzanie wiedzy (na wejściu, w trakcie nauki i po zakończeniu kursu w formie: np.
testów, ćwiczeń, projektów, pracy grupowej), której celem jest motywacja i sprawdzenie
postępów w nauce,
 komunikacja z uczącym się (w formie: np. e-mail, czat, forum), która ma zapewnić
informację zwrotną, integrować uczących się oraz wspierać motywację i poczucie
wspólnoty,
 kontrola uczącego się (m.in.: np. czas odwiedzin, ścieżki uczenia się, aktywności na
forach, wyniki samooceny), która dostarcza informacji o aktywności uczestników,
wynikach samooceny oraz umożliwia doskonalenie jakości działania platformy e-learning.
Rys. 5.10. Model transferu modułowego programu nauczania do systemu zdalnego nauczania
opartego na technologii e-learning
Źródło: K. Symela, Wykorzystanie modułowych programów kształcenia i szkolenia zawodowego do
tworzenia oferty telenauczania, www.mikroprzedsiębiorczość.pl.
Modułowe programu szkoleń e-learningowych opracowano w podziale na:
 programy ogólnozawodowe – skierowane do wszystkich branże: usługi internetowe dla
mikroprzedsiębiorstw, współfinansowanie inwestycji z wykorzystaniem funduszy unijnych,
metody finansowania samochodu – leasing operacyjny a kredyt, metody pozyskiwania
klientów,
65
K. Symela, Wykorzystanie modułowych programów kształcenia i szkolenia zawodowego do tworzenia oferty
telenauczania, www.mikroprzedsiębiorczość.pl.
__ 66 __
Przedsiębiorczość w sieci – Internet szansą na wzrost konkurencyjności
 programy specjalistyczne opracowane dla każdej branży: systemy zarządzania barwą,
klejowa obróbka elementów odzieży, przerabianie odpadów drzewnych na paliwa stałe,
klejenie jako element zapewniających jakość obuwia, nowe trendy fotografii plenerowej66.
5.5. Zmiany w zarządzaniu przedsiębiorstwami.
Innym profitem związanym z rozwojem kapitału ludzkiego beneficjentów projektu są
zmiany w zakresie zarządzania badanymi firmami. Jedną z tez raportu potrzeb i barier było
stwierdzenie, iż tradycyjne, autokratyczne formy zarządzania dominujące w badanych firmach
są źródłem ograniczonego wykorzystania potencjału tkwiącego w pracownikach. Badani
przedsiębiorcy w wyniku uczestnictwa w projekcie w znaczącym stopniu zrewidowali przyjęte
strategie zarządzania personelem. Beneficjenci zwrócili uwagę, że w 11% firm zmienił się
sposób zarządzania a także poprawiły stosunki międzyludzkie, przez co firmy funkcjonują
zdecydowanie efektywnej. Opinie te są bardzo znaczące bowiem sami beneficjenci dokonują
takiej samooceny.
Wkładem projektu w podnoszenie efektywności zarządzania firmą było wprowadzenie
beneficjentów w praktyki benchmarkingowe. (…) Opracowane przez niemieckich partnerów
narzędzie benchmarkingowe, składające się z kluczowych czynników zmian i porównań oraz
skali ocen pozwala na osiąganie szeregu korzyści, takich jak: samoocena, szukanie słabych
i mocnych stron własnej firmy oraz zdolność do podnoszenia potencjału konkurencyjnego.
5.6. Pomnażanie kapitału społecznego
Kapitał społeczny definiuje się funkcjonalnie, jako „grupę podmiotów społecznych, które
mają dwa wspólne elementy: są częścią jakiejś społecznej struktury i ułatwiają wspólne
działania – zarówno jednostek, jak i całych instytucji w ramach struktury. Tak jak inne formy
kapitału, kapitał społeczny jest produktywny – umożliwia realizację pewnych celów, których
osiągnięcie byłoby niemożliwe w sytuacji jego braku (…). Kapitał konstytuują takie
mechanizmy, jak:
 oczekiwana wzajemność,
 wiarygodność struktur,
 wymuszanie przez grupę norm.
Przejawia się więc w formach obowiązku, oczekiwanych kanałów informacyjnych i norm
społecznych67.
J. Krzyszkowski, analizując definicje kapitału społecznego, wymienia następujące ich
cechy wspólne68:
1) długotrwałość – kapitał społeczny daje korzyści w perspektywie długoterminowej,
2) wielofunkcyjność i możliwość konwersji – kapitał społeczny można używać do różnych
celów oraz wymieniać na inne formy kapitału,
3) funkcja substytucji i kompensacji – kapitał społeczny może zastępować deficyty innych
form kapitału lub dopełniać inne zasoby,
4) potrzeba konserwacji – kapitał społeczny potrzebuje podtrzymywania więzi,
66
67
68
D. Koprowska, T. Sułkowski, I. Kacak, Internetowy Doradca Przedsiębiorcy – doradztwo i szkolenia elearningowe dla mikroprzedsiębiorstw, [w:] Z. Kramek, Teoretyczno-metodyczne podstawy rozwoju elearningu w edukacji ustawicznej, ITE, Radom 2007.
J. S. Coleman, Social Capital in the Creation of Human Capital, American Journal of Sociology 1998, nr
94, s. 98, 102-103.
J. Krzyszkowski, Między państwem opiekuńczym a opiekuńczym społeczeństwem, Wydawnictwo
Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005, s. 100-101.
__ 67 __
Przedsiębiorczość w sieci – Internet szansą na wzrost konkurencyjności
5) dobro zbiorowe – kapitał społeczny jest własnością szerszych grup aniżeli tylko tych,
które z niego korzystają,
6) ulokowanie nie w aktorach, ale w relacjach między nimi – kapitał społeczny wymaga
współpracy i uczestnictwa w relacjach społecznych,
7) niemierzalność – kapitał społeczny jest trudno mierzalny w tym sensie, w jakim dokonuje
się pomiarów innych form kapitału.
Wspólne płaszczyzny kapitału społecznego i ekonomicznego oraz empiryczną
operacjonalizację tej kategorii przedstawiają M. Bartnicki i W. Dyduch. Zwracają uwagę, że
istnieje kilka wspólnych płaszczyzn dla kapitału ekonomicznego i społecznego. Do
najważniejszych można zaliczyć:
 kapitał społeczny jest zasobem, który podobnie jak inne formy kapitału można
zainwestować, licząc na określony zwrot w przyszłości,
 kapitał społeczny może być wymieniany na inne formy kapitału, choć charakteryzuje się
niższą wymienialnością niż kapitał ekonomiczny,
 kapitał społeczny może stać się substytutem innych zasobów,
 kapitał społeczny musi być stale podtrzymywany i uzupełniany69.
Wyodrębnienie empirycznych składników kapitału społecznego pozwala na stwierdzenie,
że nie jest on zawieszony w próżni organizacyjnej, a właściwe relacje międzyludzkie
dostarczają szans na mobilizowanie i pomnażanie zarówno materialnych, jak i niematerialnych
zasobów organizacji.
Budowaniu sieci kapitały społecznego w projekcie służyło:
 kontakty przedsiębiorstw, ich właścicieli i pracowników za pomocą wortalu z
administratorem projektu, doradcami, a co szczególnie istotne z innymi przedsiębiorcami.
Tworzy to nową kompetencję wyrażającą się w zdolności zarówno do kooperacji, jak i
równoczesnej konkurencji. Utrwalanie takich kompetencji może być bazą do budowy i
upowszechniania innowacyjnych struktur klastrowych,
 wspólne rozwiązywanie problemów poprzez konsultacje uczy nie tylko twórczego
podejścia do rzeczywistości i współpracy, ale także buduje zaufanie, które jest
fundamentem kapitały społecznego,
 organizowanie spotkań lokalnych oraz spotkań branżowych, będących platformą wymiany
wiedzy i doświadczeń, dzięki czemu zwiększyła się świadomość pomnażania kapitału
ludzkiego oraz wzrostu konkurencyjności a także konieczności kształcenia ustawicznego,
5.7. Wnioski
 Budowanie partnerstwa skupiającego tak różnorodne instytucje oraz ich integrowanie w
ramach projektu nie tylko na bazie zadań, ale przede wszystkim takich wartości jak:
pomocniczość, służenie dobru beneficjentów, zaufanie, zaangażowanie, profesjonalizm.
Szczególną rolę w tym procesie spełniał administrator projektu – ITeE–PIB, kierownik
projektu dr Dorota Koprowska.
 Zbudowany potencjał projekty partnerstwa sieci tematycznej F i beneficjentów umożliwi
dalszą współpracę w nowych projektach.
 Instytucjonalną platformą współpracy jest utworzenie Polskiej sieci innowacji i współpracy
mikroprzedsiębiorstw. Celem jej powołania jest umożliwienie rozwoju firm poprzez
wspieranie rozwoju kadr i pomnażanie kapitału ludzkiego i społecznego, wdrażanie
69
M. Bartnicki, W. Dyduch, W poszukiwaniu wyceny kapitału społecznego, Organizacja i Kierowanie
2003, nr 1.
__ 68 __
Przedsiębiorczość w sieci – Internet szansą na wzrost konkurencyjności

innowacji i nowych technologii, współpraca i wymiana doświadczeń na różnych
poziomach działania, głównie przez uczestnictwo w nowych projektach programów
operacyjnych EFS 2007–2013.
Zrealizowno główny cel projektu wzrostu konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw
z pomocą wsparcia na odległość e-doradztwa i e-lerningu, wzmacniając potencjał
partnerstwa i rozwoju projektu.
__ 69 __
Przedsiębiorczość w sieci – Internet szansą na wzrost konkurencyjności
dr hab. Eliza Frejtag-Mika – prof. nadz. P. Rad.
dr Maria Gagacka,
mgr Iwona Bednarczyk
6. Podsumowanie – wybrane nowatorskie rozwiązania, przyszłość projektu
6.1. Wybrany model projektu pozwolił na osiągnięcie celów projektu, spełnienie
oczekiwań beneficjentów – mikroprzedsiębiorstw, a także celów wspólnych Partnerstwa
tak różnorodnych instytucji:
 możliwość zrealizowania określonych działań i osiągnięcia nakreślonych celów, które
z uwagi na ograniczenia formalnoprawne, instytucjonalne czy finansowe nie mogłyby
zostać zrealizowane indywidualnie,
 łączenie potencjałów, zasobów, wiedzy, umiejętności partnerów, co powoduje, że
potencjał partnerstwa jest kilkakrotnie większy niż pojedynczego partnera. Stanowi to tak
zwaną wartość dodaną partnerstwa, przy czym współpraca daje szanse na optymalne
wykorzystanie posiadanych zasobów, budowa krajowych i europejskich sieci współpracy,
 uzupełnienie możliwości oddziaływania partnerów, na przykład połączenie
formalnoprawnych możliwości działania samorządu terytorialnego z elastycznością
i indywidualnością działań organizacji pozarządowych,
 poszerzenie punktów widzenia na problemy i sposoby ich rozwiązywania, trafniejsze
definiowanie potrzeb i sposobów ich zaspokajania,
 potencjał partnerów dodaje się i uzupełnia, co stwarza możliwość wykorzystania szans
rozwojowych, w tym także środków unijnych przeznaczonych na rozwój społeczności
lokalnych,
 poprawa skuteczności i efektywności prowadzonych wspólnie działań, poprzez uniknięcie
powielania działań i stworzenie wartości dodanej.







6.2. Najważniejsze korzyści partnerów, instytucji:
poszerzenie i podniesienie jakości własnych działań,
wzmocnienie ich skuteczności i efektywności poprzez wsparcie i/lub uzupełnienie
działaniami partnerów,
wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy partnerami, wzajemne uczenie się,
rozwój zawodowy pracowników,
wzmocnienie własnego potencjału instytucjonalnego,
większy dostęp do różnych zasobów,
prestiż, wizerunek, zaufanie.
6.3. Uczestnictwo w projekcie zapewniło beneficjentom wzrost aktywności
i konkurencyjności poprzez:

Zachęcanie do uczestnictwa współpracy i kształcenia, wymiany doświadczeń,
stosowanie technologii informatycznych.

Wzrost kapitału ludzkiego i społecznego,

Utworzenie polskiej sieci współpracy i innowacji, wzrost potencjału, przygotowań do
nowych projektów.

Wzrost samooceny potencjału i gotowości współpracy lokalnej i europejskiej.

Gotowość ustawicznej edukacji.
__ 70 __
Przedsiębiorczość w sieci – Internet szansą na wzrost konkurencyjności

Rozproszonym mikroprzedsiębiorstwo jest i będzie dalej niezbędne wsparcie państwa.
Procedury, mechanizmy wsparcia winny być konsultowane i realizowane wspólnie z
beneficjentami.
6.4. Wysoka jakość innowacyjnych rozwiązań pozwala rekomendować rezultaty
projektu do praktyki gospodarczej i badań.
 Nowoczesny model transferu wiedzy dopasowany do potrzeb przedsiębiorstw,
szczególnie mikroprzedsiębiorstw, spełniający funkcje informacyjne, edukacyjne, doradcze
a także społeczne (budowanie kapitału społecznego).
 Poprzedzenie budowy systemu transferu wiedzy analizą potrzeb przedsiębiorstw i
dostosowanie oferty i form wsparcia do oczekiwań beneficjentów.
 Nowoczesne zarządzanie systemem transferu wiedzy uwzględniające przyjęte założenia
społeczeństwa informacyjnego, uzupełnione równocześnie wspieraniem nowatorskich
rozwiązań tradycyjnymi i efektywnymi formami kontaktów i spotkań bezpośrednich,
oczekiwanych przez beneficjentów.
 Przygotowanie standardu Doradcy Internetowego. Biorąc pod uwagę nowatorskie formy
doradztwa, jego branżowe zróżnicowanie, zaangażowanie dużej liczby osób z różnych
ośrodków i konieczność ich współpracy, a także ujednolicenie form przekazu treści,
opracowanie standardy doradcy jest jednym z kluczowych warunków powodzenia tego
typu projektów.
 Przygotowanie narzędzia informatycznego pozwalającego w sposób technicznie
niezawodny na prowadzenie a także monitorowanie aktywności doradców
i beneficjentów. Jest to jeden z głównych czynników prowadzenia efektywnej ewaluacji
projektów w sposób bezstronny i rzetelny.
 Opracowanie innowacyjnych, modułowych programów e-learningowego kształcenia,
podnoszących ogólną wiedzę ekonomiczną, marketingową a także specjalistyczną
i branżową. Jest to instrument edukacji ustawicznej, a w połączeniu z doradztwem
internetowym wzmacnia efekt synergii.
 Przygotowanie narzędzie benchmarkingowego, umożliwiającego samoanalizę pozycji
konkurencyjnej firm oraz wskazanie obszarów deficytów i deprywacji. Narzędzie to może
być rozpowszechnione w firmach sektora MSP, lecz jest szczególnie użyteczne dla
mikroprzedsiębiorstw. Pozwala na porównanie swoje pozycji konkurencyjnej w wielu
wymiarach z innymi firmami krajowymi należącymi do sieci a także beneficjentami
Międzynarodowej Sieci Wiedzy i Doświadczeń – TENKO lub Partnerstwa
Ponadnarodowego – ENTERPRISE.
 Opracowane wydawnictwa naukowe, 8 monografii, informator, liczne artykuły, dorobek
konferencji, mogą spełniać rolę przewodników i poradników w badaniach i praktyce
gospodarczej.
6.5. W głównym i lokalnym nurcie polityki – rekomendacje do działania III
 Rezultaty projektu należy zgodnie z planem przedstawić zainteresowanym ministerstwom,
komisją sejmowym i lokalnym samorządom. Niezbędne dalsze wzmocnienie lokalnych
mechanizmów i instytucji wspierających mikroprzedsiębiorstwa. Bardzo ważnym czynnikiem
jest tworzenie sprzyjającego klimatu dla przedsiębiorczości również dla najmniejszych firm –
mikroprzedsiębiorstw.
__ 71 __
Przedsiębiorczość w sieci – Internet szansą na wzrost konkurencyjności
 Konieczne jest dalsze doskonalenie prawa sprzyjającego zmniejszeniu uciążliwości
powstawania, prowadzenia i likwidacji mikroprzedsiębiorstw.
 Wspieramy starania Ministerstwa Gospodarki w Unii Europejskiej o otworzenie
specjalnych mechanizmów, instrumentarium wsparcia zgodnie z potrzebami
mikroprzedsiębiorstw.
 Ważne cele upowszechniania wiedzy a tym samym tworzenia właściwych mechanizmów
wsparcia w środowisku gospodarczym, naukowym, administracji spełnią liczne publikacje
projektu.
6.6. Przyszłość projektu
 Zbudowano solidny potencjał współpracy partnerstwa i beneficjentów w oparciu o duże
doświadczenie, zasoby i plany administratora projektu –ITeE–PIB
 Współpraca z partnerami i beneficjentami łącznie z utrzymaniem infrastruktury
(woratlu) będzie kontynuowania w ramach programu wieloletniego PW004,
projektu e-LAB, Leonardo da Vinci również z przygotowaniem projektu
indywidualnego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki.
 W planowanych projektach przewiduje się rozwój e-doradztwa e-lerningu,ale
również przygotowanie projektów inwestycyjnych, promocji rozwoju produktów
dla aktywnych mikroprzedsiębiorstw.
__ 72 __
Przedsiębiorczość w sieci – Internet szansą na wzrost konkurencyjności
7. Literatura
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Adamczyk D.: Technologie innowacyjne jako szansa rozwoju przemysłu włókienniczego,
Przegląd Włókienniczy 8 (2003), s.6–8
Badanie innowacyjności MSP w Polsce, PARP, Warszawa 2006.
Baily M. N., Lawrance R. Z., Do We Have a New E-conomy?, The American Economic
Review 2001, Vol. 91, No2,May .
Bal-Woźniak T., Kreowanie kapitału intelektualnego, [w:] M.G. Woźnik (red.),
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2003.
Barczak B., Finansowanie działalności innowacyjnej małych i średnich przedsiębiorstw,
[w:] H. Brdulak, T. Gołębiowski (red), Wspólna Europa. Innowacyjność w działalności
przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2003.
Bartnicki M., Dyduch W. , W poszukiwaniu wyceny kapitału społecznego, Organizacja
i Kierowanie 2003, nr 1.
Bednarczyk I., Koprowska D.: Mikroprzedsiębiorstwa odzieżowe i obuwnicze w projekcie
EQUAL, Przegląd Włókienniczy 4(2007), s.14–17
Bartnicki M., Pod znakiem przewag konkurencyjnych. Kilka uwag o tworzeniu strategii
organizacji w nowej ekonomii, [w:] M. Moszkiewicz (red.), Strategie i konkurencyjność
przedsiębiorstw po dziesięciu latach transformacji cz. I, Instytut Organizacji i Zarządzania
Politechniki Wrocławskiej, Komisja Nauk Ekonomicznych PAN, Oddział Wrocław,
Wrocław 2001.
Bieńkowski W., Reaganomika i jej wpływ na konkurencyjność gospodarki amerykańskiej,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
Bocheński A.: Wędrówki po dziejach przemysłu polskiego, t.1, s.377-444, Warszawa,
PAX 1966
Bojewska B., Skowronek-Mielczarek A., Uwarunkowania I finansowanie działalności
innowacyjnej małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] Brdulak H., Gołębiowski T. (red),
Wspólna Europa. Innowacyjność w działalności przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2003.
Bossak W., Bieńkowski W., Międzynarodowa zdolność konkurencyjna kraju
i przedsiębiorstw. Wyzwania dla Polski na progu XXI wieku, SGH, Warszawa 2004.
Brundtland Report: Our Common Future 1987, Wydanie polskie: Nasza wspólna
przyszłość: Raport Światowej Komisji ds. Środowiska i Rozwoju, PWE, Warszawa 1991.
Bukowski S., Teoretyczne podstawy i realizacji unii monetarnej krajów członkowskich
Wspólnot Europejskich. Szanse i zagrożenia dla Polski, Wydawnictwo Politechniki
Radomskiej, Radom 2003.
Coleman J. S., Social Capital in the Creation of Human Capital, American Journal of
Sociology 1998, nr 94.
Działalność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłowych w latach 2002-2004, GUS,
Warszawa 2006.
Frejtag-Mika E., Przesłanki efektywnego transferu technologii do gospodarki polskiej,
[w:] J. Misala (red.), Perspektywy europejskiej współpracy gospodarczej. Teoria
i praktyka, Politechnika Radomska, Radom 2005.
Frejtag-Mika E., Paradygmat „Nowej gospodarki” jako wyznacznik konkurencyjności
gospodarki krajowej, [w:] E. Frejtag-Mika (red.), Teoria i praktyka ekonomii
a konkurencyjność gospodarowania, Warszawa, Difin, Warszawa 2006.
Gacek A.: Gesty czy polityka?, Przegląd Włókienniczy, nr 6 (2006), s. 3–4.
__ 73 __
Przedsiębiorczość w sieci – Internet szansą na wzrost konkurencyjności
20. Golonka J., Czynniki determinujące jakość skór na wierzchy obuwia, [w:] J. Żuchowski
(red.), Towaroznawstwo wobec Integracji z Unią Europejską, Politechnika Radomska,
Radom 2004.
21. Gordon R.J, Has the “New Economy” Rendered the Productivity Slowdown Obsolete?,
Northwestern University, NBER 1999, June 14, faculty-web.at.nwu.edu.
22. Greenspan A.: Era zawirowań, Wyd. Muza SA, Warszawa 2008
23. Hammer M., Reinżynieria i jest następstwa, PWN, Warszawa 1999.
24. Imai M., Kaizen. Tajemnica sukcesów Japonii, (tł. L. Wasilewski), ZETOM, Warszawa
1999.
25. Jaszczyk T, Bednarczyk I (red.): Standardy kwalifikacji i modułowe programy kształcenia
dla mikroprzedsiębiorstw, ITeE - PIB, Radom 2008.
26. Kamerschen D.R., McKenzie R.B., Nardinelli C., Ekonomia, Fundacja Gospodarcza
NSZZ „Solidarność”, Gdańsk 1991.
27. Karolewska R.: Foresight dla sektora tekstylno-odzieżowego, Przegląd Włókienniczy
7(2007), s.20
28. Kawka T., Kapitał ludzki a przedsiębiorczość – aspekty teoretyczne, [w:] M. Juchnowicz
(red.), Kapitał ludzki a kształtowanie przedsiębiorczości, Poltext, Warszawa 2004.
29. Klepaczewski K.: Co dalej ze szkolnictwem zawodowym? Przegląd Włókienniczy, nr
7(2007), s. 24-26
30. Kołodko G.W.: Wędrujący świat, Prószyński, Warszawa 2008
31. Koprowska D., Sułkowski T., Kacak I., Internetowy Doradca Przedsiębiorcy – doradztwo
i szkolenia e-learningowe dla mikroprzedsiębiorstw, [w:] Z. Kramek, Teoretycznometodyczne podstawy rozwoju e-learningu w edukacji ustawicznej, ITE, Radom 2007.
32. Kowalik D., Skoracki J., Solska A.: Wielopoziomowy system ustawicznej edukacji
ustawicznej w branży odzieżowej W: Projektowanie, materiały i technologia skóry,
odzieży i obuwia. Politechnika Radomska, Radom 2002 nr 21.
33. Kozioł J., Rola towaroznawstwa w naukach o jakości, [w:] J. Żuchowski (red.), Rola
towaroznawstwa w zarządzaniu jakością w warunkach gospodarki opartej na wiedzy,
Politechnika Radomska, Radom 2002.
34. Krzyszkowski J., Między państwem opiekuńczym a opiekuńczym społeczeństwem,
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005.
35. Kubiak K.: Włókienniczo-odzieżowy przemysł przyszłości, Przegląd Włókienniczy
7(2007), s.18-19
36. Łańcucki J., Podstawy kompleksowego zarządzania jakością, Wyd. AE w Poznaniu,
Poznań 2006.
37. Marzec Z.: Wiadomości: Włókno-Odzież-Skóra 1993, nr 11
38. Misala J., Mechanizmy i realia integracji gospodarczej Polski z krajami członkowskimi
Unii Europejskiej, [w:] J. Misala J. (red.), Polska w Unii Europejskiej. Wstępny bilans
członkostwa, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 2006.
39. Misala J., Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki. Pojecie i sposób mierzenia,
IRIS, Warszawa. 1995.
40. Nikolach S., Epoka purytańska a duch kapitalizmu, Biuletyn Informacyjny nr 1/2000 Klub
Polskie Forum ISO 9000, Warszawa 2000.
41. Nowak-Lewandowska R.,
Kształcenie
ustawiczne
jako
podstawa
wzrostu
konkurencyjności zasobów pracy w Polsce, [w:] D. Kopcińska (red.), Wykorzystanie
zasobów pracy we współczesnej gospodarce, Katedra Mikroekonomii, Uniwersytet
Szczeciński, Szczecin 2007.
__ 74 __
Przedsiębiorczość w sieci – Internet szansą na wzrost konkurencyjności
42. Orzelska-Zdyb A., Napieralska L., Sybilska W.: Analiza potrzeb przemysłu odzieżowego
w zakresie doskonalenia kadr konstruktorów odzieży. Przegląd Włókienniczy, 3(2008),
s. 35–39.
43. Pawłowa M.: Innowacyjne metody i technologie produkcji obuwia i odzieży, Przegląd
Włókienniczy, 4(2007), s. 11-13
44. Pawłowa M., (red.), Innowacyjne technologie w mikroprzedsiębiorstwach obuwniczych
i odzieżowych, ITeE – PIB, Radom 2006.
45. Petit P., The Roots of the New Economy: An Institutional Perspecive,
CEPREMAP/CNRS, Universite de Paris Sud (XI), 2002, May 17-18.
46. Politowski M.: Stan przemysłu lekkiego w Polsce. Cz. I., Przegląd Włókienniczy,
10 (2005), s. 25–27
47. Politowski M.: Stan przemysłu lekkiego w Polsce. Cz. II., Przegląd Włókienniczy, 11
(2005), s. 26–28
48. Politowski M.: Stan przemysłu lekkiego w Polsce. Cz. III., Przegląd Włókienniczy,
1 (2006), s. 26–28
49. Piotrowski F., Włoch R., Idea partnerstwa w praktyce. Programu Inicjatywy
Wspólnotowej EQUAL, Wyd. Fundacja „Fundusz Współpracy”, Warszawa 2008
50. Poznańska K., Instrumenty wzrostu innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw,
[w:] H. Brdulak, T. Gołębiowski (red), Wspólna Europa. Innowacyjność w działalności
przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2003,.
51. Pruś S.: Tworzenie sieci współpracy, Przegląd Włókienniczy, 5(2006), s. 25-26
52. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2005-2006,
PARP, Warszawa 2007.
53. Raport z badania sondażowego wśród małych i średnich firm w Polsce, Opinia,
Warszawa 2004
54. Raport z badań: Mikroprzedsiębiorstwa – sytuacja ekonomiczna, finansowanie,
właściciele, CASE, Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych Fundacja Naukowa,
2001.
55. Sadowski T.: Innowacyjne materiały i ekologia w przemyśle obuwniczym i skórzanym,
Przegląd Włókienniczy, 1 (2007), s. 18–26
56. Sadowski T., Nowakowski K.: Polska Platforma Technologiczna Przemysłu Skórzanego,
Przegląd Włókienniczy, 12(2006), s. 24–36
57. Schimanek T., Rymsza M., E jak EQUAL, P jak Partnerstwo, Instytut Spraw Publicznych,
Warszawa 2007
58. Schumpeter J., Business Cycle. A Theoretical, Historical and Statistical Analysis of the
Capitalist Process, McGRaw-Hill, New York 1964.
59. Schumpeter J., Kapitalizm, socjalizm i demokracja, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 1995.
60. Schumpeter J., Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960.
61. Serwis informacji gospodarczej przemysłu tekstylnego, ITiTD TRICOTEXTIL, Łódź
2005.
62. Skrzypek E., Jakość i efektywność, Wyd. UMCS, Lublin 2000.
63. Starczewska-Krzystoszek M., Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw 2007,
cz. I, Raport z badań „ Monitoring kondycji sektora MSP 2007” PKPP Lewiatan,
październik, http// www. kpplewiatan.com.pl.
64. Stern S., Porter M., Furman J.L., The Determinants of National Innovative Capacity,
NBER, Working Paper 2000, No 78776, September.
__ 75 __
Przedsiębiorczość w sieci – Internet szansą na wzrost konkurencyjności
65. Strolz H.M.: Handel wyrobami włókienniczymi po roku 2005, cz. I, Przegląd
Włókienniczy, 2(2004) s. 7, cz. II, 3(2005), s. 13-14
66. Symela K., Wykorzystanie modułowych programów kształcenia i szkolenia zawodowego
do tworzenia oferty telenauczania, www.mikroprzedsiębiorczość.pl.
67. Szosland J.: Nie byłem sam - Rozmowa z profesorem Januszem Szoslandem Wiadomości
Włókno-Odzież- Skóra nr 3 (2005) s.
68. Szosland J.: Włókiennictwo w Polsce, Przegląd Włókienniczy 1 (2003), s.3-5
69. Solow R., Technical Change and the Aggregate Production Function, „Review of
Economics and Statistics” 1957, vol. 39, August.
70. Textile Month 1993, nr 11, s. 7
71. Urbaniak M., Systemy zarządzania w praktyce gospodarczej, Difin, Warszawa 2006.
72. Weresa M.A., Zdolność innowacyjna polskiej gospodarki; pozycja w świecie i regionie,
[w:] H. Brdulak, T. Gołębiowski (red.), Wspólna Europa. Innowacyjność w działalności
przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2003.
73. Weresa M.A.: Polska – Raport o konkurencyjności, IGŚ SGH, Warszawa 2006.
74. www.Bankier.pl, 10.04.2008.
75. www.equal.org.pl
76. Verret R.: America’s Textiles International 1993, nr 10, s. 62
77. Zalewski R, Miejsce i rola towaroznawstwa w naukach jakości, [w:] J. Żuchowski (red.),
Rola towaroznawstwa w zarządzaniu jakością w warunkach gospodarki opartej na
wiedzy, Politechnika Radomska, Radom 2002.
78. Zienkowski L., Determinanty i perspektywy wzrostu gospodarczego w nadchodzących
latach – próba syntezy, VIII Kongres Ekonomistów Polskich, Warszawa 2007.
79. Żołnierski A., Potencjał innowacyjny polskich małych i średnich przedsiębiorstw, PARP,
Warszawa 2005.
80. Żuchowski J., Zarządzanie jakością procesów, produktów i środowiska. Aspekty
towaroznawcze PWN, Warszawa 2001.
__ 76 __
Przedsiębiorczość w sieci – Internet szansą na wzrost konkurencyjności
8. Załączniki
8.1 Raporty z badań i ewaluacji projektu
1. Raport „Potrzeby i bariery w rozwoju mikroprzedsiębiorstw”
2. Raport „Ocena konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw”
3. Kontrola planowana przeprowadzona przez Fundację „Fundusz Współpracy” w Warszawie.
Celem jej była weryfikacja dokumentacji formalno-merytorycznej i finansowej związanej
z realizacją Działania 2. projektu.
4. Kontrola planowana przeprowadzona przez Krajową Strukturę Wsparcia IW EQUAL.
Celem kontroli była weryfikacja realizacji projektu, pod kątem prawidłowości realizacji
Umowy o dofinansowanie Działania 2.
5. Kontrola planowana przeprowadzona przez Krajową Strukturę Wsparcia IW EQUAL.
Celem kontroli była weryfikacja dokumentacji formalno-merytorycznej i finansowej
związanej z realizacją Dz.2.
6. Kontrola wydatkowania środków pochodzących z Programu Inicjatywy Wspólnotowej
EQUAL pod kątem przestrzegania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.
2004 r. Nr 19, poz. 177, z późn. zm.) zlecona przez Fundację Fundusz Współpracy,
Kontrola przeprowadzona przez firmę Grupa Doradcza SIENNA Sp. z o.o.
7. Audyt zewnętrzny Działania 2 projektu „Przedsiębiorczość w sieci – Internet szansą na
wzrost konkurencyjności” realizowanego w ramach programu IW EQUAL, projekt F0320,
przeprowadzony przez firmą „K.R. AUDYT” Sp. z o.o w Warszawie. Celem audytu była
ocena adekwatności i efektywności systemu kontroli wewnętrznej, stosowanych
mechanizmów kontrolnych na podstawie analizy dokumentacji organizacyjnej i projektowej,
zbadanie zgodności realizacji projektu z umową o dofinansowanie Działania, zbadanie
kwalifikowalności wydatków
8. Kontrole urzędów kontroli skarbowej właściwych ze względu na siedziby instytucji
partnerskich. Celem kontroli była celowość i zgodność z prawem gospodarowania środkami
publicznymi oraz środkami pochodzącymi z UE i wywiązywania się z warunków
finansowania pomocy w ramach realizacji PIW Equal, Temat F.
8.2 Publikacje
Wydawnictwa zwarte
1. Edukacja Ustawiczna Dorosłych Polish Journal of Continuing Education Nr 2/2005.
Wydanie specjalne poświęcone projektowi krajowemu i współpracy ponadnarodowej, Na
tle konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw polskich dzielimy się
doświadczeniami z budowy europejskiej sieci instytucji różnego typu. Przedstawiamy
charakterystykę partnerów tworzących Partnerstwo na Rzecz Rozwoju oraz Partnerstwa
Ponadnarodowe.
2. Innowacyjne technologie w mikroprzedsiębiorstwach obuwniczych i odzieżowych.
Pawłowa M. (red.), Radom, 2006. Publikacja poświęcona realizacji projektu
i innowacjom w branży odzieżowej i obuwniczej. Zawiera prawne i strategiczne
uwarunkowania działalności mikroprzedsiębiorstw oraz wskazuje szanse w projektach
międzynarodowych i sektorowych programach operacyjnych. Zaprezentowano kilkanaście
opracowań naukowych, które mogą być podstawą refleksji nad zastosowaniem nowych
materiałów i technologii.
__ 77 __
Przedsiębiorczość w sieci – Internet szansą na wzrost konkurencyjności
3.
4.
5.
6.
7.
E-Learning In SMEs – Examples from Six European Countries”(ENTERPRISE for
Europe) Religa J. (red.,) ITeE – PIB, Radom 2007. Publikacja podsumowująca prace
Partnerstwa Ponadnarodowego ENTERPRISE. Stanowi zbiór przykładów dobrych i złych
praktyk polskich i europejskich we wdrażaniu metod elearningowych do procesów
zarządzania i doskonalenia kwalifikacji kadr MSP.
Transfer wiedzy i usług wsparcia dla mikroprzedsiębiorstw. Bednarczyk H.,
Koprowska D., Kacak I. (red.) 2008. Publikacja przedstawia historię sukcesu projektu
Przedsiębiorczość w sieci – Internet szansą na wzrost konkurencyjności: specyfikę
mikroprzedsiebiorstw, bariery rozwoju usług wsparcia i doskonalenia zawodowego,
podstawowe elementy głównego rezultatu projektu – modelu transferu wiedzy do
mikroprzedsiębiorstw (potrzeby edukacyjne, Internetowy Doradca Przedsiębiorcy –
wortal, e-Doradztwo, e-Learning, Sieć Innowacji i Współpracy Mikroprzedsiębiorstw,
w głównym i lokalnym nurcie polityki, Monitoring i ewaluacja) oraz opinie beneficjentów
o projekcie.
Europejskie idee i inspiracje rozwoju mikroprzedsiębiorstw. Gawlik T., Bednarczyk
I. (red.) 2008. Publikacja zawiera wybór podstawowych europejskich i polskich
dokumentów o znaczeniu startegicznym oraz polskie akty prawne dotyczące
uprzywilejowanej roli mikroprzedsiębiorstw.
Standardy kwalifikacji i modułowe programy kształcenia zawodowego dla
mikroprzedsiębiorstw. Jaszczyk T. (red.) 2008. Publikacja proponuje wykorzystanie
w procesie ustawicznej edukacji zawodowej właścicieli i pracowników specyficznych
wybranych innowacyjnych elementów: standardów kwalifikacji zawodowych,
modułowych programów kształcenia i doskonalenia zawodowego i pakietów
edukacyjnych, a także zachęcenie do korzystania z internetowych baz danych, w których
wyżej wymienione dokumenty są dostępne.
e-kształcenie w małych i średnich przedsiębiorstwach. Koprowska D., Sułkowski T.
(red.) 2008. E-kształcenie w małych i średnich przedsiebiorstwach. Koprowska D.,
Sułkowski T. (red.) 2008. Publikacja przedstawia doświadczenia sieci współpracy
międzynarodowej w zakresie rozwoju kompetencji pracowników MSP, e-kształcenia,
e doradztwa w mikroprzedsiębiorstwach. Scharakteryzowano innowacyjne praktyki
zastosowania technologii informatycznych w doskonaleniu zawodowym przedsiębiorstw
w wybranych krajach UE oraz polskie doświadczenia e-learningu na podstawie wybranych
projektów edukacyjnych.
Artykuły w wydawnictwach naukowych, materiałach konferencyjnych
partnerstwa Edukacja Ustawiczna Dorosłych Polish
Journal
of
Continuing
Education
Nr 2/2005, s. 5
Koprowska
D.:
Program
Inicjatywy Edukacja Ustawiczna Dorosłych Polish
Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006
Journal
of
Continuing
Education
Nr 2/2005, s. 7
Koprowska D.: Przedsiębiorczość w sieci – Edukacja Ustawiczna Dorosłych Polish
Internet szansą na wzrost konkurencyjności
Journal
of
Continuing
Education
Nr 2/2005, s. 45
Bednarczyk H.: Europejskie
sieciowej przedsiębiorczości
__ 78 __
Przedsiębiorczość w sieci – Internet szansą na wzrost konkurencyjności
Całuń H., Wawrzyński R.: TENKO – Edukacja Ustawiczna Dorosłych Polish
Transnational
Experience
Network: Journal
of
Continuing
Education
Knowledge & Organization – Międzynarodowa Nr 2/2005, s. 124
Sieć Wiedzy, Doświadczeń i Organizacji
Kacak I.: Przedsiębiorczość dla
E.N.T.E.R.P.R.I.S.E. for Europe
Europy Edukacja Ustawiczna Dorosłych Polish
Journal
of
Continuing
Education
Nr 2/2005, s. 129
Wachnicka K.: Rozwój zasobów ludzkich – sieć Edukacja Ustawiczna Dorosłych Polish
wiedzy i doświadczeń
Journal
of
Continuing
Education
Nr 3/2006, s. 88
Koprowska D., Kacak I.: Sieci współpracy Edukacja Ustawiczna Dorosłych Polish
w projektach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Journal
of
Continuing
Education
Nr 3/2006, s. 89
Bednarczyk I.: Jakość zasobów ludzkich Innowacyjność w kształtowaniu jakości
mikroprzedsiębiorstw
odzieżowych wyrobów i usług. J. Żuchowski (red.),
i obuwniczych
Radom 2006
Kacak I., Rudecka K.: Inicjatywa Wspólnotowa Innowacyjne
technologie
EQUAL
w mikroprzedsiębiorstwach obuwniczych
i odzieżowych. Pawłowa M. (red.), Radom
ITeE-PIB, 2006, s.7
Koprowska D., Bednarczyk H., Kacak I.: Innowacyjne
technologie
Przedsiębiorczość w sieci – Internet szansą na w mikroprzedsiębiorstwach obuwniczych
wzrost konkurencyjności
i odzieżowych. Pawłowa M. (red.), Radom
ITeE-PIB, 2006, s.13
Religa J., Wachnicka K.: Międzynarodowa Sieć Innowacyjne
technologie
Wiedzy i Organizacji TENKO
w mikroprzedsiębiorstwach obuwniczych
i odzieżowych. Pawłowa M. (red.), Radom
ITeE-PIB, 2006, s.27
Religa J.: Przedsiębiorczość dla Europy. Innowacyjne
technologie
ENTERPRISE for Europe
w mikroprzedsiębiorstwach obuwniczych
i odzieżowych. Pawłowa M. (red.), Radom
ITeE-PIB, 2006, s.34
Koprowska D.: Wprowadzanie rezultatów do Innowacyjne
technologie
głównego nurtu polityki – upowszechnianie w mikroprzedsiębiorstwach obuwniczych
i mainstreaming
i odzieżowych. Pawłowa M. (red.), Radom
ITeE-PIB, 2006, s.40
Bednarczyk-Kocuń I., Gawlik T.: Małe i Innowacyjne
technologie
średnie przedsiębiorstwa w strategiach Unii w mikroprzedsiębiorstwach obuwniczych
Europejskiej i Polski
i odzieżowych. Pawłowa M. (red.), Radom
ITeE-PIB, 2006, s.45
Jabłoński W.: Europejskie i krajowe programy Innowacyjne
technologie
wsparcia mikroprzedsiębiorstw
w mikroprzedsiębiorstwach obuwniczych
i odzieżowych. Pawłowa M. (red.), Radom
ITeE-PIB, 2006, s.57
Przedsiębiorczość w sieci – Internet szansą na Adaptability Peer Review EQUAL
wzrost konkurencyjności
Solutions to Challenge sof Adaptability.
Warszawa październik 2006, s. 22
__ 79 __
Przedsiębiorczość w sieci – Internet szansą na wzrost konkurencyjności
Gagacka M.; Projekt EQUAL – Partnerstwo na Towaroznawcze
Rzecz Rozwoju – jako instrument wspierania Nr 4(9)/2006
innowacyjności mikroprzedsiębiorstw
Problemy
Jakości
Koprowska D., Sułkowski T., Kacak I.: Teoretyczno-metodyczne
podstawy
Internetowy Doradca Przedsiębiorcy – rozwoju
e’learningu
w
edukacji
doradztwo i szkolenia e-learning dla ustawicznej, Kramek Z. (red.). Radom,
mikroprzedsiębiorstw
ITeE-PIB, 2007, s. 278-295
Gawlik T., Kupidura T.: Ramy prawne Teoretyczno-metodyczne
podstawy
wprowadzenia
technologii
informacyjno- rozwoju
e’learningu
w
edukacji
komunikacyjnych w edukacji
ustawicznej, Kramek Z. (red.). Radom,
ITeE-PIB, 2007, s. 172-184
Symela K.: Wykorzystanie modułowych Teoretyczno-metodyczne
podstawy
programów
kształcenia
i
szkolenia rozwoju
e’learningu
w
edukacji
zawodowego do tworzenia ofert telenauczania ustawicznej, Kramek Z. (red.). Radom,
ITeE-PIB, 2007, s. 169-277
Sułkowski T.: Doskonalenie zawodowe Przedsiębiorstwo w rozwoju zawodowym
właścicieli
i
pracowników pracowników, Kwiatkowski Stefan M.
mikroprzedsiębiorstw.
(red. naukowa), Warszawa, IBE, 2007
s. 183-190
Kacak I.: Doradztwo na odległość - portal dla Praca
człowieka
jako
kategoria
mikroprzedsiębiorstw
współczesnej pedagogiki, Furmanek W.
(red.), Rzeszów, Uniwersytet Rzeszowski,
2007 s. 342-348
Koprowska D.: Bariery w kształceniu Praca
człowieka
jako
kategoria
ustawicznym mikroprzedsiębiorstw
współczesnej pedagogiki, Furmanek W.
(red.), Rzeszów, Uniwersytet Rzeszowski,
2007 s. 349-356
Koprowska D.: Edukacja informatyczna i Edukacja Ustawiczna Dorosłych Polish
e’learning
w
zarządzaniu Journal
of
Continuing
Education,
mikroprzedsiębiorstwem
nr 3/2007, s.30-39
Bednarczyk
H.:
Ustawiczna
edukacja Edukacja Ustawiczna Dorosłych Polish
zawodowa wobec europejskiego rynku pracy i Journal
of
Continuing
Education,
kształcenia
nr 3/2007, s.40-47
Pawłowa
M.:
Innowacyjne
metody Przegląd Włókienniczy Włókno Odzież
i technologie produkcji obuwia i odzieży
Skóra, nr 4, s. 11
Bednarczyk
I.,
Koprowska
D.: Przegląd Włókienniczy Włókno Odzież
Mikroprzedsiębiorstwa odzieżowe i obuwnicze Skóra, nr 4, s. 14
w projekcie EQUAL
Koprowska D., Rudecka J., Szafrańska H.: Spektrum nr 3/2007, s. 6
EQUAL szansą dla mikroprzedsiębiorstw
odzieżowych
__ 80 __
Przedsiębiorczość w sieci – Internet szansą na wzrost konkurencyjności
Bednarczyk H.: Europejskie idee i inspiracje Stan i perspektywy rozwoju refleksji nad
edukacji dorosłych
edukacją dorosłych, Aleksander T.,
Barwińska D. (red.) UJ, ITeE-PIB,
Kraków-Radom 2007, s. 91-97
Przedsiębiorczość w sieci
Informator Poligraficzny nr 6 Vidart
Sułkowski T. Internet Counsellor for an E-learning in SMEs - Examples from Six
Entrepreneur. Counselling and E-Learning for European Countries / Religa J. (red.)Micro-Enterprises. s. 9-22
Radom: ITeE-PIB, 2007
Prasa (gazety i czasopisma)
Program dla przedsiębiorców
Fundusze w Polsce
Słowo Ludu nr 16941
Aktywna Wieś nr 3(6), bezpłatny dodatek
do programu Leader+, s. II
Kicior A.: Międzynarodowa Konferencja Mazowiecki Rynek Pracy, Biuletyn
Equal w Radomiu
Wojewódzkiego
Urzędu
Pracy
w
Warszawie, s. 7
Equal – by szanse były równe
Tygodnik Radomski nr 38 (266), s. 2
Unijne fundusze na dobre pomysły
Gazeta Wyborcza, październik 2006
Equal trafia do małych firm
Tygodnik Radomski nr 40 (268), s. 5
Przedsiębiorczość w sieci
Producent odzieży Nr 1/2007
Kiedrowicz G.: Technologie informatyczne Aktywna Wieś nr 3(6), bezpłatny dodatek
w domu i pracy zawodowej 50+
do programu Leader+
Seminarium międzynarodowe Partnerstwa Życie Politechniki 1(24). Politechnika
Ponadnarodowego Przedsiębiorczość dla Radomska, Styczeń/Marzec 2007
Europy (E.N.T.E.R.P.R.I.S.E. for Europe) –
Innowacyjność
małych
i
średnich
przedsiębiorstw w nowej Europie
Wawer-Dziedziak
K.:
Przedsiębiorczość
w sieci
Internet dla przedsiębiorczości
Kacprzak M. Entrepreneurship in the web,
Internet – the opportunity for growth of
competitiveness – Polish project of EQUAL
Initiative
Przedsiębiorczość w sieci – Internet szansą na
wzrost konkurencyjności
Gazeta Przemysłu Drzewnego, kwiecień
2007
Tygodnik Radomski nr 19(298), s. 5
Parlamentarny Magazyn Europejski (The
Parliament Magazine, European politics
and Policy magazine), 250/2007, Bruksela,
s. 19
Super Kontakty Biznesowe, Nr 9 (183), s.
21
Internetowy doradca przedsiębiorcy
Super Kontakty Biznesowe, Nr 10 (184),
s.10
SME Virtual Network – Bezpłatna Sieć Super Kontakty Biznesowe, Nr 10 (184),
Współpracy
Przedsiębiorców,
PP s.23
E.N.T.E.R.P.R.I.S.E. for Europe, IW EQUAL
__ 81 __
Przedsiębiorczość w sieci – Internet szansą na wzrost konkurencyjności
Śleboda P., Kraśny J.: Projekt IW EQUAL Super Kontakty Biznesowe Nr 11 (185), s.
F0320 Przedsiębiorczość w sieci – Internet 23
szansą na wzrost konkurencyjności
O kształceniu ustawicznym
Tygodnik Radomski nr 45(324), s. 5
Kształcenie wymogiem chwili – spotkanie Tygodnik Radomski nr 46(325), s. 9
Krajowych Sieci Tematycznych
Przedsiębiorczość w sieci. Halux połknął Tygodnik Radomski nr 47(326), s. 6
haczyk
Obuwie ortopedyczne dla dzieci i dorosłych – Super Kontakty Biznesowe Nr 12 (186), s.
możliwości seryjnej produkcji - seminarium dla 23
mikroprzedsiębiorstw
branży
obuwniczej
zorganizowane 27.09.2007
Kacprzak M. Project: Entrepreneurship in the Parlamentarny Magazyn Europejski (The
web, Internet – the opportunity for growth of Parliament Magazine, European politics
competitiveness
and Policy magazine), 251/2007, Bruksela,
s. 64
Kotecka
Z.:
Internetowy
Doradca Mała Firma. Gazeta rzemieślników,
Przedsiębiorcy. Transfer wiedzy i usług kupców i przedsiębiorców, Warszawa,
wspierających mikroprzedsiębiorstwa
2008, s.27
Koprowska D.: Kontroluj osiągnięcia własnej Dziennik Polska, marzec 2008
firmy
Certyfikacja Kwalifikacji Zawodowych – Mała Firma. Gazeta rzemieślników,
seminarium podsumowujące projekt F0320d2
kupców i przedsiębiorców, Warszawa,
2008, s.29
Projekt Przedsiębiorczość w sieci – Internet Nasza
Izba
miesięcznik
Izby
szansą na wzrost konkurencyjności
Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej
Przedsiębiorczości w Katowicach
8.3 Opisy indywidualnych przypadków
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Cyfrowy Świat Fotografii – Foto Digital Imaging – Laboratorium Foto-video-studio Zbigniew Kopciński, Lipsko (branża fotograficzna)
Produkcja mebli - Robert Tomczyk, Radom, (branża drzewna)
P.P.H.U. Jolex. S.c. – Andrzej Kozłowski, Radom (branża obuwnicza)
P.H.U. MARVEL – Michał Grzybowski, Radom (branża obuwnicza)
Sieć kwiaciarni “Bukiecik”, Radom - Grzegorz Wójcik, (branża inna)
P.P.H.U. ATEX – Sławomir i Renata Kieloch, Radom (branża odzieżowa)
PRO-TECHNIKA Agencja Promocyjno-Usługowo-Handlowa – Roman Świtka,
Radom (branża inna)
Halux II s.c. - Mariola Kleczewska, Radom (branża odzieżowa)
Produkcja mebli - Robert Tomczyk, Radom (branża drzewna)
MARO Zakład Produkcyjno-Handlowy - Sławomir Maroszek, Radom (branża
odzieżowa)
__ 82 __
Przedsiębiorczość w sieci – Internet szansą na wzrost konkurencyjności
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Firma produkcyjno – Usługowo – Handlowa An-Mar – Marek Mądrowski,
Gębice/Mogilna (branża inna)
Przedsiębiorstwo SANTANA – Jacek Samsel, Złotokłos k.Warszawy (branża
obuwnicza)
Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe OPIFEX – Jan Szpunar, Marki (branża
poligraficzna)
P.H.U.P Jacek – Katarzyna Kaszuba, Szydłowiec (branża odzieżowa)
Foto Ekspres. Studio Fotografii Artystycznej – Anna Orłowska, Warszawa, (branża
fotograficzna)
WITRAŻE – Małgorzata Wiśniewska, Rzeszów (branża inna)
FOTO BIEL 2001 s.c Studio Portretowe i Fotolaboratorium – Katarzyna Biel,
Warszawa, (branża fotograficzna)
Przedsiębiorstwo BARBEX – Barbara Odyniec, Radom, (branża obuwnicza)
Firma DGArt – Elżbieta i Grzegorz Kulik, Milanówek, (branża poligraficzna)
Firma Deco Taras Sp. z o.o. – Krystyna i Tadeusz Łochniccy, Ciechanowiec (branża
drzewna)
Dziewiarstwo Maszynowe – Małgorzata Kawa, Rzeszów, (branża odzieżowa)
Stolarstwo Artystyczne Zygmunt Dzierla i Syn, Warszawa (branża drzewna)
Zakład Usług Krawieckich „Pętelka” – Izabela Sałata, Radom, (branża odzieżowa)
Foto Promyk – Krzysztof Wiśniewski, Pionki, (branża fotograficzna)
8.4 Opinie mikroprzedsiębiorstw o projekcie
Zdaniem ponad 60% beneficjentów ostatecznych (BO) – przedstawicieli mikroprzedsiębiorstw
rezultaty projektu spełniły oczekiwania, blisko 90% BO akceptuje formy współpracy przy
wykorzystaniu technologii informatycznych, 79% BO ocenia pozytywnie doradztwo drogą
internetową, w opinii 47% BO „zdecydowanie tak” lub „raczej tak” uczestnictwo w projekcie
podniosło ich efektywność i konkurencyjność na rynku, wypowiedzi „zdecydowanie nie”
udzieliło 2% BO, przyszłość wsparcia MSP drogą internetową 93% BO ocenia pozytywnie lub
raczej pozytywnie (dane przedstawiono na podstawie opracowanego raportu „Ocena
konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw”)
8.5 Spis tabel i rysunków
Tabele
Strona
1.1.
2.1.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
Efekty deregulacji gospodarki w krótkim, średnim i długim okresie
(okres krótki do 1 roku, średni 2-4 lat i długi powyżej 4 lat)
Parametry stanu sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w
2005 r.
Produkcja sprzedana przemysłu, wg sektorów (w cenach bieżących)
Produkcja przemysłu i zatrudnienia w przemyśle w tym produkcja obuwia,
maszyn do szycia
Import i eksport towarów (mln/zł)
Produkcja, eksport, import i podaż obuwia w Polsce w latach 1990–2004
(mln par)
Mikroprzedsiębiorstwa w Polsce w latach 1998–2006
12
18
26
26
27
27
30
__ 83 __
Przedsiębiorczość w sieci – Internet szansą na wzrost konkurencyjności
3.6.
4.1.
4.2.
Charakterystyka mikroprzedsiębiorstw odzieżowych
Różnice między reengineringiem a TQM
Podejście wybitnych przedstawicieli do kluczowych
zarządzania przez jakość
problemów
30
43
44
Rysunki
Strona
1.1.
1.2.
4.1.
4.2.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
5.9.
5.10.
Innowacyjność i zdolność konkurencyjna gospodarki
Systemowe determinanty międzynarodowej zdolności konkurencyjnej
gospodarki
Innowacja i kazein
Przykład Zintegrowanego Systemu Zarządzania Zrównoważonym
Rozwojem
Tworzenie kapitału społecznego przez partnerstwa na rzecz rozwoju
Schemat organizacji i zarządzania Partnerstwa na Rzecz Rozwoju
Przedsiębiorczość w sieci – Internet szansą na wzrost konkurencyjności
Partnerzy i beneficjenci projektu
Model transferu wiedzy i usług wspomagających mikroprzedsiębiorstwa
Projekt wortalu
Oczekiwania związane z uczestnictwem w projekcie
Realne efekty uczestnictwa w projekcie
Ocena formy współpracy drogą internetową
Ocena możliwości rozwoju internetowego wsparcia (pomocy
mikroprzedsiębiorstw)
Model transferu modułowego programu nauczania do systemu zdalnego
nauczania opartego na technologii e-learning
8
11
43
46
53
56
58
61
62
64
64
65
66
67
__ 84 __
Download