HISTORIA GEOLOGII starożytność

advertisement
WYKŁAD 2016
HISTORIA GEOLOGII
starożytność
PLANETA ZIEMIA
XVI-XVII wiek
BUDOWA WNĘTRZA ZIEMI
XVIII-XIX wiek (początki)
MINERAŁY, SKAŁY
kamienie milowe…
POWIERZCHNIA ZIEMI
SEDYMENTACJA
STRATYGRAFIA
MAGMATYZM
METAMORFIZM
TEKTONIKA
GEOZAGROŻENIA
WYKŁAD 2016
HISTORIA GEOLOGII
starożytność
XVI-XVII wiek
XVIII-XIX wiek (początki)
kroki milowe…
WYKŁAD 2016
HISTORIA GEOLOGII
starożytność
Heraklit z Efezu
(ok. 540 - 480 p.n.e.)
- zmiana jako główna istota świata
(panta rhei, wszystko płynie)
- za zasadę, na której opiera się
Wszechświat (arché) uznał ogień
- z ognia powstają też meteory, planety i
gwiazdy,
Tatarkiewicz, W., 2007. Heraklit. W: Historia Filozofii. Wyd. XXII. T. I: Filozofia starożytna i średniowieczna. Warszawa: PWN
WYKŁAD 2016
HISTORIA GEOLOGII
starożytność
Herodot z Halikarnas
(ok. 484 - 426 p.n.e.)
- relacja z wojen perskich, opisująca
geografię i historię Hellady, Persji i Egiptu
oraz okolicznych krain, zatytułowana Dzieje
(Ἱστορίαι Historiai, łac. Historiae)
- w Delfach dowiedział się o sztucznie
zapewne spowodowanej lawinie skalnej
- informacja o istnieniu na Zakintos źródła
płynnej smoły
- opisał kopalnie złota na Tazos
Tatarkiewicz, W., 2007. Heraklit. W: Historia Filozofii. Wyd. XXII. T. I: Filozofia starożytna i średniowieczna. Warszawa: PWN
WYKŁAD 2016
HISTORIA GEOLOGII
starożytność
Arystoteles ze Stagirusu
(384–322 p.n.e.)
- (causa materialis) – rzecz powstaje z
materii
- (causa formalis) – powstaje przez
ukształtowanie materii przez formy
- (causa efficiens) – powstanie rzeczy musi
być określone przez czynnik działający
uprzednio
- (causa finalis) – powstanie rzeczy musi
służyć pewnemu celowi
Tatarkiewicz, W., 2007. Heraklit. W: Historia Filozofii. Wyd. XXII. T. I: Filozofia starożytna i średniowieczna. Warszawa: PWN
WYKŁAD 2016
HISTORIA GEOLOGII
starożytność
Eratostenes z Cyreny
(276 - 194 p.n.e.)
- Wyznaczył obwód i promień Ziemi
- oszacował odległość od Ziemi do Księżyca i
Słońca
- twierdził, że płynąc na zachód od
Gibraltaru można dotrzeć do Indii
Tatarkiewicz, W., 2007. Heraklit. W: Historia Filozofii. Wyd. XXII. T. I: Filozofia starożytna i średniowieczna. Warszawa: PWN
WYKŁAD 2016
HISTORIA GEOLOGII
starożytność
PLANETA ZIEMIA
XVI-XVII wiek
BUDOWA WNĘTRZA ZIEMI
XVIII-XIX wiek (początki)
MINERAŁY, SKAŁY
kamienie milowe…
POWIERZCHNIA ZIEMI
SEDYMENTACJA
STRATYGRAFIA
MAGMATYZM
METAMORFIZM
TEKTONIKA
GEOZAGROŻENIA
WYKŁAD 2016
BUDOWA WEWNĘTRZNA ZIEMI
-
skorupa ziemska,
-
warstwa nieciągłości,
-
litosfera,
-
płaszcz,
-
jądro zewnętrzne
-
jądro wewnętrzne
WYKŁAD 2016
BUDOWA WEWNĘTRZNA ZIEMI
atmosfera do ponad 100 km
hydrosfera do ponad 11 km
pedosfera do ponad 0,1 km
skorupa do 100 km
płaszcz do 2850 km
jądro do 3520 km
WYKŁAD 2016
GŁÓWNE GRANICE W STRUKTURZE ZIEMI
wg
Cloetingh (2005)
WYKŁAD 2016
GŁÓWNE GRANICE REOLOGICZNE W STRUKTURZE ZIEMI
Vp
wg Hiro (1976)
WYKŁAD 2016
HISTORIA GEOLOGII
kroki milowe
Andrija Mohorovičić
(1857 - 1936)
- W 1909 r. odkrył granicę między skorupą
ziemską i płaszczem Ziemi (Moho)
- Badania przebiegu i propagacji fal
sejsmicznych w Ziemi
- Planetoida 8422 Mohorovičić nazwana na
jego cześć
WYKŁAD 2016
HISTORIA GEOLOGII
kroki milowe
Andrija Mohorovičić
(1857 - 1936)
WYKŁAD 2016
GŁÓWNE GRANICE SKŁADNIKOWE W STRUKTURZE ZIEMI
granica Moho
granica
Wiecherta-Gutenberga
wg Hiro (1976)
WYKŁAD 2016
HISTORIA GEOLOGII
kamienie milowe
Emil Wiechert (Sovieck)
(1861 - 1928)
- współodkrywca elektronu
- jednym z pionierów badań w zakresie fal
sejsmicznych
- pierwszy geofizyk, który przedstawił
weryfikowalny model budowy wnętrza
Ziemi
- jego imię nosi krater na Księżycu
WYKŁAD 2016
HISTORIA GEOLOGII
kamienie milowe
Beno Gutenberg (Darmstadt)
(1889 - 1960)
- Udowodnił istnienie jądra Ziemi
- gwałtowny spadek prędkości fal
podłużnych i zanik fal poprzecznych
zinterpretował jako ciekły stan jądra
zewnętrznego Ziemi
- W 1941 opublikował Seismicity of the Earth
- W 1959 opublikował Physics of the Earth’s
Interior
- Przyjaciel i mentor Charlesa Richtera –
twórcy skali trzęsień ziemi
WYKŁAD 2016
PROFILE I IZOSTATYCZNA KOMPENSACJA DWU SĄSIADUJĄCYCH
ZE SOBĄ BLOKÓW – KONTYNENTALNEGO I OCEANICZNEGO
wg Angevine, Heller & Paola (1990)
WYKŁAD 2016
PORÓWNANIE KOMPENSACJI IZOSTATYCZNEJ
WG PRATTA I AIRY’EGO
wg Angevine, Heller & Paola (1990)
WYKŁAD 2016
HISTORIA GEOLOGII
kamienie milowe
George Biddell Airy
(1801 - 1892)
- W 1854 r. zmierzył grawitację za pomocą
wahadła i obliczył gęstości Ziemi
- W 1855 r. jako pierwszy badacz wysnuł
hipotezę o mniejszej gęstości skał pod
górami (orogenem)
- Twórca pojęcia równowagi izostatycznej
Encyklopedia Britannica. Poznań: 2006, s. 9. ISBN 978-83-60563-25-0
WYKŁAD 2016
HISTORIA GEOLOGII
kamienie milowe
John Henry Pratt
(1809 - 1871)
- W 1860 r. podał teoretyczne podstawy
teorii izostazji grawitacyjnej
- Stwierdził, że Ziemia była pierwotnie
płynna i dlatego ukształtowała się w formę
elipsoidy obrotowej
- Jako pierwszy określił biegunowe
spłaszczenie Ziemi na ok. 26,9 mil
- Odkrył odchylenie linii pionu w
sąsiedztwie Himalajów jako efekt anomalii
grawitacyjnej
Encyklopedia Britannica. Poznań: 2006, s. 9. ISBN 978-83-60563-25-0
WYKŁAD 2016
MODELE ZLOKALIZOWANEJ I REGIONALNEJ KOMPENSACJI
IZOSTATYCZNEJ
wg Angevine, Heller & Paola (1990)
WYKŁAD 2016
MODEL REGIONALNEJ KOMPENSACJI IZOSTATYCZNEJ
GLACIIZOSTAZJA
Dążenie do stanu równowagi skorupy ziemskiej
ugiętej na skutek obciążenia masą lądolodu lub
odkształcanej po jego ustąpieniu…
lądolód
ugięcie
glaciizostatyczne
WYKŁAD 2016
MODELREGIONALNEJ KOMPENSACJI IZOSTATYCZNEJ
GLACIIZOSTAZJA
Dążenie do stanu równowagi skorupy ziemskiej
ugiętej na skutek obciążenia masą lądolodu lub
odkształcanej po jego ustąpieniu…
lądolód
ugięcie
glaciizostatyczne
Download