prezentacja działalności OFOP w 2011 r.

advertisement
Ogólnopolska Federacja
Organizacji Pozarządowych
w 2010
Podsumowanie
Walne Zebranie Członków OFOP 12-13.05.2011
Informacje
organizacyjne
• Zebrania Zarządu – 7 (co 2 miesiące) dodatkowo 5 uchwał (tryb
obiegowy)
• 9 nowych Członków
• Siedziba – gł. ul. Szpitalna 5/5, biuro ul. Kłopotowskiego 6/61
• WWW – ofop.eu - najbardziej popularne działy: Aktualności, Program
•
Reprezentacji NGO (d. Europejski), Interwencje - uproszczenie księgowości
dla małych NGO, FIO a PO KL; wzajemnego wkładu własnego.
Wiosna 2010 – do 1300 unikalnych odwiedzin.
Dotacje: Fundacja im. Stefana Batorego, Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich, Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, Norweski
Mechanizm Finansowy, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Unia
Europejska, składki członkowskie.
Walne Zebranie Członków OFOP 12-13.05.2011
Informacje finansowe
• Wyniki finansowe:
• przychody 461 111,82 zł,
• koszty działalności statutowej 443 425,49 zł,
• Fundusze Własne to kwota 65.900 zł, w tym:
• fundusz rezerwowy: 30 000,00 zł,
• kapitał żelazny: 8 750,00 zł,
• fundusz na bieżącą obsługę: 27 150,00 zł.
• Dodatkowo rachunek wyników zamknął się nadwyżką
przychodów nad kosztami w wysokości 17 683,33 zł.
• Zatrudnienie: 6 osób na umowę o pracę, łączne wynagrodzenie za
cały rok wyniosło 115 856,18 zł.
Walne Zebranie Członków OFOP 12-13.05.2011
Struktura
organizacyjna
• Dyrektorka: Monika Kozieł
11.05.11
Walne
Zebranie Członków
OFOP 12-13.05.2011
Mazowieckie
Forum
Inic
Program Członkowski
• p.o.dyrektorki: Areta Wasilewska-Gregorowicz
• Główne działania w 2010 r.: organizacja WZ w 2010 r.,
•
organizacja szkolenia dla 40 os. „Przyszły okres finansowania ze
szczególnym uwzględnieniem wsparcia ekonomii społecznej” (we
współpracy z PR NGO), 2 analizy eksperckie prawno-ekonomiczne na temat
zarządzania organizacjami i wolontariatu: „Zarządzanie - standardy w
organizacjach pozarządowej” i „Prawne aspekty korzystania ze wsparcia
wolontariuszy w podmiotach ekonomii społecznej”, nawiązanie kontaktów z
org. przedsiębiorców (BCC, PKPP Lewiatan, Pracodawcy RP, ZRzP), prace
nad utworzeniem Izby Przedsiębiorców Społecznych przy SKES-ie,
spotkania robocze dla NGO dot. Izby organizowane we współpracy z
Członkami (Zagnańsk, Poznań, Lublin), tygodniowe maile do Członków.
Kierunki na przyszłość: modyfikacja zasad członkostwa i zasad
przyjmowania organizacji, zmiana sposobu naliczania składek, zwiększenie
zasobów ludzkich, rozszerzenie oferty dla Członków, lepszy PR.
Walne Zebranie Członków OFOP 12-13.05.2011
Program Reprezentacji
NGO
• Dyrektor: Agata Wiśniewska-Górczewska
• Główne działania w 2010 r.: publikacja raportu dot. aktywności
•
pozarządowych członków w komitetach monitorujących 2007-2013;
prowadzenie GRSO przy KK NSRO - stanowisko dot. dobrego rządzenia,
powołanie KSTP przez KK NSRO i organizacja I konferencji krajowej
(X.2010 Warszawa) i I spotkania regionalnego (łódź, XI.2010),
zaangażowanie w prace nad SRKS i SSP, udział w dyskusji nad
przyszłością polityki spójności; prowadzenie GRSH przy KM PO KL;
stanowisko OFOP-u dot. przyszłości polityki spójności; 4 analizy eksperckie
- dot. udziału federacji w planowaniu polityk publicznych, wsparcia dla ES w
PO KL, roli KM, V raportu kohezyjnego; interwencje systemowe i
jednostkowe; działalność konsultacyjna dla NGO, działalność informacyjna.
Kierunki na przyszłość: wzmocnienie reprezentantów NGO w KM
2007-2013 przez KSTP, wpływ na fundusze europejskie 2014-2020, szkoła
reprezentantów NGO,
Walne Zebranie Członków OFOP 12-13.05.2011
Działania rzecznicze
• Praca nad Ustawą Medialną
• Dyskusja na Ustawą o fundacjach
• Uproszczenie wymogów rachunkowości dla
organizacji pozarządowych
• Aktywny udział w pracach Obywatelskiego Forum
Legislacji
• Kongres Praw Obywatelskich
• Propozycja Ustawy o zrzeszeniach i praca nad
ustawą Prawo o stowarzyszeniach
Walne Zebranie Członków OFOP 12-13.05.2011
Kongres Praw Obywatelskich
Organizatorzy: OFOP (główny) + inne organizacje pozarządowe
Główna idea: zainicjowanie debaty nt. jak biurokratyczne ograniczenia i
nieefektywność oraz zbyt restrykcyjny system prawa uniemożliwiają normalne
korzystanie z praw obywatelskich.
Statystyki: 23 debaty, 300 uczestników (średnio 30-50 osób w poszczególnych
debatach).
Zagadnienia: - procesy tworzenia prawa,
- naruszenia prywatności,
- demokracja bezpośrednia i partycypacyjna
- dostęp do pomocy prawnej, i wiele innych
Po KPO: Sformułowanie Memorandum w sprawie wzmocnienia praw
obywatelskich i wsparcia dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego
Mazowieckie Forum Inicjatyw
Pozarządowych 2009
Program
Międzynarodowy
Dotychczasowe działania:
• EKES
• CIVICUS
• ENNA
W planach: rozbudowa Programu, wzmocnienie działań
miedzynarodowych OFOP, wspólne projekty razem z członkami
Walne Zebranie Członków OFOP 12-13.05.2011
Dziękuję za uwagę
Kontakt z biurem Federacji:
ul. Szpitalna 5/5, tel. 22 828 91 28, wew. 135,
154
ul. Ks. I. Kłopotowskiego 6 lok. 61, tel. 22 619
46 94
[email protected]
www.ofop.eu oraz Facebook
Walne Zebranie Członków OFOP 12-13.05.2011
Download