005_Heraklit_z_Efezu..

advertisement
Materiały pochodzą z Platformy
Edukacyjnej Portalu
www.szkolnictwo.pl
Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl mogą być wykorzystywane przez jego Użytkowników wyłącznie
w zakresie własnego użytku osobistego oraz do użytku w szkołach podczas zajęć dydaktycznych. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie
i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych jest niedozwolone. Plik można dowolnie modernizować na potrzeby własne oraz do wykorzystania
w szkołach podczas zajęć dydaktycznych.
HERAKLIT Z EFEZU
I WARIABILIZM
Myśliciel, August
Rodin
[E. Wójcicka - Romaniuk] edukacja filozoficzna, gimnazjum,
HERAKLIT Z EFEZU I WARIABILIZM – lekcja 5
HERAKLIT Z EFEZU
I WARIABILIZM
Tales z Miletu jako pierwszy postawił
pytanie o powstanie i naturę świata i chociaż
nie uzyskał zadowalającej odpowiedzi, został
ochrzczony Ojcem Filozofii.
Przed nim zadowalano się religijnopoetyckim czy mitologicznym wyjaśnianiem
świata. On zaś był twórcą pierwszej spójnej,
racjonalnej teorii natury. Odpowiedzi na jej
zagadki poszukiwał w samej przyrodzie, w
jej obserwacji, nie odwołując się do sił
nadprzyrodzonych.
Dokonał w ten sposób przejścia od
mitu do Logosu, od mitu do wiedzy i
umiejętności teoretyczno-praktycznych,
skąd już prosta droga do filozofii i nauki.
Tales z Miletu
HERAKLIT Z EFEZU
I WARIABILIZM
Kontynuatorami tradycji Talesa byli
filozofowie presokratejscy /działający
przed wystąpieniem Sokratesa/, których
łączy zainteresowanie filozofią przyrody.
Odrzucając podobnie jak Tales
tradycyjne, mityczne wyjaśnienia zjawisk
fizycznych, stawiali pytanie o pratworzywo
- arche, z którego został zbudowany świat.
Przedsokratyków dzielili się na:
• jońskich filozofów przyrody (VII-V
w.p.n.e.);
• szkołę eleacką (VI/V wiek p.n.e);
• szkołę pitagorejską (V/IV wiek p.n.e);
• atomistów (V/IV w.p.n.e).
Śmierć Sokratesa,
Jacques-Louis David
HERAKLIT Z EFEZU
I WARIABILIZM
Do kontynuatorów tradycji Talesa
należy Heraklit, który kontynuując
refleksję swoich jońskich poprzedników,
uznawał, że musi istnieć jedność
substancji.
Heraklit (ok. 540-480 p.n.e.) to filozof
grecki, urodzony w mieście Efez, w Jonii, u
wybrzeży Azji Mniejszej. Wywodził się z
arystokratycznej rodziny, której
członkowie dziedziczyli urząd basileusa
/króla/. Heraklit nie miał jednak chęci do
zajmowania się polityką, zrzekł się władzy
na rzecz brata, wybierając samotne życie w
górach. Do historii przeszedł jako jeden z
największych samotników wśród filozofów.
Heraklit
HERAKLIT Z EFEZU
I WARIABILIZM
Często nazywany
"ciemnym" lub ,,niejasnym", ze
względu na trudności ze
zrozumieniem jego wypowiedzi,
jako, że jego sposób wyrażania
myśli był przenośny, eliptyczny,
dwuznaczny i niejasny oraz
"płaczącym", być może dlatego,
że bardzo często ubolewał nad
ludzką głupotą.
Swoje poglądy przedstawiał
za pomocą alegorii, aforyzmów,
zwięzłych apoftegmatów, przez co
mogli je zrozumieć jedynie
nieliczni wtajemniczeni.
Płaczący Heraklit, Giuseppe Antonio Petrini
HERAKLIT Z EFEZU
I WARIABILIZM
Z dzieła Heraklita, które
miało pospolity w Grecji tytuł
,,O przyrodzie", składającego
się z trzech traktatów:
kosmologicznego,
politycznego i teologicznego,
pozostało około 130
oryginalnych fragmentów. Te,
cytowane później,
przyjmowały formę
aforyzmów, a niektóre z nich
rozpoznawane są jako
maksymy:
HERAKLIT Z EFEZU
I WARIABILIZM

Wszystko płynie, nic nie stoi w miejscu.

Niepodobna wejść dwa razy do tej samej rzeki.


Na jawie świat jest dla wszystkich jeden i ten sam; ale we śnie
każdy ucieka do własnego świata.
Zimno staje się ciepłem, ciepło zimnem, wilgoć wysycha, twarde
mięknie.

Kto nie dąży do rzeczy niemożliwych, nigdy ich nie osiągnie.

Walka jest ojcem wszelkiego stworzenia.

Nie wystarczy dużo wiedzieć, żeby być mądrym.

Wszystko jest jednością.

Charakter człowieka jest jego przeznaczeniem.

Jesteśmy i nie jesteśmy zarazem - życie jest ciągłą zmianą, jest
ciągłym rodzeniem się i śmiercią.
HERAKLIT Z EFEZU
I WARIABILIZM
Ogień
Heraklit twierdził, że pierwotną
substancją, pierwotną zasadą rzeczywistości,
stanowiącą istotę wszystkich rzeczy, jest ogień.
Jest przedstawicielem pierwotnego
materialistycznego poglądu na świat, jako że
według niego, u podstaw wszystkiego, co
istnieje, leży początek materialny - ogień.
HERAKLIT Z EFEZU
I WARIABILIZM
Dlaczego ogień?
Jest siłą destrukcyjną, ale niesie też
za sobą wiele dobrodziejstw, takich jak
światło i ciepło.
Światło i ciepło to warunki
wszelkiego życia, zmiany temperatury
zaś to podstawowa przyczyna
różnorodnych zmian.
Przekonującym argumentem na
rzecz ognia jest zachowanie wody, która
w zależności od temperatury zmienia
odpowiednio stan skupienia: od płynu
do pary lub do konsystencji stałej.
Te obserwacje posłużyły
Heraklitowi jako podstawa do
tworzenia uogólnień - ogień jest zasadą
wszystkiego.
Ogień
HERAKLIT Z EFEZU
I WARIABILIZM
,,...tego
świata, jednego i tego
samego świata wszechrzeczy, nie
stworzył ani żaden z bogów, ani
żaden z ludzi, lecz był on, jest
i będzie wiecznie żyjącym ogniem,
który według miary rozpłomienia
się i według miary gaśnie".
Ogień
HERAKLIT Z EFEZU
I WARIABILIZM
„Ogień staje się morzem, powietrzem, ziemią i znów z powrotem ogniem.
Przemiany ognia odbywają się na dwóch drogach, "w dół" i "w górę":
spływając z górnych swych siedzib ogień zmienia się w powietrze, ono znów
opadając skrapla się w wodę, a woda spływa na ziemię i wsiąka w nią; ale znów
ziemia paruje, wyziewy jej tworzą wodę, ta przetwarza się w chmury i wraca
wreszcie do górnej ojczyzny jako ogień; kierunki są dwa, ale "droga w dół i w
górę jest jedna.” /W. Tatarkiewicz/
Powietrze
Morze
Ziemia
HERAKLIT Z EFEZU
I WARIABILIZM
Heraklit zajął się nie tylko początkiem
przyrody, ale też jej własnościami. Podstawową
jest zmienność.
Doskonałym obrazem rzeczywistości jest
rzeka.
Wszystko płynie, nic nie trwa, niepodobna
wstąpić dwukrotnie do tej samej rzeki, bo już inne
napłynęły w nią wody.
Wszystko płynie, wszystko się zmienia, nie
ma nic stałego. Nie ma rzeczy o stałych
własnościach, nie ma bytu, jest tylko stawanie się.
Natura wciąż zmienia swój stan, dlatego
ruch jest właściwy wszystkiemu co istnieje.
Rzeka
HERAKLIT Z EFEZU
I WARIABILIZM
Teoria powszechnej zmienności,
"wariabilizm" powszechny /pogląd
filozoficzny, według którego wszystko
jest zmienne/ jest najbardziej
znanym poglądem Heraklita,
nazywany jest heraklityzmem
/doktryna głosząca powszechną
zmienność i względność rzeczy,
uznająca walkę przeciwieństw jako
prawo rozwoju przyrody,
odrzucająca ingerencję bogów./
Heraklit /siedzący na schodach/
Szkoła Ateńska - Rafael Santi
HERAKLIT Z EFEZU
I WARIABILIZM
Wszystko płynie (Panta rhei), w tym
nieustannym przepływie, zacierają się
granice, nawet między przeciwieństwami.
Nie ma nigdzie wyraźnej granicy, a
tylko ciągłe przejścia, z jednego stanu w stan
mu przeciwny np: dnia w noc, młodości w
starość. Tak więc dzień i noc, młodość i
starość, sen i jawa, życie i śmierć, dobro i zło
są jednym i tym samym.
Nic co istnieje nie ma stałych i
bezwzględnych własności, lecz wciąż
przechodzi z przeciwieństwa w
przeciwieństwo, z czuwania w sen, z młodości
w starość, z życia w śmierć.
Wszystko jest względne, to właśnie
przekonanie o ciągłości i zmienności zjawisk
doprowadziło Heraklita do relatywizmu.
Starość i młodość,
/dwa obrazy ukryte w jednym/
HERAKLIT Z EFEZU
I WARIABILIZM
Pomimo, że wszystko jest zmienne, istnieje
jednak, coś stałego: zmienność. Jest ona stałą
właściwością przyrody, stały jest też porządek
według, którego dokonuje się ta ciągła przemiana.
"Ogień według miary zapala się i gaśnie według
miary".
Jedno prawo rządzi wszystkimi przemianami,
zarówno człowiekiem jak wszechświatem. Skoro
człowiekiem rządzi rozum (logos) i wszechświatem
rządzić musi rozum.
Rozum jest nie tylko ludzką zdolnością, lecz
siłą kosmiczną, w której człowiek ma jedynie udział.
Logos jest wieczny jak świat i jest jego czynnikiem
nieodłącznym, najdoskonalszym, boskim.
"Logosu, ludzie nigdy nie mogą pojąć ani przed
poznaniem go, ani po zapoznaniu się z nim. Bo
chociaż wszystko się dzieje według niego, to jednak
ludzie podobni są do nieświadomych..."
Logos
HERAKLIT Z EFEZU
I WARIABILIZM
Heraklit był pierwszym, który miał zainteresowania humanisty.
Zastanawiał się nad własną pracą badawczą, uświadamiał sobie jej
charakter, środki i cele. Krytycznie oceniał /chociaż nie odrzucał/
poznanie zmysłowe.
"Złymi świadkami są oczy i uszy ludziom, którzy mają dusze
barbarzyńców".
Zmysły
HERAKLIT Z EFEZU
I WARIABILIZM
Zmysły są "złymi świadkami"
tylko dla ludzi mających dusze
barbarzyńców, czyli tych, którzy nie
rozumieją roli, jaką powinny spełniać.
Percepcja zmysłowa jest
niezbędnym krokiem prowadzącym do
odkrycia logosu, czyli prawa, któremu
podlegają rzeczy i zdarzenia.
Heraklit porównuje zmysły
do okien, przez które myśl przeciska się
na zewnątrz i kontaktuje z tym, co ją
otacza, manifestując siłę rozumu.
Otwarte okno
HERAKLIT Z EFEZU
I WARIABILIZM
W etyce głosił kult prawa i jednostki wyższej.
"Jeden wart tyle, co dziesięć tysięcy, jeśli jest najlepszy".
Wyróżniał dwa typy moralności: przeciętną i
wyższą, moralność tłumu i moralność mędrca. Tłum
przekłada zdrowie nad chorobę, ciepło nad zimno,
radość nad smutek i skarży się, gdy chory, gdy mu
zimno i smutno. Mędrzec zaś wie, że przeciwieństwa
są potrzebne, że zło czyni dobro przyjemnym, a głód
każe cenić nadmiar.
Śmiejący się Demokryt,
G. Petrini
HERAKLIT Z EFEZU
I WARIABILIZM
Heraklit obok Demokryta
i Epikura należy do największych
starożytnych myślicieli, którzy
wywarli ogromny wpływ na
kształtowanie się poglądów
współczesnych, do tych których
ogólne koncepcje dominują nadal we
współczesnym sposobie myślenia,
takich jak dialektyka, atomistyka czy
etyka niezależna.
Heraklit i Demokryt
BIBLIOGRAFIA
• Collinson D., Pięćdziesięciu wielkich filozofów, Poznań 1997.
• Guthrie W.K.C., Filozofowie greccy od Talesa do Arystotelesa,
Kraków 1996.
• Krajewski W., Główne zagadnienia i kierunki filozofii, t. 2,
Ontologia, Warszawa 1963
• Reale G., Historia Filozofii Starożytnej , t. 1, Lublin 2000.
• Tatarkiewicz W., Historia filozofii, t. 1, Warszawa 2002. .
Download