tutaj - Medical Magnus Clinic

advertisement
KARTA KWALIFIKACJI DO LECZENIA I SEPARACJI KOMÓREK MACIERZYSTYCH
Nazwisko i imię …............................................................................................................................................................
Data urodzenia …............................................wzrost..................................waga.............................................................
Adres zamieszkania….......................................................................................................................................................
Telefon kontaktowy...................................................................adres e-mail.....................................................................
Schorzenia współistniejące:
1.Choroby serca: czy przebył/a Pan/Pani zawał mięśnia sercowego, zapalenie mięśnia sercowego, czy ma
Pan/Pani wadę serca, zaburzenie rytmu, duszność, ból w klatce piersiowej, inne?
tak □
proszę wymienić
nie □
….......................................................................................................................................................................................
Proszę podać stosowane leki
...........................................................................................................................................................................................
2.Choroby krążenia: czy choruje Pan/Pani na nadciśnienie, niedociśnienie tętnicze krwi, choroby naczyń
krwionośnych?
tak □
proszę wymienić
nie □
….......................................................................................................................................................................................
Proszę wymienić stosowane leki
...........................................................................................................................................................................................
3.Choroby naczyń: czy przebył/a Pan/Pani zapalenie żył powierzchownych, głębokich, czy występują
u Pana/Pani bóle łydek?
tak □
proszę wymienić
nie □
….......................................................................................................................................................................................
Proszę wymienić stosowane leki
...........................................................................................................................................................................................
4.Choroby dróg oddechowych: czy choruje Pan/Pani na astmę, przewlekłe zapalenie oskrzeli, kaszel,
rozedmę płuc, pylicę, zapalenie płuc, gruźlicę, POHP?
tak □
proszę wymienić
nie □
….......................................................................................................................................................................................
Proszę wymienić stosowane leki
...........................................................................................................................................................................................
4 a) Czy są trudności w oddychaniu?
tak □
nie □
4 b) Czy korzysta Pan/i z oddechu wspomaganego (respirator/tlenoterapia)?
tak □
nie □
4 c) Czy była wykonywana spirometria?
tak □
nie □
5.Choroby wątroby: czy przebył/a Pan/Pani wirusowe zapalenie wątroby, żółtaczkę, czy choruje Pan/Pani
na marskość wątroby?
tak □
proszę wymienić
nie □
….......................................................................................................................................................................................
Proszę wymienić stosowane leki
...........................................................................................................................................................................................
5 a) Czy jest Pan/i szczepiony/a p. żółtaczce?
tak □
nie □
Proszę podać datę podania ostatniej dawki ……………………………………………………………….……….……
6.Choroby endokrynologiczne: czy chorował/a Pan/Pani na choroby przysadki, tarczycy, przytarczyc,
nadnerczy, inne?
tak □
proszę wymienić
nie □
…......................................................................................................................................................................................
Proszę wymienić stosowane leki
..........................................................................................................................................................................................
7.Choroby przemiany materii: czy choruje Pan/Pani na cukrzycę, dnę, inne?
tak □
proszę wymienić
nie □
…......................................................................................................................................................................................
Proszę wymienić stosowane leki
..........................................................................................................................................................................................
8.Choroby neurologiczne: czy choruje Pan/Pani na padaczkę, czy przebył/a Pan/Pani udar mózgu, czy ma
Pan/Pani niedowład, porażenie kończyn dolnych, górnych, połowiczy, miastenię, stwardnienie rozsiane, stwardnienie
zanikowe boczne, dystrofię, neuroboreliozę, inne?
tak □
proszę wymienić
nie □
…......................................................................................................................................................................................
Proszę wymienić stosowane leki
..........................................................................................................................................................................................
9. Czy ma Pan/i trudności z mową?
tak □
nie □
10. Czy ma Pan/i zaburzenia ze strony narządu ruchu (trudności w chodzeniu)?
tak □
nie □
11.Czy odczuwa Pan/i dolegliwości bólowe stawów:
11 a) Kręgosłup: odcinek szyjny, piersiowy, lędźwiowo – krzyżowy
Proszę właściwe zakreślić
11 b) Kończyna górna: staw barkowy, staw łokciowy, nadgarstek, małe stawy dłoni
Proszę właściwe zakreślić
11 c) Kończyna dolna: staw biodrowy, staw kolanowy, staw skokowy, małe stawy stopy
Proszę właściwe zakreślić
12.Choroby krwi i układu krzepnięcia: czy choruje Pan/Pani na hemofilię, porfirię, inne schorzenia układu
krwiotwórczego i krwionośnego? Czy ma Pan/Pani zwiększoną skłonność do siniaków i krwawień?
tak □
proszę wymienić
nie □
…......................................................................................................................................................................................
Proszę wymienić stosowane leki.
..........................................................................................................................................................................................
13.Uczulenia: czy jest Pan/Pani uczulony/a leki (proszę podać nazwę leku), artykuły spożywcze, środki
dezynfekcyjne, środki kontrastowe, roztocza, pyłki, metale, inne?
tak □
proszę wymienić
nie □
…......................................................................................................................................................................................
Proszę wymienić stosowane leki
..........................................................................................................................................................................................
14.Zaburzenia psychiczne:
tak □
proszę wymienić
nie □
…......................................................................................................................................................................................
Proszę wymienić leki
..........................................................................................................................................................................................
15.Choroby dermatologiczne
tak □
proszę wymienić
nie □
…......................................................................................................................................................................................
Proszę wymienić leki
..........................................................................................................................................................................................
16.Choroby nowotworowe
tak □
proszę wymienić
nie □
…………………………………………………………………………………………………………………..………
od kiedy Pan/i choruje?....................................................................................................................................................
17.Choroby gastryczne
tak
□
proszę wymienić
nie □
…......................................................................................................................................................................................
17a.Czy była wykonana gastroskopia?
tak □
nie □
co stwierdzono w badaniu?..............................................................................................................................................
jakie zastosowano leczenie /leki? ....................................................................................................................................
17b.Czy stwierdzono bakterię helicobacter? (czy zastosowano antybiotykoterapię?)
tak □
nie □
17c.Czy ma Pan/i
zgagę
tak □ …................................................................................................................................................ nie □
pieczenie tak □ …................................................................................................................................................. nie □
reflux
tak □ …................................................................................................................................................. nie □
17d. Czy odczuwa Pan/i dolegliwości bólowe żołądka wiosną i jesienią?
tak □
proszę wymienić zastosowane leki
nie □
…......................................................................................................................................................................................
18. Czy ma Pan/i trudności w połykaniu pokarmów i płynów?
tak □
nie □
19. Jakie Pan/i spożywa posiłki: stałe, półpłynne, płynne
Proszę właściwe zakreślić
20.Implanty: (np. wszczepy metalowe, zastawki serca, rozrusznik serca, inne)
tak □
proszę wymienić
nie □
…......................................................................................................................................................................................
21.Leki uspakajające:
tak □
nazwa, dawka, od kiedy? (proszę wymienić)
nie □
…......................................................................................................................................................................................
22.Leki nasenne
tak
□
nazwa, dawka, od kiedy? (proszę wymienić)
nie □
…......................................................................................................................................................................................
23.Leki p. bólowe:
tak □
nazwa, dawka, od kiedy?(proszę wymienić)
nie □
…......................................................................................................................................................................................
24.Leki p. krzepliwe: (proszę wymienić np. Acard, Polocard)
tak □
nazwa, dawka, od kiedy?
nie □
…......................................................................................................................................................................................
25.Używki:
tak □
tytoń
nie □
tak □
alkohol
nie □.
tak □
inne używki
nie □
…......................................................................................................................................................................................
26.Czy jest Pani w ciąży?
tak □
nie □
27.Czy karmi Pani piersią?
tak □
nie □
28.Czy był/a Pan/i kiedyś operowany/a, kiedy i z jakiego powodu?
tak □
proszę wymienić
nie □
…......................................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………..………
29.Czy przebywał/a Pan/i w szpitalu?
tak □
proszę wymienić
nie □
kiedy?...............................................................................................................................................................................
…......................................................................................................................................................................................
gdzie?...............................................................................................................................................................................
…......................................................................................................................................................................................
w jakim oddziale?.............................................................................................................................................................
…......................................................................................................................................................................................
Proszę wymienić pozostałe choroby bądź dolegliwości, które nie zostały ujęte w ankiecie………………..…...……..
……………………………………………………………………………………………………….……..……..
…………………………………………………………………………………………………………….…..…..
………………………………………………………………………………………………………….…..……..
Oświadczam, że podane wyżej informacje o stanie mojego zdrowia są zgodne z prawdą, co poświadczam
własnoręcznym podpisem.
…...................................................................
podpis pacjenta
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
W związku w wymaganiami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014
poz. 1182 i 1662 z późniejszymi zmianami) i udzielaniu mi świadczeń medycznych przez Medical
Magnus Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi, ul Kopernika 38, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych.
Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że
a. podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem
możliwości świadczenia przez Medical Magnus Sp. z o.o. usług medycznych;
b. administratorem zebranych danych osobowych jest Medical Magnus Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi,
ul. Kopernika 38;
c. moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu świadczenia usług medycznych oraz
wykonywaniem obowiązków służbowych związanych z ich realizacją;
d. moje dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, z którymi Medcal Magnus Sp. z o.o.
ma podpisane umowy i porozumienia w celu dalszej realizacji świadczeń medycznych, jak również w
celu realizacji zadań związanych z monitoringiem i sprawozdawczością w ramach przepisów
prawnych;
e. mam możliwość dostępu do swoich danych, ich sprostowania, aktualizacji lub usunięcia jeśli niepełne
lub nieprawdziwe;
f. w każdym momencie mam możliwość cofnięcia zgody na przetwarzanie moich danych osobowych.
……….............................................
(czytelny podpis)
Download