Strategia - Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych

advertisement
„Olsztyńskie Centrum Organizacji
Pozarządowych”
Strategia Rozwoju Organizacji
Pozarządowych w Olsztynie
5.01.2009 rok
2. Zbudowanie społeczeństwa
obywatelskiego
Cele operacyjne:
 Zmiana postawy mieszkańców Olsztyna na
prospołeczną
 Zaktywizowanie młodzieży
 Edukacja na rzecz aktywnego obywatelstwa
 Wprowadzenie i funkcjonowanie
mechanizmów konsultacji społecznych i
obywatelskich
 Współpraca między środowiskami lokalnymi
Cel operacyjny:
Zmiana postawy mieszkańców Olsztyna na prospołeczną
Działania:
- Działania strażnicze
- Wymiana wiedzy, doświadczeń z organizacjami pozarządowymi z innych
miast, państw
- Prowadzenie dialogu z mieszkańcami miasta poprzez fora internetowe
- Organizacja i przeprowadzenie cyklicznych imprez, dyskusji, debat z
udziałem mieszkańców
- Współpraca z pełnomocnikiem ds. współpracy z organizacjami
pozarządowymi
- Organizacja i przeprowadzenie kampanii społecznych, np..:1%, „Idź do
wyborów”,
- Podnoszenie wiedzy i umiejętności mieszkańców jak doprowadzić do
zrealizowania pomysłów lokalnych,
- Opracowanie i upowszechnienie dobrych praktyk dot. partycypacji
społecznej
Cel operacyjny:
Zaktywizowanie młodzieży
Działania:
- Przygotowywanie i umieszczanie w internecie atrakcyjnych
materiałów zachęcających młodzież do angażowania się, np..
filmy
- Promowanie wolontariatu
- Aktywizacja i promocja Młodzieżowej Rady Miasta
- Wsparcie samorządów uczniowskich i studencki
- Organizacja warsztatów wspierających rozwój młodych ludzi
- Współpraca ze szkołami gimnazjalnymi, ponadgimnazjalnymi
- Opracowanie i dystrybucja oferty działań dla młodzieży
Cel operacyjny:
Edukacja na rzecz aktywnego obywatelstwa
Działania:
- Organizacja i przeprowadzenie kampanii promujących aktywny
udział mieszkańców w życiu miasta
- Prowadzenie działań edukacyjnych dla mieszkańców
dotyczących ich praw
- Edukacja mieszkańców i urzędników odnośnie różnych form
partycypacji społecznej, w tym prowadzenia konsultacji
społecznych
Cel operacyjny:
Wprowadzenie i funkcjonowanie mechanizmów
konsultacji społecznych i obywatelskich
Działania:
- Opracowanie i wdrożenie instrukcji funkcjonowania
mechanizmu konsultacji społecznych
- Powołanie „Miejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich”
- schemat, mechanizm = „miejski mediator do konsultacji
społecznych”
3. Zbudowanie marki organizacji
pozarządowych
Cele operacyjne
• Stała współpraca z mediami
• Przeprowadzenie imprez promujących działania organizacji
pozarządowych
• Stworzenie i funkcjonowanie mediów obywatelskich
• Promocja działań organizacji pozarządowych wśród środowisk
opiniotwórczych
• Promowanie idei rozwoju społeczności lokalnych
Cel operacyjny
Stała współpraca z mediami
•
•
•
•
•
•
•
•
Szkolenia dla mediów o organizacjach pozarządowych (prawodawstwo,
funkcjonowanie, działania)
Konferencje prasowe
„mechanizm wciągania dziennikarzy” w pracę społeczną
Opracowywać plany pracy = podsumowania podjętych działań
Monitoring dobrych praktyk w innych miastach, współpracy mediów z ngo
Partnerstwo – wyłączność na informacje, opracowania naukowe w mediach ???
Szkolenia dla organizacji o mediach (brak osoby do kontaktów z mediami w
organizacjach)
Konkurs „patronatów medialnych” – monitorowanie akcji organizacji przez
dziennikarzy, im więcej osób się włączało do akcji tym większa szansa na wygraną
Cel operacyjny
Przeprowadzenie imprez promujących działania
organizacji pozarządowych
• NGO na TOPie
• Dni Olsztyna
• Jarmark Bożenarodzeniowy/ Świąteczny
• Kalendarz imprez organizacji /wersja
internetowa, drukowana/
Cel operacyjny
Stworzenie i funkcjonowanie mediów
obywatelskich
• Współpraca z UWM (studenci, kadra
• Współpraca z UWM FM
• Promocja mediów obywatelskich (strona: blogi,
filmiki, baza mediów obywatelskich)
• Facebook, Youtube
• TV Obywatelska (TV, radio internetowe)
• Aktywizacja na rzecz tworzenia mediów
obywatelskich = na pogotowie medialne
• Wizytówki multimedialne
Cel operacyjny
Promocja działań organizacji pozarządowych
wśród środowisk opiniotwórczych
• Udział w posiedzeniach sesjach Rady Miasta, WM
Sejmiku
• Jasne stanowiska, opinia do prezentacji,
• Zaplanowane, cykliczne, udział w komisjach rady
miasta
• Baza specjalistów w organizacjach pozarządowych w
dziedzinach poszczególnych
• Przepływ informacji o konferencjach, działaniach
Cel operacyjny
Promowanie idei rozwoju społeczności lokalnych
• Dostrzegać „małe” sukcesy i je nagłaśniać
• Zmiana mentalności w postrzeganiu pracy
społecznej, wolontariackiej
• Promować współdziałanie partnerskie organizacji w
działaniach lokalnych
• Co to jest rozwój społeczności lokalnych? Jakie
działania? – Edukacja
• Rady Osiedli – dobre przykłady funkcjonowania
• Po co się to dzieje
Stabilna i silna sytuacja finansowa
organizacji pozarządowych
Cele operacyjne:
1. Założenie funduszu lokalnego
2. Zróżnicowanie źródeł finansowania
działalności organizacji pozarządowych
3. Osiągnięcie samowystarczalności
ekonomicznej organizacji pozarządowych
Założenie funduszu lokalnego
Zróżnicowanie źródeł finansowania
działalności organizacji pozarządowych
• informowanie o możliwościach pozyskiwania
środków i regulacjach prawnych
• Szkolenia z fudraisingu
• informowanie o zagrożeniach jakie niesie np.
kwestowanie
• Zakładanie działalności gospodarczej i prowadzenie
odpłatnej działalności statutowej
• Współpraca z innymi instytucjami, organizacjami,
wymiana informacji o możliwości działań
bezkosztowych
Osiągnięcie samowystarczalności ekonomicznej
organizacji pozarządowych
•
•
•
•
•
•
•
Składki członkowskie
Pozyskiwanie sponsorów
Współpraca ze sponsorami strategicznymi
Edukowanie członków ngo o fundraisingu
Profesjonalizacja
Rozwój wolontariatu
Rozwój PR organizacji pozarzadowych
Wykreowanie organizacji pozarządowych
jako wiarygodnego partnera do współpracy
• Wprowadzenie i funkcjonowanie
mechanizmów powierzania zadań przez JST
• Partnerskie relacje samorządu i organizacji
pozarządowych
• Współpraca z różnorodnymi partnerami
• Rozwój współpracy międzynarodowej
Wprowadzenie i funkcjonowanie
mechanizmów powierzania zadań przez JST
• Promowanie ludzi ngo we władzach
• Przedstawiciele ngo „wszędzie” tam, gdzie
tworzone są dokumenty, podejmowanie
decyzji
• Promować rozwiązania, które są korzystne
dla ngo – mechanizm konsultacji
• Lobbowanie za mechanizmami
zapewniającymi ciągłe finansowanie ngo i
rozwiązaniami korzystymi dla ngo
Partnerskie relacje samorządu i organizacji
pozarządowych
•
•
•
•
Wzmacniać ngo
Wzmacnianie roli pełnomocników ds. ngo
Częstsze spotkania z ngo
Zespojenie strategii rozwoju ngo i
Olsztyna, wpływanie na zapisy dok
strategicznych miasta/samorzadów
Współpraca z różnorodnymi partnerami
• Komunikacja z innymi instytucjami, zapraszanie na
spotkania
• Pokazaywanie efektów swojej pracy
• Pozytywny PR, medialność
• Promowanie pozytywnych wartości (w którymś punkcie
musi być), np. etyka, moralnosć, dobroczynność
• Cykliczne spotkania z przedstawicielami biznesu,
administracji samorządowej i rządowej
• Edukacja ngo w zakresie współpracy z biznesem,
samorzadem, itp.
• Komunikacja pomiędzy ngo
Rozwój współpracy międzynarodowej
• Uczestnictwo w wydarzeniach organizowanych
w ramach współpracy z miastami partnerskimi
• Nawiazywanie nowych i wykorzystywanie
kontaktów z partnerami zagranicznymi
• Wizyty studyjne
• Korzystanie z możliwości współpracy
zagranicznej w ramach wolontariatu ??
• Korzystanie z programów
międzynarodowych/transgranicznych
• Wykorzystanie „przygraniczności”
Download