Objective Analysis and Data Assimilation

advertisement
Fizyka Pogody i Klimatu
Wykład 5
Krzysztof Markowicz
Instytut Geofizyki
Uniwersytet Warszawski
[email protected]
System klimatyczny
• System klimatyczny to złożony układ składający się z
pięciu elementów: atmosfera, hydrosfera, kriosfera,
biosfera i powierzchnia ziemi między którymi
zachodzą interakcje.
• System klimatyczny jest pod wpływem wewnętrznej
dynamiki oraz zewnętrznych zaburzeń (np.
aktywność Słońca).
• Procesy klimatyczne - to procesy fizyczne
zachodzące w systemie klimatycznym prowadzące
do zmian klimatu. Najczęściej zalicza się do nich
obieg energii, cykl hydrologiczny oraz cyrkulację
powietrza. Determinują one zarówno naturalne i
antropogeniczne zmiany w systemie klimatycznym.
2
Składniki systemu klimatycznego
Obieg węgla
Reakcje chemiczne
w atmosferze
Obieg wody i energii
połączenie
chaotyczne
nieliniowe
Dynamika atmosfery i o
Badania klimatu
monitoring
zmienności
wymuszanie
odpowiedz
konsekwencje
predykcja
7/21/2017
Krzysztof Markowicz
[email protected]
Monitoring zmian klimatycznych
•
•
•
•
Naziemna sieć pomiarowa
Pomiary oceaniczne (statki, dryftery, platformy)
Pomiary aerologiczne w swobodnej atmosferze
Pomiary satelitarne
Zmiany średniej
temperatury powietrza przy
powierzchni Ziemi w
ostatnich 100-150 latach
"HadCRUT3". Met Office Hadley
Centre for Climate Change, U.K.
IPCC, 2013
7
Na postawie 10-ciu rekonstrukcji opublikowanych w latach
1998-2005
Opady
IPCC, 2013
10
IPCC, 2013
Globalne zmiany
temperatury w atmosferze
i na powierzchni Ziemi
7/21/2017
Krzysztof Markowicz
[email protected]
Zmiany klimatu w Polsce
Zmiany temperatury w Polsce za
ostatnie 50 lat pokazują , że
klimat się ociepla!
7/21/2017
Krzysztof Markowicz
[email protected]
Obserwuje się rosnący trend
prędkości wiatru i silniejszą
cyrkulację strefowa.
7/21/2017
Krzysztof Markowicz
[email protected]
Zmiany albeda planetarnego nad Polską
pokazują, że w ostatnich 20-latach
atmosfera pochłania 1-2% więcej
promieniowania słonecznego
7/21/2017
Krzysztof Markowicz
[email protected]
Tendencja spadkowa całkowitej
zawartości pary wodnej w atmosferze.
7/21/2017
Krzysztof Markowicz
[email protected]
Wymuszenie radiacyjne
wymuszenie
FTOA(Ro, Teff, T)
Fo stałą
słoneczna
Fo/4
TeffσT4
Ro /4
Ro - planetarne albedo
7/21/2017
W stanie równowagi:
Fo (1-Ro)/4=Teff T4
Krzysztof Markowicz
[email protected]
• Bilans na górnej granicy atmosfery wynosi +0.9 W/m2. Odchylnie od
stanów równowagowego jest bardzo małe i stanowi zaledwie 0.25%
strumienia promieniowania dochodzącego od Słońca.
• Bilans energii na powierzchni Ziemi jest również dodatni i wynosi
około 0.9 W/m2.
19
• Oznacza to, że bilans w atmosferze jest zerowy.
Przyczyny zmian klimatu
•
•
•
•
•
•
•
Efekt cieplarniany
Efekt aerozolowy (bezpośredni i pośredni)
Zmiany cyrkulacji termo-halinowej w oceanach
Wybuchy wulkanów
Zmienność aktywności Słońca
Zmiany w ozonosferze
Inne
7/21/2017
Krzysztof Markowicz
[email protected]
Efekt cieplarniany- Zmiany koncentracji CO2
Podwojenie CO2 (2050 rok) prowadzi
do wymuszania radiacyjnego +4W/m2.
Efekt cieplarniany
Prosty model efektu cieplarnianego
S/4 (1-A)
240
240
S/4 (1-A)
240
240
T=Te=255K
240
240
240
Ts=255K
No Atmosphere
 Ts4
480
 Ts4
240
Ts= 303 K
With a Black Atmosphere in the LW Only
Termiczny wymiar efektu cieplarnianegoprzybliżony model.
gazy
cieplarniane
para wodna
T
procentowy
wkład
koncentracja
20.6
62.1%
30 ppvt
CO2
7.2
21.7%
350 ppmv
03
2.4
7.2%
50 ppbv
N20
1.4
4.2%
320 ppbv
CH4
0.8
2.4%
17 ppbv
freony
<0.8
2.4%
1 ppbv
efekt
cieplarniany
33.2
7/21/2017
Krzysztof Markowicz
[email protected]
Dlaczego trudno jest oszacować
termiczny wymiar efektu cieplarnianego.
• Problemem jest wyznaczenie średniej temperatury
powietrza przy powierzchni ziemi w przypadku gdyby w
atmosferze nie było gazów cieplarnianych.
• Wynika to głównie ze względu na zmiany albeda
planetarnego. Z jednej stronie nie byłoby chmur
(mniejsze albedo), a z drugiej ze względu na dużo niższą
temperaturę albedo powierzchni ziemi byłoby znacząco
wyższe. Oba efekty można uwzględnić jedynie w
symulacjach modelami klimatu.
• Znacznie łatwiej można oszacować wymuszanie
radiacyjne związane z gazami cieplarnianymi. Wymaga
to jedynie obliczeń modelami transferu radiacyjnego.
Symulacja zmian klimatu związana z usunięcie
wszystkich gazów cieplarnianych
Lacis et al., 2010
Rozkład południkowy temperatury
powierzchni Ziemi po usunięciu GHG
Lacis et al., 2010
Porównanie efektów
cieplarnianych na różnych
planetach
Nieliniowy pływ gazów cieplarnianych na bilans energii
CO2
wymuszanie
CFCs
CH4
N2O
koncentracja
.
Wpływ zmian aktywności Słońca
Zmiany stałej słonecznej
(pomiary satelitarne)
Zmiany liczby plam słonecznych
(pomiary naziemne)
Zmiany są zbyt małe aby
wytłumaczyć nimi globalne
ocieplenie obserwowane w drugiej
części XX wieku.
Dodatkowo, okres tych zmian krótki
w porównaniu ze stałą czasowa
systemu klimatycznego aby mogły
one prowadzić do istotnych zmian
klimatycznych.
7/21/2017
Krzysztof Markowicz
[email protected]
AEROZOLE
Rodzaje aerozoli:
• sól morska
• drobiny piasku
• pyły (wulkaniczny)
• fragmenty roślin
• sadza (elemental carbon), organic
carbon
• siarczany, azotany
• związki organiczne i nieorganiczne
7/21/2017
Zanieczyszczenia atmosfery zwane
inaczej aerozolami to małe
cząstki stałe lub ciekłe powstające
w sposób naturalny oraz w wyniku
działalności gospodarczej
człowieka.
Aerozole naturalne.
Aerozole antropogeniczne
Krzysztof Markowicz
[email protected]
Wielkość i kształt cząstek aerozolu
7/21/2017
Krzysztof Markowicz
[email protected]
Aerozol widoczny z kosmosu
7/21/2017
Krzysztof Markowicz
[email protected]
Podział aerozoli ze względu na ich
rozmiar
W rozkładzie wielości aerozoli wyróżniany 3 charakterystyczne
grupy cząstek:
• cząstki Aitkena (nucleation mod), r<0.05 m
• cząstki małe (accumulation mod), 0.05<r<0.5 m
• cząstki duże (coarse mod), r>0.5 m
Szczególnie istotne znaczenie w atmosferze z klimatycznego
punktu widzenia mają ostatnie dwa typy cząstek.
7/21/2017
Krzysztof Markowicz
[email protected]
Produkcja aerozoli
• produkcja mechaniczna (powstawanie soli morskiej
podczas załamywania fal morskich czy wynoszenie pyłu
pustynnego w czasie burz pyłowych)
• spalanie biomasy
• spalanie przemysłowe (pyły, gazy)
• konwersja gazu do cząstek np. do kwasu siarkowego czy
azotowego
7/21/2017
Krzysztof Markowicz
[email protected]
Usuwanie aerozoli z atmosfery
• Sucha depozycja
Sedymentacja – osiadanie grawitacyjne (efektywnie usuwane
tylko duże cząstki)
• Wilgotna depozycja (wymywanie przez krople chmurowe lub
krople deszczu).
Efektywne usuwanie cząstek z klasy akumulacyjnej
7/21/2017
Krzysztof Markowicz
[email protected]
Zawartość aerozolu w
atmosferze
7/21/2017
Krzysztof Markowicz
[email protected]
Jak bada się wpływ aerozoli na klimat?
• Monitoring zanieczyszczeń atmosfery oraz podstawowych
parametrów meteorologicznych (pomiary naziemne oraz
satelitarne, sondowanie atmosfery)
• Obserwacje składowych bilansu promieniowania słonecznego
oraz długofalowego
• Modelowanie zmian klimatu – modele klimatu
• Badania eksperymentalne – kampanie polowe
7/21/2017
Krzysztof Markowicz
[email protected]
Wpływ aerozoli na klimat Ziemi
Efekt bezpośredni (poprzez rozpraszanie i absorpcję
promieniowania w atmosferze)
Efekt pośredni (poprzez oddziaływanie aerozolu na
własności mikrofizyczne chmur)
7/21/2017
Krzysztof Markowicz
[email protected]
Bilans Energii w Atmosferze
Bilans radiacyjny w
atmosferze –100
Wm-2
7/21/2017
Krzysztof Markowicz
[email protected]
Pośredni wpływ aerozoli – ślady statków
większe albedo
Stratocumulus. ... ... . . .
. ::
.::::..:: .. ... . . .
.
. .
::. ... .. .. ..
.
.
.
.
.. ..
....... .
.....
.
.
....
..::
. .. .
::::
::
::
. .
Większa koncentracja
kropel,
Mniejszy promień re
Pawłowska, 2005
7/21/2017
Krzysztof Markowicz
[email protected]
Optyczny model chmury
Albedo chmury w przybliżeniu dwu-strumieniowym
F
(1  g)

R  

2  (1  g)   2
F
1 g
gdzie g jest parametrem asymetrii związanym z rozpraszaniem promieniowania na
kropelkach lub kryształach lodu, zaś  grubością optyczna chmury. Przyjmując parametr
asymetrii dla chmury równy około g=0.85 otrzymujemy

R
  13
Rozważmy jednorodną chmurę o monodyspersyjnym rozkładzie wielkości
  hr 2 Q ext N o
Przyjmując, że dla obszaru widzialnego parametr wielkości x=2r/>>1 stąd Qext=2
7/21/2017
Krzysztof Markowicz
[email protected]
Wyznaczamy zależność albeda chmur R od liczby kropelek N przy stałej zawartości wody
ciekłej (LWC)
 dR 
dR d



 dNo LWC d dNo
Zakładając, że LWC nie zależy od
wysokości
stąd
LWC 
4 3
r  w hN o
3
4
dLWC  0  hw (dN o r 3  3N o r 2 )  0
3
dN o
1

r
3N o
Obliczmy wielkość
d 2h (dN o r 2  2rNo ) dNo 2



2

2hN o r
No r
d dN o 2 dN o 1 dN o




No 3 No 3 No
dR   13  
13


2
d (  13)
(  13)2
ostatecznie
 dR 
dR d
13 1 
13
1





R
2
 dNo LWC d dNo (  13) 3 No 3No   13
 dR 
R 13R R (1  R )




3N o
 dN o LWC 3N o 
Tylko w przypadku chmur
zawierających mała liczbę kropel
N<100 cm-3 albedo chmury
zależy silnie od koncentracji tym
samym zawartości aerozoli.
Przykład
• Rozważmy dwie chmury o monodyspersyjnym rozkładzie
kropel, grubości pionowej 400 metrów, przy czym pierwsza
składa się z kropelek wody o promieniu r1 =10 m
i koncentracji N1 =1000 1/cm3, zaś druga z kropel o
promieniu r2 =20 m.
• Zakładając, że wodność obu chmur jest identyczna
możemy wyznaczyć koncentracje kropel w drugiej chmurze
ze wzoru (125 1/cm3)
• Stosując teorię rozpraszania MIE wyznaczamy parametry
asymetrii dla obu chmur. Wynoszą one odpowiednio 0.86 i
0.87.
• Grubość optyczny chmur wynosi: 188 i 94
• Albedo chmur: 0.93 i 0.86.
Bezpośredni wpływ aerozoli na klimat
wzrost albeda planetarnego
warstwa
aerozolu
redukcja promieniowana słonecznego
dochodzącego do powierzchni ziemi
7/21/2017
Krzysztof Markowicz
[email protected]
wzrost absorpcji
w atmosferze
Efekt bezpośredni -prosty model radiacyjny
Fo
Fo (1  e   )
Fo (1  )(1  e   )
Fo e  
Fo (1  )(1  e   )
Transmisja przez warstwę
aerozolu
t  e    (1  e   )(1  )
Rs
7/21/2017
 - grubość optyczna
aerozolu
 - albedo pojedynczego

rozpraszania
  scat
 ext
- cześć promieniowania
rozpraszania wstecznie
Dla molekuł =0.5
Dla aerozoli  (0.1 –
0.2)
Odbicie od warstwy aerozolu
Krzysztof Markowicz
[email protected]
r  (1  e   )
Promieniowanie wychodzące z
atmosfery:
Fo t 2 R s
Fo rs
Fr  Fo (r  t 2 R s  t 2 R s2 r  t 2 R 3s r 2  ...)
Fo

t 2R s 
Fr  Fo r 

1

R
r
s 

Zmiana albeda planetarnego przez
aerozol:
Fo t

t 2R s 
R s  r 
  Rs
 1 Rsr 
Fo tR s
Rs
7/21/2017
Krzysztof Markowicz
[email protected]
Dla <<1 ; średnia wartość 0.1-0.2
t  e    (1  e   )(1  )
r  (1  e   )
dla > c Rs>0 : ochładzanie
dla < c Rs<0 : ogrzewanie
t  1    (1  )
r  
2R s  1  

R s    (1  R s ) 2 
  1

  

wartość krytyczna  dla której
Rs =0
2R s
c 
2R s  (1  R s ) 2
7/21/2017
Krzysztof Markowicz
[email protected]
tak więc
• aerozole nad ciemną powierzchnią ziemi zawsze
ochładzają klimat.
• aerosole nad bardzo jasnymi powierzchniami (śnieg)
ogrzewają klimat.
• w przypadku pośrednim ochładzanie bądź ogrzewanie
zależy od własności optycznych aerozoli oraz własności
odbijających podłoża.
• jednak zawsze obecność aerozoli prowadzi do redukcji
promieniowania przy powierzchni ziemi a zatem
ochładzania.
7/21/2017
Krzysztof Markowicz
[email protected]
TOA
Globalne zaciemnienie
w XX wieku.
7/21/2017
Krzysztof Markowicz
[email protected]
Wpływ chmur na klimat
• Chmury pokrywają około 50% powierzchni Ziemi,
dlatego, też są one bardzo ważne z klimatycznego
punktu widzenia.
• Chmury zwiększają albedo planetarne od 14 do 30%.
• Z drugiej zmniejszają ucieczkę promieniowania
długofalowego w przestrzeń kosmiczną zapobiegając
w ten sposób utracie energii.
• Wpływ chmur na klimat zależy od ich własności
optycznych oraz temperatury.
Wymuszanie radiacyjne chmur
Wpływ transportu lotniczego na klimat
IPCC 1999
Krzysztof Markowicz IGF-UW
19.07.2005
Całkowite wymuszanie radiacyjne związane z transportem
lotniczym jest dodatnie (w szczególności również smugi
kondensacyjne).
53
19.07.2005
Sausen et al., 2005
Updated Aviation Radiative
Forcing for 2000
Krzysztof Markowicz IGF-UW
54
Wymuszanie radiacyjne chmur:
SW -52.9 W/m2
LW 20.5 W/m2
NET -32.4 W/m2
Chmury wysokie ogrzewają a niskie chłodzą…
Th
Albedo
10-30%
Albedo
60-80%
Tl
Ts
TsTl
Ts>> Th
Chmury niskie:
1. Mają zbliżoną temperaturę do powierzchni ziemi więc
mają niewielki wpływ na promieniowanie długofalowe
emitowane przez powierzchnie Ziemi
2. Silnie odbijają promieniowanie słoneczne.
3. Efekt netto jest ochładzający – ujemne wymuszanie
radiacyjne.
Chmury wysokie:
1. Mają znacznie niższą temperaturę w stosunku
powierzchni ziemi więc znacząco redukują
promieniowanie długofalowe emitowane przez
powierzchnie Ziemi
2. Słabo odbijają promieniowanie słoneczne.
3. Efekt netto jest ogrzewający – dodatnie wymuszanie
radiacyjne.
7/21/2017
Krzysztof Markowicz
[email protected]
Wymuszanie radiacyjne aerozoli w skali lokalnej
7/21/2017
Krzysztof Markowicz
[email protected]
60
Modelowane zmiany klimatu w obecnym
stuleciu
7/21/2017
Krzysztof Markowicz
[email protected]
62
63
64
Download