Harmonogram zajęć-specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa

advertisement
Harmonogram zajęć-specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego.
Zjazd 31.01.2015-01.02.2015 i 07.02.2015-08.02.2015.
Termin
zajęć
31.01.2015
Czas trwania
Liczba Temat zajęć
Miejsce zajęć
godzin
09:00-13:50
6h
1. Problemy pielęgnacyjne w wybranych chorobach
/z przerwą
układu nerwowego
30min./
DSK,ul.Chodżki2,
a. Problemy emocjonalne dzieci z chorobami układu
sala2020,
nerwowego:
poziom „1”
- Funkcja psychoterapeutyczna w pracy pielęgniarki
pediatrycznej,
- Rola pielęgniarki w niwelowaniu stresu u chorych
neurologicznych,
e. Problemy społeczne
f. Problemy medyczne:
 Udział pielęgniarki w aktywizacji pacjenta
niepełnosprawnego,
 usprawnianie motoryczne
 wdrożenie pacjenta do samoobsługi
 higiena ciała
 odżywianie,
 pomoc w usprawnianiu funkcji zwieraczy,
profilaktyka powikłań ( przykurcze, zaniki mięśniowe,
odleżyny, zapalenia płuc, zakażenia układu
moczowego, zniekształcenia kręgosłupa,
zespół popunkcyjny).
2. Dzieci z upośledzeniem umysłowym:
 definicja upośledzenia umysłowego,
 etiologia i patogeneza upośledzenia umysłowego,
Forma
zajęć
Wykład,
Seminarium,
Zajęcia warsz..
Prowadzący
Dr Irena Tymecka
 klasyfikacja upośledzenia umysłowego,
 rozwój osobowości dziecka upośledzonego
umysłowo,
 postępowanie leczniczo - terapeutyczne u dzieci
upośledzonych umysłowo,
 specyfika
zaspokajania
potrzeb
dzieci
z
upośledzeniem umysłowym,
 postępowanie
z
dzieckiem
upośledzonym
umysłowo w oddziale szpitalnym,
 szkolnictwo specjalne,
b. Zespół Downa:
 epidemiologia,
 czynniki ryzyka,
 etiopatogeneza ( kariotypy zespołu Downa),
 diagnostyka prenatalna i badania przesiewowe,
 charakterystyka cech fizycznych i cech osobowości,
 Model pielęgnowania dziecka z zespołem Downa.

01.02.2015
09:00-18:05
/łącznie z przerwą
50 min./
sala j.w.
11 h
3. Dzieci niepełnosprawne ruchowo:
a. Opieka nad dzieckiem z mózgowym porażeniem
dziecięcym:
 epidemiologia,
 etiopatogeneza,
 rozpoznanie,
 klasyfikacja mózgowego porażenia dziecięcego wg
Ingrama,
 kompleksowa ocena dziecka z MPDz,
 leczenie dzieci z mpdz,
 wybór
zaopatrzenia ortopedycznego: ortezy,
aparaty, buty ortopedyczne i inne,
 rehabilitacja
dzieci z MPDz – przegląd
neurorozwojowych metod usprawniania dzieci z
j.w.
j.w.
MPDz.,
psychospołeczne problemy dziecka z MPDz,
model pielęgnowania dziecka z MPDz.
b. Opieka nad dziećmi z defektami cewy nerwowej:
 epidemiologia,
 etiologia wad wrodzonych cewy nerwowej,
 rodzaje wad wrodzonych cewy nerwowej,
 ocena stanu neurologicznego oraz ocena aparatu
ruchu, dzieci z wadami układu nerwowego,
 przepuklina oponowo- rdzeniowa: etiopatogeneza,
objawy kliniczne, badania pomocnicze, leczenie,
pęcherz neurogenny, problemy ortopedyczne,
postępowanie rehabilitacyjne
 wodogłowie: istota, przyczyny objawy, kliniczne,
diagnostyka, leczenie chirurgiczne,
profilaktyka wad cewy nerwowej
4. Choroba przewlekła


Definicja choroby przewlekłej;
Cechy choroby przewlekłej;
Fizyczne, psychiczne i społeczne skutki choroby
przewlekłej: lęk, ból, ograniczenie aktywności, ocena
strat i korzyści spowodowanych chorobą.

Fazy adaptacji do choroby:

reakcje dziecka na fakt choroby w korelacji
do wieku rozwojowego,

reakcje rodziców na chorobę dziecka.
 Mechanizmy obronne i ich wartość terapeutyczna;
 Wpływ choroby na przebieg rozwoju dziecka:

potrzeby i stan psychiczny chorego dziecka.



07.02.2015
09:0014:45
(z przerwą
30min.)
Sala j.w.
7h
1. Wybrane choroby układu pokarmowego
a. Wady wrodzone:
 pojęcie wady wrodzonej
j.w.
Dr Teresa Kruk

























wady rozwojowe języka, jamy ustnej i krtani
wady rozwojowe przełyku
wady rozwojowe górnego odcinka przewodu
pokarmowego
wrodzony brak, zarośnięcie lub zwężenie jelita
cienkiego
wrodzony brak, zarośnięcie lub zwężenie jelita
grubego
wrodzone wady rozwojowe pęcherzyka
żółciowego, przewodów żółciowych i wątroby
b. Krwawienia z przewodu pokarmowego:
przyczyny krwawień u dzieci w zależności od
wieku
patogeneza
podział krwawień
krwawienia z górnych odcinków przewodu
pokarmowego
krwawienia ze środkowych odcinków przewodu
pokarmowego
krwawienia z dolnych odcinków przewodu
pokarmowego
objawy
postępowanie diagnostyczne
leczenie (metody)
powikłania
pielęgnacja dziecka z krwawieniem z przewodu
pokarmowego
c. Ostra niewydolność wątroby:
ostra niewydolność wątroby-pojęcie
epidemiologia
przyczyny ostrej niewydolności wątroby u dzieci
patogeneza
objawy
encefalopatia wątrobowa-pojęcie, postaci, stopnie
kliniczne
powikłania
leczenie
 problemy pielęgnacyjne dziecka z ostrą
niewydolnością wątroby
d. Biegunki ostre:
 pojęcie
 patofizjologia
 przyczyny biegunki ostrej (wirusy, bakterie,
pasożyty)
 objawy biegunki ostrej
 odwodnienie, ocena stopnia odwodnienia dziecka
 postępowanie w ostrej biegunce (nawadnianie
doustne, dożylne, farmakoterapia)
e. Zespół krótkiego jelita:
 zespół krótkiego jelita-pojęcie
 przyczyny resekcji jelit u dzieci
 problemy odżywiania dzieci z zespołem krótkiego
jelita (żywienie pozajelitowe, troficzne, doustne)
 zasady żywienia pozajelitowego, metody
 leczenie żywieniowe w warunkach domowychStandard Polskiego Towarzystwa Żywienia
Pozajelitowego i Dojelitowego
 pielęgnacja dzieci z zespołem krótkiego jelita

f. Zapalenie wyrostka robaczkowego: objawy,
przyczyny, diagnostyka, leczenie, powikłania

g. Wytrzewienie trzewi: pojęcie , częstość
występowania, postępowanie przedoperacyjne, leczenie,
opieka pooperacyjna

h. Zarośnięcie przełyku i odbytu:
 wady wrodzone przełyku i odbytu
 etiologia
 rozpoznawanie, różnicowanie
 objawy
 leczenie

i. Refluks żołądkowo-przełykowy:






















08.02.2015
09:00-15:30
(z przerwą30min.) 8 h
Sala j.w.
patogeneza
objawy
powikłania
diagnostyka (ph-metria)
metody leczenia
postępowanie pielęgnacyjne z dzieckiem z
refluksem żołądkowo-przełykowym (karmienie,
układanie, obserwacja)
j. Niedrożność jelit:
definicja
podział (ze względu na przyczynę ,
umiejscowienie, szybkość narastania objawów)
przyczyny (mechaniczna, porażenna)
objawy kliniczne
przebieg choroby
powikłania
badania diagnostyczne
leczenie (farmakologiczne, operacyjne)
pielęgnacja dziecka z niedrożnością jelit
k. Choroba Hirschprunga:
epidemiologia, etiologia i patogeneza, objawy,
powikłania, rozpoznawanie (badania)
leczenie
pielęgnacja dziecka z chorobą Hirschprunga
. Problemy pielęgnacyjne po transplantacji wątroby:
 transplantacja jako metoda leczenia
 wskazania i przeciwwskazania do przeszczepu
wątroby u dzieci
 powikłania po przeszczepie wątroby (wczesne,
późne)
 leczenie immunosupresyjne
 rozpoznawanie i różnicowanie problemów u
dziecka po transplantacji wątroby (problemy
somatyczne, psychospołeczne)
 planowanie i realizowanie opieki pielęgniarskiej
Dr Teresa Kruk
według procesu pielęgnowania
zalecenia dietetyczne dla dziecka po przeszczepie
wątroby
2. Wybrane choroby przewodu pokarmowego

a. Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy:
epidemiologia, objawy, rozpoznawanie, leczenie
(farmakoterapia, dietetyczne), problemy pielęgnacyjne.
b. Choroba Crohna: epidemiologia, etiopatogeneza,
obraz kliniczny, diagnostyka (laboratoryjna,
endoskopowa, badanie radiologiczne - usg, badanie
histopatologiczne), leczenie ( farmakologiczne,
chirurgiczne, dietetyczne), powikłania choroby, problemy
pielęgnacyjne.
c. Wrzodziejące zapalenie jelita grubego: epidemiologia,
etiopatogeneza, obraz kliniczny, diagnostyka
(laboratoryjna, endoskopowa, badanie radiologiczne - usg,
badanie histopatologiczne), leczenie ( farmakologiczne,
chirurgiczne, dietetyczne), powikłania choroby, problemy
pielęgnacyjne.
d. Biegunki przewlekłe: definiowanie, przyczyny,
diagnostyka, objawy, leczenie, problemy pielęgnacyjne.
e. Cholestaza: definiowanie, epidemiologia,
etiopatogeneza, rozpoznanie, leczenie, problemy
pielęgnacyjne.
f. Zespół Reye'a: epidemiologia, etiologia i patofizjologia,
objawy kliniczne, leczenie, problemy pielęgnacyjne.
Download