Konceptualizacja wymagań dla Poradni Psychologiczno

advertisement
KONCEPTUALIZACJA WYMAGAŃ
DLA PORADNI
PSYCHOLOGICZNOPEDAGOGICZNYCH
W1. Placówka realizuje koncepcję pracy
Obszar badania (D)
Kryterium ewaluacyjne
Pytania badawcze
Placówka
działa
zgodnie
z przyjętą własną koncepcją
pracy, uwzględniającą potrzeby
rozwojowe osób oraz potrzeby
instytucji
i
organizacji
korzystających z jej oferty,
specyfikę pracy placówki oraz
zidentyfikowane
oczekiwania
środowiska lokalnego. Koncepcja
pracy
placówki
jest
znana
osobom,
instytucjom
i organizacjom korzystającym
z oferty placówki.
ADEKWATNOŚĆ koncepcji do potrzeb
rozwojowych
odbiorców
oferty.
SPÓJNOŚĆ realizowanych działań z
koncepcją pracy placówki.
Co wskazuje na to, że koncepcja
uwzględnia
potrzeby
rozwojowe
odbiorców oferty?
Czy realizowane działania są zgodne z
założeniami koncepcji?
Obszar badania (B)
Kryterium ewaluacyjne
Pytania badawcze
Realizowana koncepcja pracy
placówki jest monitorowana, i w
razie potrzeb modyfikowana z
uwzględnieniem oczekiwań osób,
instytucji
i
organizacji
korzystających z oferty placówki.
SYSTEMOWOŚĆ rozwiązań w zakresie
monitorowania
koncepcji.
ADEKWATNOŚĆ
modyfikacji
do
wniosków z monitorowania koncepcji.
Co wskazuje na to, że realizacja
koncepcji
pracy
placówki
jest
monitorowana?
Co wskazuje na to, że modyfikacja
wynika z wniosków z
monitorowania?
W2. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający rozwojowi osób, instytucji i
organizacji korzystających z oferty placówki
Obszar badania (D)
Planowanie procesów edukacyjnych
w placówce służy rozwojowi osób,
instytucji
i
organizacji
korzystających z oferty placówki,
a w realizacji zadań stosuje się
różne formy i metody pracy
dostosowane do potrzeb osób,
instytucji
i
organizacji
korzystających z oferty
placówki.
Placówka pozyskuje informacje od
osób, instytucji i organizacji, które
skorzystały z oferty placówki, na
temat podejmowanych przez
placówkę działań.
Obszar badania (B)
W placówce stosuje się nowatorskie
rozwiązania
służące
rozwojowi
osób,
instytucji
i
organizacji
korzystających z oferty placówki.
Wnioski
z
analizy
informacji
pozyskanych od osób, instytucji i
organizacji korzystających z oferty
placówki są wykorzystywane do
doskonalenia
procesów
edukacyjnych i prowadzonych przez
placówkę działań.
Kryterium ewaluacyjne
Pytania badawcze
ADEKWATNOŚĆ procesów edukacyjnych W jakim stopniu organizacja procesów
do potrzeb odbiorów.
edukacyjnych
zaspokaja
potrzeby
odbiorców?
SYSTEMATYCZNOŚĆ
pozyskiwania W jaki sposób placówka pozyskuje
informacji o podejmowanych przez informacje od
swoich odbiorców
placówkę działaniach.
na tematy swojej działalności?
Kryterium ewaluacyjne
INNOWACYJNOŚĆ
działań.
Pytania badawcze
podejmowanych Jakie
nowatorskie
rozwiązania
są stosowane przez placówkę?
SPÓJNOŚĆ działań z wnioskami z analiz.
SYSTEMOWOŚĆ działań.
W3. Placówka zaspokaja potrzeby osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty
placówki
Obszar badania (D)
Kryterium ewaluacyjne
Pytania badawcze
Realizacja oferty placówki pozwala ADEKWATNOŚĆ oferty placówki do celów W jakim stopniu dostępna oferta jest
osiągać jej cele i zaspokaja potrzeby placówki i potrzeb jej klientów.
adekwatna do celów działania placówki i
osób, instytucji i organizacji z niej
potrzeb jej klientów?
korzystających.
Podejmowane są działania służące
wyrównywaniu szans w dostępie do
oferty placówki. W placówce są
realizowane działania
antydyskryminacyjne.
W
opinii
osób,
instytucji
i
organizacji korzystających z oferty
placówki, wsparcie otrzymywane w
placówce jest odpowiednie do ich
potrzeb.
POWSZECHNOŚĆ w dostępie do oferty
placówki
dla
różnych
odbiorców.
RÓWNOŚĆ w traktowaniu klientów.
Obszar badania (B)
Kryterium ewaluacyjne
UŻYTECZNOŚĆ realizowanej
placówki dla jej odbiorców
oferty
Doskonali
się
ofertę
placówki ADEKWATNOŚĆ działań doskonalących
uwzględniając
indywidualne ofertę
do
indywidualnych
potrzeb
potrzeby
osób,
instytucji
i odbiorców i ich opinii.
organizacji korzystających z oferty
placówki oraz
pozyskane od nich opinie dotyczące
pracy placówki. Placówka zachęca
osoby, instytucje i organizacje
korzystające z oferty placówki do
własnego rozwoju.
Pytania badawcze
Jakie informacje pozyskane od klientów
pozwoliły udoskonalić ofertę placówki?
Jakie działania zachęcające klientów
do własnego rozwoju prowadzi
placówka?
W4. Procesy edukacyjne są efektem współpracy nauczycieli i innych osób realizujących
zadania placówki
Obszar badania (D)
Kryterium ewaluacyjne
Pracownicy
placówki ZESPOŁOWE organizowanie, a także
współpracują
ze
sobą
w modyfikowanie
i
realizowanie
planowaniu, organizowaniu, a procesów edukacyjnych.
także
modyfikowaniu
i
realizowaniu
procesów
edukacyjnych.
Obszar badania (B)
Kryterium ewaluacyjne
Pytania badawcze
W
jaki
sposób
w
placówce
zorganizowana
jest
współpraca
pracowników? Czy organizacja pracy
sprzyja powszechnemu uczestnictwu
nauczycieli we współpracy?
Pytania badawcze
Nauczyciele - konsultanci i inne
osoby
realizujące
zadania
placówki wspólnie rozwiązują
problemy, doskonalą metody i
formy współpracy.
SKUTECZNOŚĆ
WSPÓŁDZIAŁANIA Jakie problemy pracownicy placówki
pracowników
placówki rozwiązali współpracując ze sobą?
w
rozwiązywaniu
problemów
i doskonaleniu metod i form pracy
zespołowej oraz ewaluacji własnej
pracy.
Nauczyciele - konsultanci i inne
osoby
realizujące
zadania
placówki
pomagają
sobie
nawzajem
w
ewaluacji
i
doskonaleniu własnej pracy.
POWSZECHNOŚĆ
wzajemnej
pomocy w prowadzeniu ewaluacji
pracy nauczycieli - konsultantów.
PRZYDATNOŚĆ wzajemnej pomocy
w prowadzeniu ewaluacji pracy
nauczycieli - konsultantów.
W5. Promowana jest wartość edukacji
Obszar badania (D)
W
placówce
prowadzi
się
działania kształtujące postawę
uczenia się przez całe życie.
W
placówce
prowadzi
się
działania promujące wartość
edukacji skierowane do osób,
instytucji
i
organizacji
korzystających z oferty placówki
oraz pracowników i innych osób
realizujących zadania placówki.
Placówka
jest
pozytywnie
postrzegana
w
środowisku
lokalnym.
Obszar badania (B)
Realizowane przez placówkę
działania
wzmacniają
odpowiedzialność za własny
rozwój
osób,
instytucji
i
organizacji korzystających z
oferty placówki.
Działania
realizowane przez
placówkę
promują
wartość
edukacji i wpływają na rozwój
lokalnej społeczności.
Kryterium ewaluacyjne
Pytania badawcze
WSPIERANIE procesu uczenia się Jakie działania kształtujące postawy
przez całe życie.
uczenia się przez całe życie prowadzi
placówka?
RÓŻNORODNOŚĆ odbiorców usług i Jakie działania prowadziła placówka
pracowników
W
działaniach by promować wartość edukacji? Kto
promujących wartość edukacji.
był ich odbiorcą?
Kryterium ewaluacyjne
Pytania badawcze
SKUTECZNOŚĆ
działań Co świadczy o tym, że działania
kształtujących postawę uczenia się placówki kształtują odpowiedzialność
przez całe życie i promujących odbiorcy za własny rozwój?
wartość edukacji
SKUTECZNOŚĆ
działań Jakie działania placówki promują
podejmowanych przez placówkę wartość edukacji w społeczności
promujących wartość edukacji w lokalnej?
lokalnej społeczności
W6. Wykorzystywane są zasoby placówki i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju
Obszar badania (D)
Kryterium ewaluacyjne
Pytania badawcze
Prowadzi się rozpoznanie potrzeb i
zasobów placówki oraz środowiska
lokalnego i na tej podstawie
podejmuje się inicjatywy na rzecz
ich wzajemnego rozwoju. Placówka
w sposób systematyczny i celowy,
z uwzględnieniem specyfiki jej
działania,
współpracuje
z
instytucjami
i
organizacjami
działającymi
w
środowisku
lokalnym.
ADEKWATNOŚĆ
podejmowanych
inicjatyw do potrzeb środowiska.
Co świadczy o tym, że współpraca
placówki z instytucjami i organizacjami
działającymi w środowisku lokalnymi
jest celowa?
Jakie są potrzeby lokalnego środowiska,
na które może odpowiedzieć placówka?
W placówce stwarza się warunki do
wyrażenia
opinii
o
jej
funkcjonowaniu
w
środowisku
lokalnym.
Opinie
te
są
wykorzystywane do
doskonalenia pracy placówki.
UŻYTECZNOŚĆ zbieranych informacji w
doskonaleniu pracy placówki.
Jakie informacje są zbierane
klientów? Jak są wykorzystywane?
Obszar badania (B)
Kryterium ewaluacyjne
Pytania badawcze
Współpraca
placówki
ze
środowiskiem lokalnym wpływa na
ich wzajemny rozwój.
UŻYTECZNOŚĆ wspólnych działań dla
rozwoju
instytucji
i
organizacji
środowiska lokalnego
Czy współdziałanie podejmowane przez
placówkę i organizacje oraz instytucje
lokalnego środowiska wpływają na ich
rozwój?
Wykorzystywane przez placówkę
zasoby
środowiska
lokalnego
wpływają
na
rozwój
osób,
instytucji
i
organizacji
korzystających z oferty
placówki.
UŻYTECZNOŚĆ wspólnych działań ze
środowiskiem lokalnym, wpływających
na rozwój.
Jakie działania podejmowane przez
placówkę,
wykorzystujące
zasoby
środowiska,
wpływają
na
rozwój
odbiorców usług edukacyjnych?
od
W7. Placówka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i
wewnętrznych
Obszar badania (D)
Kryterium ewaluacyjne
Pytania badawcze
W placówce analizuje się wyniki
badań
zewnętrznych
i
wewnętrznych, w tym wyniki
ewaluacji
zewnętrznej
i
wewnętrznej. Analizy prowadzą
do formułowania wniosków i
rekomendacji,
na
podstawie
których przygotowuje się ofertę
placówki,
planuje
się
i podejmuje działania.
Realizacja oferty i działania
podejmowane w placówce są
monitorowane i analizowane, a
w razie potrzeby modyfikowane.
POWSZECHNOŚĆ
znajomości
wniosków.
UŻYTECZNOŚĆ
wniosków
i
rekomendacji
z
badań
zewnętrznych i wewnętrznych.
Wyniki jakich badań zewnętrznych i
wewnętrznych wykorzystuje się w
placówce?
Jaka część pracowników placówki
zna wnioski z analizy badań
zewnętrznych i wewnętrznych?
Obszar badania (B)
Kryterium ewaluacyjne
Pytania badawcze
Placówka doskonali własną pracę
uwzględniając
systematycznie
pozyskiwane
informacje
na
temat rozwoju osób, instytucji
i organizacji, które skorzystały
z oferty placówki.
SYSTEMATYCZNOŚĆ w gromadzeniu
informacji.
UŻYTECZNOŚĆ
pozyskanych
informacji dotyczących rozwoju
odbiorców usług dla doskonalenia
pracy placówki
W jaki sposób i jak często zbierane
są informacje dotyczące rozwoju
odbiorców usług?
W jaki sposób wykorzystuje się
informacje o rozwoju osób i
instytucji do doskonalenia pracy
placówki?
SYSTEMOWOŚĆ
monitorowania
i analizowania działań.
W8. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi
Obszar badania (D)
Kryterium ewaluacyjne
Pytania badawcze
Zarządzanie placówką zapewnia warunki
do realizacji zadań statutowych placówki.
Ewaluacja
wewnętrzna
jest
przeprowadzana wspólnie z pracownikami
i innymi osobami realizującymi zadania
placówki.
ZESPOŁOWOŚĆ
działań
procesie ewaluacji.
w
W jaki sposób zorganizowana jest
w placówce praca nad ewaluacją
wewnętrzną?
W procesie zarządzania, w oparciu o
wnioski
wynikające
z
nadzoru
pedagogicznego, podejmuje się działania
służące rozwojowi placówki. Zarządzanie
placówką
sprzyja
indywidualnej
i
zespołowej pracy pracowników i innych
osób realizujących zadania placówki oraz
doskonaleniu zawodowemu. Zarządzanie
placówką zapewnia przygotowanie oferty
odpowiedniej do potrzeb osób, instytucji i
organizacji
korzystających
z
oferty
placówki oraz odpowiednie warunki jej
realizacji.
UŻYTECZNOŚĆ
wniosków
z
nadzoru
pedagogicznego
dla
rozwoju placówki.
ADEKWATNOŚĆ zarządzania do
celów placówki, potrzeb klientów
i warunków jej funkcjonowania.
Które
wnioski
z
nadzoru
pedagogicznego przyczyniają się
do rozwoju placówki zgodnie z jej
zadaniami statutowymi?
W jakim stopniu zarządzanie jest
adekwatne do celów placówki,
potrzeb klientów i warunków jej
funkcjonowania?
Obszar badania (B)
Kryterium ewaluacyjne
Pytania badawcze
Zarządzanie
placówką
prowadzi
do
podejmowania
nowatorskich
działań,
innowacji i eksperymentów. Zarządzanie
placówką sprzyja udziałowi pracowników i
innych osób realizujących zadania placówki
w
procesie
podejmowania
decyzji
dotyczących placówki.
SKUTECZNOŚĆ
zarządzania
rozumiana jako wpływ zarządzania
na podejmowanie nowatorskich
działań,
innowacji
i
eksperymentów.
W jaki sposób zarzadzanie wspiera
podejmowanie
nowatorskich
działań
przez
pracowników
placówki?
Zarządzanie placówką sprzyja udziałowi
pracowników i innych osób realizujących
zadania placówki w procesie ewaluacji
wewnętrznej.
Zarządzanie
placówką
sprzyja udziałowi pracowników i innych
osób realizujących zadania placówki w
procesie
podejmowania
decyzji
dotyczących placówki.
POWSZECHNOŚĆ zaangażowania
pracowników
w
proces
podejmowania decyzji i ewaluację
wewnętrzną.
Download