epidemiologia test - giełda - zzz.umed

advertisement
epidemiologia test.doc
(60 KB) Pobierz
TEST 10
ZAKRES: EPIDEMIOLOGIA
1. Choroba wywoływana przez drobnoustroje i przenoszone z osoby chorej na zdrową to choroba:
a) zakaźna;
b) zaraźliwa;
c) endogenna;
d) egzogenna.
2. Endemia jest to występowanie na danym obszarze:
a) stałej liczby przypadków zachorowań na określoną chorobę;
b) pojedynczych przypadków zachorowań;
c) zakażeń bezobjawowych;
d) zakażeń wywołanych własną florą fizjologiczną pacjenta.
3. Epidemia jest to występowanie na danym obszarze:
a) dużej liczby przypadków określonej choroby zakaźnej;
b) dużej liczby przypadków różnych chorób zakaźnych;
c) wzrost zachorowań na daną chorobę zakaźną w określonym czasie;
d) wszystkie wyżej wymienione.
4. Pandemia jest to:
a) epidemia obejmująca kilka krajów lub kontynentów w tym samym czasie;
b) endemia obejmująca kilka krajów lub kontynentów w tym samym czasie;
c) występowanie powszechnych zachorowań w określonej grupie etnicznej;
d) jednoczesne występowanie zachorowań wśród ludzi i zwierząt.
5. Zapadalność jest to:
a) osobnicza skłonność do częstych infekcji;
b) wniknięcie i rozwój zarazka w makroustroju;
c) ogólna liczba zakaźnie chorych na danym obszarze;
d) liczba nowych zachorowań na określoną chorobę w określonym czasie.
6. Czas jaki upłyną od zakażenia do chwili pojawienia się pierwszych klinicznych objawów choroby to okres:
a) nosicielstwa;
b) inkubacji (wylęgania);
c) nadkażenia;
d) zakażenia bezobjawowego.
7. Człowiek, zwierzę lub materia nieożywioną, z której chorobotwórcze drobnoustroje są bezpośrednio przenoszone na osobę
wrażliwą to:
a) rezerwuar zarazków;
b) źródło zakażenia;
c) wektor infekcji;
d) wrota infekcji.
8. Przyporządkuj podanym chorobom infekcyjnym drogi przenoszenia się zakażenia:
I – WZW typu B, II – gruźlica płuc, III – dur brzuszny, IV – borelioza;
a – krew i preparaty krwiopochodne, b – pokarmowa, c – oddechowa, d – żywy przenosiciel (kleszcz):
a) Ia, IIc, IIIb, IVd;
b) Ia, IId, IIIb, IVc;
c) Ic, IIa, IIIb, IVd;
d) Ib, IId, IIIc, IVa.
9. Różnica między epidemia punktową i progresywną polega na:
a) zasięgu epidemii – odpowiedni: lokalnym i międzynarodowym;
b) czasie trwania epidemii – odpowiedni: krótkim i długim;
c) liczbie źródeł infekcji – odpowiedni: jedno i wiele;
d) liczbie przypadków – odpowiedni: pojedyncze i liczne.
10. Odporność zbiorowiskowa (gromada):
a) to zjawisko zmniejszania zapadalności wśród osób nieszczepionych na terenach, gdzie wokół odsetek mieszkańców w określonym
wieku został uodporniony;
b) jest wynikiem zaszczepienia wszystkich osób w danej grupie wiekowej;
c) jest wynikiem zmniejszenia liczby źródła zakażenia oraz zmniejszenia zarazka między ludźmi;
d) występuje w stosunku do chorób, których rezerwuarem zarazka jest człowiek.
11. Nosicielem może być:
a) osoba zdrowa,
b) ozdrowieniec;
c) chory w okresie objawów klinicznych;
d) chory w okresie inkubacji choroby;
12. Współczynnik zapadalności wzrasta, a współczynnik chorobowości nie zmienia się to możemy przypuszczać, że:
a) wydłużeniu uległ czas trwania choroby;
b) skróceniu uległ czas trwania choroby; profilaktyka jest nieskuteczna;
c) wzrosła skuteczność leczenia;
d) prawidłowa odpowiedź to b i c.
13. Masowe badania populacji w celu wykrycia określone choroby przy pomocy testu diagnostycznego o dużej czułości i małej
swoistości to:
a) metoda doboru celowanego;
b) metoda reprezentacyjna;
c) metoda przesiewowa (screening);
d) żadna z wymienionych.
14. Epidemiologia to dziedzina wiedzy zajmująca się:
a) zjawiskami demograficznymi występującymi w określonej populacji;
b) społeczno - ekonomicznymi warunkami życia określonej populacji;
c) przyczynami i prawami szerzenia się chorób w określonej populacji;
d) badaniami nad geograficznym rozprzestrzenianiem się chorób.
15. Jednym z istotnych praw epidemiologii jest ,,prawo zagęszczania”, które mówi, że nasilenie działania czynnika
szkodliwego jest
a) niezależne od zagęszczania populacji;/////////////////
b) odwrotnie proporcjonalne do zagęszczania populacji;
c) spada wraz ze wzrostem zagęszczania populacji;
d) rośnie wraz ze wzrostem zagęszczania populacji.
16. Które z wymienionych rodzajów badań nie należy do badań epidemiologicznych:
a) badania retrospektywne;
b) badania jednostkowe;
c) badania prospektywne;
d) badania doświadczalne.
17. Zapadalność to :
a) liczba nowych przypadków choroby w analizowanym czasie, w określonej populacji;
b) liczba zgonów na określoną chorobę w analizowanym czasie w określonej populacji;
c) liczba wszystkich chorych na określoną chorobę w analizowanym czasie w określonej populacji;
d) odsetek zgonów z powodu określonej choroby w analizowanym czasie w określonej populacji.
18. Występowanie określonej choroby na stałym poziomie, w określonej (z reguły małej) populacji, na określonym terenie to :
a) ognisko;
b) pandemia;
c) endemia;
d) epidemia.
19. Edukacja zdrowotna najczęściej jest określana jako:
a) kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży;
b) ogól działań okazjonalnych i przypadkowych na rzecz swojego zdrowia;
c) proces związany z samokierowaniem własnego rozwoju i zdrowia;
d) całokształt działań zmierzających do kształtowania zachowań zdrowotnych ludzi, by mogli prowadzić zdrowy styl życia.
20. Narażenie względne (ryzyko względne) to:
a) liczba nowych przypadków choroby w stosunku do liczby osób w populacji narażonych na ryzyko zachorowania;
b) liczba wszystkich istniejących przypadków choroby, zarówno nowych jak i takich, w których początek choroby przypadał na czas
poprzedzający okres badany;
c) współczynnik zachorowalności (zgonów) w grupie z określonym czynnikiem ryzyka w odniesieniu do współczynnika
zachorowalności (zgonów) w grupie nienarażonej;
d) współczynnik umieralności w odniesieniu do współczynnika zapadalności.
21. Celem dochodzenia epidemiologicznego jest :
a) określenie czynnika etiologicznego wywołującego zakażenie u pojedynczego pacjenta;
b) prowadzenie celowanej antybiotykoterapii;
c) ustalenie rezerwuaru i dróg szerzenia się patogenu na oddziale szpitalnym;
d) eliminacja nosicielstwa.
Rejestracja zakażeń szpitalnych jest obowiązkiem każdego szpitala. Pełny kompleksowy nadzór jest zarówno czasochłonny jak i
bardzo kosztowny. W związku z ograniczonym budżetem, w jednym ze szpitali postanowiono wdrożyć inną formę nadzoru nad
zakażeniami szpitalnymi.
22. Kompleksowy nadzór nad zakażeniami szpitalnymi uwzględnia:
a) rejestrację przypadków zakażeń szpitalnych na oddziałach OIOM;
b) rejestrację zakażeń szpitalnych na oddziałach hematologicznych i onkologicznych;
c) badanie i dostarczanie informacji na temat czynników warunkujących występowanie zakażeń;
d) rejestrację wszystkich przypadków zakażeń szpitalnych.
23. Badanie chorobowości (rozpowszechniania) jest jedną z metod stosowaną w przypadku nadzoru:
a) kompleksowego;
b) selektywnego;
c) nad zakażeniami na oddziałach noworodkowych;
d) nad zakażeniami na oddziałach chirurgicznych.
24. Informacje na temat kolejno przyjmowanych lub wypisywanych ze szpitala pacjentów dostarczają badania:
a) chorobowości;
b) zapadalności;
c) kompleksowe;
d) wybiórcze.
25. Które z poniższych stwierdzeń dotyczących monitorowania zakażeń jest nieprawdziwe:
a) monitorowanie zakażeń na oddziałach noworodkowych dotyczy wszystkich noworodków oraz noworodków wypisanych z
oddziału (do 48 godzin);
b) wszystkie wskaźniki zakażeń występujących u noworodków są obliczane dla określanych grup wagowych;
c) monitorowanie zakażeń okołoporodowych należy prowadzić do trzeciego tygodnia życia noworodka;
d) monitorowanie zakażeń u pacjentów oddziałów chirurgicznych poddanych określonej procedurze (np. zakażenie miejsca
operowanego) należy monitorować do 30 dni po wypisie.
26. Wskaźnik określonych zakażeń (zakażenie układu moczowego, zapalenie płuc, zakażenie krwi) związanych z odpowiednim
czynnikiem ryzyka (cewnik moczowy, respirator, centralna linia żylna) jest obliczana jako:
a) liczba określonych zakażeń u pacjentów z odpowiednim czynnikiem ryzyka /liczba dni z czynnikiem ryzyka x 1000;
b) liczba określonych zakażeń u pacjentów z odpowiednim czynnikiem ryzyka /liczba wszystkich leczonych w OIT x 1000;
c) liczba określonych zakażeń u pacjentów z odpowiednim czynnikiem ryzyka /liczba osobodni x 1000;
d) liczba określonych zakażeń u pacjentów z odpowiednim czynnikiem ryzyka /liczba zakażeń u wszystkich pacjentów OIT.
27. Zapadalność to:
a) liczba nowych przypadków choroby w analizowanym czasie, w określonej populacji;
b) liczba zgonów na określoną chorobę w analizowanym czasie w określonej populacji;
c) liczba wszystkich chorych na określoną chorobę w analizowanym czasie w określonej populacji;
d) odsetek zgonów z powodu określonej choroby w analizowanym czasie w określonej populacji.
28. Wystąpienie określonej choroby na stałym poziomie, w określonej (z reguły małej) populacji, na określonym terenie to:
a) ognisko;
b) pandemia;
c) endemia;
d) epidemia.
29. Które z pojęć nie jest elementem łańcucha epidemiologicznego:
a) personel szpitala;
b) pacjent;
c) źródło;
d) architektura szpitala.
30. Zakażenie endogenne to zakażenie, którego źródłem jest:
a) sam pacjent;
b) współpacjenta;
c) personel medyczny;
d) odwiedzający.
31. Analiza epidemiologiczna to:
a) poszukiwanie związków przyczynowo – skutkowych między obserwowaną chorobą a przypuszczalnymi czynnikami
etiologicznymi i czynnikami ryzyka;
b) określenie częstości występowania chorób infekcyjnych w populacji;
c) badania, których celem jest szybka identyfikacja nowych przypadków zachorowań w określonej w populacji;
d) szczegółowa charakterystyka stanu zdrowia określonej populacji.
32. Swoiste zapobieganie chorobom to ważna funkcja profilaktyki:
a) pierwszej fazy;
b) drugiej fazy;
c) trzeciej fazy;
d) czwarta faza.
33. Która z cech charakteryzuje epidemiologię jako naukę – podstawą nowoczesnego pielęgniarstwa epidemiologicznego?
a) wybiórcze podejście do problemu;
b) problem traktuje jedynie w oparciu o uwarunkowania środowiskowe;
c) całościowe traktowanie problemu, uwzględniając jego różne zależności;
d) opiera się wyłącznie na mikrobiologii klinicznej.
34. Jakie akty prawne regulują w Polsce organizacje i zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej?
a) Ustawa o chorobach zakaźnych i zakażeniach z dnia 6.09.2001 – Dz. U. 126, poz. 1384;
b) Rozporządzenie o Państwowej Służbie Cywilnej;
c) Rozporządzenie MZ i OS w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej, sposobu jej prowadzenia oraz szczegółowych warunków
jej udostępniania – Dz. U. 1993 Nr 3, poz. 13;
d) Ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z 14.03.1985 – Dz. U. Nr 12, poz. 49 wraz z późniejszymi zmianami.
35. Jak w epidemiologii chorób zakaźnych nazywa się pojęcie, na które składają się elementy: źródło zakażenia, droga
przenoszenia zarazków do wrót zakażenia?
a) łańcuch epidemiologiczny;
b) droga translokacji;
c) łańcuch zarazek – żywiciel;
d) łańcuch sanitarny.
36. Jakie działania mają największe znaczenie w profilaktyce i eradykacji chorób zakaźnych na świecie?
a) eliminacja chorych zwierząt;
b) chemioprofilaktyka po ekspozycji na wirusy;
c) ogólnoświatowe akcje deratyzacyjne;
d) szczepienia ochronne.
37. W niektórych przypadkach rzadkie i niebezpieczne choroby zakaźne w ramach nadzoru epidemiologicznego muszą być
zgłaszane przez polskie Ministerstwo Zdrowia do instytucji o zasięgu międzynarodowym, do jakiej?
a) UNAIDS – organizacja zajmująca się AIDS;
b) OZN;
c) Rady Europy
d) WHO.
38. Czas jaki upłyną od momentu zakażenia organizmu do chwili wystąpienia pierwszych klinicznych objawów choroby to:
a) inkubacja;
b) nosicielstwa;
c) okno serologiczne;
d) nadważenie.
39. Jaki proces jest podstawą wiarygodności uzyskanych wyników w badaniach epidemiologicznych?
a) przestrzeganie opracowanego planu badań;
b) zaangażowanie kierownika;
c) jak najliczniejszy zespół fachowców;
d) duże nakłady finansowe.
40. W epidemiologii, ze względu na metody pracy i ich rolę, wyodrębnia się elementy działań, którego głównym celem jest
zapobieganie chorobom i ich rozwojowi. Jak się nazywa?
a) organizacja służby zdrowia i p/epidemicznych;
b) polityka zdrowotna;
c) profilaktyka;
d) promocja zdrowia.
41. W oparciu o dane, iż współczynnik chorobowości choroby „X” nie zmienił się, a współczynnik zapadalności wzrósł
wysunięto wniosek pośredni. Jaki?
a) stosowanie profilaktyki jest mało skuteczne;
b) profilaktyka w populacji jest skuteczna;
c) wyleczalność choroby i śmiertelność nie zmieniły się;
d) nie można wnioskować.
42. Badanie epidemiologiczne prospektywne dobrze zaplanowane i przeprowadzone, mają duża wartość badawczą. Posiadają
jednak pewną wadę, różniącą je od badań retrospektywnych. Jaką?
a) wymagają niskich nakładów finansowych;
b) koszty się nie różnią;
c) pomiędzy tymi badaniami nie ma w ogóle różnicy;
d) wymagają dużych nakładów finansowych i wyszkolonej kadry.
43. Badanie epidemiologiczne retrospektywne polegają na :
a) opisie epidemii występującej w przeszłości;
b) określeniu rodzaju i częstości występowaniu choroby w przeszłości;
c) określeniu współczynnika chorobowości, zapadalności, umieralności;
d) wyborze odpowiedniej grupy przypadków i poszukiwaniu przyczyny ich powstania.
44. W badaniach epidemiologicznych prospektywnych postępowanie oparte jest na:
a) prognozowaniu rodzaju i częstości występowania zakażeń w przyszłości;
b) prognozowaniu zagrożeń występowania epidemiologicznych zachorowań w populacji;
c) wyborze grupy narażonej na określony czynnik ryzyka i obserwacji skutków zdrowotnych w przyszłości;
d) stałej ocenie stanu zdrowia populacji.
45. Badania epidemiologiczne eksperymentalne są wykonywane najczęściej w celu:
a) oceny wpływu jednej określonej cechy na zdrowie człowieka;
b) identyfikacji czynników etiologicznych chorób występujących w danej populacji;
c) oceny ekspozycji danej populacji na czynniki ryzyka wystąpienia choroby;
d) wszystkie wyżej wymienione.
46. Badania dużych populacji w celu wykrycia osób we wczesnym stadium choroby prowadzone są metodą:
a) bez wyboru;
b) reprezentacyjną;
c) przesiewową;
d) doboru celowego.
47. Jakimi cechami charakteryzują testy serologiczne wykorzystywane do badań epidemiologicznych metoda skryningu
dużych populacji np. w kierunku wykrycia HCV?
a) duża czułość i mała swoistość;
b) duża czułość i duża swoistość;
c) mała czułość i mała swoistość;
d) są doskonałe pod względem czułości i swoistości.
48. Wywiad epidemiologiczny musi być standaryzowany. Co oznacza ta cecha?
a) znane są przybliżone wyniki badań przy użyciu tego narzędzia;
b) każdej badanej osobie zadawane są identyczne pytania;
c) można w trakcie badania zmienić pytania;
d) sugeruje odpowiedzi pytanej osobie.
49. Celem dochodzenia epidemiologicznego jest:
a) określenie czynnika etiologicznego wywołującego zakażenie u pojedynczego pacjenta;
b) prowadzenie celowanej antybiotykoterapii;
c) ustalenie rezerwuaru i dróg szerzenia się patogenu na oddziale szpitalnym;
d) eliminacja nosicielstwa.
50. Narażenie względne (ryzyko względne) to:
a) liczba nowych przypadków choroby w stosunku do liczby osób w populacji narażonych na ryzyko zachorowania;
b) liczba wszystkich istniejących przypadków choroby, zarówno nowych jak i takich, w których początek choroby przypadał na czas
poprzedzający okres badany;
c) współczynnik zachorowalności (zgonów) w grupie z określonym czynnikiem ryzyka w odniesieniu do współczynnika
zachorowalności (zgonów) w grupie nie narażonej;
d) współczynnik umieralności w odniesieniu do współczynnika zapadalności.
51. Hipoteza zero (H0) to:
a) hipoteza, która nie uwzględnia dotychczasowych doświadczeń;
b) podstawowa hipoteza sprawdzona określonym testem;
c) podstawowa hipoteza, która niw wymaga weryfikacji;
d) hipoteza wyjaśniająca dane zjawisko na podstawie analogii do zjawisk wcześniej występujących.
52. Tworzenie hipotez opiera się na:
a) kanonie jednej zgodności;
b) kanonie jednej różnicy;
c) kanonie zmian towarzyszących;
d) wszystkie wyżej wymienione
ODPOWIEDZI
NR PYTANIA ODPOWIEDZI NR PYTANIA ODPOWIEDZI
1. B 47. A
2. A 48. B
3. C 49. C
4. A 50. C
5. D 51. B
6. B 53. D
7. B
8. A
9. C
10. B
11. A, B
12. D
13. C
14. C
15. D
16. B
17. A
18. C
19. D
20. C
21. C
22. D
23. B
24. B
25. C
26. A
27. A 42. D
28. C 38. A
39. A 29. D 43. D
40. C 44. C
45. A
46. C
41. A
30. A
31. A
32. A
33. C
34. D
35. A
36. D
37. D
Plik z chomika:
zzz.umed
Inne pliki z tego folderu:





epidemiologia-test.doc (7841 KB)
epidemiologia test.doc (60 KB)
epi 2014-2015 #1.jpg (39 KB)
epi 2014-2015 #2.jpg (49 KB)
epi 2014-2015 #3.jpg (43 KB)
Inne foldery tego chomika:

Zgłoś jeśli naruszono regulamin





Strona główna
Aktualności
Kontakt
Dział Pomocy
Opinie


Regulamin serwisu
Polityka prywatności
Copyright © 2012 Chomikuj.pl
wykłady
Download